English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0502-C01
Инвестиции за повишаване на енергийната ефективност и капацитета на Форс-81 ООД
200353187 ФОРС - 81 ООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
15.11.2017
15.11.2017
19.11.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Южен централен, Кърджали, Кърджали, гр.Кърджали

Описание

ПОТРЕБНОСТИ
Във връзка с динамичната конкуренция и пазарни предизвикателства пред Форс-81 ООД, е необходимо да инвестираме в разширяване на дейността и създаване на технологични предпоставки за подобряване на производствените процеси, енергийната и ресурсна ефективност. В дългосрочен план това ще гарантира гъвкавост и устойчивост на производството, конкурентоспособност и развитие на експортния профил на дружеството.

ЦЕЛИ
Обща цел на проекта е постигане на устойчив растеж на Форс-81 ООД чрез обновление на технологиите и подобряване на ресурсната ефективност на производствената дейност. 
Специфична цел на проекта е подобряване на енергийната ефективност и капацитета на Форс-81 ООД чрез въвеждане на ново производствено оборудване, препоръчано от енергиен одит, както и чрез въвеждане на Система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт ISO 50001.

ДЕЙНОСТИ
За изпълнение на поставените проектни цели се предвижда изпълнение на 3 дейности за придобиване на производствено оборудване по режим Регионална инвестиционна помощ и 2 дейности по режим де минимис - за извършване на енергийно обследване заедно с изготвяне на доклад от енергиен одит и за консултантски услуги за внедряване и сертифициране на Система за енергиен мениджмънт съгласно Стандарт ISO 50001.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ от реализирането на проекта са:
- подобряване и разширяване на капацитета за производство на съществуващите продукти на Форс-81
- подобряване на енергийната ефективност
- подобряване на ресурсната ефективност и спестяване на въглеродни емисии
- подобряване на управлението на енергийните ресурси в предприятието
- постигане на неенергийни спестявания
Дейности
 • Дейност за придобиване на ново производствено оборудване/ще бъде изпълнена чрез закупуване на Автоматична циркулярна машина 1 бр./: Дейността се планира в отговор на препоръка от Мярка 1 от енергиен одит: "Подмяна на лентоотрезна с автоматична циркулярна машина". В предприятието се използва автоматична лентоотрезна машина, произведена 2005 година в ЗММ - Нова Загора АД, модел LM 320 AP. Машината нарязва заготовки от прътов материал по зададена дължина. Тя е физически и морално остаряла и е с ниска производителност и ниска енергийна ефективност, както и не може да удовлетвори потребностите от увеличен капацитет за производство на планираната продукция. ПРЕПОРЪЧАНА МЯРКА/МЯРКА 1/ Съгласно инвестиционния проект ФОРС-81 ООД възнамерява да подмени старата лентоотрезна машина с нова Автоматична циркулярна машина. Новото оборудване се предвижда да бъде с по-добри характеристики, което води до повишаване на производителността и ефективността на работа. Освен това новата машина е с по-висока степен на енергоефективност и ниски разходи за поддръжка, което пряко рефлектира върху крайната стойност на продукцията. ПРИНОС НА ИНВЕСТИЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА В рамките на тази дейност ще се закупи автоматична циркулярна машина, която ще увеличи производствения капацитет на процеса по рязане на заготовки от прътов материал от 105 бр./час на 1380 бр./час - над 13 пъти. Това ще увеличи производителността на предприятието и ще осигури технологична възможност за производство на по-големи обеми от досега произвежданата продукция във Форс-81. Като пряк ефект, изпълнението на дейността ще осигури енергийни и ресурсни спестявания на производствената дейност, които ще допринесат за повишаване на конкурентоспособността на дружеството. Дейността има принос и към опазването на околната среда и прилагането на хоризонталните политики за устойчиво развитие и за равнопоставеност и недопускане на дискриминация. За успешно изпълнение на проекта и реализиране на предвидената инвестиция са дефинирани следните основни стъпки в рамките на изпълнение на дейността:  ­ Стъпка 1. Подготовка на тръжна документация и избор на изпълнител. Период на изпълнение: 1­ви­-4­ти месец.  Стъпка 2. Сключване на договор с избран изпълнител. Период на изпълнение 5ти месец. ­ Стъпка 3. Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на ДМА. Период на изпълнение: 5­ти -12­ти месец. В рамките на тази стъпка ще бъде доставена Автоматична циркулярна машина 1бр., след което ще се пристъпи към монтаж, тестване и пускане в експлоатация. Дейността ще завърши с подписване на приемо-­предавателен протокол.
 • Дейност за придобиване на ново производствено оборудване/ще бъде изпълнена чрез закупуване на Автоматизиран сдвоен хоризонтален струг 1бр/: Дейносттта се планира в отговор на препоръка от Мярка 2 от енергиен одит: "Подмяна на струг". В предприятието се използва хоризонтален струг, произведен 2001 година в Daewoo Heavy Industries – Корея, модел Daewoo PUMA 230. Машината се използва за механична обработка на ротационни детайли. Тя е физически и морално остаряла, с ниска производителност и ниска енергийна ефективност, а в допълнение бракът на стария струг се остойностява на 4000 лв. годишно. Машината не може да удовлетвори потребностите от увеличен капацитет за производство на планираната продукция. ПРЕПОРЪЧАНА МЯРКА/МЯРКА 2/ Съгласно инвестиционния проект ФОРС-81 ООД ще подмени стария струг с нов Автоматизиран сдвоен хоризонтален струг. Новият струг се предвижда