English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-4.001-0090-C01
Иновации в Глобал Адвайзърс
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
19.09.2017
19.10.2017
31.12.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

Основната цел на проекта е да се насърчи транснационалното сътрудничество за обмен на добри практики, ноу-хау, трансфер и въвеждане на иновативни практики, допринасящи за развитието на човешките ресурси и подобряване организацията на труд в Глобал Адвайзърс АД. Участие в проекта ще вземат 15 лица, в това число лица на ръководни позиции, заети лица и временно заети лица (външни експерти) в Глобал Адвайзърс АД и 20 работодатели и др. заети лица. Ще се изпълняват следните дейности за постигане на заложените цели: 1. Организация и управление на проекта; 2. Информация и комуникация; 3. Работни посещения в Чехия за обмяна на опит и добри практики; 4. Адаптиране и валидиране на иновативни практики за развитие на човешките ресурси и подобряване организацията на труд; 5. Обучение на целевата група за работа по нововъведените иновативни методи и използването на разработената софтуерна система; 6. Оценка на постигнатите резултати; 7. Кръгла маса за представяне на трансферираните и внедрени иновативни методи и създаване на партньорска мрежа. След изпълнението на дейностите по проекта се очакват следните резултати: популяризиране на проекта и финансовата подкрепа на ЕС; обменен опит и добри практики между партньорите и идентифицирани иновативните практики, които ще бъдат адаптирани и трансферирани в Глобал Адвайзърс АД; адаптиране на два иновативни метода към нуждите на целевите групи; разработени и въведени методики; разработен и внедрен софтуер с два модула: за управление на човешките ресурси и за развитие на човешките ресурси; закупени 2 бр. лаптопи; трансферирани и валидирани две нови иновативни практики; проведено обучение за 15 служителя на кандидата за повишаване на капацитета по отношение прилагане на иновативните методи; направена оценка на постигнатите резултати; изготвен доклад; разпространени постигнатите резултати и създадена мрежа за сътрудничество. Основният индикатор за резултат на проекта са –2 идентифицирани и 2 трансферирани иновативни практики.
Дейности
 • Организация и управление на проекта: Целта на дейността е да се създадат предпоставки за ефективно и ефикасно управление на средствата от програмата, с цел гарантиране на ефективен контрол по изпълнение на дейностите, контрол по подготовка на отчетните документи и процедурите за избор на външни изпълнители, комуникация с партньора. За ефективната реализация на проекта ще се ангажира екип от: - Ръководител на проекта – ръководи цялостната дейност по реализиране на проекта и осъществява контрол; подготвя материалите за публичност по проекта; осъществява контрол върху останалите членове на екипа и експертите по проекта; организира избора на изпълнители; наблюдава заложените в проекта индикатори и вътрешни механизми за напредък на проектния цикъл; осъществява контрола по разходването на средствата. - Счетоводител на проекта - Контролира разходването на средствата по проекта съобразно правилата на договарящия орган и законодателството на страната. Извършва разплащания с външните изпълнители. Отговаря за цялостната счетоводната отчетност и финансовото управление на проекта. Изготвя финансовите справки и отчети. При стартиране изпълнението на проекта ще се подготви заповед за възлагане на отговорности на служителите, отговорни за изпълнение на проектните дейности и отчитането им пред УО. Екипът по проекта ще провежда регулярни срещи, на които ще се обсъжда напредъка на проекта, текущи задачи и възникнали проблеми. Предвидено е провеждане и на онлайн срещи с партньора с цел разпределяне на задачите, съобразно планираните дейности по проекта и решаване на възникнали проблеми. При възникване на проблеми или отклонение по дейностите от предвиденото в проекта, екипа ще взима управленски решения, които да осигурят максимално ефективно изпълнение на проекта и постигане на максимален ефект върху целевите групи.
 • Информация и комуникация : Целта на дейността е да се популяризира финансовата помощ на ЕС, като се предостави информация за целите, дейностите и очакваните резултати от проекта да достигне до представителите на целевата група и широк кръг от заинтересовани лица. В рамките на тази дейност е предвидено: - информация за проекта, предвидените дейности и постигнатите резултати да се качва периодично на интернет страница на компанията. - информационен плакат – 1 бр., А 3 формат, отразяващ финансовата помощ на ЕС, поставен в офиса на компанията; - информационни стикери, които ще се поставят върху закупеното по проекта оборудване – 2 бр. - 2 публикации в онлайн медиите, популяризиращи проекта и постигнатите резултати . Дейността предвижда популяризирането на дейностите от проекта и информиране на широката общественост и заинтересованите структури за предстоящите дейности. Дейността е заложена в проекта съгласно изискванията на програмата.
 • Работни посещения в Чехия за обмяна на опит и добри практики: Целта на двете работни посещения в Чехия е да се обмeни опит и добри практики, ноу-хау между партньорите и да се идентифицират иновативните практики и модели, които ще бъдат адаптирани и трансферирани в Глобал Адвайзърс АД. По време на работното посещение, служители на Глобал Адвайзърс АД ще се запознаят със съществуващите добри практики, методи и правила, които „Гарнетс Консултинг” АД прилага по отношение на организацията на труд и развитие на човешките ресурси. В рамките на тази дейност ще бъде идентифицирана и оценена приложимостта на две иновативни практики: - иновативна система за управлението на човешките ресурси, допринасяща за подобряване организацията на труд в компанията; - иновативна практика за развитие на човешките ресурси. По време на второто работно посещение ще се обсъдят конкретни подходи за внедряване на иновативните практики. Ще бъдат представени, обсъдени и утвърдени окончателните версии на методики, разработените от екипа на Глобал Адвайзърс АД. Въз основа на тях експертите ще дискутират и разработят техническото задание за разработване на софтуерната система посредством която ще се внедрят иновативните практики.
