English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05SFOP001-2.004-0004-C04
"Работим за хората" - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики.
ЕСФ ==> Добро управление
23.12.2016
01.08.2016
31.01.2019
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България
 • Територията на ЕС

Описание

Институтът по публична администрация е единствената административна структура, създадена със Закона за държавния служител за обучение на държавната администрация. Като такава ИПА реализира заложеното във всички документи, свързани с развитието на държавната администрация, електронното управление, включително Оперативна програма "Добро управление". 
Дейности:
- Развитие на капацитета на ИПА за подобряване на качеството на учебната и изследователската дейност 
- Обучения за подобряване капацитета на българската администрация за участие в процеса на вземане на решения в ЕС и изпълнение на ангажиментите на Република България
- Организиране на Академия за Европейските структурни и инвестиционни фондове
- Реализиране на обучения за повишаване на експертния капацитет на служителите в държавната администрация на всички нива по модерни обучителни програми в синхрон със стратегическите приоритети и потребностите на администрацията 
- Развитие на информационен и документационен център в ИПА
- Дейности за информация и публичност.
Като очаквани резултати са предвидени:
- повишени са знанията, уменията и капацитета на 19056 служители в администрацията;
- развитие на ИПА като водеща обучителна институция, която се ползва с доверието на служителите в България.
Дейности
 • Развитие на капацитета на ИПА за подобряване на качеството на учебната и изследователската дейност: Изпълнението на Дейност 1 следва от необходимостта да се развие капацитета на ИПА за предоставяне на качествени обучения и включва: 1.1.Организиране и провеждане на обучения/ семинари за надграждане капацитета на ИПА. Изпълнението на дейността ще допринесе за надграждане на експертния капацитет на служителите на ИПА за планирането и организацията на обученията, за провеждането на изследвания и анализи по въпроси в дейността на администрацията. Придобитите знания и умения ще послужат за разработването на актуални курсове, взаимствани от евр. опит, публичния и частния сектор, за включването на алтернативни форми на учене, за интегриране на интерактивни методи в обученията. Ще бъдат проведени 3 обучения за всички служители на ИПА за повишаване на експертния им капацитет. Служители на ИПА ще участват и в обучения/семинари, предлагани от други обучителни организации в страната и чужбина свързани със специфичните им професионални задължения за организиране и провеждане на обучения. 1.2.Обмен на опит в сферата на обученията. В рамките на дейността ще се проведат събития с национални и чуждестранни обучителни институции. Ще бъдат осъществени 2 международни конференции с представители от региона в подкрепа на международното сътрудничество чрез трансфер на добри практики в областта на обучението. Ще бъде проведена и кръгла маса с представители на национални обучителни институции за споделяне на ноу хау, за съгласуване на общи обучителни стандарти, за бъдещо сътрудничество и др. Дейността е свързана със СРДА 2014–2020 и Пътната карта към нея и цели да постигне единно управление на обучението, да се премахне дублирането на обучителни курсове и да се повиши ефективността на използването на бюджетни средства. Изпълнението и следва и концепцията за развитие на ИПА и е насочена към утвърждаването му като център по отношение на стандартите за обучителни услуги. 1.3.Технологично обновление и обзавеждане на ИПА. Технологичното обновление ще обхване учебната база на ИПА в Банкя и зала на ул. Аксаков 1 в София и ще създаде условия за провеждане на качествени и ефективни обучения, което ще допринесе за повишаване на знанията, уменията и квалификацията на държавните служители То ще създаде модерна учебна среда и ще разшири възможностите за международно участие и включването на чуждестранни гости и лектори в инициативите на ИПА,с което ще се повиши качеството на обучителния процес. Обзаведените зали ще се използват както при провеждане на обучения по настоящия проект, така и за бъдещи такива с оглед гарантиране на устойчивост на извършените разходи. Подробна обосновка за необходимостта е приложена в допълнителните документи към проекта. 1.4. Софтуерно обновление на ИПА. Това включва актуализиране на интернет страницата на ИПА, което ще допринесе за подобряване на комуникацията със заинтересованите страни, ще разшири възможностите за сътрудничество, ще популяризира дейностите му, осигурявайки полесна ориентация и достъпност за потребителя и предоставяйки повече канали за обратна връзка. Новите функционалности в сайта ще позволяват бързо намиране на информация за семинари, обучителни ресурси, график на курсове, календар с предстоящи събития. Предвижда се и надграждане на информационна система, за да се усъвършенства управлението на обучителния процес. Изпълнението на дейност 1 ще допринесе за постигането на основната цел и на СЦ 2 и СЦ4 на проекта.
