English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-4.001-0083-C01
Внедряване на социални иновации за насърчаване на заетостта и предприемачеството сред хората над 55 годишна възраст
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
29.09.2017
29.09.2017
29.09.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

Проектът включва следните основни дейности:
- Анализ и идентифициране на добри и иновативни практики за придобиване и повишаване на уменията и квалификацията, насърчаване на заетостта и предприемачеството сред незаети и заети лица над 55 години;
- Повишаване на капацитета на екипа на Кандидата и заинтересованите страни по отношение на разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи за насърчаване на заетостта и предприемачеството сред лица над 55 години;
- Адаптиране и прилагане на социална иновация: специализиран интернет сайт с интерактивна информация и онлайн платформа за обучения и квалификация на лица над 55 години;
- Адаптиране и прилагане на социална иновация: Разработване на специализирано мобилно софтуерно приложение за насърчаване на заетостта и предприемачеството сред хора над 55 години;
- Разпространение на постигнатите резултати: провеждане на обучителен семинар и на заключителна конференция по проекта;
- Оценка на постигнатите резултати. 

Реализирането на дейностите по проекта, а именно създаване на информационно-аналитичен продукт; осъществяване на транснационална мобилност за повишаване на умения и квалификации и на международното сътрудничество; разработване на дигитални комуникационно-информационни инструменти за подкрепа на основната целева група, както и съвместно организиране с проектния Партньор на обучително-информационен семинар, съответстват на ИП 1 от настоящата процедура със специфична цел: „Насърчаване на транснационалното сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за насърчаване на заетостта за търсещите работа и неактивните лица над 29-годишна възраст“, както и на ИП 6 по настоящата процедура, със специфична цел: „Насърчаване на транснационалното сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за осигуряване на равен достъп на заетите до възможностите за учене през целия живот.“
Дейности
 • Анализ и идентифициране на добри и иновативни практики за придобиване и повишаване на уменията и квалификацията, насърчаване на заетостта и предприемачеството сред незаети и заети лица над 55 годишна възраст: За качественото и устойчиво реализиране на целите на проекта е необходимо ефективно, ефикасно и икономично изпълнение на проектните дейности, които на свой ред трябва напълно да съответстват на главната цел и на специфичните цели в проекта. В тази връзка, от първостепенно значение за успешното осъществяване на проекта е изпълнението на настоящата проектна дейност. Основна й цел е да бъде събрана и анализирана информация за опитът, добрите и иновативни практики, използвани от различни правителства, неправителствени организации и частни компании от ЕС, в предприеманите от тях мерки и инициативи за насърчаване на заетостта и предприемачеството при хора над 55 годишна възраст, посредством използване на различни практики и прийоми за повишаване на тяхната професионална компетентност, експертиза и умения. Акцентът на анализа ще бъде поставен върху предприетите мерки и инициативи, тяхното въздействие върху целевите групи и постигнатите резултати, капацитет и ресурси на организациите, методология на изпълнението, наличие на обратна връзка с бизнеса по отношение на очакванията и действително придобитите умения и квалификации от целевата група. Анализът ще съдържа следните основни съставни части: • Идентифициране на добри и иновативни практики в ЕС за придобиване и повишаване на уменията и квалификацията и насърчаване на заетостта сред незаети лица над 55 г. и удължаване на професионалния им живот; • Идентифициране на добри и иновативни практики в ЕС за удължаване професионалния живот на заети лица над 55 г. и за предоставянето на възможности те да развият предприемачески способности и стартират собствена стопанска дейност; • Идентифициране на основни проблеми и пречки за качественото реализиране на всички гореспоменати мерки и инициативи, кои са факторите, които водят да неуспех, както и какви са възможностите те да бъдат избегнати; На базата на събраната информация ще бъде направен профил, както на работещите лица с потенциал за самозаетост, така и на незаетите лица на възраст над 55 години. В заключение, анализът ше съдържа предложения за ефективно апробиране на конкретни иновативни мерки, подходящи за реализиране в съответствие с характеристиките на българския пазар на труда. По отношение на идентифицирането на добри и иновативни практики за придобиване и повишаване заетостта и придобиване на умения и квалификация сред заетите и незаети лица над 55 години, ще бъдат проучени водещи организации в тази област. Детайлно ще бъдат разгледани и описани продуктите и услугите, които те предлагат на своите целеви групи, каналите за предлагане на тези продукти и услуги, по какъв начин и в каква степен е развит организационния капацитет на тези организации, така че те да могат успешно да прилагат тези услуги. Ще бъдат разгледани и потенциалните форми на сътрудничество на тези организации с държавни и местни служби, както и с други нестопански организации, международни мрежи и партньорства. Успешното реализиране на дейността е от изключително значение за очакваните резултати по отношение на цялостното изпълнение на проекта. Изготвянето на качествен анализ в тази дейност е фундаменталната основа, която определя ракурса на характера и интензитета на последващите дейности в проекта. Основните етапи за реализиране на дейността: 1. Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител (ю. л. от ЕС, с наличен опит и експертиза), по реда на ЗУСЕСИФ и сключване на договор; 2. Реализиране на анализа, под осъществяване на периодичен мониторинг и контрол върху дейността на изпълнителя; 3. Предоставяне на анализа на Кандидата и приемане с приемо-предавателни протоколи без забележки; 4. Отчитане на дейността, съгласно изискванията на УО.
 • Повишаване на капацитета на екипа на Кандидата и заинтересованите страни по отношение на разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи за насърчаване на заетостта и предприемачеството сред лица над 55 годишна възраст : С цел подобряване на ефективността и устойчивостта на транснационалното сътрудничество в областта на развитието на човешките ресурси и насърчаването на заетостта и предприемачеството, и конкретно сътрудничеството между „Кладара“ и френската неправителствена организация “E-Seniors”, Партньор по настоящият проект, е необходимо да бъде реализирана дейност по обмен на опит и повишаване на експертните умения и компетенции от страна на екипа на Кандидата и представители на заинтересованите страни. За целта се предвижда да бъде организирано и проведено посещение в гр. Париж, Франция, в офиса на организацията-партньор “E-Seniors“, както и посещение в други френски градове, в които функционират организации, прилагащи добри и иновативни практики за заетост и предприемачество сред лицата над 55 годишна възраст. От българска страна в посещението ще участват двама представители на български държавни административни структури, отговорни за изпълняване на мерки за насърчаване на заетостта и предприемачеството, двама представители от Областната администрация или Община Бургас, и двама представители на Кандидата. Основната цел на дейността е да бъде осъществено ефективно взаимодействие с представители на партньора по проекта “E-Seniors”, провеждане на работна среща, brainstorming сесия и посещение на място на френски организации, които използват в своята работа, добри и иновативни практики в помощ на идентифицираната в проекта основна целева група. Същността на проектната дейност ще включва следните основни елементи: 1. Подготовка и провеждане на работна среща с представители на Партньора, в рамките на която ще бъдат обсъдени всички форми на сътрудничество и взаимодействие по проекта. 2. Във връзка с проектна дейност, свързана с разработването на специализирано мобилно приложение, което да бъде активно използвано от основната целева група по проекта, ще бъде обсъден опитът на E-Seniors в разработването и реализирането на мобилни приложения, чието предназначение е успешното интегриране на хора над 55 годишна възраст на пазара на труда в ЕС. 3. Презентация-представяне на дейността на фондация „Кладара“. В рамките на презентацията ще бъдат представени досегашните реализирани проекти, в това число и тези осъществени с помощта на финансиране от ЕС, а така също ще бъде представен и настоящия проект, ЕОУП, дейностите му, включително и тези в които E-Seniors няма да има пряко участие, а така също и очакваните ползи и резултати от успешното му приключване. Предвижда се представителите на държавната администрация и на областната или общинска администрация в Бургас също да направят презентации с информация за проблемите на целевите групи и предприетите мерки за тяхното решаване в национален и регионален мащаб. 4. Представяне на опита на E-Seniors и разработените и прилаганите от тях добри и иновативни практики, при разработване и реализиране на мерки и инициативи за повишаване на заетостта и придобиване на професионални умения и компетенции при хора над 55 години; 5. Провеждане на brainstorming сесия с цел да бъдат идентифицирани потенциални бъдещи области за иницииране на ползотворно и ефективно сътрудничество и ефективен обмен на добри и иновативни практики и иновации между E-Seniors от една страна, и представителите от българска страна от друга, в областта на мерките и иновациите за насърчаване на заетостта, предприемачеството и успешното интегриране на пазара на трудна на хора над 55 години. 6. Посещение на място на организации, които използват в своята работа добри и иновативни практики, предназначени за целевата група, включително такива апробирани успешно и устойчиво благодарение на проекти и инициативи на E-Seniors. Основните етапи за реализирането на дейността са: 1. Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител, по реда на ЗУСЕСИФ и сключване на договор; 3. Реализиране на посещението; 4. Приключване на посещението – изготвяне на анализ и отчитане на резултатите съгласно изискванията на УО.