 • Адаптиране и валидиране на иновативни практики за развитие на човешките ресурси и подобряване организицаията на труд. : В рамките на тази дейност е предвидено идентифицираните практики, използвани от партньора, да се адаптират за нуждите на Глобал Адвайзърс АД. Предвидено е експерти на кандидата със съдействието на експерт от партньора да направят описание на работните процеси и да разработят методики за прилагане на иновативни методи за управление и развитие на човешките ресурси. След като бъдат обсъдени с партньора по проекта, окончателните методики ще се утвърдят от ръководния екип на компанията. Използвайки събраната информация, описаните работни процеси и разработените и утвърдени методики, експертите ще разработят техническо задание за разработването на софтуерен инструмент, посредством който двете иновативни практики ще бъдат внедрени в Глобал Адвайзърс АД. Софтуерът ще има следните функционалности: 1.Модул управление на човешките ресурси, включващ: 1.1 База данни за експерти - Вътрешни експерти и външни експерти /служители на компанията и временно наети експерти на граждански договори/. Базата данни ще дава възможност за търсене по образование, квалификация и опит, публикации на експерта и др. Създаването на база данни от експерти ще доведе до: оптимизация на времето за подготовка на оферти /дейност, която отнема много време на служителите в компанията/; по-добро използване на човешките ресурси, които са външни Глобал Адвайзърс АД; оптимизиране работата по договори на Глобал Адвайзърс АД, в които са ангажирани предимно външни за компанията експерти. 1.2 Управление на ресурсите /човешки, времеви и финансови/ по договори, сключени между Глобал Адвайзърс АД и клиенти /Възложители/: Разпределяне на ресурсите; Определяне на роли по изпълнението на всеки договор /напр. всеки договор има асистент, мениджър и отговорен ръководител/; Описание на задачите по всеки договор по участници в изпълнението му; Възможности за обвързване на заплащането с изпълнението на задачите /възнаграждение при външни експерти и бонуси при служителите на компанията/; Планиране на ресурси по договори, по които не е започнало изпълнението; Осигуряване на контрол на качеството на резултатите. Въвеждането на система за управление на човешките ресурси в компанията ще доведе до: оптимизиране на използването на ресурсите при обслужване на клиентите въз основа на сключен договор; по добро планиране на използването на ресурсите; възможност за обвързване на изпълнените задачи с възнаграждението /възнаграждение при външни експерти и бонуси при служителите на компанията/; възможности за гъвкаво работно време, работа извън офис и др.; осигуряване на контрол на качеството чрез въвеждане на система за контрол. Модул 2: Развитие на човешките ресурси - Планиране на обучения, чрез заявка от служителите на база потребности; - Вътрешно обучение, чрез създаване на групи по теми /напр. група одит, правни анализи, държавна администрация и др./ - Организиране на външни обучения; - Система за атестиране и повишаване на мотивацията Модул развитие на човешките ресурси ще допринесе за: въвеждане в компанията на иновативна система за планиране и реализиране на обучения; споделяне на опит и теоретични познания по различни теми, чрез работа в групи по теми което ще повиши капацитета и познанията на експертите. Етапи на реализация на дейността: 1. Описание на работните процеси в Глобал Адвайзърс АД, разработване и утвърждаване на методики за управление и развитие на човешките ресурси (от м. 2 до месец 9) 2. Избор на изпълнител, които ще разработи и внедри система/софтуер за управление и развитие на човешките ресурси (от месец 8 до месец 9). 3. Сключване на договор с избран изпълнител (месец 10); 4. Разработка и инсталиране на система/софтуер за управление и развитие на човешките ресурси (от месец 10 до месец 14). 5. Тестване на софтуера и окончателно внедряване на системата (месец 15). Експертите към компанията ще тестват разработения софтуер преди неговото окончателно внедряване и при необходимост ще направят препоръки за промени в модулите.
 • Обучение на целевата група за работа по нововъведените иновативни методи и използването на разработената софтуерна система : Целта на дейността е да се повиши капацитета на 15 служители на компанията, в това число и временно заети лица, по отношение на прилагането на иновативните методи и използването на разработената система. Основни теми на обучението: - Представяне на добрите практики и резултатите постигнати от партньора при прилагането на иновативните методи за развитие на човешките ресурси и подобряване организацията на труд; - Запознаване служителите с разработените методики за управление и развитие на човешките ресурси, които са утвърдени и въведени в компанията; - Представяне на функционалностите на нововъведената софтуерна система и обучение на персонала за работа с нея; Етапи на реализация: 1. Избор на изпълнител, които ще организира провеждането на обучение – наем на зала, храна, кафе паузи, нощувки, транспор (от месец 14 до месец 15). 2. Сключване на договор с избрани изпълнители за организиране на обучението (месец 15); 3. Предоставяне на услугата – организиране на обучение (месец 16).
 • Оценка на постигнатите резултати : В рамките на тази дейност избран външен изпълнител ще направи оценка на постигнатите резултати, от гледна точка на приложимостта на иновативните елементи на проекта. Оценката ще обхваща: - Проследяване постигането на целите и резултатите на проекта, както и тяхната връзка с удовлетвореността на потребностите на целевите групи; - Особености при изпълнението на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта; - Ефективност и ефикасност на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати. Етапи на реализация: 1. Избор на изпълнител, който ще извърши оценката на постигнатите резултати (месец 15). 2. Сключване на договор с избрани изпълнители (месец 15); 3. Извършване на оценка на постигнатите резултати (месец 16).
 • Кръгла маса за представяне на трансферираните и внедрени иновативни методи и създаване на партньорска мрежа : Целта натази дейносте: - да се представят трансферираните и въведените в Глобал Адвайзръс АД иновативни практики и да се разпространят постигнатите резултати и добрите практики; - да се създаде мрежа от партньори и да се осигури възможност за обмен на добри практики и сътрудничество за разработване на инструменти за адаптиране и прилагането в България на добрите модели, използвани в ЕС, за развитие и управление на човешките ресурси в малки и средни предприятия. На кръглата маса ще присъстват представители на партньора по проекта и ще бъдат поканени работодатели, бизнес партньори на компанията, външни експерти и други заинтересовани страни, които ще се запознаят с трансферираните иновативни практики. Те ще имат възможност да се запознаят с иновациите и ползите от тях, да създадат контакти и да се включат в партньорска мрежа за сътрудничество, обмен на опит и добри практики в областта на развитието и управлението на човешките ресурси в МСП.

