English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-3.006-0001-C02
Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
23.11.2016
23.11.2016
30.09.2022
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

Проектът е разработен в отговор на необходимостта от надграждане и повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за социално подпомагане/АСП/ за реализиране на публичната й роля в сферата на соц. подпомагане, соц. услуги и закрила на детето, като създава условия на практика да се приложат нови подходи за планиране, изпълнение, мониторинг, оценка и контрол на системата за социални услуги и социално подпомагане. Предвижданите дейности обхващат служители на АСП, общини, доставчици на социални услуги и структури на държавните институции, които с присъщата си дейност са ключови участници в налагащите се интегрирани модели за грижа. Създадените в рамките на проекта Областни координиращи звена ще поемат основната част от организацията и провеждането на обученията, предвид широкия обхват на лицата от целевата група. Чрез обособяването на екипи за специализирана подкрепа и кризисна интервенция, включващ широк спектър от специалисти ще се даде възможност за пълноценно преодоляване на предизвикателства от различно естество които съпътстват предоставянето на социални услуги за различни групи хора – деца и възрастни. Предвидените и по двете оси специализирани обучения и подкрепа ще повишат професионалната компетентност за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията на служителите на АСП и на екипите от социалните услуги. Чрез целенасочените обучения по ПО 3 за практическа работа с информационната система на служителите на териториалните структури на АСП, на общините и доставчиците на социални услуги ще се преодолеят редица проблеми, произтичащи от липсата на единна база данни, обхващаща всички аспекти на дейността на агенцията. 
Ще се приложат на практика нови подходи за планиране, изпълнение, мониторинг, оценка и контрол на системата за социални услуги и социално подпомагане, в резултат от които ще се създаде обективна основа за въвеждане на нови процеси и модели за планиране и изпълнение на политики в сферата на социалните услуги.
Дейности
 • Структуриране на областни координиращи звена в подкрепа на политиката по деинституционализация за деца и възрастни - наемане на 56 областни координатори и осигуряване на необходимото оборудване за обезпечаване на дейността им. (П0 2): Целта на дейността е да се създаде Областно координиращо звено, което ще поеме основната част от организацията, координирането на логистиката и провеждането на обученията, заложени в отделните проектни дейности, предвид широкия обхват на лицата от целевата група При изпълнението на дейностите в това направление ключова роля ще имат избраните 56 областни координатори, които ще продължат и наградят дейностите по проект “Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище”. Те ще продължат да подкрепят дейности, свързани с процесите на планиране и управление на политиките в социалната сфера в областните градове на страната. Същите през 4-годишното действие на Проект “Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище” натрупаха богат опит по отношение на извършване на анализи, създаване на партньорства и мрежи на областно ниво. Продължаването на тяхната дейност ще подобри вече създадената координация в и между институциите, работещи в сферата на социалните услуги и социалното включване. Предвижданите дейности ще добавят стойност към реализирането на конкретни действия в изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа и в частност за по-добро планиране на процесите на деинституционализация на възрастни. Областното координиращо звено ще бъде ситуирано в РДСП и ще осъществява следните основни дейности: • Методическа подкрепа и предоставяне на актуална информация, свързана със социалните услуги на всички, които имат отношение към тях; • Консултации, идентифициране на нуждите от обучение, съдействие за провеждане на обучения за повишаване на квалификацията на работещите в сферата на социалните услуги от различни организации; • Методическа подкрепа при актуализирането на плановете за реформиране, преструктуриране или закриване на специализираните институции в съответствие с приоритетите и мерките на Националната стратегия за дългосрочна грижа; • Техническа помощ и подкрепа при изграждане и утвърждаване на между общинското и между секторното партньорство, както и при работата в мрежа; • Съдействие и подкрепа в дейностите за планиране, управление на социални услуги, както и при разработване, изпълнение и мониторинг на Областните стратегии за развитие на социалните услуги. Освен горепосочените дейности Областното координиращо звено ще извършва и подкрепа за анализ, планиране и управление на областните, респективно общинските стратегии за развитие на социалните услуги и провеждане на мониторинг и оценка на ефективността и ефикасността на областните стратегии за развитие на социалните услуги, съгласно Дейност „Провеждане на мониторинг и оценка на ефективността и ефикасността на областните стратегии за развитие на социалните услуги“ от допустимите дейности по ПО 3 от Условията за кандидатстване. В настоящето проектно предложение тези задължения са подробно разписани в Дейност 11.
 • Обособяване на екипи за специализирана подкрепа и кризисна интервенция в подкрепа на деинституционализацията на деца и възрастни, включващи широк спектър специалисти. (П0 2): Целта на дейността е обособяването на екипи за специализирана подкрепа и кризисна интервенция, включващи широк спектър от специалисти, с което ще се даде възможност за пълноценно преодоляване на предизвикателства от различно естество, съпътстващи предоставянето на социални услуги за различни рискови групи хора – деца и възрастни. Специалистите от една страна ще подкрепят екипите на действащите и/или на новосъздадените социални услуги за справяне с трудностите и предизвикателствата при предоставянето на социалните услуги, както и за развитието на собствен механизъм за усъвършенстване на качеството на услугите. От друга страна при необходимост ще работят и пряко с потребителите на услугите при възникване на кризисна ситуация за овладяването им. В екипите за специализирана подкрепа и кризисна интервенция ще се привлекат: • експерти, специалисти по психиатрична подкрепа и грижа с експертиза в следните области: подкрепа на деца и възрастни с предизвикателно поведение, психиатрични проблеми и работа с деца/лица от институции и др. подобни. • експерти с медицинско образование с експертиза в интегриране на здравните аспекти на детското развитие; обезпечаването на психичното здраве на детето/възрастния и неговите отклонения; общо познаване на различните видове заболявания/увреждания и др.подобни. • експерти - психолози с експертиза за овладяване на агресивно поведение на потребителите, мотивация за работа с трудни потребители, превенция и преодоляване на стрес и др.подобни. • експерти в социалната работа с експертиза в оценка на потребностите на потребителите; организиране на грижата за потребителите; индивидуална и групова работа с деца и възрастни с увреждания; специфика на грижите в социалната услуга и др.подобни. • експерти, специалисти по образователни дейности с експертиза в интегрирани програми за обучение и образование и др.подобни. Планирано е в рамките на проекта да бъдат наети 56 експерта общо за цялата страна, като конкретният състав на екипите и броя на експертите в тях ще се определи на базата на специфичните потребности на обслужваните лица по места и потребители на конкретните услуги, действащи на територията на съответната област.
