English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-4.001-0036-C01
Добрите практики и иновативни подходи за насърчаване на самостоятелна заетост и предприемачество – двигател на икономически растеж в регион Шумен
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
06.10.2017
16.10.2017
16.10.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

Проектът е насочен към специфичната цел на процедурата насърчаване на транснационално сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за насърчаване на самостоятелна заетост и създаване на малък собствен бизнес.
Основната му цел е: Повишен брой и активност на лицата за започване на бизнес чрез самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на малък собствен бизнес. Целева група към която е насочен са: желаещите да започнат самостоятелен бизнес.
Идентифицираните проблеми на целевата група са :Недостатъчна подготовка на лицата; непознаване на опита и добри практики на европейски страни, слаба ангажираност на местните власти с проблемите и нуждите на стартиращите собствен бизнес. 
Планираните дейности включват: анкетно проучване и работни дискусии; организиране научна конференция; работна визита във Улвърхамптън, Великобритания с цел проучване на добри практики; изготвяне на наръчник за проучени и адаптирани към българските условия модели и добри практики за започване на самостоятелна стопанска дейност; разработване на Програма за подкрепа на самостоятелната заетост в Община Шумен; разработване на ръководство за стартиране на малък собствен бизнес, провеждане на обучения на лица от целевата група; адаптиране на учебните програми по предприемачество в ШТПП и партньорите; формиране на клуб към ШТПП за подкрепа на стартиращите собствен бизнес.
Резултати : Проучени и адаптирани към българските условия добри практики за оказване на нефинансови услуги на стартиращия малък бизнес от Улвърхамптън, Великобритания; проучен модел за насърчаване и подкрепа на местните власти на започващите самостоятелна стопанска дейност; изработена програма за подкрепа на самостоятелната заетост и предприемачество в Община Шумен; изработено ръководство за стартиране на малък бизнес; подобрена подготовка на потенциалните предприемачи за създаване на собствен малък бизнес; предоставяне на нови услуги от ШТПП на потенциалните предприемачи.
Дейности
 • Управление на проекта: Дейността включва целия процес по организация и управление на проекта. Дейността ще започне със сформирането на екип, който ще бъде съставен от експерти на организацията кандидат. Екипът ще включва ръководител, координатор, счетоводител и организатор. Оценката и вътрешният контрол върху изпълнението на дейностите по проекта ще се осъществява чрез предварително разработените от Екипа: • план за действие за разпределение на отговорностите по изпълнението на всяка една от планираните дейности, като ще се направи подробно описание на задълженията на всеки един от екипа • подробен План-график за изпълнение на дейностите • схема за комуникация и организационни връзки между: o членовете на екипа o екипа и УО o екипа и партньора o екипа и външните изпълнители o екипа и целевите групи • схема за документооборота по: o техническото изпълнение o финансовата отчетност • схема за мониторинг: o технически o финансов • разработване и приемане на вътрешни правила и процедури по управлението и реализацията на проекта o кратки доклади на лицата провеждащи изпълнение на всяка от дейностите o ежемесечен анализ на екипа на проекта за подготовка и изпълнение на съответните дейности, съгласно план-графика и приемане на коригиращи действия o вътрешна оценка на екипа по управление на проекта след приключване на всяка дейност • оценка на изпълнението на отделните дейности на базата на предвидени количествени и качествени показатели по отношение на всяка една дейност Постигането на показателите ще се следи чрез използването на следните инструменти за събиране на информация по изпълнението на показателите: • въпросници за оценка на степента на удовлетвореност на целевите групи и предложения, които ще се попълват от участниците в организираните събития по проекта Екипът по проекта ще бъде отговорен и ще извърши всички дейности по процедурите за избор на изпълнители, където това е необходимо и при спазване на законодателството.
