English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG16RFOP001-1.008-0009-C02
Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в Благоевград
ЕФРР ==> Региони в растеж
13.02.2018
13.02.2018
13.02.2020
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, Благоевград, Благоевград, гр.Благоевград

Описание

Проектното предложение е разработено с цел да допринесе за реализацията на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Благоевград и е част от Инвестиционната програма на Община Благоевград. В рамките му се предвижда създаване и осигуряване на модерна, функционална, здравословна, енергийно ефективна и достъпна среда на образователната инфраструктура в Благоевград, което ще се осъществи чрез ремонт, обновяване и модернизация на четири обекта, както и изграждане на две нови сгради и подпорна стена към една от тях, към два от обектите, предвидени за интервенция. В проекта са включени три училища - Национална хуманитарна гимназия (НХГ) "Св. св. Кирил и Методий", Трето основно училище (Трето ОУ) "Димитър Талев" и Пето средно училище (Пето СУ) "Георги Измирлиев", както и една детска градина - Детска градина (ДГ) № 8 "Вечерница". Към НХГ "Св. св. Кирил и Методий" ще бъде изграден физкултурен салон и подпорна стена към него, както и нова сграда за целодневна грижа на деца към ДГ. Освен това, в ДГ № 8 "Вечерница" ще бъдат преместени три детски площадки и ще бъде изградена една нова. В основната сграда на детската градина ще бъдат доставени и монтирани нови уреди в кухнята и пералнята, както и ще бъдат подменени мебелите в занималните и спалните помещения. 
Обектите, предвидени за интервенция, са едни от най-важните учебни заведения в Община Благоевград и обновяването на материално-техническата им база ще доведе до цялостно подобряване на учебно-възпитателния процес, ще улесни въвеждането на нови методи на обучение, които да повишат и задържат интереса на децата и учениците и ще се отрази благоприятно на мотивацията им за усвояване на знания и придобиване на умения. Чрез реализацията на проекта на учениците и децата ще бъде предоставен сграден фонд с естетична, привлекателна и достъпна учебна среда чрез монтирането на устройства за достъп на деца и ученици с увреждания, което ще подобри качеството на работната среда в учебните заведения.
Дейности
 • Организация и управление на проекта: Дейността предвижда сформиране на екип от експерти за организация и управление на проекта (ЕОУП). Основната цел е да се постигне максимално ефективно управление на проекта, прозрачно разходване на средствата, добра отчетност, както и да се координира постигането на целите, заложени в проекта. Добрата организация и компетентно управление са предпоставки за успешното изпълнение на проекта - осъществяване на всички предвидени дейности и постигане на заложените индикатори. Съставеният екип ще притежава необходимия опит и квалификация и ще осъществява дейности през целия проектен период. Неговите отговорности ще бъдат да планира, организира, координира, контролира и отчита изпълнението на отделните дейности по проекта, като с това ще се гарантират оптимизираното използване на проектните ресурси, постигането на ефективна координация и комуникация с избраните изпълнители на проектните дейности, както и прозрачност и добра отчетност при изпълнението на проекта. Екипът включва членове, заемащи следните позиции: - Ръководител на проекта; - Експерт СМР; - Юрист; - Счетоводител; - Координатор на административно изпълнение на проекта; - Експерт "Обзавеждане и оборудване"; - Експерт "Връзки с обществеността"; - Технически сътрудник. Екипът ще провежда регулярни работни срещи, на които ще се проследява процесът на реализация на проекта и ще се отчитат извършените дейности, както и ще се планират предстоящи такива. За проведените срещи ще се изготвят протоколи и ще се попълват присъствени списъци. Ръководителят на проекта ще бъде отговорен за разпределението на задачите и отговорностите на членовете на екипа и ефективната комуникация между тях. Ще бъдат изготвяни междинни технически и финансови отчети за напредъка на проекта, както и финален технически и финансов отчет след приключване на дейностите. За дейността ще са необходими финансови ресурси, свързани с обезпечаване на възнагражденията на ЕОУП, в общ размер на 64 230,70 лв., съгласно чл.10, ал. 1. т. 1 на ПМС № 189 от 28.07.2016 г. и разпределени както следва: - Ръководител: 20 197,90 лв., в т.ч. осиг. вноски в размер на 4 896,46 лв. Възнаграждението е предвидено за срок от 24 месеца, 63 часа на месец, на база часова ставка, изчислена въз основа на основното възнаграждение на служителя; - Координатор: 7 620,82 лв., в т.