English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-4.001-0040-C01
Иновативни практики за хора с увреден слух
030272497 ТЕЗА ООД
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
17.10.2017
17.10.2017
17.10.2018
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

В момента в България се очертава тенденция на недостиг на високо квалифицирани доставчици на услугата „социален асистент“. Тази дейност обикновено се изпълнява от роднините на хората с увреждания, които по тази причина отпадат от трудова заетост , а и нямат достатъчна квалификация. 
В същото време хората с увреден слух имат нужда от възможност за качествено обучение и реализиране на получените знания и умения, чрез пълноценно участие в обществения живот и пазара на труда.
Целевата група на проектното предложение е хора с увреждания и по-точно хора с увреден слух.
Партньори на „Теза“ ООД са от Полша - „Синтеа С.А.“ АД и от България - Фондация „Заслушай се“ и „Май Дрийм Джоб“ ЕООД.
Проектното предложение цели да срещне тези потребности, чрез адаптиране и валидиране на съществуващ курс за обучение на социални асистенти в учебна програма – мултимедийни учебни материали и практическа част - за обучение на социални асистенти, но предназначен за хора с увреден слух, обмяна на опит, добри практики и да осигури активно социално включване и равни възможности за целевата група.
Дейности по проектното предложение:
Дейност 1 „Организация и управление на проекта“ 
Дейност 2 „Информация и комуникация“ 
Дейност 3 „Адаптиране и валидиране на учебна програма – мултимедийни учебни материали и практическа част за обучение на социални асистенти предназначен за хора с увреден слух, създаване на интернет платформа и пилотно обучение на представители от целевата група“ 
Дейност 4 „Повишаване на капацитета на партньорите по отношение на разработването и провеждането на адаптираният курс и използването на интернет платформата“ 
Дейност 5 „Оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на адаптираният курс за обучение на хора с увреден слух и електронната платформа“
Дейност 6 „Разпространение сред обществеността на постигнатите резултати от проекта“
Дейности
 • Организация и управление на проекта: Кандидатът ще изпълнява проекта с грижата на добър стопанин, при спазване на принципите за добро финансово управление (икономичност, ефикасност и ефективност); публичност и прозрачност; свободна и лоялна конкуренция, в съответствие с най-добрите практики в областта на социалните иновации. За тази цел е необходимо да бъде осигурен необходимия административен, финансов и оперативен капацитет за пълното и точно изпълнение на заложените дейности в проектното предложение. Дейността е от значение за осигуряването на успешно управление и изпълнение на проекта. Тя гарантира целесъобразното и ефективно използване на човешките и финансовите ресурси и осигурява прозрачно управление за постигане целите на проекта. Изпълнението на дейността гарантира: - Строгото и прозрачно управление на проекта. - Ефективна координация, организация и контрол на финансовите средства на проекта. - Ефективен контрол и отчитане на дейности по проекта. Съгласуване доставка на стоки и услуги в съответствие с конкретните нужди на проекта. - Прозрачна вътрешна и външна комуникация, мониторинг и ефективност при постигане на целите на проекта. Организирането и управлението на проекта се ръководи от Екип за управление на проекта, състоящ се от: ● ръководител на проекта - организира, ръководи и координира дейността на целия екип и отделните му членове, следи за цялостното изпълнение на дейностите, реализиране на целите и показателите за изпълнение на проекта, поддържа пряк контакт с ръководството на общината; ● счетоводител - обезпечава управлението на финансовите потоци, изготвянето и поддържането на финансово-счетоводните документи, отговаря за изготвяне на финансовите отчетни доклади по проекта и на исканията за плащане, подпомага ръководителя в осъществяването на вътрешното финансово наблюдение и контрол, вкл. във верификацията на