English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG16RFOP001-7.001-0019-C02
Лот 19 „Път IІІ-663 Чирпан - Симеоновград от км 0+000 до км 15+220, с обща дължина 15,220 км, област Ст.Загора “
ЕФРР ==> Региони в растеж
12.04.2017
12.04.2017
12.04.2020
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Югоизточен, Стара Загора

Описание

Основният резултат, който ще бъде постигнат с реализацията на проекта е 15.220 км рехабилитиран пътен участък от път IIІ–663. С подобряването на транспортно-експлоатационните качества на съществуващия пътен участък, ще се осигурят безопасност на движението и комфорт на пътуващите жители на гр. Чирпан, с. Зетьово и с. Целина, подобряване на състоянието на околната среда чрез намаляване на вредни емисии на парникови газове и удължаване експлоатационния живот на пътя. Ще се подобри качеството на живот и работна среда на населението, ще се привлекат инвестиции, ще се осигури достъп до образование и медицински грижи, ще се стимулира развитието на туризъм, както и възможности за повишаване конкурентноспособността в региона, чрез подобряване достъпността до TEN-T мрежата на товари и пътници в рамките на региона, с което се постига и целта на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна помощ. Чрез реализацията на рехабилитацията на път ІІI-663 ще бъдат удовлетворени потребностите на населението на Югоизточен район на България, най-вече на жителите на област Стара Загора, както и транзитно прминаващите през региона. Основните дейности, които са заложени за успешната реализацията на проекта са: - Сформиране на екип за управление на проекта, който да координира всички дейности и участници в реализацията на проекта ; - Избор на изпълнител за извършване на строително монтажни работи, подписване на договор с него и извършване на рехабилитация на обекта; - Избор на изпълнител на строителен надзор (Консултант) на проекта, подписване на договор с него и извършване на консултантски услуги; - Осъществяване на авторски надзор на обекта; - Избор на изпълнител за осъществяване на мерките по информация и публичност, сключване договор с него и осъществяване на информация и публичност; 
- Избор на одитор на проекта, подписване на договор с него и извършване одит на проекта; - Въвеждане на обекта в експлоатация, верификация на разходите и отчитане на постигнатите резултати.
Дейности
 • Дейност 1: ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА: Сформиране на екип за управление на проекта, разпределение на функциите. След представяне на проектното предложение със Заповед ще бъде определен екип за управление на проекта. Екипът ще включва експерти от Агенция “Пътна инфраструктура” и от специализираните териториални звена на АПИ – Областно пътно управление Стара Загора. Определянето на членовете на екипа ще бъде съобразено с изискванията на ПМС № 189 от 28 юли 2016 г. за определяне на националните правила за допустимост на разходите по програмите съфинансирани от Европейските структурни инвестиционни фондове за програмен период 2014 - 2020 г и Закона за управление на средствата от Европейските структурни инвестиционни фондове. При избора на членовете на екипа се прилагат утвърдени в АПИ Правила за избор на членове и работа на екипите за управление на проекти на Агенция „Пътна инфраструктура”, финансирани със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” (2014-2020). Обхватът на задълженията и изискванията за всеки член на екипа за управление са определени в утвърдено техническо задание за всяка позиция в екипа. Дейностите на Екипът за управеление на проекта ще стартират след сключване на договор за БФП за проекта и ЕУП ще осигури пълноценно управеление на проекта по време на изпълнението на дейностите по проекта.
 • Дейност 2: СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ: Дейността включва: 2.1. Провеждане на тръжна процедура и подписване на договор с избрания изпълнител -подготовка на тръжна документация за провеждане на открита процедура за избор на изпълнител на строителство, включително и изпълнение на мерките за информация и публичност на проекта; -провеждане на процедурата за избор на изпълнител на дейността; -определяне на изпълнител на дейността; -сключване на договор за изпълнение на дейността; Ще бъде изготвена тръжна документация в съответствие с изискванията на Закона за обществени поръчки, съдържаща: минимални изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите и методика за определяне на комплексна оценка на офертата с посочени показатели и относителната им тежест. Обществената поръчка ще бъде възложена чрез провеждане на открита процедура, включваща пет обособени позиции, една от които е Лот 19. Възлагането на изпълнение на дейността ще се извърши след провеждането на процедурата, класирането на офертите и сключване на договор с избрания изпълнител. 