 • Сформиране на два специализирани екипа, ситуирани към две пилотни дирекции „Социално подпомагане“ /София и Бургас/, които ще реализират нов модел за закрила на деца и възрастни в специфична кризисна ситуация - наемане на 10 експерти по социална работа с денонощен режим на работа ДЗД и СУПЛ и осигуряване на необходимото оборудване за обезпечаване на дейността им. (П0 2) (Екип за спешна закрила) : Целта е да се създадат възможности за предоставяне на своевременна закрила и подкрепа в случаи на кризисна/рискова ситуация на пострадали лица и деца, чрез сформиране на 2 спец-ни екипа, ситуирани към 2 пилотни ДСП /София и Бургас/ и прилагайки на практика нов модел за кризисна интервенция на деца и възрастни. През последните години значително нараства бр. на непридружени деца и лица от чужбина, търсещи и/или получили закрила, в риск или преживели различни форми на насилие. Подобни случаи на непридружени деца, завръщащи се от чужбина по данни от ОЗД за 2016 и 2017 г. са над 60. Нарастват и случаите на репатрирани възрастни лица в безпомощно състояние. Предвид спешността на тези случаи, специализираните екипи ще ги насочват към подходяща услуга, съобразена с инд. потребности и техните особеностите. При пълнолетните пострадали лица, ще бъдат издирвани близките им, ще се насочват за лечение, оказване не подкрепа и/или ползване на соц. услуги, при пълно зачитане на техните права и интереси. Акцент в работата ще бъдат лицата жертви на домашно насилие и бездомните лица/деца. След ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието с/у жени и домашното насилие (Истанбулската конвенция) от НС на РБ, стр-те на АСП ще имат повече ангажименти спрямо лицата, жертви на насилие. Това обуславя необходимостта от увеличаване и укрепване на ресурса на соц. работници от гледна точка на предприемане на спешни мерки. Съществуването на екипи от соц. работници, които да са на денонощно разположение, ще отговори и на ясно дефинираните проблеми с работното им време и необходимостта от предприемане на спешни действия за закрила на деца и възрастни в критични/рискови ситуации. Това е нов подход при работа с лица в кризисни ситуации на АСП. Предвижда се сформирането на 2 спец-ни екипа за спешна закрила, ситуирани към ДСП в гр. София и гр. Бургас. Изборът на двете териториални стр-ри се обосновава с анализ на концентрацията на случаи на непридружени деца и възрастни, изпаднали в критична/рискова ситуация. Тези проблеми се наблюдават предимно на територията на столицата. Друг особено рисков регион се очертава региона на българското Черноморие, най-вече в Бургас. Поради особения характер на работата двата спец. екипа ще бъдат със задължение да дежурят или да са на разположение на работодателя, с цел осигуряване на подкрепа през цялото денонощие на нуждаещите се лица. В рамките на проекта от ДСП Младост ще се определят 6 експерта/соц. работници, а от ДСП Бургас 4 експерта/соц. работници, които ще се подберат от работещите в отделите ОЗД и ХУСУ. Това е нов подход при работа с лица в кризисни ситуации на АСП и след апробирането на модела може да се включат и други териториални поделения на АСП. Основните задължения в АСП на директорите на ДСП са свързани с осъществяване на организация и контрол на цялостната дейност на служителите на съответната дир-я. Като ръководни кадри на двете дирекции по проекта е необходимо и ангажирането на съответните директори на местно ниво по отношение на осъществяване на постоянен контрол и мониторинг на работата на тези два екипа. В рамките на проекта директорите ще: отговарят за навременното разпределение на задачите на двата екипа; пряко ще следят за качественото им изпълнение; оказват методическа помощ и съдействие при изпълнение на своите ежедневни дейности от 2­та спец. екипа за всеки случай; осъществяват връзка с експертите на МТСП, посолствата на РБ, МВР, МЗ, гранична полиция и др. институции по завръщането на репатрирани български граждани в страната; анализират постигнатите резултати. В рамките на проекта не е предвидено друго звено, което да отговаря пряко за извършваните ежедневни дейности от тези два екипа. Поради което, вследствие на проекта тези задължения, се явяват допълнителни спрямо основните задължения на директорите, регламентирани в длъжностните им характеристики и ще се изпълняват от тяхна страна в рамките на установеното им регламентирано работно време.