разходите, изготвя разплащанията с външните изпълнители по проекта; ● технически асистент/координатор - организира и поддържа документацията, свързана с проекта, подпомага дейността на ръководителя, отговаря за организиране на срещите на екипа на проекта и за координацията между членовете на екипа, подпомага организирането и провеждането на обществените поръчки, както и координация и комуникации с избраните с обществени поръчки изпълнители. Членовете на екипа са с опит и квалификация, отговарящи на спецификата на проекта. Членовете на екипа за управление на проекта ще бъдат назначени на трудови/граждански договори. В длъжностните характеристики ще бъдат разписани задачите и отговорностите на всеки член от Екипа. Екипът за управление на проекта ще организира и осигури изпълнението дейностите заложени в проектното предложение, а именно: „Организация и управление на проекта“, „Информация и комуникация“ , „Адаптиране и валидиране на учебна програма – мултимедийни учебни материали и практическа част за обучение на социални асистенти предназначен за хора с увреден слух, създаване на интернет платформа и пилотно обучение на представители от целевата група“, „Повишаване на капацитета на партньорите по отношение на разработването и провеждането на адаптираният курс и използването на интернет платформата“, „Оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на адаптираният курс за обучение на хора с увреден слух и електронната платформа“, „Разпространение сред обществеността на постигнатите резултати от проекта“, като синхронизира действията на кандидата и партньорите.
 • Информация и комуникация: Дейностите за информация и комуникация са насочени към широката общественост за осигуряване на информация и публичност относно постигане на целите и резултатите на проекта и разгласяване на факта, че проектът е получил финансиране от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Предвидени са следните дейности: - Пресконференция за стартиране на проекта. - Поръчване, изработване и монтаж на 1 информационна табела. - Поръчване, изработване и доставка на 1 информационен банер. - Публикуване на текуща информация за дейностите по проекта на в сайтовете на кандидата и партньорите както следва: ● публикуване на кратко описание на проекта и информация за стартиране на проекта, обхват, цели, бюджет; ● публикуване на информация за напредъка на проекта; ● публикуване на информация за приключване на проекта и неговите резултати. - Заключителна пресконференция. При изпълнението на дейностите по проекта ще се прилагат мерките за публичност и информираност съгласно правилата на Приложение XII на Регламент(ЕС) № 1303/2013. В информацията, обявите, публикациите и документите, изготвяни и предоставяни във връзка с изпълнение на дейността ще бъде упоменат финансовия принос на Европейския социален фонд чрез Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
 • Адаптиране и валидиране на учебна програма – мултимедийни учебни материали и практическа част за обучение на социални асистенти предназначен за хора с увреден слух, създаване на интернет платформа и пилотно обучение на представители от целевата група: В изпълнението на тази дейност участие ще вземат всички партньори, като всеки ще изпълни определените си ангажименти описани по-долу. Осъществяването на дейността ще премине през следните фази: 1. Фаза проучване на социалната иновация. - Предоставяне на курс за обучение на социални асистенти от „Синтеа С.А.“ АД. В рамките на своя ангажимент по проекта „Синтеа С.А.“ АД ще предостави на кандидата и българските партньори разработения/утвърдения курс за обучение на социални работници на полски език. Ще бъде домакин на работна среща за обмяна на опит с екипа от страна на кандидата и българските партньори, във връзка с адаптиране на курса. „Теза“ ООД ще командирова общо 3 души, по 1 представител от кандидата и българските партньори за провеждане на работна среща в централата на „Синтеа С.А.“ АД в гр. Люблин, Полша.