 • Обучения за подобряване капацитета на българската администрация за участие в процеса на вземане на решения в ЕС и изпълнение на ангажиментите на Република България: С присъединяването на България към ЕС държавната администрация започна да работи в условията на реално членство в ЕС. Това постави българските служители в държавната администрация пред нови предизвикателства и отговорности в тяхната работа, произтичащи от членството ни в ЕС. Въз основа на натрупания опит, Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 (СРДА) констатира определени проблеми в работата на администрацията в тази област и дефинира нови приоритети като: подобряване активността на участието на страната ни в процеса на вземане на решения в ЕС и правилно въвеждане на изискванията на европейското законодателство на национално ниво. В този контекст подобряването на капацитета на българската администрация за участие в процеса на вземане на решения в ЕС и изпълнение на ангажиментите на България е определено като основна цел в СРДА и в Пътната карта за нейното изпълнение. За успешното постигане на посочената цел е нужно задълбочаване познанията за ЕС и ангажиментите на България като държава член сред максимално широк кръг служители в администрацията с фокус върху развитие на практическите им умения и компетентности. Освен в стратегическите и оперативни документи, въпросът за нуждата от обучения в областта се дефинира и в последни проучвания за нуждите от обучения на служителите в държавната администрация (Анализ на потребностите от обучения в държавната администрация на България 2015-2018 г.). За удовлетворяване на идентифицираните нужди и поставените цели е необходимо да се разработи и реализира широкомащабна и интензивна комплексна програма с обучения, насочена към повишаване административния капацитет по въпросите на ЕС (специфична цел 4.5 от Пътната карта за изпълнение на СРДА 2015-2020). Изпълнението на дейност 2 включва следните две поддейности; Поддейност 2.1. Организиране и провеждане на обучения за подобряване капацитета на българската администрация за участие в процеса на вземане на решение в ЕС и изпълнение на ангажиментите на България“ Изпълнението на поддейност 1 ще допринесе за повишаване на знанията, уменията и квалификацията на служителите в държавната администрация чрез провеждане на обучения на българската администрация по ключови и актуални въпроси на евроинтеграционния процес, която да допринесе за развитие на нейните знания, умения и компетентности за активно участие в процеса на изпълнение на ангажиментите на България, произтичащи от членството ни в Съюза. В рамките на поддейността ще бъдат разработени три обучителни програми за подобряване капацитета на българската администрация за участие в процеса на вземане на решение в ЕС и ще бъдат обучени общо 1740 служители от администрацията по тях. Обученията ще бъдат с продължителност 2-3 дни и ще се провеждат в град София и град Брюксел. Поддейност 2.2. Съгласно Националната програма за развитие: България 2020, ИПА трябва да проведе обучение в чужбина за висши държавни служители с цел повишаване на качеството на управлението в администрацията в европейски институти по публична администрация. Чрез развитието на управленските умения на висшите държавни служители, провеждането на обучението ще допринесе за качественото изпълнение на ангажиментите на България като държава член на ЕС. При изпълненото на дейността ще бъдат обучени 40 брой висши държавни служители. Обученията ще се проведат в европейски институти по публична администрация. Изпълнението на дейност 2 ще допринесе за постигането както на основната цел на проектното предложение така и на следните специфични цели: - Подобряване на процеса на вземане на решения в Европейския съюз и управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове; - Укрепване на капацитета на служителите в администрацията за предоставяне на професионално и експертно управление; - Развитие на високото ниво на професионализъм и са повишени знанията, уменията и капацитета на служителите в държавната администрация чрез провеждането на специализирани обучения.