 • Провеждане на специализирани обучения за екипи от действащи социални услуги (П0 2): Основните цели на тази дейност са свързани с: повишаване на мотивацията на служителите от действащи социални услуги – резидентен тип; подобряване на професионалната им компетентност за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им; усъвършенстване на знанията и практическите умения в съответствие с индивидуалните потребности на потребителите. Обученията целят и провеждане на адекватна политика в сферата на социалните услуги. Те кореспондират с идентифицираните нужди и стимулират развитието на персонала, работещ в тези сфери и предвидените обучения не се припокриват по съдържание, насоченост и тематика по други операции по ОПРЧР (2007-2013). Персоналът, работещ в социалните услуги не винаги преминават през адекватни обучения, при тях е налице остра необходимост от обучения с новости в сферата им на работа и специализирани с теми, свързани със здравния статус на потребителите; специализирани, свързани с развитието на деца/младежи и възрастни лица. Наблюдава се липса на подготвен персонал, с достатъчно професионален опит в социалната сфера. Спецификата на работа е предпоставка за недобро функциониране на услугите и бързо професионално прегаряне на лицата, работещи в социалната услуга. Често се наблюдава и текучество на персонала, което пък налага необучените да се обучават на място и в процеса на работа. През м.април 2015г. в рамките на проект „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище”се проведе проучване, относно потребностите от подкрепа на персонала, назначен в новосъздадени социални услуги от резидентен тип – ЦНСТ и ЗЖ. В проучването бяха обхванати общо 106 социални услуги, от които 91 ЦНСТ, 12 ЗЖ, 2 ЦСРИ и 1 ПЖ, действащи на територията на страната и 1028 служителя от различни категории персонал, работещи в тях. От анализа на потребностите се обобщи, че персонала, работещ в тези услуги има най- голяма потребност от: • Мотивационни обучения • Специализирани обучения за екипите на създадените социални услуги, свързани със специализирани дейности и грижи за деца/младежи и възрастни с различно поведение - автоагресия, агресия, свръхсексуалност и др.. • Специализирани обучения на екипи от действащи социални услуги за работа с деца и възрастни с различни увреждания, свързано със здравния им статус. • Специализирани обучения на създадените социални услуги през изминалия програмен период в изпълнение на целите и приоритетите, залегнали в политическия документ Национална стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България”. • Специализирани обучения за въвеждане на мултидисциплинарен подход при изготвяне оценки на потребностите и индивидуален план за подкрепа. В мотивационните обучения се включи персоналът от бъдещите услуги, които предстои да бъдат създадени при изпълнението на плановете за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в България“ и на Стратегията за дългосрочната грижа. Специализираните обучения за екипите от социални услуги ще са насочени към специализирани грижи за деца/младежи и възрастни с поведенчески прояви; методи и подходи за овладяване на агресивното поведение/автоагресия, агресия, свръхсексуалност/; промени в поведението, в резултат на уврежданията и за работа с деца и възрастни с различни увреждания, свързано със здравния им статус - методи и подходи в индивидуалната работа при деца и възрастни с увреждания; специфика на грижите и умения за разбиране на специалните нужди на потребителите на СУ; общо познаване на различните видове заболявания/увреждания; мерки за безопасност на потребителите и други. В тази дейност са планирани обучения съобразно, изведените потребности от горепосоченият анализ, в които ще се включат не по-малко от 6000 лица работещи в социални услуги за деца и за възрастни
 • Обучение за изграждане на междусекторни координационни връзки на представители от различните сектори, имащи отношение към социалните услуги (П0 2): Описание Целта на тази дейност е да се повиши капацитета на представители от различните сектори, имащи отношение към социалните услуги за изграждане на междусекторни координационни връзки. Посоката към децентрализация, намаляване на броя на институциите и лицата, настанени в тях, разширяване на броя и обхвата на социалните услуги в общността е обект на пълен консенсус и се ползва с подкрепата на всички заинтересовани страни. Въвеждането на нови модели при предоставянето на услуги ще бъде постигнато чрез мултидисциплинарен подход, индивидуализиране на услугите, прилагане на комплексна оценка на потребностите на лицата и др. От друга страна предвидените обучения в тази дейност ще подкрепят част от мерките, попадащи в обхвата на Актуализирания план за действие и изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституциализацията на децата в България“ Обученията целят подобряване на планирането на услугите в отделните сектори, включително и на регионално ниво, подобряване механизмите и процедурите за взаимодействие между институциите; въвеждане на мултидисциплинарен подход при предоставянето на услуги и работата по случай за деца в риск, провеждане на обучения на служители, професионалисти от свързаните сектори социалните, здравните и образователните услуги, което ще подобри провеждането на интегрирани политики и механизми при решаване на конкретни случаи. В предвидени обучения ще обхванат представители от различните сектори, имащи отношение към социалните услуги и работа с лица и деца в риск, към повишаване ефективността на услугите и на социалната работа, към гарантиране на правата на децата. Основните теми, които ще залегнат ще са насочени към насърчаване на взаимодействието между здравните, социалните услуги и другите сектори, имащи отношение към социалните услуги. Ще се разработи система за проследяване на всеки случай на дете в риск, спрямо което е наложена мярка за закрила в семейна среда или в резидентна услуга, по която ще се обучат социални работници от ОЗД и специалисти от различни услуги и същата ще бъде въведена за проследяване на случаите.
 • Осигуряване на супервизия и консултации за екипи от действащи социални услуги. (П0 2): Целта на настоящата дейност е да се подкрепят екипите от действащи социални услуги за развиване на специфични умения и повишаване качеството на работата им чрез осигуряване на супервизия и консултации. Супервизията и консултациите са задължителен компонент при подпомагащите професии и имат основна роля за поддържане на компетентността на специалистите, работещи в социални услуги. Супервизията е преди всичко подкрепящ и развиващ процес. Консултирането е методическа помощ при директната работа с потребители на социални услуги. Целите на супервизията са насочени към подобряване на директната работа на специалистите от помагащите професии и превенция на професионалното прегаряне. При консултирането целта е да се окаже квалифицирана подкрепа на специализирания и управленски персонал. Супервизията и социалното консултиране обръщат внимание на състоянието на клиента; качеството на услугите; професионалните стандарти; професионалната етика; придобиването на знания и умения; професионалното развитие; ценностите и нагласите, които спомагат да се развие партньорско отношение с клиентите; професионалната идентичност и др. В рамките на проект „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище”се проведе проучване, относно потребностите от подкрепа на персонала назначен в новосъздадени социални услуги. От анализа на потребностите се обобщи, че персоналът, работещ в тези услуги има най- голяма потребност от супервизия и консултиране. Потребностите от супервизия се обяснява с липсата на специализиран опит, високото психическо натоварване при директна работа с потребителите, силна емоционална ангажираност и многото отговорности в ежедневната работа. Над 90 % от анкетираните се нуждаят от допълнителна подкрепа в ежедневните си дейности на работното си място чрез консултации предимно касаещи здравни и психологични проблеми, методическа подкрепа в посока справяне с проблеми с потребители и директна работа с тях. Планирано е предоставяне на супервизия на наетия персонал във всички действащи услуги както за деца, така и за възрастни.