Индикатори

Трансферирани иновативни практики - ИП5, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 2.00
Идентифицирани иновативни практики - ИП5, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 2.00

Финансова информация

146 650.00 BGN
146 650.00 BGN
137 901.69 BGN
95.00 %
 • [1] Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Транснационално сътрудничество по ЕСФ
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 7 332.50 0.00 139 317.50 146 650.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 7 332.50 0.00 139 317.50 146 650.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: ,,Изработка на информационен плакат, стикери и публикации в онлайн медии“ във връзка с изпълнението на проект № BG05M90P001-4.001-0090-С01 „Иновации в Глобал Адвайзърс“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Стойност: 708.18
Предмет на предвидената процедура: Закупуване и доставка на два броя лаптопи за целите на изпълнявания от Бенефициента проект“ № BG05M90P001-4.001-0090-С01 „Иновации в Глобал Адвайзърс“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 , Стойност: 5 200.00
Предмет на предвидената процедура: Разработване, внедряване и поддръжка на софтуер с два модула във връзка с изпълнението на проект № BG05M90P001-4.001-0090-С01 „Иновации в Глобал Адвайзърс“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Стойност: 72 000.00
 • Обособена позиция 1: Разработване, внедряване и поддръжка на софтуер с два модула във връзка с изпълнението на проект № BG05M90P001-4.001-0090-С01 „Иновации в Глобал Адвайзърс“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, процедура за подбор на проекти ,,Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“.
Предмет на предвидената процедура: Организация на събития по проект ,,Иновации в Глобал Адвайзърс“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, процедура за подбор на проекти ,,Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ , Стойност: 8 550.00
Предмет на предвидената процедура: Оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на иновативните елементи по проект ,,Иновации в Глобал Адвайзърс“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, процедура за подбор на проекти ,,Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ и по-конкретно: • Проследяване постигането на целите и резултатите на проекта, както и тяхната връзка с удовлетвореността на потребностите на целевите групи; • Особености при изпълнението на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта; • Ефективност и ефикасност на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати; • Изготвяне на доклад за извършената оценка. , Стойност: 2 900.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.