 • Организиране на Академия по Европейските структурни и инвестиционни фондове: През новия програмен период 2014 – 2020 г. държавната администрация в България е изправена пред предизвикателството посредством Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) да постигне политиката за сближаване, като в това число да осигури необходимия капацитет за целесъобразното ефикасно програмиране, управление и изпълнение както на оперативните програми, така и на проектите по тях. За развитие на този капацитет съгласно Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) за периода 2014-2020 г., се предвижда към Института по публична администрация (ИПА) да се създаде Обучителна академия по ЕСИФ. Академията ще предоставя модулно обучение за следните целеви групи: - служители на Управляващите органи (УО) и Междинните звена (МЗ) на оперативните програми; - служители с контролни функции по усвояването на средствата от Европейския съюз (ЕС) от дирекция „Национален фонд“ (Сертифициращия орган) в Министерство на финансите, Изпълнителна агенция „одит на средствата от ЕС“ (Одитиращия орган), Дирекция „АФКОС“ към МВР; - служители от институционалните бенефициенти, отговорни за разработването и управлението на проекти. След извършено проучване на потребностите ИПА определя общо 13 модула, които ще съставят обучителна програма по ЕСИФ и ще бъдат разработени в рамките на проекта. Създаването на обучителната академия по ЕСИФ чрез разработването на нови модули ще допринесе за постигането на следната специфична цел на проектното предложение „Развитие на високото ниво на професионализъм и са повишени знанията, уменията и капацитета на служителите в държавната администрация чрез провеждането на специализирани обучения“, което от своя страна допринася и за постигането на общата цел на проекта и целта на процедурата за безвъзмездна финансова помощ.
 • Реализиране на обучения за повишаване на експертния капацитет на служителите в държавната администрация на всички нива по съвременни обучителни програми в синхрон със стратегическите приоритети и потребностите на администрацията: Развитието на високото ниво на професионализъм на служителите се явяват ключови предизвикателства в държ.администрация. Споразумението за партньорство на РБългария и СРДА 2015–2020 г. идентифицират като ключова необходимост за модернизиране на администрацията, да бъде постиганата административна ефективност. За да насърчи администрацията да постигне ефективност в работата си и да повиши експертния й потенциал за прилагане на нац.политики, ИПА ще проведе обучителна кампания в изпълнение на мерките от Пътната карта за изпълнение на СРДА и обучения и семинари по теми, идентифицирани от Анализа на потребностите от обучение 2015-2018. Обученията ще се провеждат в и извън София, като за цялата дейност ще бъдат осигурени до 9456 нощувки когато е приложимо. Поддейност 4.1 Осъвременяване и фокусиране на каталозите на ИПА с обучителни програми и провеждане на обучения. За изпълнение на предвидената дейност следва първо да се разработят нови и да се осъвременят съществуващи обучителните модули и програми (общо 19 нови/актуализирани модули/програми), които да бъдат включени в каталозите на ИПА. За осъвременяване и фокусиране на съдържанието ще бъдат организирани 2 специализирани обучителни семинари за 2 дни, извън София, за общо 40 лектори, служители на ИПА и експерти, на които ще се обсъдят методиката, формата и учебните материали на обученията. Обученията по програми и отделни модули ще се провеждат в присъствен и електронен формат. Присъствените обучения ще бъдат за 360 гр. по средно 25 уч. за по 2 дни, като от тях 288 гр. са в София и 72 гр. извън София. За 36 гр. ще бъде организиран транспорт. Дейността ще подкрепи развитието на специализирани програми в сферата на ЗОП (12 гр. по 25 уч.), академията за млади лидери в държ.администрация (2 гр по 30 уч.) и др. За удовлетворяване на специфични нужди на администрациите от обучение ИПА ще разработи механизъм за предоставяне на обучения по поръчка. Електронните обучения ще се проведат за 36 гр. с по 10 уч. Поддейност 4.2 Организиране на специализирани обучения в изпълнение на СРДА. Тази поддейност e насочена към подобряване на админ.