 • Обособяване на 28 областни мобилни екипи за индивидуална работа на място с уязвими групи в трудно достъпни места и осигуряване на необходимото оборудване за обезпечаване на дейността им (П0 3): С реализацията на тази дейност се цели да се въведе нов индивидуален подход и интегрирана оценка на потребностите на нуждаещите се лица, с оглед подобряване достъпа на лицата до услугите в общността и минимизиране на рисковете от социално изключване. Регионалните дирекции за социално подпомагане провеждат държавната политика в областта на социалното подпомагане, целеви помощи, семейните помощи за деца, закрилата на детето и рехабилитацията и социалната интеграция на хората с увреждания на територията на областта в сътрудничество с държавните органи, областните администрации, органите на местното самоуправление и юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, които създават условия и съдействат за реализирането на програми и проекти в обслужваните от тях области. Също така осъществяват методическа подкрепа, координиране и контролиране на дейността на дирекциите "Социално подпомагане", проучват потребностите на населението в областта от социални помощи и социални услуги, координират дейностите по планиране и развитие на социалните услуги на областно ниво. Промените в Закона за социално подпомагане отделят сериозно внимание на мултидисциплинарния подход за предоставяне оценка на кандидатите на социалните услуги и улесняване на достъпа до тях, което налага по-динамични действия и посещения на място от страна на Регионалните дирекции в сътрудничество с общинските администрации и с неправителствени организации, при осъществяването на политиката в областта на социалната защита и социално включване на рисковите групи в областта. Ще е необходимо посещения на място и при изготвяне на становища и предложения за откриване, промяна на вида и/или промяна на капацитета и закриване на социални услуги, когато са делегирани от държавата дейности. Дейността ще се изпълнява от социални работници, служители на териториалните структури на АСП, които работят в сферата на социалното подпомагане, закрила на детето и предоставяне на социални услуги. Оценяването ще се извършва от мултидисциплинарни екипи на място, в домовете на нуждаещите се лица, които в повечето случаи са концентрирани в труднодостъпни населени места с редуциран обществен транспорт. В състава на екипите ще се включват освен социални работници - служители в рамките на съответната административна област, така и тясно специализирани експерти и специалистите от мобилните звена за специализирана подкрепа и кризисна интервенция по дейност 2, съобразно спецификата на всеки конкретен случай.
 • Специализирана подкрепа и обучения за служителите на АСП (П0 3): С реализирането на тази дейност се цели да се подобри професионалната компетентност, знанията и уменията на служителите в администрацията на АСП за постигане на високи нива на прозрачност и отговорност пред обществото, чрез създаване на гъвкави и адаптивни структури, мотивирани и динамични служители, които използват пълноценно съвременните информационни технологии и предоставят услуги с високо качество. Реформата в сферата на социалните услуги и постигането на по-добро управление на системата за социално подпомагане чрез трите ѝ основни компонента – социални помощи, социални услуги и закрила на детето изисква постоянни инвестиции в институционалния капацитет на служителите на Агенцията. Мерките за повишаване на институционалния капацитет на служителите в АСП са в две направления обучения и специализирана подкрепа. 1.Обучения Осъществява се чрез включването на лицата, заети в системата на АСП в специализирани обучения на територията на страната и ЕС. Теми по направления: ДСП - за отделите "Закрила на детето" •Насоки за ефективна работа по превенция на изоставянето на ниво родилен дом и подкрепа на семейството. Основни аспекти в ранното развитие на детето - 300 участника. •Основни аспекти в процеса на планиране и подготовка на децата за преместване от специализирани институции, резидентен тип услуги и приемни семейства при реинтеграция и осиновяване. Мултидисциплинарен подход и междуинституционално сътрудничество - 300 участника. ДСП – за отделите "Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги" (ИОХУСУ) и отделите "Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила" (ИОХУСУСЗ) •Оценка на потребностите, работа с формуляра за оценка на потребностите – 300 участника. •Съдебен контрол на настаняванията на хора с увреждания и поставени под пълно запрещение - 300 участника. •Изпълнение на Плана за действие за изпълнение на НСДГ - 300 участника •Нови аспекти при предоставянето на СУ – 410 участника • Стандарти за кач-во на СУ и обратна в/ка с потребителите •Прилагане на общо евр. насоки за преход от инст. грижа към грижа в общността-предизвикателства и добри практики в ДИ за възрастни. ДСП – за отделите "Социална закрила" и отделите "Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила" •Социални помощи за деца и семейства – 350 участника •Социално подпомагане– 350 участника Обучения на новоназначени работници – въвеждащи в спецификата на социалната работа – средно по 500 лица годишно (или 1500 новоназначени за 3 год.), които ще се провеждат в рамките на 3 дни. В края на обученията ще се проведе индивидуален тест с всеки участник 2. Специализирана подкрепа за служителите от отделите "Закрила на детето", "Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги" и "Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила" на АСП чрез осигуряване на индивидуална и групова супервизия. Целта на настоящата поддейност е да се подкрепят служителите на всички отдели „Закрила на детето“, "Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги" и "Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила" в страната чрез осигуряване на индивидуална и групова супервизия. Супервизията е задължителен компонент при подпомагащите професии и има основна роля за поддържане на компетентността на специалистите, засилване уменията за работа в екип и разтоварване на напрежението в работата, с цел превенция на професионалното прегаряне. Потребностите от супервизия се обясняват с високото психическо натоварване при директна работа с потребителите, силна емоционална ангажираност и многото отговорности в ежедневната работа.