2.2. Изпълнение на СМР Началото на строителството започва със съставянето на Протокол 2а. Изпълнителят извършва геодезическо заснемане на терена на пътя на базата на което се прави съпоставка между проектните и екзекутивните данни и се уточняват евентуални различия в количествата на съответните видове работи за изпълнение на Строежа. Изпълнителят изготвя актуализирана технологично-строителна програма, с включен в нея линеен график за изпълнение на СМР. След одобрението на технологично-строителната програма стартира строителство на обекта. Изпълнителят извършва строително - монтажни дейности съгласно одобрения технически проект, спазвайки Техническите спецификации, изискванията по Договора и Законовите разпоредби. По време на строителството Изпълнителят следва да: - поема пълна отговорност за качественото и срочно изпълнение на дейностите по договора; - съставя пълно и правилно всички актове и протоколи по време на строителството ; - осъществява лабораторен контрол с акредитирана строителна лаборатория при спазване на действащите нормативни документи; - взема необходимите мерки за опазване на пътищата ползвани от него по време на строителството и за сигурността на преминаващия пътен трафик; - следи за осигуряването на временната организация по време на строителството; - спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд; - недопуска увреждане на трети лица и имоти; - следи за годността на Строежа за въвеждане в експлоатация; Изпълнителят съхранява на строежа Заповедна книга, в която се вписват всички предписания и заповеди, свързани с изпълнението на СМР.След изпълнението на Строежа до степен на Съществено завършване, Изпълнителят изготвя екзекутивна документация и уведомява за готовността си да предаде Строежа. След извършване на успешни изпитвания на обекта се съставя Констативен акт (Образец) 15 за установяване годността за приемане на строежа. Изпълнителят представя Сертификат за приключилите СМР (Сертификат за съществено завършване).
 • Дейност 3: АВТОРСКИ НАДЗОР: Авторският надзор ще се осъществява от проектанта изготвил работния проект, съгласно сключен договор за проектиране на обекта, с който е възложено и упражняването на авторски надзор по време на строителството. Ще се упражнява авторски надзор в пълно съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията, на подзаконовите актове по прилагането му и с условията на договора за извършването на авторски надзор. Авторският надзор осигурява присъствие на своите специалисти по съответната част при следните случаи: • При подписване на протоколи и актове съгласно ЗУТ; • При обсъждане и промяна на конструктивните решения; • При одобряване на конструктивните решения; • При изготвяне на ревизирани чертежи/проекти; • При изменение на проектни части по време на работа; • Проектантът осигурява присъствие на своите специалисти по съответната част на площадката за всички етапи на изпълнение на проекта; • Проектантът осигурява присъствие на своите специалисти по съответната част при аварийни или спешни ситуации след уведомяване от Възложителя или упълномощено от него лице; • Проектантът проследява заедно със Строителя и Консултанта, упражняващ строителен надзор спазването на условията за безопасност съгласно проекта за организация на строителството, при извършване на определен вид дейност; • Проектантът проследява заедно със Строителя и Консултанта, упражняващ строителен надзор спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и ВОД (временна организация на движението); • Проектантът съгласува екзекутивни чертежи; • Проектантът уведомява своевременно Възложителя за промяна в изпълнението на одобрените проекти, при замяна на материали или възникнали допълнителни работи/дейности по време на строителството, които водят до промяна на приетите КСС; • При необходимост изготвя ревизирани чертежи или изменения на проектите по време на работа;
 • Дейност 4: СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР: Изпълнението на дейността включва: 4.1. Провеждане на тръжна процедура и подписване на договор с избрания изпълнител - подготовка на тръжна документация за провеждане на открита процедура за избор на изпълнител на консултантсака услуга във връзка със строителството; - провеждане на процедурата за избор на изпълнител; - определяне на изпълнител; - сключване на договор за изпълнение на дейността; Ще бъде изготвена тръжна документация в съответствие с изискванията на Закона за обществени поръчки /ЗОП/, съдържаща: критерии за подбор на участниците и критерии за възлагане на поръчката, посочени в методика за комплексна оценка. Ще бъде обявена обществена поръчка за избор на изпълнител на дейността. Обществената поръчка ще бъде възложена чрез провеждане на открита процедура по реда на ЗОП, като за целта ще бъде обявена процедура, включваща 5 обособени позиции, като една от тях е Лот 19, които обхващат проектни предложения за кандидатстване за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020. Възлагането на изпълнение на дейността ще се извърши след провеждането на процедурата, класирането на офертите в съответствие със заложената в тръжната документация методика за оценка на офертите и сключване на договор с избрания изпълнител. 