ч. осиг. вноски в размер на 1 198,42 лв. Възнаграждението е предвидено за срок от 24 месеца, 60 часа на база часова ставка, изчислена въз основа на основното възнаграждение на служителя; - Юрист: 4 675,44 лв., в т.ч. осиг. вноски в размер на 1 133,44 лв. Възнаграждението е предвидено за срок от 10 месеца, 70 часа на база часова ставка, изчислена въз основа на основното възнаграждение на служителя; - Счетоводител: 10 166,78 лв., в т.ч. осиг. вноски в размер на 1 598,79 лв. Възнаграждението е предвидено за срок от 24 месеца, 60 часа на база часова ставка, изчислена въз основа на основното възнаграждение на служителя; - Експерт СМР: 10 210,20 лв., в т.ч. осиг. вноски в размер на 2 475,20 лв. Възнаграждението е предвидено за срок от 20 месеца, 65 часа на база часова ставка, изчислена въз основа на основното възнаграждение на служителя; - Екперт "Обзавеждане и оборудване": 2 850,69 лв., в т.ч. осиг. вноски в размер на 448,29 лв. Възнаграждението е предвидено за срок от 7 месеца, 80 часа на база часова ставка, изчислена въз основа на основното възнаграждение на служителя; - Експерт "Връзки с обществеността": 2 722,77 лв., в т.ч. осиг. вноски в размер на 428,17 лв. Възнаграждението е предвидено за срок от 11 месеца, 70 часа на база часова ставка, изчислена въз основа на основното възнаграждение на служителя; - Технически сътрудник: 5 786,10 лв., в т.ч. осиг. вноски в размер на 909,90. лв. Възнаграждението е предвидено за срок от 21 месеца, 60 часа на база часова ставка, изчислена въз основа на основното възнаграждение на служителя.
 • Подготовка и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители на дейностите по проекта: Важно условие за изпълнение на проектните дейности е своевременното и качествено изготвяне и провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки. В рамките на дейността ще се подготви тръжната документация, ще бъдат проведени процедури за избор на изпълнители за заложените по настоящото проектно предложение дейности, за които се изискват специфични компетенции и ще бъдат сключени договори с избраните изпълнители. За целта ще бъде изготвен график за провеждане на процедурите за възлагане на обществените поръчки. Процедурите ще бъдат проведени при стриктно спазване на принципите на равнопоставеност, свободна и лоялна конкуренция, прозрачност и недопускане на дискриминация, съгласно разпоредбите на ЗОП и ППЗОП. Юристът, член на ЕОУП, ще изготви тръжните документации за провеждане на процедурите, обявленията за обществената поръчка, решенията за откриване на обществена поръчка и проектите на договорите. Също така, ще организира своевременното изпращане на необходимите документи, в зависимост от вида на процедурата, в „Официален вестник” на Европейския съюз, в Регистъра на обществените поръчки и качването им в профила на купувача. В процеса на изпълнение на проекта се предвижда подготвянето и провеждането на следните процедури за избор на изпълнители, съгласно изискванията на ЗОП: 1. Открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП за избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг - проектиране, строително-монтажни работи, ведно с авторски надзор по две обособени позиции и извършване на СМР по три обособени позиции; 2. За възлагане на поръчката за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти по обекти ще се ползва правото на "вътрешно възлагане (in house)", съгласно чл. 14, ал. 1, т. 5 от ЗОП, на фирма "БЛАГОЕВГРАД ИНВЕСТ 2016" ЕООД, която е със 100 % общинско участие; 3. За възлагане на поръчката за упражняване на строителен надзор по време на строителството по обекти, ще се ползва правото на "вътрешно възлагане (in house)", съгласно чл. 14, ал. 1, т. 5 от ЗОП, на фирма "БЛАГОЕВГРАД ИНВЕСТ 2016" ЕООД, която е със 100 % общинско участие; 4. За възлагането на обществена поръчка за услуга Упражняване на авторски надзор, възложителят ще приложи процедурата по договаряне без предварително обявление по чл. 18, ал. 1, т. 8, съгласно чл. 79, ал. 1, т. 3, буква "в" от ЗОП; 5. Открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП за избор на изпълнител за доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по обособени позиции; 6. Открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП за избор на изпълнител за осигуряване на мерки за информация, публичност и визуализация на проекта по две обособени позиции; 7. Открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП за избор на изпълнител за осъществяване на одит по време на изпълнението на проекта.