 • Внедряване на разработената интегрирана информационна система в пълен обем и обхват чрез целенасочени обучения на служителите на АСП и доставчиците на социални услуги (П0 3): С внедряването на ИИС, разработена в рамките на проект BG051PO001 – 6.2.01 „Разработване и внедряване на интегрирана информационна система и бази данни обслужващи системата за социално подпомагане, предоставяне на социални услуги и социално включване” по ОПРЧР 2007–2013 г. се цели да се преодолеят редица проблеми, произтичащи от липсата на единна база данни, обхващаща всички аспекти на дейността на агенцията и произтичащи от контролните й функции върху доставчиците на социални услуги. Възможността чрез тази информационна система да бъдат генерирани данни ще подпомогне в значителна степен изготвянето на последващи анализи и оценки на ефективността и въздействието на социалните услуги върху крайните потребители. Интегрираната информационна система е с три функционално обособени модула - „Социално подпомагане”, „Закрила на детето” и „Социални услуги и социално включване”. Финалната версия на системата е разработена и е тествана. Проведени са базови обучения за представяне на функционалностите на новата система в рамките на АСП и нейните териториални поделения. Към модул „Социални услуги и социално включване” e разработен външен модул за доставчиците на социални услуги държавно делегирана дейност. Ангажирането на доставчиците на социални услуги и изграждането на капацитет за работа с информационната система е от особена важност за постигане на целите на изпълнявания проект и гарантиране на устойчивост на постигнатите резултати. Поради това, в рамките на тази дейност се предвиждат целенасочени обучения за работа с информационната система на служители на териториалните структури на АСП, които не са преминали подобни обучения в рамките на проект „Разработване и внедряване на интегрирана информационна система и бази данни обслужващи системата за социално подпомагане, предоставяне на социални услуги и социално включване” и на служителите на Инспектората, с оглед ключовата им контролна роля, така и на общините и доставчиците на социални услуги, предвид ангажиментите им да отчитат изпълнението на дейността им в реално време. Предвид текучеството на персонал, както в рамките на Агенцията за социално подпомагане, така и при доставчиците на социални услуги ще се използват гъвкави методи за своевременно допълнително обучение за работа с интегрираната информационна система на всеки новопостъпил служител. Наетите специалисти ще бъдат на разположение и за индивидуални консултации и решаване на възникнали казуси при използването на информационната система за всички целеви групи, като при необходимост ще провеждат и посещения на място в практиката. Същите ще присъстват на изнесените работни срещи с областните координационни звена на всеки 4 месеца и на големите работни срещи. В рамките на дейността ще бъдат изпълнени следните действия: • създаване на мобилна група от 10 специалисти за обучаване и практическа помощ по интегрираната информационна система. Ролята на тези мобилни специалисти е от особена важност, предвид мащаба и обхвата на администраторите на данни, които ще имат достъп и ангажимент за работа с информационната система, особено предвид факта, че дейността по предоставяне на социалните услуги ще се регистрира в системата ежедневно, в реално време; • изработване на програми за провеждането на обученията. Програмите ще бъдат съобразени с всяка отделна целева група - ОСЗ, ОИОХУСУ, ОИОХУСУСЗ, ОЗД и ръководен персонал; • провеждане на обучения за работа с интегрираната информационна система на служителите на АСП; • провеждане на обучения за работа с интегрираната информационна система на служители в структури на публичната администрация, предоставящи социални услуги и екипи от всички действащи СУ; • Създаване на активна директория за обща мрежа в АСП и структурните й поделения; • Въвеждане на система за периодичен последващ вътрешен мониторинг от експерти ИО от АСП в страната върху работата на обучените служители на агенцията; • Петдневно посещение в ЕС на 10 специалиста за обмяна на опит по функциониране на ИИС.
 • Изготвяне на анализи, проучвания, изследвания в сферата на социалното включване (П0 3): В рамките на тази дейност се цели да се изготвят анализи, проучвания, изследвания фокусирани върху: актуални проблеми, трудности и предизвикателства пред системата на социалните услуги, социалното подпомагане и закрилата на детето; извеждане на практически насоки, които ще се използват за подобряване на системата от всички заинтересовани страни. Резултатите от тях ще са в отговор на необходимостта от надграждане и повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за социално подпомагане, както и за реализиране на публичната и роля в сферата на социалното подпомагане, закрила на детето и социалните услуги. Същите ще са предпоставка за прилагане на нови подходи и методи, свързани с изпълнението, организацията и управлението на дейностите в Агенцията. Предвидено е да се проучат следните направления: • Да се извърши изследване/анализ на дейностите в АСП и се разработи методология за ефективно управление на човешкия ресурс в териториалните поделения на АСП, с цел по-ефективно организиране на работата в структурните поделения на Агенцията при прилагането на предстоящите нормативни промени. • Изследване на обществената нагласа спрямо хората с психични разстройства и необходимостта от подкрепящи услуги; • Изследване нагласите на деца над 14-год. възраст и младежите към живот след напускане на институцията/ резидентната услуга; • Разработване и утвърждаване на критерии за разпознаване на добри практики в сферата на правата на детето.
 • Подкрепа за анализ, планиране и управление на областните, респективно общинските стратегии за развитие на социалните услуги и провеждане на мониторинг и оценка на ефективността и ефикасността на областните стратегии за развитие на социалните услуги(П0 3): Тази дейност има за цел - да се утвърди модела на областно планиране на социалните услуги като се отчетат най-добрите практики, както за самите услуги, така и за моделите за взаимодействие на местно равнище. - Да подкрепи процесите на мониторинг и оценка на ефективността и ефикасността на областните стратегии за развитие на социалните услуги. Дейността ще се осъществи с активното участие на областните координатори, наети по дейност 1 на проекта, в процесите на анализ, планиране и управление на областните, респективно общинските стратегии за развитие на социалните услуги и провеждане на мониторинг и оценка на ефективността и ефикасността им. При изпълнението на дейностите в това направление ключова роля ще имат 56-те областни координатори, които ще продължат дейността си по операцията след приключилият проект “Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище”. Те ще продължат да подкрепят дейности, свързани с процесите на планиране и управление на политиките в областните градове в страната. Същите през 4-годишното действие на Проект “Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище” натрупаха богат опит по отношение на извършване на анализи, създаване на партньорства и мрежи на областно ниво, като активно бяха включени в процесите по мониторинг и оценка на ОСРСУ 2011-2015. Продължаването на тяхната дейност ще подобри вече създадената координация в и между институциите, работещи в сферата на социалните услуги и социалното включване и ще подкрепи процеса по областно планиране за периода 2016-2020. Тази дейност добавя и стойност към реализирането на конкретни действия в изпълнение на Стратегията за дългосрочна грижа и в частност за по-добро планиране на процесите на деинституционализация на възрастни.
