English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-4.001-0055-C01
Социални иновации в добива на инертни материали и производството на бетонови смеси
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
19.09.2017
15.10.2017
31.12.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

Проектът "Социални иновации в добива на инертни материали и производството на бетонови смеси" е насочен към трансфера на иновативни практики за развитие на човешките ресурси и подобряване на организацията и условията на труд в предприятия, занимаващи се с добива на инертни материали и производството на бетонови смеси.
Проектът ще осъществи транснационално сътрудничество за обмен на добри практики и трансфер на 3 социални иновации. 
Общата цел на проекта е да подобри благосъстоянието на човешките ресурси и дейността на предприятията, занимаващи се с добив на инертни материали и бетонови смеси чрез междурегионално сътрудничество, насочено към трансфер на социални иновации и добри практики в областта на пазара на труда и качеството на работните места. 

Дейност 1 предвижда провеждането на специфични изследвания на опита на седем от деветте държави-членки, попадащи в региона на р. Дунав, с оглед идентифициране на конкретни практики в очертаните области на социални иновации. За постигането на заложените индикатори на процедурата ще бъдат предложени 8 броя иновативни практики, от посочените 4 области, като 3 от тях ще бъдат трансферирани с изпълнението на следващите дейности на проекта

Дейност 2 включва провеждане на работна дискусия и посещения на предприятия за добив на инертни материали и производство на бетонови смеси в Румъния.
Дейности 3 ще осигури разработване, валидиране и трансфер на иновативните практики в "Еврострой В. Търново" ООД.
По Дейност 4 ще бъде повишен капацитета за трансфериране на иновативните практики от други работодатели в бранша.
Ефектът от реалното изпълнение ще бъде измерен в последващата оценка за резултатите по Дейност 5 с оглед тяхната приложимост към потребностите на целевите групи.
За да се осигури мултиплициране на резултатите те ще бъдат разпространени сред заинтересованите среди в областта на строителството и добивната промишленост чрез информационни събития по Дейност 6.
Дейности
 • Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на държави-членки, попадащи в региона на река Дунав: Дейността включва изследване на опита на държави-членки, попадащи в региона на река Дунав, в областта на управленските практики и инструменти за подобряване на организацията и условията на труд и развитие на човешките ресурси с фокус върху добива на инертни материали и производството на бетонови смеси и бетонови изделия. Целта на дейността е подготвителна и в резултат на изпълнението ѝ ще бъде събрана нужната информация за идентифицирането и внедряването на социалните иновации. Възможностите за реалното приложение на иновативните практики, описани в т. 6, Секция 11 от настоящия формуляр, ще бъдат детайлно изследвани в рамките на Дейност 1 и ще бъдат изведени конкретни стъпки за трансферирането им. Ще бъде изследван опита на седем държави-членки на Европейския съюз, попадащи в региона на р.Дунав, съгласно Европейската стратегия за развитие на Дунавския регион: Германия (федерални провинции Баден-Вюртемберг и Бавария), Австрия, Словакия, Чехия, Унгария, Словения, Хърватия, Румъния и България в областта на добива на инертни материали и производството на бетонови смеси и бетонови изделия. Необходимо е да бъдат изследвани всички дунавски страни, тъй като във всички се осъществява както добив от притоците на р. Дунав, така и от самата р. Дунав. Изследването на добрите практики ще фокусира към идентифицираните иновативни практики в т. 6, Секция 11, като за нуждите на Дейност 1 същите ще бъдат разделени на 4 отделни направления, както следва: 1. Въвеждане на принципите на стегнатото производство (lean manufacturing). 2. Подобряване на комуникацията и работата в екип. 3. Развитие на инструменти за управление на човешките ресурси. 4. Менторска програма с фокус върху икономически неактивни младежи. Независимо от това дали изследването е показало наличие на иновативни практики в Румъния, в доклада се включва специален раздел с анализ на състоянието на предприятията добиващи инертни материали и произвеждащи бетонови смеси в областите, граничещи с река Дунав. Партньорът по проекта от румънска страна - Румънската асоциация за технологичен трансфер и иновации - ще подпомогне провеждането на изследването на румънската практика. Партньорът може да участва като представи набор от примерни практики, списък с предприятия, които ги прилагат, съдейства за предоставяне на информация от тези предприятия и др. Изследването ще предложи общо 8 броя практики, по 2 бр. в посочените 4 области, които имат потенциал да бъдат внедрени. Практиките трябва да бъдат от минимум 2 различни държави. Изследваните практики ще бъдат описани в обобщен доклад, който съдържа минимум информация за: - страната, от която е практиката; - работодателят, реализирал практиката; - използваните методи за събиране на информация; - същност на практиката; - анализ на приложимостта на практиката; - предимства и недостатъци на всяка от изследваните 8 практики. Докладът ще бъде дигитализиран в електронно издание, вместо отпечатвани на хартиен носител с цел ефективност на ресурсите и код 01 по вторичната тема на ЕСФ. Изискванията към изпълнението ще бъдат детайлизирани в публичната покана.