 • Адаптиране и прилагане на социална иновация: специализиран интернет сайт с интерактивна информация и онлайн платформа за обучения и квалификация на лица на възраст над 55 години: Основната цел на тази дейност е да бъде разработен специализиран интернет сайт с информация и онлайн платформа за обучения в областта на мерки, проекти и програми за насърчаване на заетостта и предприемачеството, както и за придобиване и подобряване на квалификациите, уменията и компетенциите на хора над 55 годишна възраст. Наименованието на сайта ще бъде: www.55plusopportunities.eu Сайтът ще съдържа следните рубрики: „За нас“ - представяне на изпълнявания от бенефициента проект (цели, дейности, партньори, очаквани ползи и резултати). „Платформа за изграждане на умения и компетенции“ – на тази платформа ще бъдат налични видео консултации и лекции на експерти по темата; обяви за курсове и програми за повишаване на уменията и квалификациите, полезни статии и интервюта, предложен каталог-гид за повишаване на квалификациите, възможности да директни онлайн включвания към семинари и обучения и др. Платформата ще предоставя възможност и за регистрация на центрове за професионално обучение и предоставяне на онлайн обучителни курсове и специализации за лица над 55 годишна възраст. „Обратна връзка“ – рубриката ще съдържа поле с път за обратна връзка. В тази рубрика ще бъдат налични и онлайн анкетни карти по различни проектни дейности. „Контакти“ – контактна информация на бенефициента (имейл и телефон) и активна онлайн форма за контакт и контактна информация на партньора. „Полезни връзки“ – сайтове свързани институции на ЕС и България и други полезни сайтове. „Опитът на Европа“ – публикуване на полезна бизнес информация за опитът на ЕС по темата, както и публикуван анализа от дейност 1 по проекта. Същността на настоящата проектна дейност, включва в себе си: разработване на текстова структура на уеб сайт; разработване на платформа за онлайн обучение на лица над 55 годишна възраст; разработване на технически и концептуални характеристики и критерии към потенциалния изпълнител на сайта; избор на изпълнител; осъществяване на контрол и мониторинг; спазването на предвидените срокове. Основните етапи за реализация: 1. Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител, по реда на ЗУСЕСИФ и сключване на договор; 2. Разработване на интернет сайт и софтуерно приложение (онлайн платформа за обучение) от страна на избрания изпълнител, под осъществяване на периодичен мониторинг и контрол върху дейността му от членове на ЕОУП; 3. Представяне на готовата интернет страница от изпълнителя и отчитане на дейността, съгласно изискванията на УО.