капацитет за прилагане на приоритетни хоризонтални политики чрез провеждане на специализирани обучения за 7750 служители в администрацията. Темите за обучение са обвързани с прилагането на реформите по целите от Пътната карта, за които водещата отговорна институция е ИПА. Ще бъдат разработени 5 нови обучителни модули/програми. Лекторите, които ще провеждат обучения по нови обучителни програми ще преминат през предварително обучение. Обученията ще се провеждат в присъствен и електронен формат (вкл. онлайн решения) в гр. София и изнесено по места. Поддейност 4.3 Организиране на 4 международни форума в областта на обученията ИПА ще организира до 4 международни форума по теми, свързани с провеждането на приоритетни политики в подкрепа на админ. реформа и обученията. Събитията ще се осъществят в сътрудничество с Евр. институции и държави членки и целят да засилят координацията при провеждането на реформи в публ. администрация чрез трансфер на знание и обучения. Лектори в семинарите ще са международни и български експерти. Целева група на форумите са експерти от всички административни структури, лектори на ИПА, както и други заинтересовани страни по конкретната тема. Изпълнението на Д 4 ще допринесе за постигането на основната цел и следните специфични цели на проекта: - Укрепване на капацитета на служителите в администрацията за предоставяне на професионално и експертно управление; - Развитие на високото ниво на професионализъм и са повишени знанията, уменията и капацитета на служителите в държ.администрация чрез провеждането на специализирани обучения.
 • Развитие на информационен и документационен център в ИПА: Към момента в държавната администрация липсва единен център за генериране на идеи и знание, който да изпълнява функциите на точка за достъп до бази данни с ресурси в областта на публичното управление и публичните политики. Концепцията за развитие на ИПА 2016-2020г., съобразена с основните стратегически документи на национална ниво („Стратегия за развитие на държавната администрация 2014-2020; Пътната карта за изпълнение на СРДА 2015-2020г; Стратегия за развитие на електронното управление; Стратегия за обучение на служителите в държавната администрация и др.) предвижда ИПА да развие капацитет за изграждане на такъв информационен център генератор на идеи за развитие и модернизация на администрацията. Центърът, ще съдейства за подобряване качеството на предоставяните обучения в ИПА, чрез предоставяне на гъвкав достъп до актуална информация и чрез извършването на анализи и изследвания в подкрепа на доброто управление и модернизация на администрацията. Популяризирането на публикации/изследвания/добри практики ще спомогне за издигане публичния имидж на ИПА и повишаване експертния капацитет на служителите в държавната администрация. Дейност 5 „Развитие на информационен и документационен център в ИПА“ включва изпълнението нa поддейности: 5.1 Обособяване и оборудване на помещениe, изпълняващо функциите на информационен и документационен център. Центърът ще е разположен на ул. Аксаков 1, гр. София. Ще бъде направен проект за интериорен дизайн след което е предвидено закупуване на необходимото оборудване и обзавеждане. С оглед включването на определеното обзавеждане и оборудване в настоящия проект е направен предварителен анализ, който може да бъде променен след изготвяне на интериорния дизайн. 5.2 Провеждане на емпирични изследвания и анализи от приоритетни за държавната администрация теми. С оглед разрастването на изследователската и издателската дейност на ИПА като част от дейността ще бъдат реализирани 4 изследвания свързани с обучителната дейност и приоритетни въпроси от развитието и управлението на публичната администрацията. За развитието на Центъра се предвижда да бъдат привлечени и млади специалисти с висше образование, които съвместно с експерт от ИПА и външен консултант да разработят 3 броя аналитични документи от стратегически теми за развитието на публичната администрация до 2020 г. Външна експертиза ще допълни експертизата, с която ИПА разполага и ще допринесе за по-високото качество на документите и реализирането им в по-кратки срокове. Ще бъдат наети млади специалисти, всеки за период от 5 месеца. Необходимо е кандидатите да са с минимум завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в една от следните области: „Социални, стопански и правни науки“. 5.3 Надграждане и развитие на електронната библиотека на ИПА Е-библиотеката на ИПА е ключова инфраструктурна предпоставка за провеждане на пълноценен учебен процес, изследвания и анализи в Института.