English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05SFOP001-2.014-0001-C01
Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация
ЕСФ ==> Добро управление
26.07.2019
01.07.2019
31.12.2020
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България
 • Територията на ЕС

Описание

Внедряването на системи за управление на качеството в България произтича от Стратегията за развитие на държавната администрация, която предвижда в периода до 2020 г. да бъде поставен специален акцент върху въвеждането на европейската Обща рамка за оценка на централно, областно и общинско ниво.

Институтът по публична администрация изпълнява функцията на Национален ресурсен център по CAF, като модел за качество в държавната администрация, като тази функция е уредена с Устройствения му правилник.

Чрез реализирането на проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“ ще бъде увеличен броя на администрациите, внедрили Общата рамка за оценка (CAF). Ще бъде увеличен също броят на консултантите за внедряване на CAF, като по този начин ще бъде усъвършенстван капацитета на Националния ресурсен център по CAF към ИПА. Ще бъде повишена устойчивостта на прилагането на модела, чрез извършването на външна оценка и даване на обратна връзка на по-голям брой администрации, внедрили модела, съгласно Националните правила за външна обратна връзка. 

Институтът по публична администрация предвижда изпълнението на комплекс от взаимно свързани и допълващи се дейности, в резултат на които ще се подпомогне прилагането на принципите за организационно съвършенство и ще се повиши организационната ефективност в публичната администрация.
Основните дейности на проекта са насочени към:
1. Осъвременяване на обучителната програма и провеждане на общи обучения по CAF.
2. Укрепване капацитета на CAF ресурсния център.
3. Внедряване на Общата рамка за оценка (CAF) в 32 администрации
4. Прилагане на Националните правила за външна обратна връзка и присъждане на етикет „Ефективен CAF потребител“.
5. Популяризиране на CAF.
Дейности
 • Осъвременяване на обучителната програма и провеждане на общи обучения по CAF.: Дейност 1 обхваща разработване на документация по процедури по ЗОП от външен изпълнител, осъвременяване на обуч. програма на общото обучение по модела "Управление на качеството и внедряване на CAF", на учебните материали към него, провеждане на общи обучения по CAF за целевите групи. Провеждането на обученията цели да предостави полезна информация и да развие познанията на държавните служители за европейския инструмент за управление на качеството CAF, да ги запознае практически с възможностите за неговото внедряване в българската държавна администрация и да повиши убедеността от ползите на модела за организациите, прилагащи механизми за управление, ориентирано към качество и резултати. Общият курс по CAF е разработен в рамките на проект „Изграждане на капацитет на ИПА за изследвания, обучение и приложение на иновативни европейски практики в доброто управление”, финансиран от ОПАК и осъвременен по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“, реализиран през 2016-2018 г. В този проект, програмата и учебните материали ще бъдат отново актуализирани, въз основа на натрупания практическия опит от внедряване на модела в 48-те администрации по първия проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“, проучените български и международни добри практики и нови изследвания. В рамките на актуализираната обучителна програма в общите обучения ще бъде представен и интерактивния наръчник, разработен по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“. Целевите групи, които ще бъдат обхванати от общите обучения по CAF, са: висши държавни служители и ръководители, служители на администрациите, които ще въвеждат модела CAF по проекта, както и администрацията на изпълнителната власт, на други държавни институции, органи и лица, създадени с нормативен акт, които искат да получат повече информация за модела или са заявили желание за неговото внедряване. 1.1. Общите обучения за висши държавни служители и ръководители целят популяризиране и по-доброто разбиране на модела CAF. В обученията ще вземат участие 60 висши държавни служители и ръководители от различни администрации. Те ще се проведат в София, с продължителност от 3 астр. часа, като програмата и материалите ще бъдат разработени специално за тази целева група. Обученията ще бъдат провеждани на три вълни (3 обучения х 20 участ.), като всяка вълна ще предхожда съответната на общите обучения по т. 1.2. за служителите от останалите целеви групи. Преминалите обученията ще получат удостоверение в електронен вид, в съответствие с политиката за екологична устойчивост. 