 • Провеждане на работна дискусия и посещения на предприятия за добив на инертни материали и производство на бетонови смеси в Румъния: Целта на дейността е обмен на информация и опит между заинтересованите страни. Ще бъдат представени и обсъдени иновационните практики и добрите практики, включени в доклада по Дейност 1. В дискусията ще участват 12 представители на български работодатели, които са целева група по Инвестиционен приоритет 5. Дейността включва: Поддейност 2.1. Изготвяне и съгласуване на работна програма и определяне на участници Индикативната работна програма за българските участници включва: Ден 1: Отпътуване от Велико Търново; Пристигане и настаняване в Крайова; Вечеря Ден 2: Закуска; Първа работна дискусия с румънския партньор и румънски работодатели; Обяд; Работна дискусия с румънския партньор и румънски работодатели; Вечеря Ден 3: Закуска; Отпътуване от Крайова; Посещения в румънски предприятия за добив на инертни материали и производство на бетонови смеси извън Крайова; Вечеря Ден 4 Закуска; Втора работна дискусия с румънския партньор; Отпътуване от Крайова; Пристигане във Велико Търново Работната програма се изготвя от изпълнителя и се представя на Възложителя за одобрение. Възложителят съгласува програмата с партньора. Поддейност 2.2. Провеждане на Първа работна дискусия за обсъждане на иновационните практики и добрите практики, идентифицирани по Дейност 1 и Поддейност 2.2. След като по Дейност 1 бъдат описани 8 социални иновации ще бъде проведена дискусия с участието на българския партньор, български работодатели, румънският партньор и румънски работодатели. Ще бъде представена същността на иновациите и ползата от тяхното трансфериране. Поддейност 2.3. Провеждане на посещения на предприятия за добив на инертни материали и производство на бетон в Румъния Задължително ще бъдат посетени предприятия, които са включени в списъка с иновациите, изготвен по Дейност 1, в случай, че има включени такива. В случай че няма такива, ще бъдат органзирани посещения на предложени от партньора предприятия. Предприятията може да бъдат в населени места извън Крайова. Поддейност 2.4.Провеждане на Втора работна дискусия В дискусията участва румънския партньор, българският партньор и българските работодатели. Участниците ще предложат 4 от практиките по Дейност 1 за валидиране и трансфериране. Включените в групата за посещенията ще бъдат обвързани със задължението да изготвят писмени отчети, представящи наблюденията и социалните иновации и добри практики, с които са се запознали, както и оценка на възможността за прилагане на установените иновации и добри практики в българските условия.