 • Провеждане на анкетно проучване сред лица, имащи идея за започване на самостоятелна стопанска дейност: Целта на дейността е изясняване още на предварителен етап на изпълнение на проекта представата на потенциалните предприемачи от региона за състоянието, пречките, възможностите и рисковете за стартиране на малък собствен бизнес. Ще бъде извършено анкетиране на 60 човека сред целевите групи т.е. хора, които имат идея и желаят стартиране на собствен бизнес. Провеждането на анкетите ще се позволи да се анализират : - мотивация на потенциалните предприемачи - очаквана подкрепа от държавата и местните власти - основни пречки за предприемане на инициатива за създаване на малък бизнес - представа за необходимата професионална подготовка за стартиране на успешен бизнес - предпочитание за формите и характера на самостоятелната заетост - очаквани рискове при промяна на статута - необходимост от експертна подкрепа при подготовка и стартиране на собствен бизнес - определяне на възможностите за успешно стартиране на собствен бизнес След извършване на анкетирането ще се направи обобщен доклад с резултатите, в който да се откроят проблемите пред целевите групи, чиито решения да се потърсят при обмяната на опит в избраната европейска страна.
 • Провеждане на работни дискусии сред учениците от двете професионални училища и в ШТПП с лица, имащи идея за започване на самостоятелна стопанска дейност: Целта на дейността е да се анализират проблемите и възможностите за растеж на самозаетите и извеждане на препоръки за ускоряване на процесите при започване на бизнес. Ще се проведат 3 работни дискусии по една в организацията бенефициент и българските партньори професионални гимназии. В работна среда, ръководени от модератор, участниците в дискусиите ще обсъдят състоянието, проблемите и пътищата за активиране на самостоятелната заетост и създаването на малък бизнес в региона. От дискусиите ще се формират изводи и препоръки от съществено значение за реализиране целите на проекта. Целевата група на дискусията в ШТПП ще бъдат безработни и работещи, които искат да започнат свой бизнес, а в професионалните училища – младежи завършващи своето професионално образование с нагласа за самостоятелна дейност. Ще се изготвят и раздадат на участниците материали, които ще са с логото на ОП ”РЧР” – химикал, папка и хартиен пад.
 • Организиране научна конференция на тема : Самостоятелната заетост и създаването на малък бизнес – ключов елемент за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж: Целта на дейността е да се представи виждане за наличния потенциал на местно ниво и възможностите за постигане икономически растеж чрез подкрепа на самостоятелна заетост и създаване на малък бизнес. Целта на конференцията е да се изработи виждане на местно ниво за състоянието и потенциала за повишаване икономическия растеж на региона на основата на развитие на самостоятелна заетост и създаването на малък бизнес. Важно е да се идентифицират основните препятствия, възможности и предизвикателства през погледа на местния научен потенциал, институциите, предприемачите и мениджърите от реалния сектор на икономиката. Докладите, както и обсъжданията ще се фокусират основно върху : - PEST и SWOT анализ на самостоятелната заетост и стартирането на малък бизнес в региона; - роля и място на местните власти за развитие на самостоятелната заетост и предприемачеството - приоритетни области, производства и услуги, в които следва да се насърчава стартирането на малък бизнес - основни рискове за неуспешен старт и развитие на самостоятелната заетост и малкия бизнес - създаването на предприемаческа нагласа – професионални знания и умения – път към успешен малък бизнес - ролята на иновациите за стартирането и растежа на малкия бизнес Изясняването на посочените страни на самостоятелната заетост и стартирането на малък бизнес е важно, както за проучването на добри европейски практики, за тяхното успешно разрешаване, така и за подготовката на Програма за подкрепа на самостоятелната заетост и предприемачеството в Община Шумен. Ще се изготвят и раздадат на участниците материали, които ще са с логото на ОП ”РЧР” – химикал, папка и хартиен пад.