1.2. Общите обучения за останалите целеви групи (служители на администрацията на изпълнителната власт, на други държавни институции, органи и лица, създадени с нормативен акт, които искат да получат повече информация за модела или са заявили желание за неговото внедряване.), ще се проведат в град София, с продължителност от 12 астр. часа. В обученията ще вземат участие 300 бр. държавни служители. На всеки, успешно завършил ще бъде издавано удостоверение в електронен вид. Обученията ще бъдат проведени отново на три вълни (12 обучения х 2 дни, 3 вълни х 4 групи), като всяка вълна ще предхожда първото специализирано обучение, както е посочено в Дейност 3. С приоритет, в обученията ще бъдат включвани служители от администрациите, които предстои да внедрят CAF в рамките на проекта, като при сформиране на групите ще се прилагат контролни механизми за осигуряване на хоризонталните политики (равенство между мъжете и жените, недопускане на дискриминация и достъпност, партньорство). Лектори на тези обучения ще бъдат обучените в рамките на проект С13-22-1/16.04.2014 „Изграждане на капацитет на ИПА за изследвания, обучение и приложение на иновативни европейски практики в доброто управление”, финансиран от ОПАК и обучените консултанти по внедряване на модела в рамките на проект № BG05SFOP001-2.002-0001-C01 „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“.
 • Укрепване капацитета на CAF ресурсния център: Укрепването на капацитета на CAF ресурсния център е свързано с комплекс от дейности като: осъвременяване на пакета от материали за обучение на консултанти по внедряване на модела въз основа на практиката и опита от предходния проект, запознаване с разработения интерактивен наръчник, развитие на консултантската мрежа чрез обучаване на нови консултанти по CAF и надграждане на знанията на вече обучените, споделяне на добри български и международни практики. Развитието на консултантската мрежа, чрез обучение на нови консултанти по CAF, е необходимост за изпълнение на заложените индикатори по проекта, тъй като от обучените 40 консултанти по CAF, държавни служители от централна, регионална и общинска администрация, по предходния проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“, има такива, които са излезли от структурата на държавната администрация, преминали са на длъжности, които законово не позволяват участието им като консултанти/лектори, изпълняват длъжността си в европейски структури извън територията на България, което значително намалява броя на активните, които към този момент са 27 броя. В хода на проекта, ИПА предвижда да проведе допълнително запитване сред общинските администрации за внедряване на модела CAF, след провеждане на общинските избори, тъй като на първия етап от проучване на нагласите, причината, която бе посочена за неучастие в проекта, бе заетостта им с провеждането на изборите. Дейност 2 обхваща: 2.1. Осъвременяване на обучителната програма и пакета от материали за обучение на нови консултанти за консултиране на процеса по внедряване на CAF и интерактивния наръчник. Осъвременяването на материалите е въз основа на добрата практика и научените уроци по време на изпълнението на проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“, направените проучвания и изследвания. 2.2. Провеждане на практическо обучение за работа с осъвременената програма и пакет материали за въвеждане на модела CAF и с интерактивния наръчник за 30 участника. Участници в това обучение ще бъдат обучени консултанти по предходния проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“ както и нови консултанти за консултиране на процеса по внедряване на CAF - участвали в групите по самооценка при внедряването на модела CAF по предходния проект и служители на ИПА, членове на Ресурсния център. Целта на обучението е да ги запознае с актуализираните материали във връзка с внедряването на модела, както и с интерактивния наръчник. 2.3. Участие на представители на Ресурсния център по CAF към ИПА в Европейската среща на CAF потребителите през 2020 г, както и в срещите на CAF кореспондентите (2 срещи през 2019 г. и 2 срещи през 2020 г.), организирани от CAF ресурсен център на ЕИПА. Целта на тези срещи е да се дискутира успешното внедряване на модела в публичния сектор, да се обменят добри практики на различни страни и организации при прилагането на CAF, да се обсъждат въпроси, свързани с усъвършенстване на модела, да се информират националните CAF кореспонденти и ресурсни центрове за новостите в областта на работата по CAF, както и задачите на общността от национални CAF кореспонденти. 2.4. Участие в обучение във връзка с надграждане капацитета на лектори, част от Ресурсния център по CAF. Обучението ще надгради знанията на вече обучени лектори относно промените на модела CAF, новите характеристики на CAF 2020 и връзката му с други управленски инструменти. В обучението ще вземат участие 20 лектори, част от Ресурсния център по CAF, като то ще се проведе в ЕИПА. 2.5. Провеждане на обучение във връзка с надграждане капацитета на CAF консултантите. Обучението ще надгради знанията им по промените на модела CAF, новите характеристики на CAF 2020 и връзката му с други управленски инструменти. В обучението ще вземат участие 20 обучаеми, като всички успешно завършили курса ще получат удостоверение. Обучението ще бъде в рамките на 18 астр. часа, извън град София.