 • Извършване на строително-монтажни работи по обектите на интервенция: В рамките на дейността е предвидено осъществяване на ремонтни дейности, отговарящи на съвременните стандарти и привеждането на училищните сгради на НХГ "Св. св. Кирил и Методий", Трето ОУ "Димитър Талев" и Пето СУ "Георги Измирлиев" във вид, отговарящ на съвременните образователни изисквания. Реализирането на СМР е основано на предварително извършените обследвания от лицензиран консултант, които ще гарантират спазването на приложимото национално и европейско законодателство, както и точното и коректно изчисление и планиране на необходимите мерки, материали и ресурси за осъществяване на ремонтните дейности. Целта на дейността е сградите на училищата в Община Благоевград да отговарят на изискванията на нормативната база за енергийна ефективност, както и да се създаде възможност за провеждане на качествен образователен процес чрез подобряване на материално-техническата база, отговаряща на съвременните изисквания. Подобрената работна среда за педагогическия и непедагогически персонал в учебните заведения, обекти на интервенция, ще бъде предпоставка за допълнителна мотивация, инициативност и креативност на педагозите, както и за повишаване качеството на образователния процес. Предвидени са следните дейности по СМР за обекти, както следва: 1. НХГ "Св. св. Кирил и Методий": - СМР по ОВК; - ремонт на покрива, включващ подмяна на улуци и водосточни тръби; - ремонт на ел. инсталация; - ремонт на класни стаи и коридори, включващ боядисване на стени и тавани, подмяна на коридорни и кабинетни врати, доставка и монтаж на алуминиеви врати за санитарните помещения; - ремонт на залата за изкуства, включващ ремонт на компрометирана топлоизолационна система и монтаж на осветителни тела; - ремонт на съблекални; - доставка и монтаж на ламиниран паркет; - доставка и монтаж на LED осветление; - ремонт и възстановяване на пожароизвестителна система; - монтиране на устройство за достъп на хора с увреждания. Прилежащото дворно пространство ще бъде благоустроено като се изгради зона със спортни уреди, монтирани върху ударопоглъщаща настилка. 2. Трето ОУ "Димитър Талев": - СМР по ОВК; - ремонт на ел. инсталация; - ремонт на сградна хоризонтална канализация в сутерена на сградата; - ремонт на класни стаи и коридори, включващ боядисване на стени и тавани; - основен ремонт на санитарни възли; - ремонт и възстановяване на пожароизвестителна система; - монтиране на устройство за достъп на хора с увреждания Прилежащото дворно пространство ще бъде благоустроено като се достави и монтира настилка за тенис корт, включващ всички съпътстващи дейности. Ще бъде извършен и ремонт на дворната канализация. 3. Пето СУ "Георги Измирлиев". По сградата на средното училище са предвидени: - СМР по ОВК; - ремонт на класни стаи, коридори и фоайета; - основен ремонт на санитарни възли, включващ и подмяна на ВиК инсталация; - подмяна на парапети; - ремонт и възстановяване на пожароизвестителна система; - монтиране на устройство за достъп на хора с увреждания. Общият размер на финансовите средства, необходими за изпълнение на дейността са в размер 1 502 879,98 лв. без ДДС или 1 803 455, 98 лв. с ДДС.
 • Изпълнение на инженеринг - проектиране, ведно с авторски надзор и изпълнение на строителство : Дейността предвижда изпълнение на инженеринг - проектиране, ведно с авторски надзор и изпълнение на строителство за изграждане на физкултурен салон към НХГ "Св. св. Кирил и Методий" и подпорна стена към него, и нова допълнителна сграда към ДГ № 8 "Вечерница". Дейността инженеринг включва три водещи направления: 1. Дейности, свързани с изработването на инвестиционни проекти от екип от правоспособни проектанти, включващи: извършването на необходимите проучвателни работи и изготвяне на инвестиционни проекти, съгласно изискванията на Възложителя и изискванията на ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба; извършване на всички съгласувания на инвестиционните проекти с експлоатационните дружества, контролни органи и администрации, чието разрешение, съдействие или становище е необходимо за изпълнението на инженеринга; поемане на отговорност за качеството на проектите по време на изпълнение на строителството; 2. Дейности, свързани с: изпълнението на авторски надзор по време на извършване на строително - монтажните работи на строежите; осъществяване на контрол на строителните площадки във връзка с качеството на СМР и тяхното съответствие с инвестиционния проект; оказване на съдействие при избор на материали за строителните работи; участия в комисии и съставяне на протоколи за приемане на строителните работи; 3. Дейности, които са свързани с изпълнението на строително - монтажните работи на строежите: строителните работи, изпълнявани съгласно изготвения от изпълнителя и утвърдени от Възложителя инвестиционни проекти за строежите, в съответствие с обяснителната записка, графика за изпълнение на строежа, предписанията и заповедите в заповедната книга; доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на техническите спецификации строителни материали; съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивна документация при необходимост; гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на дефекти, появили се в заявения гаранционен срок от изпълнителя, свързан с изпълнените СМР и съоръжения на обектите. В свободна част от дворното пространство на НХГ "Св. св. Кирил и Методий" ще бъде изграден физкултурен салон. Денивелацията в терена налага да бъде изградена и подпорна стена. Към настоящия момент ДГ № 8 "Вечерница" се помещава в три отделни сгради. Централна (основна) сграда, функционираща от 1964 г., в която има четири групи деца; втори блок, построен през 1976 г. с две групи деца и нов блок, построен през 2007 г. за една група деца. Вторият блок е едноетажна сграда в лошо експлоатационно състояние. Това налага блок две да се премахне и да бъде изградена нова сграда, в която да бъдат преместени двете групи и да бъде приета още една нова група в детската градина. Общият размер на финансовите средства, необходими за изпълнение на дейността са в размер 1 287 322,79 лв. без ДДС или 1 544 787,35 лв. с ДДС.
 • Изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор по време на строителството: След изготвянето на инвестиционните проекти от изпълнителите на инженеринга за изграждането на физкултурния салон към НХГ "Св. св. Кирил и Методий" и преизграждането на ДГ № 8 "Вечерница", е необходимо лицензиран консултант да изготви комплексен доклад за оценка на съответствието с инвестиционните проекти, съгласно чл. 142, ал. 6 от ЗУТ, и доклад, с който се прави заключение, че съответният инвестиционен проект отговаря на съществените изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ. След одобрението на тези доклади по реда на чл. 145 от ЗУТ, Главният архитект на Община Благоевград ще издаде разрешения за строеж. Съгласно разпоредбите на националното законодателство, при изпълнението на строителни и ремонтни дейности се изисква осъществяване на независим строителен надзор, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, чрез който се гарантира качественото изпълнение на извършваните дейности, съобразно одобрените инвестиционни проекти. Контролът е важен за постигане на целите на проекта. Предвидените за обновяване и изграждане сгради - НХГ "Св. св. Кирил и Методий" и физкултурен салон към него, Трето ОУ "Димитър Талев", Пето СУ "Георги Измирлиев" и ДГ № 8 "Вечерница", детски площадки и нова сграда към нея, представляват строежи трета и четвърта категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в", т. 4, буква „б” от ЗУТ и чл. 8, ал. 2, т. 3 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. на МРРБ за номенклатурата на видовете строежи, и на основание чл. 168, ал. 2 от ЗУТ строителният надзор, е необходимо да бъде осъществен от лицензиран консултант. Изпълнителят на услугата ще бъде отговорен за проследяването и изпълнението на всички нормативни изисквания, съгласно ЗУТ, свързани с надзора върху предвидените строително-монтажи работи, като ще извършва следните дейности: - Контрол върху законосъобразното започване на строежа и целия строителен процес до въвеждане на обектите в експлоатация; - Контрол на количествата, качеството на извършваните строително-монтажни работи и съответствието на влаганите материали; - Отчитане хода на изпълнение на строежа и на извършените СМР съобразно одобрените проекти и приетите графици; - Осъществяване контрол върху спазването на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; - Изготвяне на окончателен доклад за осъществения строителен надзор по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ; - Изготвяне, съответно актуализиране на техническите паспорти на всяка от сградите - обекти на интервенция; - Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на евентуално проявени дефекти през гаранционни срокове; - Подготвяне на необходимата документация за въвеждане на обектите в експлоатация съгласно ЗУТ. Изпълнителят ще подписва необходимите актове и протоколи по време на извършване на строително-монтажните работи в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ и ще изпълнява всички задължителни дейности съгласно изискванията на чл. 168 от ЗУТ. След приключване на строително-монтажните работи и след издаване на писмени становища от специализираните контролни органи по законосъобразното изпълнение на строежите и по готовността им за въвеждане в експлоатация, лицето, упражняващо независим строителен надзор, ще представи окончателен доклад на Община Благоевград, в качеството й на възложител. На основание чл. 177 от ЗУТ, Главният архитект на Община Благоевград ще издаде Удостоверения за въвеждане в експлоатация. Размерът на финансовите средства, необходими за изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор по време на строителството е 82 720, 30 лв. без ДДС или 99 264,36 лв. с ДДС. Размерът на финансовите средства, необходими за държавни такси е 4 000,00 лв.