 • Изготвяне на работна програма за обмяна на опит и добри практики в гр Улвърхамптън, Великобритания Посещение на работна група при чуждестранния партньор с цел проучване на добри практики за подкрепа на самостоятелна заетост и предприемачество: Цели: Обмяна на опит и проучване на добри практики от гр Улвърхамптън, Великобритания за подкрепа на самостоятелна заетост и предприемачество; осигуряване на максимален ефект от обмена на опит с чуждестранния партньор. Ще бъде изготвена работна програма за посещение в чужбина заедно с чуждестранния партньор. Работната програма ще включва: - посещение в организацията партньор и обмяна на опит с ръководството на Access to Business за прилагани добри практики за подкрепа на самостоятелна заетост и предприемачество; - обсъждане на ниво Община, подкрепата, която прилагат за насърчаване на самостоятелната заетост и предприемачеството; - обмяна на добри практики с ръководството на Търговско-промишлената палата за подкрепа започването на самостоятелна стопанска дейност през целия път от бизнес идеята до нейната реализация; - обмяна на опит с ръководството на професионално училище, успешно изграждащо адекватна подготовка и предприемаческа нагласа в учениците; - при възможност обмяна на опит с организация, прилагаща добри практики за достъп до финансиране на проекти на стартиращ бизнес. На този етап програмата е индикативна и ще бъде конкретно уточнена преди работното посещение. Ще бъде извършена визита в гр Улвърхамптън, Великобритания от работна група от 10 члена – представители на бенефициента, партньорите, общината и от целевата група. Посещението ще бъде в рамките на една работна седмица. Въз основа на изготвен въпросник експерти на палатата ще извършат оценка на потенциала на включените в работната група лица за реален принос за постигане целите на дейността. Чуждестранният партньор ще организира срещите в различните организации при работната визита и ще сподели също така своя опит в подпомагането на бизнеса. Важно е да се отбележи, че организацията партньор е създадена именно с тази цел – да подпомага стартиращия и работещ бизнес в техния регион. Великобритания е една от страните с най-добър опит, от който можем да се възползваме, страна със силно развито предприемачество и насърчаване стартирането на собствен бизнес. След работната визита участвалите представители ще изготвят доклад с проучени добри практики от гр Улвърхамптън, Великобритания.
 • Изготвяне, печатане и разпространение на Наръчник за проучени и адаптирани към българските условия модели и добри практики за започване на самостоятелна стопанска дейност Разработване на Програма за подкрепа на самостоятелната заетост и предприемачеството в Община Шумен: Цели: • По-добре познаване и широко прилагане в региона на проучените добри практики и модели за подкрепа на самостоятелна заетост и предприемачество; • Подобряване на бизнес средата за стартирането на малък бизнес в региона чрез ангажиране потенциала на местните власти За публична подкрепа ще бъде изготвен наръчник за проучени и адаптирани към българските условия модели и добри практики за започване на самостоятелна стопанска дейност, на базата на: • проучените добри практики във Великобритания, • докладите от анкетното проучване и работните дискусии, • заключенията от проведената конференция, и адаптирани съобразно българските условия и законодателство. Ще се установи кои практики и как могат да бъдат трансферирани у нас. От друга страна ще се ограничи риска от социално изключване на значителен брой лица от целевата група и ще се подобри стандарта им на живот и снижаване натиска за разходване на публични ресурси за безработни и социално подпомагане. Заедно с наръчника ще се изготви и Програма за подкрепа на самостоятелната заетост и предприемачеството в община Шумен, която ще бъде предложена за одобрение и приемане от Общинския съвет на Община Шумен. Програмата ще бъде съобразена с плана за развитие на Общината и стратегията за постигане на растеж. По този начин бъдещите предприемачи ще бъдат насърчавани да поемат риска за преход към самостоятелна заетост, което ще има за резултат ръст на желаещите – реален принос за растежа на общинската икономика. Ще бъде представен наръчника на пресконференция пред обществеността и журналисти от местните медии. На този предварителен етап Община Шумен е изразила своето съгласие и подкрепа за осъществяването на проекта, което е изразила писмено в приложеното Писмо за подкрепа.
 • Разработване на Ръководство за стартиране на малък собствен бизнес: Цел: Подобряване подготовката на потенциалните предприемачи за стартиране на успешен малък собствен бизнес. Ръководството ще бъде предназначено за лицата, които имат желание и потенциал за стартиране на самостоятелна заетост или малък бизнес. Идеята е да се обхванат аспектите от съществено значение за подготовка, стартиране и успешно развитие на бизнеса. На този предварителен етап от подготовката на проекта се предвижда ръководството да включа теория и практически стъпки за реализиране на : - изграждане на предприемаческа нагласа - иновациите – ключ към успешен бизнес - преглед и самооценка на индивидуалния потенциал на бъдещия предприемач, бизнес ориентация - процедура за формулиране, оценка и конкретизация на реална бизнес идея - формулиране на концепция за стартиране на собствен бизнес - предпроектно проучване на избраната бизнес идея - разработване на бизнес план - изготвяне задание за проектиране - разработване на технологичен и инвестиционен проект - оценка за необходимите финансови ресурси - източници за финансиране и осигуреност на необходимия стартов капитал - оценка за ефективност на инвестицията - оценка за риска и възвращаемостта на вложените средства - избор на модела и форма за стартиране на бизнеса - изпълнение на инвестиционния проект и въвеждане в експлоатация - мениджмънт за успешен бизнес Това ръководство ще бъде достъпно за всички нуждаещи се от подкрепа, имащи желание да започнат успешно свой малък бизнес. Същевременно то ще се използва при провеждане на предвидените по проекта обучения на лицата от целевата група и особено в работата на клуба към ШТПП на стартиращите собствен бизнес. Ръководството ще бъде представено на пресконференция пред обществеността и журналисти от местните медии.