 • Внедряване на Общата рамка за оценка (CAF) в 32 администрации: В резултат на процедура за подбор, проведена в началото на 2019 г. от Комисия с представители на ИПА и МС, бяха определени 32 целеви администрации, в които ще бъде въведен европейския модел CAF по настоящия проект. В хода на проекта, ИПА предвижда да проведе допълнително запитване сред общинските администрации за внедряване на модела CAF, след провеждане на общинските избори, тъй като на първия етап от проучване на нагласите, причината, която бе посочена за неучастие в проекта, бе заетостта им с провеждането на изборите. При наличието на интерес за внедряване на модела CAF, ще бъде потърсен начин за включването им в рамките на този или в бъдещ проект. Внедряването на Общата рамка за оценка ще се извърши на 3 вълни, като 1-ва вълна ще обхваща 12 администрации, а 2-ра и 3-та – по 10 администрации, като всяка ще бъде предхождана от общо обучение по Дейности 1.1 и 1.2. В обученията ще бъдат включвани представители на общински, областни, централни администрации и специализирани териториални администрации. 3.1. Осъвременяване на специализираната програма и пакет от документи въз основа на добрите български и международни практики, направените изследвания и проучвания, както и представянето на електронния наръчник. Те ще бъдат изготвени от Ресурсния център (РЦ) по CAF. Програмата ще се състои от 2 специализирани обучения с обща продължителност 30 астр. часа, както следва: 3.2. 1-во специализирано обучение – продължителност 18 астр. часа, в 3 дни. Обучението е фокусирано върху процеса на самооценка. Изцяло с практическа насоченост и представя детайлно на групите за самооценка тяхната работа и задачи по процеса на извършване на самооценката: необходимите стъпки и последователност, процедури и документи, механизми на разработване на плана за организиране на самооценката и на Доклада за направената самооценка, добри практики и споделен опит на други администрации, както и електронния наръчник. 3.3. 2-ро специализирано обучение – с продължителност 12 астр. часа, в 2 дни. Обучението е фокусирано върху процеса на приоритизиране на мерките за подобрение въз основа на доклада за самооценка и начина на изготвяне на плана с мерки за подобрение на съответната организация. То е изцяло с практическа насоченост. Дейност 3 предвижда етапното обучение на общо 448 служители от 32 администрации, средно по 7 души от всяка, обучени в Първо специализирано обучение и средно по 7 души – във Второ специализирано обучение, като за всяко обучение ще бъде издавано удостоверение на успешно завършилите. С финализиране на Доклад за самооценка и План с мерки за подобрение, процесът по внедряване на CAF се счита за приключен. 3.4. Работни посещения в администрации в Европа, успешно прилагащи CAF, на 2 групи по 20 представители на вече внедрилите CAF администрации по предишния проект, членове на РЦ по CAF, държавни служители от 32-те целеви администрации на настоящия проект за обмен на добри практики по изпълнение на плана с мерки за подобрение, трудности, предизвикателства, планиране на последваща самооценка. Целта е администрациите въвели CAF да осъзнаят, че това е непрекъснат процес, че направените или предстоящите промени ще имат положително влияние върху дейностите и работните процеси ще се изпълняват качествено в администрацията. По препоръки на РЦ на ЕИПА ще се изберат дестинации и администрации за посещение. 3.5. Провеждане на 2 конференции за обмяна на опит, в гр. София, по процеса на въвеждането на модела в администрациите – споделяне на успешни практики, трудности и научени уроци, с участието на представители на целевите администрации, администрации внедрили модела по предишния проект. Във всяка от тях ще вземат участие по 50 участника. 3.6. Разработване на 2 електронни модула за самообучение по внедряване на модела CAF и представяне на интерактивния наръчник, както и подготовка за Външна обратна връзка (ВОВ).