 • Упражняване на авторски надзор: Община Благоевград разполага с изготвени работни проекти по част "ОВК" за НХГ "Св. св. Кирил и Методий", Трето ОУ "Димитър Талев" и Пето СУ "Георги Измирлиев". За всички обекти от първа до пета категория включително, при осъществяване на строителство, е задължително да бъде упражняван авторски надзор от проектантите по всички части на инвестиционните проекти, съгласно разпоредбата на чл. 162, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 8 от Закона за авторското право и сродните му права. По време на извършване на строително-монтажните дейности в обектите на интервенция и с цел тяхното точно изпълнение, съобразно изготвените проекти, ще бъде упражняван авторски надзор, като условията и редът за осъществяването му ще се определят чрез договор между Възложителя и проектанта, автор на работния проект, съгласно чл. 162 от ЗУТ. Целта на авторския надзор е да се съблюдават процесите на извършване на строителните дейности, да гарантира спазването на параметрите на работните инвестиционни проекти, както и да дава указания по време на изпълнението. Всички предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното спазване и изпълнение на инвестиционния проект се вписват в заповедната книга и са задължителни за останалите участници в строителството. Дейността по осъществяване на авторски надзор ще обезпечи успешното изпълнение на проекта и законосъобразното подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, както и съгласуването на екзекутивната документация. Упражняването на авторския надзор ще приключи след получаване на Удостоверения за въвеждане на обектите в експлоатация. Предвид гореизложеното и във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 3, буква "в" от ЗОП, дейността следва да се възложи за изпълнение на конкретни лица, притежаващи изключителни авторски права. Авторски надзор ще бъде упражняван отделно за следните обекти на интервенция: - НХГ "Св. св. Кирил и Методий"; - Трето ОУ "Димитър Талев"; - Пето СУ "Георги Измирлиев"; - ДГ № 8 "Вечерница". Общият размер на финансовите средства, необходими за изпълнение на дейността са в размер 10 500,00 лв. без ДДС или 12 600,00 лв. с ДДС.
 • Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане : Дейностите по оборудване и обзавеждане на обектите, са неразделна част от цялостното обновяване и модернизиране на обектите и ще доведат до подобряване качеството на съответните услуги. Тези мерки са от изключителна важност за привличането интереса на децата и учениците за по-доброто усвояване на учебния материал. В рамките й ще бъде доставено и монтирано специализирано оборудване и обзавеждане, съобразено с нуждите на съответната образователна институция. Към оборудването са предвидени компютърна и мултимедийна техника за трите училища, необходима за провеждане на адекватен, съвременен и интерактивен учебен процес и гарантираща повишаване качеството на уменията на децата и учениците. Ще бъде закупено и ученическо обзавеждане (чинове, маси, бюра, столове, шкафове) за класните стаи в НХГ "Св. св. Кирил и Методий" и Пето СУ "Георги Измирлиев", което е необходимо за повишаване на комфорта и подобряване на условията на провеждане на учебните занятия. След приключване изграждането на физкултурния салон към НХГ "Св. св. Кирил и Методий", е предвидено в него да бъде доставено и монтирано спортно оборудване, включващо необходимите уреди и съоръжения. В двора на гимназията върху нова ударопоглъщаща настилка ще бъдат монтирани спортни уреди с цел удовлетворяване нуждата и интереса към спорта и насърчаване практикуването на спортни занимания на открито. За пълноценното функциониране на новата сграда към ДГ № 8 "Вечерница", след изграждането й, ще бъде доставено и монтирано цялостно обзавеждане и оборудване за занималните, спалните, разливните и другите допълнителни помещения - масички, столчета, легла и матраци, гардеробчета, пейки, дидактически шкафове, бюра, климатици, стерилизатори, телевизори, компютри, интерактивна дъска, музикална уредба, прахосмукачка, пътеки, пердета и др. Съществуващото кухненско помещение в основния блок на детската градина ще бъде оборудвано изцяло с ново кухненско оборудване, тъй като наличната към момента техника е в лошо състояние, физически и морално остаряла. За пералното помещение ще бъдат доставени пералня и сушилня. В основната сграда също ще бъдат подменени масички, столчета, легла и матраци, гардеробчета и дидактически шкафове. Предвиденото оборудване и обзавеждане е пряко свързано с образователните услуги, които предлагат съответните институции. Оборудването за детската градина е обвързано с функциите на учебното заведение, възрастовата група на децата и потребностите им от съвременно обучение и възпитание, в съответствие с европейските изисквания за създаване на безопасна и комфортна образователна среда. Дейността е свързана с една от основните цели на проекта за създаване на условия за предоставяне на съвременно образование чрез подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура в Благоевград и със специфична цел - Подобряване качеството на образователната среда и повишаване на нейната привлекателност чрез доставяне на съвременно оборудване и обзавеждане и осигуряване на места за отдих, спорт и извънкласни занимания. За целите на проектното предложение ще бъде приложен индикативен остойностен списък на предвиденото за закупуване оборудване и обзавеждане за всяка отделна образователна институция. Общият размер на финансовите средства, необходими за изпълнение на дейността са в размер 305 487,03 лв. без ДДС или 366 584.44 лв. с ДДС.