да бъде с по-добри характеристики, което води до повишаване на производителността и ефективността на работа на оборудването. Освен това, новата машина е с по-висока степен на енергоефективност и ниски разходи за поддръжка, което пряко рефлектира върху крайната стойност на продукцията. Това ще увеличи производителността на предприятието и ще осигури технологична възможност за производство на по-големи обеми от досега произвежданата продукция във Форс-81. Като пряк ефект, изпълнението на дейността ще осигури енергийни и ресурсни спестявания на производствената дейност, които ще допринесат за повишаване на конкурентоспособността на дружеството. ПРИНОС НА ИНВЕСТИЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА В рамките на тази дейност ще се закупи Автоматизиран сдвоен хоризонтален струг, който ще увеличи производствения капацитет на процеса по механична обработка на ротационни детайли 4 пъти. Това ще увеличи производителността на предприятието и ще осигури технологична възможност за производство на по-големи обеми от досега произвежданата продукция във Форс-81. Като пряк ефект, изпълнението на дейността ще генерира енергийни и ресурсни спестявания на производствената дейност, които ще допринесат за повишаване на конкурентоспособността на дружеството. Дейността има принос и към опазването на околната среда и прилагането на хоризонталните политики за устойчиво развитие и за равнопоставеност и недопускане на дискриминация. За успешно изпълнение на проекта и реализиране на предвидената инвестиция са дефинирани следните основни стъпки в рамките на изпълнение на дейността:  ­ Стъпка 1. Подготовка на тръжна документация и избор на изпълнител. Период на изпълнение: 1­ви­-4­ти месец.  Стъпка 2. Сключване на договор с избран изпълнител. Период на изпълнение 5ти месец. ­ Стъпка 3. Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на ДМА. Период на изпълнение: 5­ти -12­ти месец. В рамките на тази стъпка ще бъде доставен Автоматизиран сдвоен хоризонтален струг 1бр., след което ще се пристъпи към монтаж, тестване и пускане в експлоатация. Дейността ще завърши с подписване на приемо-­предавателен протокол.
 • Дейност за придобиване на ново производствено оборудване/ще бъде изпълнена чрез закупуване на Хоризонтален обработващ център 1 бр./: В предприятието се използва вертикален обработващ център в комплект с универсална фреза, произведени 1986 година, модели Mori Seiki MV-4 и ФУ 321. Машините се използват за обработка на отвори и повърхнини - фрезоване, пробиване и др. Те са физически и морално остарели, с ниска производителност и ниска енергийна ефективност. Машините не могат да осигурят необходимия производствен капацитет за нарасналите нужди на Форс-81 и органичават производството и реализирането на по-големи обеми продукция. ПРЕПОРЪЧАНА МЯРКА/МЯРКА 3/ - Подмяна на обработващ център с нов Съгласно инвестиционния проект ФОРС-81 ООД ще подмени стария вертикален обработващ център в комплект с универсална фреза с нов Хоризонтален обработващ център. Новият обработващ център се предвижда да бъде с по-добри характеристики, което води до повишаване на производителността и ефективността на работа на оборудването. Освен това, новата машина е с по-висока степен на енергоефективност и ниски разходи за поддръжка, което пряко рефлектира върху крайната стойност на продукцията. Това ще увеличи производителността на предприятието и ще осигури технологична възможност за производство на по-големи обеми от досега произвежданата продукция във Форс-81. Като пряк ефект, изпълнението на дейността ще осигури енергийни и ресурсни спестявания на производствената дейност, които ще допринесат за повишаване на конкурентоспособността на дружеството. ПРИНОС НА ИНВЕСТИЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА В рамките на тази дейност ще се закупи Хоризонтален обработващ център, който ще увеличи производствения капацитет на процеса по обработка на отвори и повърхнини – фрезоване, пробиване и др. 4 пъти. Това ще увеличи производителността на предприятието и ще осигури технологична възможност за производство на по-големи обеми от досега произвежданата продукция във Форс-81. Като пряк ефект, изпълнението на дейността ще осигури енергийни и ресурсни спестявания на производствената дейност, които ще допринесат за повишаване на конкурентоспособността на дружеството. Дейността има принос и към опазването на околната среда и прилагането на хоризонталните политики за устойчиво развитие и за равнопоставеност и недопускане на дискриминация. За успешно изпълнение на проекта и реализиране на предвидената инвестиция са дефинирани следните основни стъпки в рамките на изпълнение на дейността:  ­ Стъпка 1. Подготовка на тръжна документация и избор на изпълнител. Период на изпълнение: 1­ви­-4­ти месец.  Стъпка 2. Сключване на договор с избран изпълнител. Период на изпълнение 5ти месец ­ Стъпка 3. Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на ДМА. Период на изпълнение: 5­ти -12­ти месец. В рамките на тази стъпка ще бъде доставен Хоризонтален обработващ център, след което ще се пристъпи към монтаж, тестване и пускане в експлоатация. Дейността ще завърши с подписване на приемо-­предавателен протокол.