4.2. Изпълнение на строителен надзор Дейността ще бъде изпълнена в съответствие с разпоредбите на ЗУТ и ще включва: осигуряване законосъобразно започване на СМР, контрол по отношение на пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на изпълнението на СМР, контрол при изпълнението на СМР,съгласно одобрения проект , контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, недопускане увреждане на трети лица и имоти вследствие на СМР, контрол за качеството на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормите за безопасност, своевременно съставяне и подписване на всички актове, протоколи и документи, необходими за оценка на пътно ремонтните дейности относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, осигуряване на законосъобразно завършване на СМР и въвеждането в експлоатация и др.След приключване на СМР на обекта с подписан констативен акт за установяване годността за приемане на строежа – образец 15 , от изпълнителя на строителния надзор ще бъде извършено геодезическо заснемане с цел предоставяне на данните от заснемането на Агенцията по кадастър за отразяване в регистрите. След издаване на необходимото удостоверение от същата се подписва Приложение 16 и се издава разрешение за въвеждане на Строежа в експлоатация.
 • Дейност 5: ВЪВЕЖДАНЕ НА ОБЕКТА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ: Целта на тази дейност е след приключването на рехабилитацията , пътната отсечка от път ІІІ-663 "Чирпан - Симеоновград" от км 0+00 до км 15+220 да се въведе в експлоатация. За тази цел е необходимо: • Заплащане на необходимите такси , за въвеждане на строежите в експлоатация; • Организиране на Държавна приемателна комисия и подписване на Протокол за установяване на годността за ползване на строежа – образец 16. • Издаване на разрешение за ползване на строежа
 • Дейност 6. МЕРКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ: Дейността се изразява в популяризиране на получената финансова подкрепа по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г. чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) в съответствие с правилата на ЕС за информация и комуникация предвидени в Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд , Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 на Комисията от 28 юли 2014г. При изпълнението на проекти, съфинансирани от фондовете на ЕС е необходимо постигане на широка информираност на обществеността за целите и резултатите на проекта, както и подчертаване ролята на Общността за реализацията на проекта и обществените ползи от него. Постигане на прозрачност и публичност при реализиране на проекта. Част от дейностите по изпълнение мерките по информация и комуникация ще бъдат изпълнявани от изпълнителя на СМР. За изработването и доставката на рекламни материали, пополяризиращи програмата ще бъде проведена тръжна процедура с предмет: Изработване и доставка на рекламни материали за проектите от трети етап на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2015 г., част от процедурата е изработването на рекламни материали за Лот 19. Всички дейности свързани с изпълнение на мерките за информация и публичност ще бъдат изпълнявани съгласно изискванията на Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.
 • Дейност 7. ОДИТ НА ПРОЕКТА: Съгласно изискванията на Оперативна програма „Региони в растеж” в рамките на проекта ще бъде извършен независим финансов одит от лицензиран одитор. Целта на независимия финансовия одит на проекта е да извърши оценка на проекта съгласно определени критерии за съответствие, в т.ч. да извърши верификация на разходите по проекта и да изрази одиторско мнение по отношение на вярното и честно представяне на договорните условия във финансовия отчет. След направената от одитора проверка, същият ще изготви доклад, който ще бъде приложен към окончателния финансов отчет на проекта. За целите на проекта, одита ще бъде извършен от лицензиран одитор (регистриран експерт-счетоводител или фирма за одит), избран след провеждане на открита процедура за избор на изпълнител с предмет: „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект Лот 19 „Път IІІ-663 Чирпан - Симеоновград от км 0+000 до км 15+220, с обща дължина 15,220 км, област Ст.Загора “ на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г."