 • Осигуряване на мерки за информация, публичност и визуализация на проекта : Предвидените в тази дейност мерки за информация, публичност и визуализация на проекта изцяло ще кореспондират с утвърдения Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. Чрез популяризиране на проектните дейности, широката общественост, в това число заинтересованите страни и представители на целевите групи, ще бъдат запознати за приноса и подкрепата на Европейския съюз (ЕС) и Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР). Дейностите, свързани с осигуряването на публичност и информация целят постигане на прозрачност на полученото финансиране и разпространяването на информация, относно целите и дейностите на проекта. Всички мерки за информация и публичност ще указват съфинансирането на проекта от ЕС чрез ЕФРР. В рамките на настоящия проект са планирани следните мерки за популяризиране на проекта и оповестяване на получената финансова подкрепа от финансиращия орган и ролята на ЕС: - Организиране и провеждане на 2 бр. пресконференции: встъпителна пресконференция при стартирането на проекта и заключителна пресконференция, на която ще бъдат оповестени крайните ефекти и резултати от реализацията на проекта - 2 бр.* 208,33 лв. = 416,66 лв. без ДДС; - Организиране и провеждане на 6 бр. официални церемонии: две церемонии "първа копка" за оповестяване старта на изграждането на новия физкултурен салон и на новата сграда към детската градина и четири церемонии "откриване на обектите" при приключване на дейностите по тях - 6 бр.* 125,00 лв. = 750,00 лв. без ДДС; - Изработване, монтаж и демонтаж на 1 брой временен билборд с информация за проекта с минимални размери 4 х 3 м., поставен на видимо за обществеността място (пред обекта с най-голяма финансова стойност) - 1 бр.* 1 666,67 лв. = 1 666,67 лв. без ДДС; - Изработка и монтаж на 4 бр. постоянни обяснителни табели с информация за приноса на ЕС и ЕФРР с минимални размери 50 х 70 см., които ще бъдат поставени на видимо място на сградите на четирите обекта, не по-късно от 3 месеца след приключване на работата по проекта - 4 бр.* 125,00 лв. = 500,00 лв. без ДДС; - Изработване на 1 бр. информационен рол банер /с калъф и стойка/ - 1 бр.* 260,83 лв. = 260,83 лв. без ДДС; - Изработване и разпространение на 200 бр. информационни брошури - 200 бр.* 0,70 лв.= 140,00 лв. без ДДС; - Изготвяне на 10 броя плакати - 10 бр.* 5,00 лв. = 50,00 лв. без ДДС; - Изработване на 4 200 бр. информационни стикери - 4 200 бр.* 0,20 лв. = 840,00 лв. без ДДС; - Изработване на 200 бр. преспакети, включващи чанта, тефтер, химикал, поставка за чаши за автомобил, възглавници за път и порцеланова чаша за кафе със силиконов капак, съдържащи всички реквизити, изискуеми по Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. - 200 бр.* 16,67 лв. = 3 334,00лв. без ДДС; - Изработване на 200 бр. USB памет 16 GB - 200 бр.*11,66 лв. = 2 332,00 лв. без ДДС; - Публикуване на прессъобщения в регионални и местни печатни медии - 4 бр.* 208,33 лв. = 833,32 лв. без ДДС; - Телевизионен репортаж - 2 бр. * 225,00 лв. = 450,00 лв. без ДДС. В съответствие с изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. Община Благоевград редовно ще публикува на интернет страницата си информация за хода на изпълнение и напредъка на проекта. Общият размер на финансовите средства, необходими за изпълнение на дейността са в размер 11 573,48 лв. без ДДС или 13 888.18 лв. с ДДС.
 • Извършване на независим финансов одит на проекта: Съгласно изискванията в Насоките за кандидатстване по настоящата процедура, извършването на независим одит на проекта е задължителна дейност за проектите, финансирани от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. Основната цел на дейността е да се сформират констатации (потвърждения), че отчетените от Община Благоевград разходи са действително извършени, законосъобразни, целесъобразни и допустими. Допустимостта на разходите в случая ще се определя като правилно и коректно разходване на финансовите ресурси в съответствие със срока, условията и изискванията, заложени в Договора за получаване на безвъзмездна финансова помощ. Изпълнението на дейността ще бъде възложено на независим външен лицензиран одитор, член на Института на дипломираните експерт-счетоводители, който ще бъде избран чрез провеждане на открита процедура за избор на изпълнител при спазване изискванията и разпоредбите на ЗОП. Основното задължение на Одитора ще бъде осигуряването на качествена услуга за своевременна и независима проверка и оценка на разходването на бюджетните средства по проекта. Одиторът ще изготви "Доклад за фактически констатации по проекта" по образец на УО на ОПРР 2014-2020 г., който ще бъде приложен към окончателното искане за плащане по проекта. Одиторът следва да потвърди, че всички декларирани разходи през целия срок на изпълнение на проекта са действително извършени и допустими, в съответствие с изискванията на европейското и националното законодателство, относно допустимостта на разходите по програми, съфинансирани от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие на ЕС. Независимият одиторски доклад е своеобразна оценка за качествено и финансово отговорно управление на проекта. Дейностите по одита се извършват с оглед гарантиране на прозрачност, ефективност, целесъобразност и правомерност на направените разходи по проекта. Общият размер на финансовите средства, необходими за изпълнение на дейността са в размер 12 000,00 лв. без ДДС или 14 400, 00 лв. с ДДС.