За захранване на библиотечния фонд ще бъдат събрани и систематизирани различни аналитични документи, ще бъдат сключени абонаменти към утвърдени научни списания и ще бъдат дигитализирани ресурси на ИПА от приоритетни за доброто управление области. 5.4 Развитие на инициативата „Конкурс за добри практики“ Предвижда се провеждане на две събития за финализиране на ежегодния „Конкурс за добри практики от дейността на администрацията“.Събитията ще бъдат с продължителност 1 ден и на всяко едно ще присъстват по среден брой от 80 участника. Целта е да насърчим администрациите, които прилагат добри практики да споделят своите успехи. Така добрите решения могат да се превърнат в общодостъпни инструменти за постигане на по-високо качество в административната дейност. 5.5 Подготовка и разпространение на нови е-ресурси на ИПА Предвижда се, чрез набор от софтуерни приложения да бъдат подготвени и графично оформени различни е- ресурси на ИПА. Изпълнението на Д5 ще допринесе за постигането както на общата цел по проекта, така и за СЦ2.
 • Дейности за информация и комуникация: Настоящата дейност е в изпълнение на Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. Чрез тази дейност ще бъдат популяризирани целите на Европейския съюз, Европейския социален фонд, Оперативна програма "Добро управление" и проекта, постигнатите резултати за повишаване експертния капацитет на служителите в администрацията. Тя е съществена при реализацията на всички останали дейности и е основополагаща като задължителна такава Екипът по проекта има яснота относно отговорностите на бенефициентите в процеса по информация и комуникация от задължителен характер; за правилата за техническите средства, които следва да се прилагат; относно формите за отчетност на мерките, както и за всички технически параметри и изисквания за предвидените мерки. За изпълнение на изисквания ще се използват: - Флага на ЕС в съответствие с техническите характеристики, посочени в Глава II от Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014, с упоменаване на Европейския съюз; - Названието на Европейския социален фонд; - Логото на оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г. в съответствие с изискванията. По дейността е предвидено провеждането на общо 4 броя конференции със среден брой по 50 участници (общо 200 участника за 4-те конференции). Две от конференциите ще бъдат за представяне на проекта, като първата ще се проведе в началото на проекта, след избора на външен изпълните и на нея ще бъде представен проекта, в това число целите, дейностите и очакваните резултати. Втората конференция ще се проведе в края на проекта, като ще бъдат представени постигнатите цели и резултати. Две от планираните конференции са междинни и ще се проведат по време на изпълнение на проекта и на трябва ще бъдат представени постигнати междинни резултати по време на реализацията на дейностите и предстоящите събития, обучения и дейности. За провеждането на конференциите ще бъдат изготвени и отпечатани банери и флаери за популяризирането на проекта, ще бъде осигурен необходимия кетъринг, зала и техника. С оглед спазване на задължителните изисквания на Наръчника ще бъдат отпечатани А3 плакати за повишаване на информираността за проекта, като част от тях ще бъдат позиционирани на ул. Аксаков 1 в София и учебната база на ИПА в гр. Банкя. За подобряване на публичността за проекта е предвидено доставка на рекламни материали за популяризиране на проекта. Рекламните материали ще бъдат разпостранявани както по време на конференциите за информация и комуникация, планирани да се проведат по настоящата дейност, така и по други събития, организирани по проекта. За осигуряване на информация и комуникация и популяризиране на фиансовата помощ за изпълнението на настоящия проект по Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд ще бъдат закупени и разпостранени следните рекламни материали: - 200 пакета рекламни материали, всеки от тях включващ папка, химикалка, тефтер и USB с визуализация. - 600 броя преносими батерии за телефон с визуализация. - 600 броя чаши с визуализация. - 600 броя кутии за кламери с визуализация. - 600 броя поставки за телефон с визуализация. В допълнение ще бъде публикувана подробна информация на интернет страницата на ИПА, както и безплатно ще бъдат разпространявани прессъобщения до медиите. Чрез това ще се насърчи не само подобряване на информираността, но и ще се обърне внимание на целевите групи за възможността да вземат участие в реализацията на проекта.