 • Прилагане на Националните правила за външна обратна връзка и присъждане на етикет „Ефективен CAF потребител“: Дейност 4 включва: 4.1. Провеждане на специализирано обучение от 18 астрономически часа, за външна оценка (обратна връзка) по прилагане на CAF в администрацията с участието на 10 обучени консултанти или членове на екипите по самооценка, обучени по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрацията“ и нови такива, обучени по Дейност 2.2. Целта на обучението е да бъдат подготвени експерти за извършване на външна оценка (обратна връзка) на организациите, ползващи модела по отношение на ефектите му върху организацията. Всеки завършил обучението успешно ще получи удостоверение. 4.2. Прилагане на процедурата за външна оценка и за присъждане на етикет „Ефективен CAF потребител“: Процедурата за външна оценка (т.н. External Feedback) ще бъде предоставена на 20 администрации, внедрили CAF по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“ и на администрации, внедрили модела по настоящия проект. Извършването на външна оценка (External Feedback) ще бъде направено съгласно разработените Национални правила за външна обратна връзка по предходния проект. Външната оценка включва преглед на документи, посещение на място в администрацията в рамките на един 8 часов работен ден и провеждане на срещи с различни представители на съответната организация, Предвиждат се общо по 60 часа на експерт за извършване на една външна оценка и изготвяне на един доклад за обратна връзка. Докладите се представят на Националния организатор (ИПА), след което се изпращат на административните ръководители на съответните администрации. Въз основа на Докладите ще се удостоверява съответствието на процеса на въвеждане на модела с изискванията за това и ще се определя на кои организации да се връчи етикет „Ефективен CAF потребител“. Прилагането на процедурата за външна оценка предвиждаме да бъде предоставена на 20 администрации, като в "Резултат" са заложени минимум 10 разработени доклада, тъй като тази процедура не е задължителна за самите администрациите и те, ако пожелаят да преминат през тази процедура, то ще трябва да кандидатстват. Към този момент не може да се прогнозира на 100%, дали 20 администрации ще кандидатстват за нея, но в хода на проекта ще бъдат поканени администрациите от предишния проект, както и администрациите от първата вълна по този проект.