 • Адаптиране и прилагане на социална иновация: Разработване на специализирано мобилно софтуерно приложение за насърчаване на заетостта и предприемачеството сред хора над 55 годишна възраст: Основната цел на настоящата дейност е ефективно разработване и управление на мобилно софтуерно приложение за насърчаване на заетостта и предприемачеството сред хора над 55 годишна възраст. Важен момент за успешното и устойчиво реализиране на дейността ще бъде обмен на опит и познания за това с партньора на бенефициента по проекта – E-Senior – неправителствена организация с опит и капацитет при реализирането на проекти за социално-икономическа интеграция на хора над 55 г., посредством използване на мобилни приложения. Този опит ще бъде дискутиран и реализиран по време на изпълнение на дейност 2 по проекта, като в резултат от него ЕОУП трябва да приложи добри и иновативни практики, прилагани от E-Senior, при доразработването на концепцията за мобилното приложение. Предвидено е названието на мобилното приложение да бъде: 55+opportunities. Мобилното приложение ще съдържа следните рубрики: „За нас“ - представяне на изпълнявания от бенефициента проект и препратка към интернет сайта. „Работа“. Възмжност за разгеждане на обяви за работа, които са предвидени за лица над 55 годишна възраст. Ще бъде налично и поле за регистрация на работодател и предлагани от него оферти за работа. Потребителите, търсещи работа, също така трябва да бъдат регистрирани, като ще бъдат разработени различни оптимизирани начини за това без да бъде прекъсван процеса по работа в конкретната операция. „Търся работа“ – предложения на работодатели, които търсят да наемат служители над 55 годишна възраст. В рубриката ще има интерактивно поле за регистрация на работодател и предлагано от него предложение за работа. Всички предложения ще се зареждат в списък с наличен хайпърлинк към съответната обява. С цел да се проследят резултатите и въздействието от дейността, само регистрирани потребители над 55 години, ще могат да виждат съдържанието на обявата. Когато нерегистриран потребител посочи хайпърлинк с обява, автоматично ще го насочва към регистрация, а след това обратно към избраната обява. „Имам идея за успешен бизнес, какво да правя?“ - една от специфичните цели на проекта е да бъде насърчавано предприемачеството сред целевата група. Статистиката показва, че въпреки наличните умения и опит, представителите на групата рядко са склонни към бизнес риск. Тук, регистрираните потребители ще могат да предлагат свои бизнес идеи в онлайн разработен формуляр (описание на проекта, необходими ресурси, контакт за обратна връзка). Експерти на Кандидата ще се свързват с потребителя и ще предоставят консултация по отношение на предложението. В рубриката ще има и поле-бутон „Попитай експерта“, чрез който всеки желаещ може да се свърже с представител на фндация Кладара. „Искам да работя за себе си“ – често хората над 55 години имат опит и умения, които могат успешно да предложат на пазара на труда. Целта тук е да се създаде форум-платформа, в който всеки представител на групата, притежаващ необходими умения, директно да предложи своите услуги и да намери клиенти, използващи сайта. Регистрацията е задължителна, а верификацията на уменията препоръчителна, като тя бива отбелязвана на профилът на потребителят. Предложения могат да правят само хора над 55 години. „Регистрация“ – идентична рубрика с тази от сайта - „Ако си на 55 години и търсиш работа или нови умения натисни тук“ – регистрация на потребители. „Контакти“ – контактна информация на бенефициента (имейл и телефон) и активна онлайн форма за контакт и контактна информация на партньора. Приложението ще бъде разработено на български език. Основните етапи: 1. Възприемане на опита при разработването на мобилни приложения от E-Seniors, доуточняване на концепцията и приложимостта на мобилното приложение от ЕОУП; 2. Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители, по реда на ЗУСЕСИФ и сключване на договор; 3. Разработване на мобилно приложение от страна на избрания изпълнител; 4. Представяне на готовото мобилно приложение от изпълнителите и отчитане на дейността, съгласно изискванията на УО.