Индикатори

Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование, Целева стойност: 1 990.00, Достигната стойност: 0.00
Представители от маргинализираните групи, включително роми, ползващи модернизираната образователна инфраструктура, Целева стойност: 72.00, Достигната стойност: 0.00
Брой на модернизираните образователни институции, Целева стойност: 4.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

3 923 211.00 BGN
3 923 211.00 BGN
1 373 123.85 BGN
85.00 %
 • [1] Инфраструктура в областта на образованието и грижите в ранна детска възраст
 • [1] Образователна инфраструктура в областта на училищното образование (основно и общо средно образование)
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Големи градски райони (гъстонаселени, с население >50 000 души)
 • [4] Други интегрирани подходи за устойчиво развитие на градските райони
 • [5] Инвестиции в образованието, в обучението, включително професионалното обучение за придобиване на умения, и в ученето през целия живот
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 3 334 729.36 588 481.64 0.00 3 923 211.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 3 334 729.36 588 481.64 0.00 3 923 211.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Процедура за избор на Екип за организация и управление на проекта, Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: инж. Камелия Георгиева Вълкова-Попова
 • Обособена позиция 2: Светослава Стефанова Миткова
 • Обособена позиция 3: Костадин Альошев Марулевски
 • Обособена позиция 4: Силвия Ангелова Аврионова
 • Обособена позиция 5: инж. Мая Стойчева Николова
 • Обособена позиция 6: Невелина Ненкова Радулова
 • Обособена позиция 7: Калина Валериева Миленкова-Накова
 • Обособена позиция 8: инж. Даниела Данчова Палева
 • Обособена позиция 9: Костадин Автономов Георгиев
 • Обособена позиция 10: Таня Борисова Спасова
 • Обособена позиция 11: инж. Даниела Данчова Палева
 • Обособена позиция 12: Ива Миткова Цветанова
Предмет на предвидената процедура: Процедура за избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг - проектиране, ведно с авторски надзор и изпълнение на строителство по две обособени позиции и извършване на СМР по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изграждане на физкултурен салон към НХГ "Св. св. Кирил и Методий" и подпорна стена към него; Обособена позиция № 2: Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изграждане на нова сграда към ДГ № 8 "Вечерница", преместване на 3 броя детски площадки и изграждане на 1 брой нова детска площадка; Обособена позиция № 3: Ремонт на сградата на НХГ "Св. св. Кирил и Методий"; Обособена позиция № 4: Ремонт на сградата на Трето ОУ "Димитър Талев" и дворното пространство към нея; Обособена позиция № 5: Ремонт на сградата на Пето СУ "Георги Измирлиев"., Стойност: 2 790 202.77
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 1: Инженеринг – проектиране, ведно с авторски надзор и изграждане на физкултурен салон към НХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ и подпорна стена към него
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция № 2: Инженеринг – проектиране, ведно с авторски надзор и изграждане на нова сграда към ДГ №8 „Вечерница“, преместване и ремонт на детски площадки и изграждане на 1 брой нова детска площадка
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция № 3: Ремонт на сградата на НХГ „Св. Св. Кирил и Методий“
 • Обособена позиция 4: Обособена позиция № 4: Ремонт на сградата на Трето ОУ „Димитър Талев“ и дворното пространство към нея
 • Обособена позиция 5: Обособена позиция № 5: Ремонт на сградата на Пето СУ „Георги Измирлиев“
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти по обекти: Обект № 1: Изграждане на физкултурен салон към НХГ "Св. св. Кирил и Методий" и подпорна стена към него"; Обект № 2: Изграждане на нова сграда към ДГ № 8 "Вечерница", преместване на 3 броя детски площадки и изграждане на 1 брой нова детска площадка"., Стойност: 6 383.50
 • Обособена позиция 1: Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти по обекти: Обект № 1: Изграждане на физкултурен салон към НХГ "Св. св. Кирил и Методий" и подпорна стена към него"; Обект № 2: Изграждане на нова сграда към ДГ № 8 "Вечерница", преместване на 3 броя детски площадки и изграждане на 1 брой нова детска площадка".