 • Популяризиране на CAF: Дейност 5 включва: 5.1. Организиране и провеждане на една Конференция за популяризирането на Модела CAF в администрацията и връчване на етикет "Ефективен CAF потребител“. в град София. Целта на Конференцията е да се запознаят участниците с анализи на резултати от проведените обучения по новите модули и програми, от извършената външна оценка на администрациите, ползващи модела, както и да бъде предоставена трибуна на представители на българската администрация (на общинско, областно и централно ниво) да споделят своя опит и научени полезни уроци. По време на Конференцията ще бъдат връчени сертификати „Ефективен CAF потребител“ на администрацията/ите, които отговарят на критериите за това отличие. В конференцията ще бъдат поканени за участие и представители на 48-те администрации, внедрили модела по предишния проект, за споделяне на добри практики. Предвиждаме присъствието на 80 участника в конференцията. 5.2 Провеждане на две годишни срещи на „Потребителите на CAF в България“. Годишната среща на потребителите на CAF в България има за цел да създаде форум, на който българските държавни организации да споделят ползи и резултати от практическото прилагане на CAF в България – подобно на Европейската среща на потребителите на модела CAF, която се организира на всеки две години на международно ниво, с мащабното участие на представители на различни публични организации, прилагащи и познаващи модела, от държави в Европа и света. По този начин, от една страна, ще бъде продължен интереса и ще има устойчивост в работата по модел CAF и по изпълнението на Плановете за подобрения в организациите, които вече са го въвели. От друга страна, чрез споделянето на ползите и реалните подобрения в управлението и организацията на работа чрез CAF, българските администрации ще спомогнат за по-широкото популяризиране и разбиране на модела, за мотивирането и за неговото ефективно въвеждане, съобразно българската административна среда и култура сред нови структури на държавната администрация (включително и планираните 32 организации). 5.3. Разработване на Сборник с добри практики с аналитични материали, кратки истории, снимков материал, интервюта с участници и др., от администрациите, въвели CAF по проекта. 5.4. Издаване на четири електронни информационни бюлетина за CAF, които ще имат за цел да представят кратка информация по процеса на въвеждане на CAF в различните администрации в страната. 5.5. Превод на Книгата „CAF 2020“ от английски на български език. 5.6. Изработка на видеофилм – продължение (с продължителност до 30 мин.) за внедряването на CAF в България, който ще направи кратък обзор на избрани моменти от внедряването на модела в новите администрации; ще включва кадри, свързани със спецификите на различните етапи от въвеждането; интервюта, новостите в CAF 2020 и др. Създаването на филма ще осигури допълнителна устойчивост на проекта и ще бъде използван при провеждането на кампания за последващо внедряване на CAF. Разпространение на материали за популяризиране на модела CAF в администрациите, в това число на: Книгата „CAF 2013“ за обученията и Книгата „CAF 2020“, Сборника с добри практики по електронен път.

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Администрации, подкрепени за въвеждане на системи за управление на качеството, Целева стойност: 32.00, Достигната стойност: 0.00
Обучени служители от администрацията, Целева стойност: 888.00, Достигната стойност: 0.00
Брой подкрепени администрации, прилагащи механизми за организационно развитие и управление ориентирано към резултатите, Целева стойност: 32.00, Достигната стойност: 0.00
Служители от администрацията, успешно преминали обучения с получаване на сертификат, Целева стойност: 888.00, Достигната стойност: 0.00
Брой подкрепени нови/ осъвременени обучителни модули за администрацията, Целева стойност: 6.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

641 300.27 BGN
641 300.27 BGN
32 065.01 BGN
85.00 %
 • [1] Инвестиции в институционален капацитет и в ефективността на публичните администрации и публичните служби на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Големи градски райони (гъстонаселени, с население >50 000 души)
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 96 195.04 0.00 545 105.23 641 300.27
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 96 195.04 0.00 545 105.23 641 300.27

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Избор на външен изпълнител за разработване на тръжни документации за целите на проекта, Стойност: 4 000.00
 • Обособена позиция 1: Избор на външен изпълнител за разработване на тръжни документации за целите на проекта
Предмет на предвидената процедура: Логистично и техническо осигуряване на обученията, пресконференциите, конференциите, годишните срещи и пътуванията , Стойност: 389 934.89
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на писмен превод от английски на български език, Стойност: 2 400.00
Предмет на предвидената процедура: Разработване на Сборник с добри практики за CAF за целите на проекта, Стойност: 12 500.00
Предмет на предвидената процедура: Изработка на видеофилм – продължение за целите на проекта, Стойност: 8 000.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.