 • Разработване, валидиране и трансфер на иновативни практики: Дейността включва: Поддейност 3.1. Валидиране на възможни модели за трансфериране на иновативни практики В рамките на дейността ще бъдат разработени различни модели за трансфериране на идентифицираните 4 иновативни практики по Дейност 1. Ще бъдат тествани и валидирани набор от хипотези, които следва да идентифицират най-ефективния и ефикасен вариант на действие, който ще предостави най-висока добавена стойност за заинтересованите страни. Целта на валидирането ще бъде да се получи обратна връзка от целевите групи на иновациите относно ефектите и въздействието върху тях, което да позволи на ранен етап да се установи най-ефективният и ефикасен вариант на действие, който да бъде имплементиран впоследствие. По Иновационна практика 1 ще бъдат валидирани някои от следните хипотези: - чрез ориентиране на производството към специфичните нужди на клиента може да се повиши неговата ефективност и ефикасност - чрез анализ и подобрение на работните процеси може да се оптимизира производствената дейност - чрез подсигуряване срещу грешки може да се намали броят на дефектните продукти и да се повиши качеството на продукцията и др. - чрез внедряване на подходящ софтуер за управление на ресурсите и процесите в организацията (Enterprise Resourse Planning (ERP) и за управление на взаимоотношенията с клиенти (Customer Relationship Management (CRM). По Иновационна практика 2 ще бъдат валидирани някои от следните хипотези: - чрез установяване на унифицирани практики за разрешаване на конфликти може да се подобри комуникацията в екипа - чрез по-ефективна комуникация може да се постигне намаляване на стреса на работното място и др. По Иновационна практика 3 ще бъдат валидирани някои от следните хипотези: - чрез иновативни практики за въвеждане на гъвкаво работно време може да се подобри балансът между работата и личния живот на служителите и тяхната удовлетвореност от работата - чрез адаптиране на програмите за възнаграждение и оценка на изпълнението може да се повиши мотивацията на служителите - чрез въвеждане на механизми за управление на кариерата може да се повиши мотивацията и продуктивността на служителите и да бъдат задържани най-добрите от тях и др. По Иновационна практика 4 ще бъдат валидирани някои от следните хипотези: - чрез менторската програма може да привлекат младежи от целевата група - чрез менторската програма може да се повиши ефективността от първоначалното обучение и въведение в работния процес на новопостъпили служители - чрез изготвяне на наръчници за ментори и обучаеми по програмата може да се повиши ефективността от програмата Поддейност 3.2. Трансфериране на иновационните практики В зависимост от резултатите от валидирането ще бъде взето решение кои 3 от идентифицираните 4 иновативни практики да бъдат трансферирани, с оглед добавената стойност, която те предоставят. Задължително ще бъдат трансферирани 3 практики, определени по поддейност 3.1. Трансферирането и имплементирането на идентифицираните иновативни практики ще изисква извършването на редица организационни и структурни промени в предприятието. От една страна следва да бъде разработена и приложена цялостна програма за управление на промяната, която да помогне на служителите да приемат по-лесно промяната и да се адаптират към изменената среда. От друга страна ще бъде извършени промени в съответните работни процеси, които са относими към внедряваните иновативни практики. Това ще наложи разработване на образци на вътрешни документи или извършване на изменения и допълнения на съществуващите такива, за да се отразят иновативните практики. Трансферирането задължително ще включва интернет сайт, който да бъде обвързан с внедрения софтуер за управление на ресурсите и процесите в организацията и за управление на взаимоотношенията с клиенти, както и закупуване на лаптоп. Ще бъдат разработени необходимите документи и наръчници, които да подпомагат служителите при прилагането на иновативните подходи.
 • Повишаване капацитета на целевите групи за трансфериране на иновативни практики: Дейността включва повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи чрез организация на семинари, работни дискусии и обучения с цел насърчаване обмена на опит, обмен на информация, добри практики и иновативни подходи между партньорите и другите заинтересованите страни. Поддейност 4.1. Провеждане на семинар Целта на семинара е обмяна на опит, информация и добри практики. Семинарът ще се проведе в Крайова, Румъния. Семинарът е двудневен. Поддейността е продължение на работните дискусии по Дейност 2. за споделяне и обсъждане на въведените иновативни практики. За участие в семинара ще бъдат поканени представители на бенефициента и на партньора. В рамките на семинара ще бъдат