 • Организация на събития (конференции, кръгли маси, семинари, работни срещи, дискусии и др.) с участието на заинтересованите страни за обмен на опит, разпространение и въвеждане на добри практики(П0 3) : Чрез реализацията на тази дейност се цели да се осигури постоянен обмен на актуална информация и опит между служителите на АСП и всички заинтересовани страни – представители на общински администрации, институции, социални услуги в общността, неправителствен сектор. Основен акцент на работните срещи е обсъждане на текущите предизвикателства в ежедневната работа на служителите на АСП в обслужването на нуждаещите се лица и семейства, промени и новости в нормативната уредба и стратегии за подобряване на работният процес. Работните срещи ще са изнесени с продължителност от по 3 дни всяка веднъж годишно, като участниците ще са служители от структурите на АСП, разделени по отдели СЗ (вкл. ИОХУСУСЗ), ЗД и ИОХУСУ (вкл. ИОХУСУСЗ). Такива срещи по 2 пъти в годината ще провеждат и служителите на Инспектората към АСП; Специалистите ИО по 2 срещи годишно, ръководството от ЦУ на АСП, директори РДСП и ДСП по една среща годишно; и финансовите експерти и юристите на агенцията също по 1 среща годишно. В рамките на дейността е планирано и провеждането на: - 3 двудневни кръгли маси - 1 бр. с представители на действащите Домове за деца, лишени от родителска грижа, 1 бр. с представители на НПО за обмен на опит и разпространение на добри практики в СУ за пълнолетни лица и 1 бр. с участието на Инспектората на АСП и други подобни структури в свързани сектори. -1 двудневен семинар по деинституционализация на пълнолетни лица с представители на общинските администрации. - 1 двудневна национална конференция за изпълнение на процеса по деинституционализация на пълнолетни лица.
 • Управление и организация на проекта/ЕУОП/: Целта на тази дейност е да се гарантира ефект. управление, организация и координация на дей-те, да се създадат условия за планиране на дей-те и успешно организационно, документално и фин. финализиране на проекта. Предвид обемността на дейностите в проекта ЕУОП ще се състои от: Ръководител проект – осн. функции са свързани с ръководене и контрол на осъществяваните дейности, постоянен контакт с УО на ОПРЧР и упр. на работата на екипа в проекта. Нац. координатор–координира и мониторира цялостното изпълнение, отговаря за техн. изпълнение, отчитане на дей-ти и индикатори. Гл. координатор - 3 бр. Задълженията и отговорностите им са разпределени в 3 направления: 1)внедряване и обучения на ИИС; 2)обучения, супервизия на СУ и служители на АСП, раб. срещи, конференции, спец. обучения, изследвания, анализи и план. на обл. стратегии; 3)административни дейности. Същите ще координират и отговарят за техн. изпълнение, отчитане на дей-те и индикатори в съотв. направление. Координатор–7 бр. Координират и отговарят за изпълнението на план. дей-ти по направления, като подпомагат работата на гл. координатори. По направление 1 – 1 координатор, отговарящ за дей-те по внедряване на ИИС. По направление 2 – 3 координатора, отговарящи за дей-те, свързани със събития и обученията на служ. от АСП и СУ (координатор СУПЛ, координатор ДЗД, координатор ИХУ и СЗ). По направление 3 – 3 координатора, отговарящи за общ. поръчки, координация и взаимод. с терит. поделения и за автомобилите. В подкрепа на специф. дей-ти: Фин. звено, състоящо се от Финансист, 2 бр. счетоводители и експерт счет. дей-ти (носят фин. отговорност за отчитане на дейностите, изготвяне на межд. и финалния фин. доклад, мониторинг върху разходите, осчетоводяване на счет. док-ти, проверка и контрол на движението на разходите по бюдж. пера. Фин. контрольор 1 бр.-проверява всички док-ти преди вземане на решението за извършване на разходи; Техн. сътрудници – 2 бр., водят документацията и завеждат текущата кореспонденция, събират, класират и отговарят за съхранението на документацията; Специалист Връзки с обществеността – 1 бр. отговарящ за публичността и връзките с медии. Експерт информ. обслужване – 2 бр.; отговарят за публикуване на общ. поръчки и напредъка на проекта, изготвяне на програма за обуч. при внедряване на ИСС и координират дей-те по внедряването и поддържането на общата интегрирана и мрежова среда; орг. и провеждане на тестове; мониторинг. Експерт Чов. ресурси – 2бр; обработват молби, заповеди за отпуск, командировки, болн.листове; въвеждат лич. данни и тр. дог., изготвят списъци за участие в събития и др. Тъй като за повече от 2/3 от общия бюджет за изпълнението на дейностите в проекта ще се изберат външни изпълнители по правилата на ЗОП, планираме наемането на спец. организация, която да разработи док-ция по съответните поръчки и да участва в провеждането им. Членове от ЕОУП ще разработят и проведат ОП за наемане на спец. външна организация за ЗОП. След приключване на поръчката ще се наеме 1 юрист на граждански договор, който да оказва юридическа помощ и подкрепа на екипа и ще следи изпълнението на всички обществени поръчки. Предвидено е работно посещение в рамките на ЕС. В тази дейност е предвиден оптималният брой експерти, които ще се включат в организацията и управлението на проекта и той е съобразен с големият мащаб на изпълнение, планираните разнородни дейности и стойността на заложените специфични индикатори: Заети лица – 8100 и Брой служители придобили квалификация при напускане на операцията – 7300. В рамките на проекта ще се изпълняват разнообразни по своята специфика дейности и експертите са подбрани съобразно притежаваната компетентност, с което се цели ефективното и ефикасното изпълнение на резултатите на проекта. Освен това тяхното включване е предвидено да бъде на етапен принцип през различни периоди от изпълнението на проекта.