 • Разпространение на постгнатите резултати: провеждане на обучителен семинар на тема: „Споделяне на опита и добри и иновативни практики от фондация Кладара и сдружение E-Seniors в областта на мерките и програмите за придобиване и повишаване на трудовите умения, социалната интеграция и насърчаване на заетостта и предприемачеството за хора над 55 г възраст“ и на заключителна конференция по проекта: За мултиплициране на ефекта от прилагането на дейностите по проекта е необходимо информацията за постигнатите от него резултати да достигне до максимално голям брой представители на целевите групи. Освен използването на съвременните комуникационни средства като интернет и мобилното приложение, друг важен инструмент това да стане факт е провеждането на специализиран информационно-обучителен семинар за въведените социални иновации, както и заключителна конференция по проекта. Основна цел на настоящата проектна дейност е съвместно с организацията-партньор по проекта – E-Seniors, да бъде организиран семинар, на който да бъде споделен френския опит и добри и иновативни практики при реализиране на мерки и програми за придобиване и повишаване на трудовите умения, социалната интеграция и насърчаване на заетостта и предприемачеството сред хората над 55 годишна възраст. Предвижда се семинарът да бъде тридневен и да се проведе в гр. Бургас. Програмата ще включва два основни модула – първият модул ще се фокусира върху мерките за подкрепа на заетостта и предприемачеството във Франция за незаети лица над 55 годишна възраст и как те успешно интегрирт програмите за работа след пенсиониране, работа на свободна практика и други. Вторият модул ще поставя акцент върху възможностите за повишаване на различните умения и компетенциите на хората над 55 години, заети и незаети, в такива области като ИКТ, маркетинг, използване на чужди езици и т.н., като бъде дискутирано тяхното значение, необходимост, и как това може да стане по-най подходящия за основната целева група начин. По време на семинара ще бъдат представени и двете адаптирани за българската дейнствителност соцални иновации и ще бъде проследен начинът на въвеждането им и въздействието им до този момент върху целевите групи. Всеки от поканените лектори от асоциация „E-Seniors“ ще представи и допълнителни добри и иновативни практики или т.нар. „успешни истории“ от Франция и по-кокретно от компетентността на тяхата организация. Предвижда се семинарът да бъде посетен от 30 представители на целевите групи. На всеки участник ще бъде предоставен информационен пакет с материали, който ще съдържа програма на събитието, информационни брошури за организаторите, анкетна карта и други полезни материали. Разходите на поканените лектори от страна на E-Seniors ще бъдат покрити със средства на Партньора, включително хонорари, транспортни разходи, настаняване, местен транспорт и храна. Предвиденото провеждане на заключителна конференция по проекта ще включва изпращането на покани до заинтересованите страни, осигуряване на подходяща зала и провеждане на конференция в гр. Бургас. На конференцията се очаква да присъстват 40 лица, които включват както представители на целевите групи, така и журналисти и специалисти в областта на интервенция на проекта. За ефективното организиране и провеждане на семинарът е необходимо организационно-логистичните дейности по него да бъдат възложени на външен изпълнител с необходим достатъчен опит и капацитет за изпълнение. Разработването на техническото задание и всички свързани с това дейности, както и самото възлагането ще се реализират от експерта по подготовка и провеждане на процедурите за избор на изпълнители, част от ЕОУП. Същността на настоящата дейност, включва в себе си съвместна работа с организацията-партньор за организиране и провеждане на семинар, намирането на подходящ изпълнител, осъществяване на постоянен контрол и мониторинг на дейността му и спазването на уточнените срокове. Основни етапи: 1. Уточняване на концептуално-логистични въпроси по отношение на семинара и конференцията; 2. Подготовка и провеждане на процедура избор на изпълнител, по реда на ЗУСЕСИФ и сключване на договор; 3. Провеждане на семинара и заключителната конференция; 6. Отчитане на дейността, съгласно изискванията на УО.