представени всички иновативни практики, валидирани и въведени като част от дейностите по проекта, с цел от една страна да се получи обратна връзка за тях от партньора. Индикативно изпълнителят трябва да осигури: - изготвяне на работна програма - транспорт от Велико Търново до Крайова и транспорт от Крайова до Велико Търново; - квартирни за 12 български представители на целевата група за 1 нощувка; - храна за 2 дни; - наем на подходяща зала за провеждане на семинара 1 ден, в това число осигурени мултимедия и озвучаване; - превод за 1 дни от / на български / румънски - модератор на семинара; - кафе паузи, зареждане на залата с минерална вода; - комплект материали за участниците, в това число презентации, химикалка, тефтер. Изискванията към изпълнението ще бъдат детайлизирани в поканата за подбор. Поддейност 4.2. Обучения за служители на работодателя Ще бъдат организирани и проведени обучения за служителите на "Еврострой В. Търново" ООД по всяка от областите на въвеждане на иновации, за да се гарантира от една страна, че имат необходимите знания и умения за практическо прилагане на иновативните подходи, а от друга, че имат мотивацията да го направят. С оглед на това ще бъдат организирани и проведени обучения в някои от следните сфери: - въвеждане на принципите на стегнатото производство и описание и реинженеринг на работни процеси, - управление на конфликти, ефективна комуникация и работа в екип - обучения за ментори и новопостъпили служители Поддейност 4.3. Провеждане на информационна кампания сред икономически неактивните младежи на възраст между 15 и 29 г. В рамките на поддейността ще бъде проведена информационна кампания сред икономически неактивните младежи на възраст между 15 и 29 г., с цел запознаването им с разработената менторска програма. Целта ще бъде да се постигне високо нови на информираност на икономически неактивните младежи, както и да се привлекат желаещите сред тях да кандидатстват за работа в предприятието и за включването им в менторската програма. Целевата група ще бъде запозната с възможностите и предимствата от включването им в менторската програма. По време на представянето на информационната кампания, ще бъдат поканени и младежи от малцинствените групи в района, с цел недопускане на дискриминация и изпълнение на вторичната тема на ЕСФ с код 06. В рамките на информационната кампания ще бъде организиран ден на отворени врати в предприятието, в рамките на който желаещите да могат да добият непосредствена представа за естеството на работа.
 • Оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи: Оценката на постигнатите резултати ще проследи логическата връзка между заложеното във Формуляра за кандидатстване и неговото реално изпълнение. Оценката ще проследи на практика следните параметри: • Проследяване постигането на целите и резултатите на проекта, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевата група; • Особености при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта; • Ефективност и ефикасност на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати. След като в края на месец 13 по проекта бъдат адаптирани иновативните практики по Дейност 4, ще бъде извършена външна оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на нейните иновативни елементи. С оглед на това и предвид допустимостта на разходите в 13.3 от Условията за кандидатстване, дейността ще бъде възложена на изпълнител след провеждането на процедура при спазване на приложимото българско законодателство /ЗУСЕСИФ и ПМС №160/. Избраният изпълнител ще трябва да проследи практическото изпълнение на следните параметри: 1. Проследяване постигането на целите и резултатите на проекта, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевата група; 2. Особености при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта; 3. Ефективност и ефикасност на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати. Описаните дейности ще бъдат извършени в следната последователност и индикативна продължителност: 1. Подготовка на тръжна документация за изпълнение на оценката по реда на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/01.07.2016 г. - месец 12 2. Избор на изпълнител за извършване на оценката - месец 13 3. Сключване на договор с изпълнител - месец 13 4. Извършена оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на нейните иновативни елементи - месец 14 5. Приемане на работата - месец 15 Начин на изпълнение Изпълнението на Дейност 5 ще бъде извършено посредством възлагане на външен изпълнител по реда на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/01.07.2016 г. Сформираният екип ще подготви необходимата документация по процедура за избор на изпълнител на услуга по оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на нейните иновативни елементи.