 • Консултантски услуги за въвеждане на Система за енергиен мениджмънт в съответствие с ISO 50001 (като част от дейността ще бъде извършени следните услуги: въвеждане на система за енергиен мениджмънт съгласно Стандарт ISO 50001 и сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно Стандарт ISO 50001): Като част от дейността ще бъде извършени следните консултантски услуги: услуга за въвеждане на ISO 50001 и услуга за сертифициране на ISO 50001. Международният стандарт за енергийно управление ISO 50001 дефинира изискванията за проектиране, изграждане, поддръжка и подобряване на системите за енергиен мениджмънт. Стандартът се основава на системите за управление по познатия ISO модел: планирай, направи, провери, действай. Въвеждането му означава енергийно управление на производствени процеси и електроразпределение, но също и енергийна ефективност на сгради, транспорт и др. Основната цел на ISO 50001 е да подпомогне крайните потребители на енергия да разработят и внедрят система и процеси, които им гарантират следене и непрекъснато подобряване на енергийната ефективност. Стандартът създава условия за сравняване с най-добрите постижения в областта (benchmarking), както и за измерване, документиране и докладване на всяка „стъпка нагоре” в енергийното управление на внедряващата организация. За успешното въвеждане на стандарта в предприятието, ще бъдат изпълнени две основни поддейности: Поддейност 1:  Разработване и въвеждане на система за енергиен мениджмънт в съответствие с изискванията на стандарта ISO 50001: - извършване на диагностичен одит, с цел запознаване с процесите и начина на работа на организацията - разработване на фирмена политика по енергийно управление и ползване на енергия, както и останалата приложима за фирмата документация на Система за енергийно управление, в съответствие с международния стандарт ISO 50001:2011. - съгласуване на разработените документи с ръководството на организацията или определените от него служители, одобряване и утвърждаване на документите. - инструктаж на персонала на организацията относно съдържанието и внедряването на системата за управление. - оказване на методическа помощ при внедряване на системата за управление от организацията. - провеждане на вътрешен одит, с цел проверка на степента и качеството на внедряване на системата за управление. - оказване на методическа помощ при провеждане на преглед от ръководството. Поддейност 2: Сертификация на система за енергиен мениджмънт – извършва се от трета независима сертификационна организация, акредитирана за извършване на такава дейност. Етап1 – оценяване на съответствието на документацията на системата за управление; Етап2 – оценка на внедряването и ефикасността на системата за управление на място; ПРИНОС НА ДЕЙНОСТТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА: Разработването на Система за енергиен мениджмънт в съответствие с изискванията на стандарта ISO 50001 ще гарантира въвеждането на систематичен енергиен мениджмънт, с който дългосрочно и устойчиво да се подобри управлението на енергията като ключова суровина и фактор на устойчивото развитие на производството на Форс-81. Основавайки се на рамката за непрекъснато подобряване, въвеждането на стандарта е ключово за запазване на постигнатите по проекта енергийни ефекти и тяхното надграждане с оглед стабилността на енергийния профил на предприятието при нарастващите екологични и икономически предизвикателства. Използването на специализирана консултантска услуга ще осигури пълно съответствие с изискванията на стандарта и успешното му и безпрепятствено внедряване според спецификата на дейността ни. Стъпки за реализация на дейността: Стъпка 1. Избор на изпълнител за услуга по въвеждане. Период на изпълнение: 2ри месец.  Стъпка 2. Разработване и въеждане на Система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт ISO 50001. Период на изпълнение: 3ти - 7ми месец Стъпка 3: Избор на изпълнител за услуга по сертификация. Период на изпълнение: 6ти-7ми месец. Стъпка 4: Извършване на сертификационен одит и получаване на сертификат. Период на изпълнение: 8ми-9ти месец. Дейността ще се у достовери с получаване на Сертификат, издаден от акредитиран орган по сертификация съгласно изискванията на процедурата за подбор на проекти.
 • Извършване на енергийно обследване и изготвяне на енергиен одит по образец от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност: За целите на кандидатстването по процедура "Енергийна ефективност на МСП" и с оглед на определянето на коректни мерки за подобряване на енергийната ефективност, след стартиране на процедурата за БФП е избран изпълнител за Извършване на енергийно обследване и изготвяне на енергиен одит по образец от лице, вписано в публичния регистър  по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност. Изпълнителят е избран след събиране на три предложения с цена и описание на предлаганата услуга и изготвена от кандидата Форс-81 обосновка за направения избор. Тази дейност е необходимо условие за допустимостта на проектното предложение, както и е ключова с оглед определяне на неефективните места в енергийната интензивност на предприятието. ПРИНОС НА ДЕЙНОСТТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА Дейността допринася за определяне на необходимите инвестиционни мерки с оглед на подобряване на енергийната и ресурсна ефективност на предприятието, при заявена потребност от по-висок капацитет на производството и при поставени цели за подобрена устойчивост на ФОРС-81 ООД. В този смисъл дейността е пряко свързана с постигане на проектните цели и осигурява възможност на Форс-81 ООД да кандидатства за финансиране на проектното си предложение. Основни изпълнени стъпки за реализиране на дейността: Стъпка 1: Избор на изпълнител: 6ти-7ми месец 2016 г. Стъпка 2: Извършване на обследване и получаване на енергиен одит по образец: 7ми-8ми месец 2016 г. Стъпка 3: Внасяне на енергиен одит в АУЕР и получаване на становище за одобрение. 8ми месец 2016 г.