 • Разработване на програма за краткосрочно обучение за успешно стартиране на самостоятелна заетост и предприемачество Подготовка и провеждане на краткотрайно обучение на лица от целевата група: Цел : Подобряване подготовката и създаване на предприемаческа нагласа в лицата от целевата група Ще се извършат две краткосрочни обучения. За двете обучения ще бъдат разработени програми за обучение от екипа по проекта. Първото обучение ще бъде за лица от целевата група, желаещи да започнат самостоятелна дейност. Ще бъдат включени 30 лица в рамките на 5 дни обучение. Обучението на възрастни ще включва четири модула :  Първи модул : Самостоятелната заетост и предприемачеството – възможност за себереализация и постигане на важни жизнени цели. Форма : семинар Продължителност : 4 учебни часа  Втори модул : Стартиране на малък собствен бизнес – стъпка по стъпка от идеята до реализацията Форма : семинар и work shop Продължителност : 12 учебни часа  Трети модул : Адаптирани добри европейски практики за подкрепа на стартиращите малък собствен бизнес Форма : семинар и work shop Продължителност : 6 учебни часа  Четвърти модул : Европейски, национални и местни политики за насърчаване на самостоятелната заетост и създаването на малък собствен бизнес Форма : семинар Продължителност : 6 учебни часа Обща продължителност : пет дни, 28 учебни часа Място на провеждане : изнесено обучение с оглед пълноценно провеждане на занятията и постигане на търсения ефект Второто обучение ще бъде за 40 ученика завършващи образованието си и с потенциални възможности за стартиране на стопанска дейност. Обучението на ученици от професионалните училища изучаващи предприемачество ще включва два модула :  Първи модул : Предприемаческата нагласа – основа за стартиране на успешен собствен бизнес. Форма : семинар Продължителност : 2 учебни часа  Втори модул : Стартиране на малък собствен бизнес – стъпка по стъпка от идеята до реализацията Форма : семинар и work shop Продължителност : 8 учебни часа Обща продължителност : два дни, 10 учебни часа Място на провеждане : изнесено обучение с оглед пълноценно провеждане на занятията и постигане на търсения ефект. Ще се изготвят и раздадат на участниците материали за обученията, които ще са с логото на ОП ”РЧР” - бележник, химикали, флаш памет.
 • Адаптиране на учебните програми по предприемачество в ЦПО на ШТПП и учебната програма и годишните тематични разпределения по предприемачество в двете професионални училища на партньорите към иновации и добри европейски практики и практически стъпки за стартиране на малък собствен бизнес: Цел : Подобрена подготовка за завършващите обучението за създаване на успешен малък бизнес На този предварителен етап от подготовката на проекта при анализа на тези целеви групи се установи разрив между придобиваните знания и умения от завършващите професионално обучение и необходимите професионални знания и умения за създаване на успешен бизнес. В тази връзка един от начините да се смекчи въздействието на този негативен фактор е преработката и адаптирането на учебните програми по предприемачество с фокус към иновации, добри европейски практики и практически стъпки за стартиране на малък собствен бизнес. Полезни за реализацията на тази дейност ще бъдат : - натрупания опит от обмена на добри европейски практики в подкрепа на малкия бизнес, както и подготвения в хода на реализация на проекта Наръчник за проучени и адаптирани към българските условия модели и добри практики за започване на самостоятелна стопанска дейност - изготвеното Ръководство за стартиране на малък собствен бизнес - изводите и препоръките от проведените научна конференция и работни дискусии. Ще бъдат адаптирани учебните програми и годишните тематични разпределения по предприемачество в професионалните гимназии и програмата на ЦПО към ШТПП за обучение по ключова компетентност „Предприемачество”.