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Членове на обединение

Индикатори

Брой подкрепени нови/ осъвременени обучителни модули за администрацията, Целева стойност: 76.00, Достигната стойност: 59.00
Подкрепени анализи, проучвания, изследвания, методики, одити и оценки за администрацията, Целева стойност: 7.00, Достигната стойност: 3.00
Брой подкрепени администрации, прилагащи механизми за организационно развитие и управление ориентирано към резултатите, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00
Служители от администрацията, успешно преминали обученията с получаване на сертификат, Целева стойност: 17 172.00, Достигната стойност: 25 713.00
Обучени служители от администрацията, Целева стойност: 19 056.00, Достигната стойност: 25 713.00

Финансова информация

5 176 296.45 BGN
5 176 296.45 BGN
3 586 525.42 BGN
85.00 %
 • [1] Инвестиции в институционален капацитет и в ефективността на публичните администрации и публичните служби на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Големи градски райони (гъстонаселени, с население >50 000 души)
 • [3] Транснационално сътрудничество по ЕСФ
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 776 444.47 0.00 4 399 851.98 5 176 296.45
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 776 444.47 0.00 4 399 851.98 5 176 296.45

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Обучения за подобряване капацитета на българската администрация за участие в процеса на вземане на решение в Европейския съюз и изпълнение на ангажиментите на Република България, Стойност: 1 807 920.00
 • Обособена позиция 1: Обучения за подобряване капацитета на българската администрация за участие в процеса на вземане на решение в Европейския съюз и изпълнение на ангажиментите на Република България
Предмет на предвидената процедура: Логистично и техническо осигуряване на обучения и събития в България, Стойност: 1 887 010.00
 • Обособена позиция 1: Логистично и техническо осигуряване на обучения и събития в България
Предмет на предвидената процедура: Закупуване на самолетни билети и осигуряване на хотелско настаняване в чужбина“ по проект на ИПА, Стойност: 94 931.84
 • Обособена позиция 1: Закупуване на самолетни билети и осигуряване на хотелско настаняване в чужбина“ по проект на ИПА
Предмет на предвидената процедура: Изработване и отпечатване на печатни и рекламни материали, и сертификати, Стойност: 240 565.10
 • Обособена позиция 1: Изработване и отпечатване на печатни и рекламни материали, и сертификати
Предмет на предвидената процедура: Изследвания за укрепване на администрацията, Стойност: 112 500.00
 • Обособена позиция 1: Практически наръчник и инструментариум за по-добро регулиране
 • Обособена позиция 2: Създаване на общ център за административно обслужване в областна администрация
 • Обособена позиция 3: Изследване на добри практики и възможности за създаване на лаборатория за иновативни публични политики в България
Предмет на предвидената процедура: Актуализиране на Интернет страницата и информационната система на ИПА, Стойност: 69 500.00
 • Обособена позиция 1: Актуализиране на Интернет страницата и информационната система на ИПА
Предмет на предвидената процедура: Провеждане на изследване за укрепване на администрацията на тема: „Киберсигурност и възможности за приложение на иновативни технологии в работата на държавната администрация в България, Стойност: 25 000.00
 • Обособена позиция 1: Провеждане на изследване за укрепване на администрацията на тема: „Киберсигурност и възможности за приложение на иновативни технологии в работата на държавната администрация в България
Предмет на предвидената процедура: Доставка на техническо оборудване за нуждите на ИПА, Стойност: 80 350.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на техническо оборудване за нуждите на ИПА

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.