При провеждане на работната среща присъстващите ще се регистрират в присъствен лист за всеки ден. След приключване ще бъде изготвен доклад от представителите на „Теза“ ООД. - Този курс ще бъде преведен от кандидата „Теза“ ООД от полски на български и ще бъде предоставен на българските партньори. Ще се изготви доклад от „Теза“ ООД. 2. Фаза прототипиране и пилотиране на социалната иновация. - Адаптиране на курс за обучение на социални асистенти в учебна програма включваща присъствена практическа част и помощен мултимедиен курс предназначен за хора с увреден слух от Фондация „Заслушай се“.Фондация „Заслушай се“ ще разработи курса който ще се състои от присъствена практическа и помощна мултимедийна част с цел да бъде достъпен на интернет платформата, която партньора „Май Дрийм Джоб“ ЕООД ще изгради. Целта е курсът да бъде достъпен без ограничение на местоположението и удобен за използване. За приемане на извършените работи/дейности, ще се подписват приемо - предавателни протоколи. Ще се изготви доклад от Фондация „Заслушай се“. - Създаване на интернет платформа от „Май Дрийм Джоб“ ЕООД. , където мултимедийната част на курса за обучение ще бъде достъпен за желаещите да се обучават и след приключване на проекта. Друга функционалност на тази платформа ще дава възможност за среща на търсещите и предлагащите услугата „социален асистент“. За приемане на извършените работи/дейности, ще се подписват приемо - предавателни протоколи. Ще се изготви доклад от „Май Дрийм Джоб“ ЕООД. - Провеждане на пилотно обучение на 15 души, представители на целевата група (хора с увреден слух) съвместно от Фондация „Заслушай се“ и „Теза“ ООД. Партньорът Фондация „Заслушай се“, ще организира подбор на желаещи да преминат това обучение. „Теза“ ООД ще организира и проведе пилотното обучение. Продължителност 30 учебни часа. Обучението ще се проведе в гр. София. За провеждането му „Теза“ ООД ще наеме зала оборудвана с необходимата техника – мултимедия, екран, флипчарт, компютри, възможност за реализиране на жестономичен превод и ще осигури преподаватели за провеждане на обучението. Партньорите ще съгласуват и изготвят програма и график за провеждане на обучението. С успешно полагане на изпитен тест обучаемите ще получат свидетелство за преминат курс на обучение. Ще се изготви доклад от Фондация „Заслушай се“ и „Теза“ ООД за извършено обучение и протокол за приемането му. 3. Фаза прилагане/внедряване на социалната иновация След успешното провеждане на пилотното обучение, „Теза“ ООД ще осигури адаптирания курс за обучение на хора с увреден слух за „социален асистент“, състоящ се от присъствена практическа и помощна мултимедийна част да бъде достъпен, включително и в интернет пространството за желаещите да се обучават и след приключване на проекта. Другата функционалност на интернет платформа ще дава възможност за среща на търсещите и предлагащите услугата „социален асистент“, като така обучените социални асистенти с увреден слух ще имат по-добра и удобна връзка с пазара на труда.
 • Повишаване на капацитета на партньорите по отношение на разработването и провеждането на адаптираният курс и използването на интернет платформата: Във връзка с адаптираният курс за обучение на хора с увреждания за социални асистенти и изградената интернет платформа „Теза“ ООД ще организира обучение на обучители – 3 души – за преподаване на адаптирания курс за „социални асистенти“ за хора с увреден слух и обучение на администратори – 3 души за работа с електронната платформа. Обучаеми ще бъдат служители на кандидата и/или българските партньори. Лектори на обучението ще са представителите на българските партньори взели пряко участие в адаптирането на курса и изработването на интернет платформата. При изпълнението на дейността ще се приложат подходящи мерки за публичност и информираност съгласно правилата на Приложение XII на Регламент(ЕС) № 1303/2013. В информацията, обявите, публикациите и документите, изготвяни и предоставяни във връзка с изпълнение на дейността ще бъде упоменат финансовия принос на ЕФРР чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.
 • Оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на адаптирания курс за обучение на хора с увреден слух и електронната платформа: Тази дейност е свързана с изготвяне на оценка на постигнатите резултати с цел да се проследи логическата връзка между заложеното в проектното предложение и неговото реално изпълнение. Оценката ще проследи на практика следните параметри: • Проследяване постигането на целите и резултатите на проекта, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевата група; • Особености при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта; • Ефективност и ефикасност на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати. Ръководителят на проекта ще организира изпълнението на дейността, като се съобрази с изискванията за публичност и прозрачност. Ще бъде подготвена тръжна документация за провеждане на избор на изпълнител на оценката на постигнатите резултати ще проследи логическата връзка между заложеното в проектното предложение и неговото реално изпълнение, който трябва да е външна и несвързана съгласно разпоредбите на ЗМСП с предприятието-бенефициент организация. Изборът на изпълнител ще се проведе по изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС 160 от 01.07.2016 г., като поканата ще бъде публикувана в Информационната система за управление и наблюдение на средствата на ЕС в България 2020, като едновременно с това ще се извърши и служебна публикация на Единния информационен портал. Провеждане на процедурата за избор на изпълнител. Подписване на договор с избрания изпълнител на услугата. Изпълнение: Избраният изпълнител на услугата ще направи: Оценката на постигнатите резултати ще проследи логическата връзка между заложеното в проектното предложение и неговото реално изпълнение. Оценката ще проследи на практика следните параметри: • Проследяване постигането на целите и резултатите на проекта, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевата група; • Особености при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта; • Ефективност и ефикасност на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати. Изготвената оценка ще бъде приета от Възложителя Теза ООД с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол. При изпълнението на дейността ще се приложат подходящи мерки за публичност и информираност съгласно правилата на Приложение XII на Регламент(ЕС) № 1303/2013. В информацията, обявите, публикациите и документите, изготвяни и предоставяни във връзка с изпълнение на дейността ще бъде упоменат финансовия принос на ЕФРР чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.
 • Разпространение сред обществеността на постигнатите резултати от проекта: Тази дейност цели да бъде запозната обществеността с резултатите от изпълнението на проекта. Промотиране на електронната платформа за обучение на хора с увреден слух за социални асистенти и среща на търсене и предлагане на услугата „социален асистент“. Ще се организират семинари с участие на представители на целевата група (хора с увреден слух), представители на кандидата , българските партньори, представители на правителствени и неправителствени организации ангажирани с предоставяне на услуги в областта на социалното подпомагане, представители на организации представляващи хора в неравностойно положение, трудови посредници. Семинарите ще са еднодневни и ще се проведат в гр. София, гр. Пловдив, гр. Бургас и гр. Варна. Индикативен брой участници във всяко мероприятие до 15 души. Ще бъде подготвена тръжна документация за провеждане на избор на външен изпълнител на дейностите по организиране и провеждане на семинарите, в т.ч. – организация, брандиране, осигуряване на зали, хотел, транспорт, кетъринг и материали, разпространение на покани и информация, регистрация и техническо осигуряване. Изборът на изпълнител ще се проведе по изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС 160 от 01.07.2016 г. Провеждане на процедурата за избор на изпълнител. Подписване на договор с избрания изпълнител на услугата. Изпълнение: Избраният изпълнител на услугата ще организира и проведе 4 семинара. Проведените семинари ще бъдат приемани от Възложителя Теза ООД с подписване на двустранни приемо-предавателни протоколи. При изпълнението на дейността ще се приложат подходящи мерки за публичност и информираност съгласно правилата на Приложение XII на Регламент(ЕС) № 1303/2013. В информацията, обявите, публикациите и документите, изготвяни и предоставяни във връзка с изпълнение на дейността ще бъде упоменат финансовия принос на ЕФРР чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Индикатори

Идентифицирани иновативни практики - ИП8, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Трансферирани иновативни практики - ИП8, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

156 426.00 BGN
156 426.00 BGN
109 929.16 BGN
95.00 %
 • [1] Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за работа
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Транснационално сътрудничество по ЕСФ
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 7 821.30 0.00 148 604.70 156 426.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 7 821.30 0.00 148 604.70 156 426.00

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.