 • Оценка на постигнатите резултати : Настоящата дейност има за цел да проследи логическата връзка между заложените резултати в следствие на приложените социални иноваци, предвидени за постигане в апликационната форма, и постигнатите резултати след реалното изпълнение на проектните дейности. Оценката ще фокусира върху анализа на три основни елемента: Първият елемент се състои от проследяване на постигането на целите и резултатите на проекта, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевите групи. На базата на заложените в апликационната форма резултати, избраният оценител ще направи изследване до колко ефектвно и колко ефикасно са постигнати тези резултати след внедряването на двете социални иновации – информационен сайт с платформа за он-лайн обучение на лица над 55 годишна възраст и мобино софтуерно приложение за подкрепа за заетост и предприемачество на лица над 55 годишна възраст. Вторият елемент ще проследи и анализира особеностите при изпълнение на заложените дейности и връзката на констатираните особености с поставените цели и реално постигнатите резултати от проекта. При констатирани проблеми в изпълнението на дейностите, ще се търсят слабостите на причинно-следствената връзка между предвидените цели, заложените дейности и постигнатите резултати. Този елемент ще даде ценна информация, която ще бъде използвана от екипа на Кладара при репликиране на настоящия проект и/или залагане на бъдещи дейности с подобен характер, като тези в настоящото проектно предложение. Третият елемент ще анализира ефективността и ефикасността на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати. В тази част на оценката ще бъдат направени изчисления за направени инвестиции по целеви групи, по брой преки бенефициенти и по брой лица използвали създадените по проекта ресурси посредством интернет – брой посещения на интернет страницата на проекта, брой регистрирани потребители на портала за онлайн обучения, брой лица инсталирали мобилното приложение на своите мобилни компютри/телефони, брой лица възползвали се от функциите на мобилното софтуерно приложение.

Индикатори

Трансферирани иновативни практики - ИП6, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Трансферирани иновативни практики - ИП1, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Идентифицирани иновативни практики - ИП6, Целева стойност: 5.00, Достигната стойност: 5.00
Идентифицирани иновативни практики - ИП1, Целева стойност: 5.00, Достигната стойност: 5.00

Финансова информация

106 566.00 BGN
106 566.00 BGN
98 414.43 BGN
95.00 %
 • [1] Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и утвърждаване на придобитите компетенции
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Транснационално сътрудничество по ЕСФ
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 5 328.30 0.00 101 237.70 106 566.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 5 328.30 0.00 101 237.70 106 566.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Изготвяне на Интернет сайт и мобилно софтуерно приложение, Стойност: 25 000.00
 • Обособена позиция 1: Изготвяне на Интернет сайт и мобилно софтуерно приложение
Предмет на предвидената процедура: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на офис оборудване , Стойност: 15 000.00
 • Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на офис оборудване
Предмет на предвидената процедура: Организация на – работно посещение в гр. Париж, Франция, семинар в гр. Бургас и заключителна конференция в гр. Бургас , Стойност: 29 850.00
 • Обособена позиция 1: Организация на – работно посещение в гр. Париж, Франция, семинар в гр. Бургас и заключителна конференция в гр. Бургас
Предмет на предвидената процедура: Закупуване на алармена система, Стойност: 917.75
 • Обособена позиция 1: Закупуване на алармена система
Предмет на предвидената процедура: Закупуване на 4 броя офис столове, Стойност: 623.95
 • Обособена позиция 1: 4 броя офис столове
Предмет на предвидената процедура: Закупуване на офис шкаф, Стойност: 699.00
 • Обособена позиция 1: Закупуване на офис шкаф
Предмет на предвидената процедура: Разработване на анализ за идентифициране на добри и иноватовни практики, Стойност: 16 000.00
Предмет на предвидената процедура: Симултантни преводи и преводи на документи, Стойност: 6 360.00
Предмет на предвидената процедура: Материали и консумативи: 100 броя папки, 100 броя бележници, 100 броя тениски, 100 броя USB памет., Стойност: 850.00
Предмет на предвидената процедура: Оценка на постигнатите резултати, Стойност: 2 000.00
 • Обособена позиция 1: Оценка на постигнатите резултати
Предмет на предвидената процедура: Доставка на офис оборудване и пускане в експлоатация, Стойност: 6 034.20

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.