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 650.89, Достигната стойност: 650.89
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 533.08, Достигната стойност: 533.08

Финансова информация

964 150.09 BGN
678 265.06 BGN
678 224.80 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 576 525.30 101 739.76 285 885.03 964 150.09
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 576 525.30 101 739.76 285 885.03 964 150.09

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на ДМА по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Автоматична циркулярна машина - 1 брой, Обособена позиция 2: Автоматизиран сдвоен хоризонтален струг - 1 брой, Обособена позиция 3: Хоризонтален обработващ център - 1 брой, Стойност: 947 350.09
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1: Автоматична циркулярна машина - 1 брой с прогнозна стойност 228 973,09 лв. без ДДС
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2: Автоматизиран сдвоен хоризонтален струг - 1 брой с прогнозна стойност 343 835,00 лв. без ДДС
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция 3: Хоризонтален обработващ център - 1 брой с прогнозна стойност 374 542,00 лв. без ДДС
Предмет на предвидената процедура: Консултантска услуга за въвеждане на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт ISO 50001, Стойност: 2 000.00
 • Обособена позиция 1: Консултантска услуга за въвеждане на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт ISO 50001 с прогнозна стойност 2 000,00 лв. без включен ДДС
Предмет на предвидената процедура: Консултантска услуга за сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт ISO 50001, Стойност: 6 600.00
 • Обособена позиция 1: Консултантска услуга за сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт ISO 50001 с прогнозна стойност 6 600,00 лв. без включен ДДС
Предмет на предвидената процедура: Услуга за извършване на енергийно обследване и изготвяне на енергиен одит по образец от лице вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийна ефективност, Стойност: 8 200.00
 • Обособена позиция 1: Услуга за извършване на енергийно обследване и изготвяне на енергиен одит по образец от лице вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийна ефективност

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.