 • Разпространение на постигнатите резултати и на разработения модел: Дейността е последваща и има за цел да информира обществото и работодателите в сектора за постигнатите резултати от приложените иновативни практики. Дейността включва: Поддейност 6.1. Отпечатване на наръчник Изпълнението на поддейността включва: - Предпечатна подготовка и отпечатване на наръчника в тираж 150 бр., формат А5, цветен. Отпечатването се извършва след одобрение на дизайна от Възложителя. Наръчникът съдържа: * описание на идентифицираните практики (от Дейност 1 и 2); * описание на дейностите по валидиране и трансфериране (от Дейност 3); * менторска програма и наръчник за ментори (от Дейност 3); * описание на резултатите и възможностите за мултиплициране на резултатите (от Дейност 5); - Оформяне на наръчника в подходящ формат за публикуване в интернет. Наръчникът ще бъде дигитализиран в електронно издание (.PDF или релевантен формат). Бюджетът на поддейност 6.2. е 3 000 лв. Поддейност 6..2. Дейности за реклама на постигнатите резултати Тези дейности са различни от предвидените в Дейност 8 дейности за информация и комуникация. Ще бъде организирано участие за популяризиране на резултатите в регионални телевизионни и радиопредавания - 3 бр. по 1000 лв. Бюджетът на поддейност 6.2. е 3 000 лв. В предаванията ще участват ръководителят на проекта и ръководителят на кандидата. Поддейност 6.3. Провеждане на семинар Има за цел да информира работодателите в бранша за постигнатите резултати. На семинара ще бъдат представени постигнатите резултати. Акцентът ще бъде върху обсъждане на ползите и приложимостта на иновативните практики. Дейността е обвързана с изпълнението на Дейност 3, 4 и 5. Семинарът ще се проведе във Велико Търново. След като бъдат идентифицирани заинтересованите страни ще бъдат изготвени списъци с конкретни имена на работодатели, заинтересовани лица или представители на отговорните държавни органи. Ще бъдат изпратени покани до по-голям брой потенциални участници с оглед да се осигури участието на минимум 15 представители на целевата група. Ръководителят на екипа ще участва като лектор на семинара. Бюджетът на поддейност 6.3. е 4 500 лв.
 • Дейности/разходи за организация и управление на проекта: Дейността има за цел да осигури административен капацитет за управление на проекта. През месец първи, след подписването на договор за БФП, ще бъде сформиран екип по проекта – ръководител и счетоводител. С тях ще бъдат подписани граждански договори в съответствие с българското законодателство и с Методологията за регламентиране на възнагражденията по ОП РЧР. Дейността ще осигури провеждане на предвидените дейности по проекта, като осъществява постоянен контрол върху изпълнението. След сформирането на екип, ще бъде проведена встъпителна работна среща за разпределение на конкретните задачи и отговорности, уточняване на механизмите за комуникация и др. Екипът на проекта ще включва: 1. Ръководител на проекта - 1 бр. 2. Координатор - 1 бр. Предложените членове на екипа разполагат със значителен опит при управление на проекти. Правилното управление на проекта ще допринесе за постигане на заложените цели и резултати, респективно до задоволяване на нуждите на целевите групи. Екипът ще е съвместен от български и румънски експерти на двамата партньори. По проекта ще се финансира месечното възнаграждение само на експертите на Кандидата. Длъжностите са разпределни както следва: Ръководител на проект с дългогодишен опит и счетоводител на проект с опит във финансовото управление на проекти, финансирани по Оперативните програми 2007-­2013. При сформирането на избора на екип, приоритет при селектирането ще бъде балансът между мъже и жени, с оглед спазване на принципа за равенство между половете и изпълнението на код 07 по вторичната тема на ЕСФ. Ще бъде разработен подробен план за действие, с разпределни отговорности и срокове за изпълнението им. Ще се провежда регулярен вътрешен мониторинг на напредъка. При идентифициране на рискове ще се прилагат коригиращи действия. Българските експерти заедно с експертите на изпълнителите по различните дейности ще провеждат седмични работни срещи за планиране, координиране и изпълнение на дейностите, за да осигурят правилното изпълнение. Екипът ще е отговорен за подготовката на всички отчетни и административни документи по проекта ­ технически и финансови отчети, документи за реимбурсиране, както и всички допълнителни такива, поискани от УО. Ще се поддържа постoянна комуникация с изпълнителите и мониторинг и контрол по изпълнение на техните договори. Сред задачите на екипа ще бъде съставяне на документациите за възлагане на изпълнението и контрол на дейността на изпълнителите. Квалификацията и отговорностите на ръководителя и счетоводителя са определени в Секция 9. Продължителността на тази дейност ще бъде от началото на проекта – месец 1, до приключването и отчитането през месец 16.