 • Формиране на клуб към ШТПП за подкрепа на стартиращите собствен бизнес: Цел : Подкрепа на желаещите да започнат собствен бизнес от бизнес идеята до функциониране на успешен бизнес Проучването на потребностите на лицата от целевата група, установи острата нужда от експертна подкрепа с нефинансови услуги по целия процес на създаване на собствен малък бизнес. От една страна, това може да покрие белите полета в подготовката на бъдещите предприемачи, а от друга страна да им осигури компетентно партньорство за изграждане на успешен бизнес. Ще се формират експертни екипи в различните области в подкрепа на нуждаещите се лица от целевата група. Експертната помощ от щатните експерти на ШТПП ще бъде безвъзмездна през целия период на реализация на този проект. Ще се разработи адаптиран вариант на сайта на палатата за консултации на стартиращите собствен бизнес в електронен вариант. Това ще улесни съществено достъпа на нуждаещите се до този вид услуги. Доказано е от опита на развитите европейски държави, че менторството има положителен ефект за стартиране и растежа на бизнеса. То осигурява мотивация и трансфер на ценни знания, умения и опит. Клубът ще реализира менторски взаимоотношения за стартиралите малък собствен бизнес с действащи предприемачи и мениджъри от реалния сектор на икономиката. За тези от начинаещите предприемачи, които не се задоволяват с добрите резултати и имат по-високи цели, ще се оказва подкрепа под формата на коучинг като взаимоотношения с висок интензитет и ефективност. Клубът ще предлага при необходимост услугите на изградения към ШТПП Център за медиация за успешно, бързо и справедливо разрешаване на евентуални конфликти в процеса на създаване и функциониране на бизнеса. Клубът ще продължи своята дейност и след приключване на този проект, което е показател за устойчивост на подкрепата на стартиращите собствен бизнес и кореспондира с Устава на ШТПП за оказване на услуги на бизнеса.
 • Информация, публичност и разпространение на проектните резултати: Популяризиране дейностите по проекта и постигане мултиплициране на ефекта Екипът по изпълнението на проекта ще извърши следните дейности за публичност на проекта: • Подготовка на съобщения за медиите и разпространението им до регионалните и местните медии: o Подготовка на съобщение за медиите с описание на проекта – цели и очаквани резултати в началото на проекта o Подготовка на съобщение за медиите за организираните събития по проекта • Организиране на пресконференции: o Пресконференция в началото на проекта за представяне на целите и очакваните резултати от проекта o Пресконференция при завършване изпълнението на проекта за представяне на получените резултати o Пресконференции за представяне на наръчника и ръководството по дейностите • Подготовка на информационни и промоционални материали с емблемата на ОПРЧР: o Дипляна 200 екземпляра o Информационни плакати 10 бр. o Наръчник за проучени и адаптирани към българските условия модели и добри практики за започване на самостоятелна стопанска дейност 100 броя o Ръководство за стартиране на малък собствен бизнес 150 броя • Публикации във фейсбук страницата на ШТПП Всички информационни и промоционални материали по време на изпълнението на проекта ще отговарят на изискванията за визуализация и ще носят обозначение, че проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. Ще се изготвят рекламни материали, които ще са с логото на ОП ”РЧР” и проекта – рекламни чанти и чадъри и ще бъдат раздадени на заключителната пресконференция.
 • Одит на проекта: Да се оценят постигнатите резултати от гледна точка на приложимост на неговите иновативни елементи, ефективност и ефикасност на разходите.

Партньори

Партньори Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Трансферирани иновативни практики - ИП4, Целева стойност: 3.00, Достигната стойност: 3.00
Идентифицирани иновативни практики - ИП4, Целева стойност: 5.00, Достигната стойност: 5.00

Финансова информация

118 805.00 BGN
118 805.00 BGN
112 449.66 BGN
95.00 %
 • [1] Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Транснационално сътрудничество по ЕСФ
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Недискриминация
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 5 940.25 0.00 112 864.75 118 805.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 5 940.25 0.00 112 864.75 118 805.00

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.