 • Публичност на проекта: Целта на дейността е издаването и разпространение на информационни материали сред целевите групи и другите заинтересовани страни за популяризиране на проекта на национално и регионално ниво. Дейността е планирана съобразно изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. Предвидени са целенасочени мерки за повишаване на информираността на обществото за планираните действия, целенасочена работа за положителна промяна в обществените нагласи към процеса по деинституционализация на децата и възрастните чрез подкрепа за качествени социални услуги в общността, както и изграждането и надграждането на капацитет за провеждане на ключовите реформи в социалния сектор. В рамките на проекта предвиждаме изготвянето и отпечатването на информационни табели, които ще бъдат поставени в сградата на АСП, на всички РДСП в страната; ДСП София и Бургас и офиси София и Бургас, където са ситуирани Екипите за спешна закрила; и на ДСП-Сердика, където се предвижда да се ситуират експертите по ИИС. Изготвяне на комплект печати на проекта. С цел популяризиране на проекта в публичното пространство ще бъдат изготвени банери, които ще се ползват на всички проектни мероприятия и конференции. За оповестяване на дейностите на проекта и постигнатите резултати ще бъдат отпечатани брошури. По време на изпълнението на проекта планираме провеждането на информационна конференция на територията на град София за действието и напредъка на проекта. В края на проекта ще се организира заключителна конференция с цел представяне на постигнатите резултати. Освен екипите по проекта ще участват представители на заинтересованите страни. Във всички форми и мероприятия за популяризиране на проекта ще се отразява, че проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОПРЧР, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Всички закупени МПС ще бъдат брандирани с логата на ОПРЧР, ЕС и АСП с референтния номер на проекта. На всеки закупен артикул като обзавеждане и оборудване, ще бъде залепен стикер. За реализацията на дейности 2, 3 и 8 ще бъдат закупени работни облекла с визуализационни елементи на програмата и проекта. За всички включени в обученията по ИИС ще бъдат предоставени баджове, които ще съдържат и задължителните визуализационни елементи.
 • ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА Д-СТ 3 Сформиране на два специализирани екипа, ситуирани към две пилотни дирекции „Социално подпомагане“ /София и Бургас/,които ще реализират нов модел за закрила на деца и възрастни в специфична кризисна ситуация - наемане на 10 експерти по социална работа с денонощен режим на работа ДЗД и СУПЛ и осигуряване на необходимото оборудване за обезпечаване на дейността им. (П0 2) : Основните задължения в Агенция за социално подпомагане /АСП/ на директорите на ДСП са свързани с осъществяване на организация и контрол на цялостната дейност на служителите на съответната дирекция. В рамките на проекта извън щатното разписание ще бъдат новосъздадени два специализирани екипа от по 5 експерта съответно в ДСП Младост и ДСП Бургас, с денонощен режим на работа за осигуряване на спешна закрила и защитена среда на нуждаещи се лица в критични/рискови ситуации. Това е нов подход при работа с лица в кризисни ситуации на АСП и след апробирането на модела и приключването на проекта звената ще се включат в структурата на АСП. Като ръководни кадри на двете дирекции, по проекта е необходимо и ангажирането на съответните директори на местно ниво по отношение на осъществяване на постоянен контрол и мониторинг на работата на тези два специализирани екипа. В рамките на проекта директорите ще: - отговарят за навременното разпределение на задачите на двата екипа, - пряко ще следят за качественото им изпълнение, - оказват методическа помощ и съдействие при изпълнение на своите ежедневни дейности от 2-та спец екипа за всеки случай, - осъществяват връзка с експертите на МТСП, посолствата на РБългария, МВР, МЗ, гранична полиция и др. институции по завръщането на репатрирани български граждани в страната, - анализират постигнатите резултати. В рамките на проекта не е предвидено друго звено, което да отговаря пряко за извършваните ежедневни дейности от тези два екипа. Поради което, вследствие на проекта тези задължения, се явяват допълнителни спрямо основните задължения на директорите, регламентирани в длъжностните им характеристики и ще се изпълняват от тяхна страна в рамките на установеното им регламентирано работно време.
 • ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 9 Внедряване на разработената интегрирана информационна система в пълен обем и обхват чрез целенасочени обучения на служителите на АСП и доставчиците на социални услуги (П0 3): На база на доставената и инсталирана техника в ЦУ на АСП и териториалните поделения е необходимо да се осигури възможност за централизирано управление и наблюдение на изградената инфраструктура чрез внедряване на Активна директория /АД/ в инфраструктурата на АСП. АД е услуга за изграждането на централизирано администриране на работни станции, потребители, групи и други услуги. Инсталира се на общ централен сървър и на следващ етап се конфигурират и присъединяват всички работни станции и мрежови устройства на териториалните поделения на АСП. Чрез АД ще се осигурява контрол на достъпа до файлови ресурси, услуги за печат и управление на системите за обмен на информация в глобалната мрежа на АСП. АД представлява обектно ориентирана база данни, съдържаща информация за мрежовите потребители и ресурси. Съхранява информация за потребителите, групите от потребители, компютрите, принтерите и друга подобна информация на централно ниво. Подпомага потребителите да ползват централизирани ресурси, а администраторите отдалечено да управляват тези ресурси. Директорията контролира взаимоотношенията между потребители и устройства и между различни устройства чрез процесите – идентификация и оторизация. АД е основополагаща и критична услуга, отговаряща за удостоверяване идентичността и оторизацията на потребителите в една съвременна ИТ инфраструктура. Първоначално потребителят се идентифицира, след което се оторизира да ползва определени ресурси, според правата си на достъп. С внедряването на АД се гарантира защитеността и сигурността на изградената VPN мрежа на АСП и достъпа до ИИС само на оторизирани потребители от доставчиците на социални услуги. Вградените в АД технологии улесняват разпознаване на пробиви в сигурността, разпознаване на неоторизиран достъп до мрежата. Услугата за разпознаване пробивите в сигурността се интегрира с услугите за наблюдение и контрол, и по този начин отговорникът по сигурността ще бъде своевременно уведомен за всеки опит за неправомерен достъп в компютърната мрежа на АСП. С внедряването на обща интегрирана и мрежова среда в АСП се цели подобряване на качеството и ефективността на работата на агенцията, свързана с използването на външния модул за социални услуги и доставчиците на социални услуги. Практически се гарантира сигурността и целостта на базата данни, от гледна точка достъп и защита на външните потребители. Със създаването на АД ще се постигне модернизация на работата на агенцията по посока повишена ефикасност на процесите на мониторинг, оценка и контрол на политиките в сферата на социалното включване и създаването на устойчив модел за практическа работа на доставчиците на социални услуги.