Индикатори

Засегнати площи в защитени зони и защитени територии, Целева стойност: 0.00, Достигната стойност: 0.00
Товаропоток, Целева стойност: 0.00, Достигната стойност: 0.00
Пътникопоток, Целева стойност: 0.00, Достигната стойност: 0.00
Брой проекти, попадащи изцяло или частично в защитени зони и защитени територии, Целева стойност: 0.00, Достигната стойност: 0.00
Шосеен транспорт: Обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища, Целева стойност: 15.22, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

12 335 343.14 BGN
12 335 343.14 BGN
8 662 561.24 BGN
85.00 %
 • [1] Друг реконструиран или ремонтиран път (магистрала, национален, регионален или местен път)
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Насърчаване на устойчивия транспорт и премахване на участъците с недостатъчен капацитет във всички ключови мрежови инфраструктури
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 10 485 041.67 1 850 301.47 0.00 12 335 343.14
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 10 485 041.67 1 850 301.47 0.00 12 335 343.14

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Определяне на изпълнител за строителството на обект: Лот 19 „Път IІІ-663 Чирпан - Симеоновград" от км 0+000 до км 15+220, с обща дължина 15,220 км, област Ст.Загора" , обособена позиция № 1 от открита процедура с предмет: „Определяне на изпълнител за строителството на 5 /пет/ обекта – Лот 19, Лот 20, Лот 21, Лот 22 и Лот 23 на ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020., Стойност: 10 395 719.00
 • Обособена позиция 1: Лот 19 „Път IІІ-663 Чирпан - граница ОПУ Стара Загора от км 0+000 до км 15+220, с обща дължина 15,220 км, област Ст. Загора"
Предмет на предвидената процедура: Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с строителство на обект: Лот 19 „Път IІІ-663 Чирпан - Симеоновград от км 0+000 до км 15+220, с обща дължина 15,220 км, област Ст.Загора, обособена позиция № 1 от открита процедура с предмет: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на 5 /пет/ обекта – Лот 19, Лот 20, Лот 21, Лот 22 и Лот 23 на ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020., Стойност: 300 000.00
 • Обособена позиция 1: Лот 19 „Път IІІ-663 Чирпан - граница ОПУ Стара Загора от км 0+000 до км 15+220, с обща дължина 15,220 км, област Ст. Загора"
Предмет на предвидената процедура: „ Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проектите за Лот 19, Лот 20, Лот 21, Лот 22 и Лот 23 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020" , Стойност: 6 000.00
 • Обособена позиция 1: Лот 19 „Път IІІ-663 Чирпан - граница ОПУ Стара Загора от км 0+000 до км 15+220, с обща дължина 15,220 км, област Ст. Загора"
Предмет на предвидената процедура: „Изработване и доставка на рекламни материали - за Лот 19, Лот 20, Лот 21, Лот 22 и Лот 23 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“, Стойност: 12 000.00
 • Обособена позиция 1: Лот 19 „Път IІІ-663 Чирпан - граница ОПУ Стара Загора от км 0+000 до км 15+220, с обща дължина 15,220 км, област Ст. Загора"
Предмет на предвидената процедура: "Разработване на проекти в пълна степен на проектна готовност, с които Агенция "Пътна инфраструктура" ще има възможност да кандидатства за финансиране по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 – 2020г. по дванадесет обособени позиции", Стойност: 297 300.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 3 - области Стара Загора и Хасково. Път ІІІ-663 „Чирпан – Симеоновград”, участъци от км 0+000 до км 29+000, от км 31+742 до км 33+400 и от км 34+600 до км 54+908, с обща дължина 50,966 км.

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.