 • Дейности/разходи за информация и комуникация: Дейност 8 "Информация и комуникация" се реализира на основание Регламент (ЕС) №1303 на Европейския парламент и на Съвета от 17.12.2013 в изпълнение на отговорността на бенефициентите в процеса по информация и комуникация от задължителен характер, в съответствие с Регламент (ЕС) №821/2014 на Комисията. Дейността има за цел да подчертае ролята на Общността и да гарантира прозрачност при безвъзмездното финансиране от фондовете. Това е необходимо с оглед на факта, че при настоящата поръчка размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100%. С оглед постигане на пълна съгласуваност с изискванията процедурата ще се следи за пълното съответствие на изготвените информационни и рекламни материали със специфичните изисквания по отношение спазването на прозрачността и публичността. Ще бъдат взети предвид мерките, описани в Единния наръчник на бенефициентите за прилагане на правилата за информация и комуникация (ЕНБППИК) 2014 - 2020. В съответствие с него, в рамките на тази дейност ще бъдат изготвени следните материали: - Плакат - Брошури - Банер - Химикалки Всички горепосочени материали, с изключение на брошурите, ще бъдат изготвени преди стартирането на работните дискусии в Румъния по Дейност 2. Плакатите ще бъдат поставени на видно за обществеността място в сградата на бенефициента, съгласно изискванията. Текстовата и визуална информация на плаката ще бъде изготвена съгласно изискванията на т.3.4 от Единния наръчник. Дизайнът на банерите, които ще бъдат използвани на обученията, ще бъде изготвен в съответствие с т.3.9 от Единния наръчник. Химикалките ще бъдат изготвени съгласно указанията за промоционални материали в т.3.8 от Единния наръчник. По време на изпълнението на Дейност 2, Дейност 3 и Дейност 6, на всички участници в организираните събития (обучения, дискусии, форуми) ще бъдат раздавани комплект химикалки. С оглед опазване на ресурсите, материалите за събитията няма да бъдат отпечатвани на хартия, а ще бъдат изцяло на електронен формат. Това ще допринесе за код 01 по вторичната тема на ЕСФ относно ефективността на ресурсите. В допълнение, на всички отпечатани документи - вкл. присъствени списъци, отчети, анализи - използвани в рамките на проекта, ще бъде посочено, че ОПРЧР осъществява проекта с подкрепата на ЕСФ. Брошурите ще бъдат изготвени преди провеждането на семинара по Дейност 6. Брошурите ще съдържат информация относно резултатите от проекта с цел неговото разпространяване сред заинтересованите страни и общността. Изготвените брошури ще отговарят на изискванията за печатни информационни материали в т.3.7. от Единния наръчник. - Изготвяне дизайн на плакат, химикалки , банер - месец 1 - Доставяне на плакат, химикалки и банер - месец 2 - Разпространение на химикалки - от месец 4 до месец 15 - Изготвяне и публикуване на прессъобщения - месеци 3, 8 и месец 14 - Изготвяне дизайн на брошура - месец 13 - Доставяне и разпространение на брошура - месец 14 и месец 15

Партньори

Индикатори

Идентифицирани иновативни практики - ИП2, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Идентифицирани иновативни практики - ИП5, Целева стойност: 3.00, Достигната стойност: 3.00
Трансферирани иновативни практики - ИП2, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Трансферирани иновативни практики - ИП5, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 2.00

Финансова информация

199 500.00 BGN
199 500.00 BGN
199 500.00 BGN
95.00 %
 • [1] Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените
 • [1] Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на схемата за гаранция за младежта
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Макрорегионален район за сътрудничество
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [6] Равенство между половете
 • [6] Недискриминация
 • [6] Подкрепа за преминаването към нисковъглеродна икономика и икономика с ефективно използване на ресурсите
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 9 975.00 0.00 189 525.00 199 500.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 9 975.00 0.00 189 525.00 199 500.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: „ Изследване на опита на държави-членки, попадащи в региона на река Дунав, идентифициране и трансфериране на добри практики.” , Стойност: 61 500.00
 • Обособена позиция 1: „ Изследване на опита на държави-членки, попадащи в региона на река Дунав, идентифициране и трансфериране на добри практики.”
Предмет на предвидената процедура: „Логистика на събития по проект „Социални иновации в добива на инертни материали и производството на бетонови смеси””, Стойност: 63 900.00
 • Обособена позиция 1: „Логистика на събития по проект „Социални иновации в добива на инертни материали и производството на бетонови смеси””
Предмет на предвидената процедура: „Логистика на събития по проект „Социални иновации в добива на инертни материали и производството на бетонови смеси””, Стойност: 63 900.00
 • Обособена позиция 1: „Логистика на събития по проект „Социални иновации в добива на инертни материали и производството на бетонови смеси””

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.