Индикатори

Брой въведени нови и/или актуализирани процеси и модели за планиране и изпълнение на политики и услуги, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00
Брой служители придобили квалификация при напускане на операцията, Целева стойност: 7 300.00, Достигната стойност: 3 139.00
Заети лица, Целева стойност: 8 100.00, Достигната стойност: 4 221.00
Брой доставчици на социални услуги (СЦ3), Целева стойност: 167.00, Достигната стойност: 0.00
Брой проекти, насочени към публичните администрации и публичните услуги на национално, регионално или местно равнище, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00
Брой доставчици на социални услуги(СЦ 2), Целева стойност: 133.00, Достигната стойност: 0.00
Брой въведени нови и/или актуализирани процеси и модели за мониторинг, оценка и контрол на политики и услуги, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

28 000 000.00 BGN
28 000 000.00 BGN
3 070 318.42 BGN
85.00 %
 • [1] Повишаване на достъпа до услуги, които са на приемлива цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес
 • [1] Инвестиции в институционален капацитет и в ефективността на публичните администрации и публичните служби на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Насърчаване на социалното приобщаване, борбата с бедността и всяка форма на дискриминация
 • [5] Повишаване на институционалния капацитет на публичните органи и заинтересованите страни и допринасяне за ефикасността на публичната администрация
 • [6] Не се прилага
 • [7] Публична администрация

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 4 199 999.99 0.00 23 800 000.01 28 000 000.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 4 199 999.99 0.00 23 800 000.01 28 000 000.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Изработване на печати по проект №BG05М9ОР001-3.006-0001 „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“, Стойност: 180.00
Предмет на предвидената процедура: Юридически услуги във връзка с подготовка и възлагане на до 16 (шестнадесет) броя процедури за обществени поръчки по Проект №BG05М9ОР001-3.006-0001 „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд., Стойност: 280 000.00
Предмет на предвидената процедура: Наемане на помещение гр.Сливен, Стойност: 7 200.00
 • Обособена позиция 1: Наем гр.Сливен
Предмет на предвидената процедура: Изработка печати, Стойност: 215.00
 • Обособена позиция 1: Изработка печати
Предмет на предвидената процедура: Абонаментна подръжка Санта ТРЗ, Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Абонаментна подръжка Санта ТРЗ
Предмет на предвидената процедура: Абонаментна подръжка Конто 66, Стойност: 239 000.00
 • Обособена позиция 1: Абонаментна подръжка Конто 66
Предмет на предвидената процедура: Мобилни телефонни услуги, Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Мобилни телефонни услуги
Предмет на предвидената процедура: Наем помещение - Монтана, Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Наем помещение - Монтана
Предмет на предвидената процедура: Наем помещение Благоевград, Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Наем помещение Благоевград
Предмет на предвидената процедура: Наем помещение Добрич, Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Наем помещение Добрич
Предмет на предвидената процедура: Наем помещение Габрово, Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Наем помещение Габрово
Предмет на предвидената процедура: Абонаментна подръжка Санта ТРЗ, Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Абонаментна подръжка Санта ТРЗ
Предмет на предвидената процедура: Доставка чрез Софийска стокова борса АД на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане /"бензин А95Н" - индикативно количество 260 000 литра и дизелово гориво 26 000 литра/ за служебните автомобили на АСП за срок от 12 месеца, при съобразяване на ПМС № 385/30.12.2015 г. за дейността на ЦООП - МФ за нуждите на органите на изпълнителната власт. , Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: ОП 1 - Доставка на автомобилно гориво чрез картиза безналично плащане
Предмет на предвидената процедура: Предоставяне на юридически услуги на Агенцията за социално подпомагане по Проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“, във връзка с подготовката и провеждането на процедури за обществени поръчки по Проекта, Стойност: 300 000.00
 • Обособена позиция 1: „Предоставяне на юридически услуги на Агенцията за социално подпомагане по Проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“, във връзка с подготовката и провеждането на процедури за обществени поръчки по Проекта“
Предмет на предвидената процедура: Обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на логистика и обучение и логистика за провеждане на специализирани обучения за екипи от действащи социални услуги (П0 2) по проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрила на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“ съгласно договор №BG05М9ОР001-3.006-0001, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, Стойност: 1 874 400.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1 – „Осигуряване на логистика за организация и провеждане на специализирани обучения на създадените социални услуги през изминалия програмен период в изпълнение на целите и приоритетите, залегнали в политическия документ Национална стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“, свързани със специализирани дейности и грижи за деца и младежи“.
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2 – „Осигуряване на логистика за организация и провеждане на специализирани обучения на екипи от действащи социални услуги за работа с деца“.
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция 3 – „Осигуряване на логистика за организация и провеждане на специализирани обучения на екипи от действащи социални услуги".
Предмет на предвидената процедура: Обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на супервизия и консултации за екипи от действащи социални услуги (П02) и предоставяне на специализирана подкрепа на служителите на АСП (П03) по проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрила на детето, социалните услуги и социалното подпомагане”, Стойност: 3 763 020.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1 "Осигуряване на супервизия и консултации за екипи от действащи социални услуги (ПО2)"
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2 "Специализирана подкрепа - осигуряване на супервизия за служителите на АСП (ПО3)"

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.