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителството по обекти: Обект № 1: Изграждане на физкултурен салон към НХГ "Св. св. Кирил и Методий" и подпорна стена към него"; Обект № 2: Изграждане на нова сграда към ДГ № 8 "Вечерница", преместване на 3 броя детски площадки и изграждане на 1 брой нова детска площадка" Обект № 3: Ремонт на сградата на НХГ "Св. св. Кирил и Методий"; Обект № 4: Ремонт на сградата на Трето ОУ "Димитър Талев" и дворното пространство към нея; Обект № 5: Ремонт на сградата на Пето СУ "Георги Измирлиев"., Стойност: 76 336.80
 • Обособена позиция 1: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителството по обекти: Обект № 1: Изграждане на физкултурен салон към НХГ "Св. св. Кирил и Методий" и подпорна стена към него"; Обект № 2: Изграждане на нова сграда към ДГ № 8 "Вечерница", преместване на 3 броя детски площадки и изграждане на 1 брой нова детска площадка" Обект № 3: Ремонт на сградата на НХГ "Св. св. Кирил и Методий"; Обект № 4: Ремонт на сградата на Трето ОУ "Димитър Талев" и дворното пространство към нея; Обект № 5: Ремонт на сградата на Пето СУ "Георги Измирлиев".
Предмет на предвидената процедура: Процедура за избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор по време на строителството по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Ремонт на сградата на НХГ "Св. св. Кирил и Методий"; Обособена позиция № 2: Ремонт на сградата на Трето ОУ "Димитър Талев" и дворното пространство към нея; Обособена позиция № 3: Ремонт на сградата на Пето СУ "Георги Измирлиев"., Стойност: 10 500.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 1 Упражняване на авторски надзор на обект "Отоплителна инсталация на III ОУ "Димитър Талев" гр. Благоевград по част ОВК
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция № 2 Упражняване на авторски надзор на обект "Отоплителна инсталация на V СУ "Георги Измирлиев" и НХГ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Благоевград по част ОВК
Предмет на предвидената процедура: Процедура за избор на изпълнител за доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка и монтаж на компютърна техника; Обособена позиция № 2: Доставка и монтаж на обзавеждане за класни стаи в НХГ "Св. св. Кирил и Методий", Трето ОУ "Димитър Талев" и Пето СУ "Георги Измирлиев" и за залите в ДГ № 8 "Вечерница"; Обособена позиция № 3: Доставка на спални комплекти за ДГ № 8 "Вечерница"; Обособена позиция № 4: Доставка и монтаж на ел. уреди и специализирано кухненско оборудване за ДГ № 8 "Вечерница"; Обособена позиция № 5: Доставка и монтаж на спортни уреди за двора и оборудване на физкултурен салон към НХГ "Св. св. Кирил и Методий", както и на настилка за тенис корт към Трето ОУ "Димитър Талев"., Стойност: 305 487.03
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 1: Доставка и монтаж на компютърна техника
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция № 2: Доставка и монтаж на обзавеждане за класни стаи в НХГ "Св. св. Кирил и Методий", Трето ОУ "Димитър Талев" и Пето СУ "Георги Измирлиев" и за залите в ДГ № 8 "Вечерница"
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция № 3: Доставка на спални комплекти за ДГ № 8 "Вечерница"
 • Обособена позиция 4: Обособена позиция № 4: Доставка и монтаж на ел. уреди и специализирано кухненско оборудване за ДГ № 8 "Вечерница"
 • Обособена позиция 5: Обособена позиция № 5: Доставка и монтаж на спортни уреди за двора и оборудване на физкултурен салон към НХГ "Св. св. Кирил и Методий"
Предмет на предвидената процедура: Процедура за избор на изпълнител за осигуряване на мерки за информация, публичност и визуализация по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Изработване на брошури, плакати, информационни стикери и преспакети; Обособена позиция № 2: Организиране на събития, публикации, изработване на табели, билборд, рекламни материали., Стойност: 11 573.48
 • Обособена позиция 1: Процедура за избор на изпълнител за осигуряване на мерки за информация, публичност и визуализация по проект "Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в Благоевград"
Предмет на предвидената процедура: Процедура за избор на изпълнител за осъществяване на одит по време на изпълнението на проекта, Стойност: 12 000.00
 • Обособена позиция 1: Избор на изпълнител за осъществяване на одит по време на изпълнението на проект "Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в Благоевград"
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за извършване на ремонт на сградата на Трето ОУ „Димитър Талев“ и дворното пространство към нея , Стойност: 373 640.13
 • Обособена позиция 1: Избор на изпълнител за извършване на ремонт на сградата на Трето ОУ „Димитър Талев“ и дворното пространство към нея
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за извършване на ремонт на сградата на Трето ОУ „Димитър Талев“ и дворното пространство към нея , Стойност: 373 640.13
 • Обособена позиция 1: Избор на изпълнител за извършване на ремонт на сградата на Трето ОУ „Димитър Талев“ и дворното пространство към нея

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.