English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05SFOP001-4.005-0008-C01
Подпомагане ефективното изпълнение на дейността на дирекция АФКОС в работата ѝ по Европейските структурни и инвестиционни фондове
ЕСФ ==> Добро управление
15.04.2019
01.01.2019
31.12.2021
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България
 • Територията на ЕС

Описание

Реализирането на настоящия финансов план ще осигури възможност за служителите на дирекция АФКОС да участват активно в събития и обмен на добри практики по въпроси, засягащи ЕСИФ, организирани от европейските институции и от компетентните структури в държавите членки, както и в обучения, чиято тематика са разходването и контролът на средствата от ЕСИФ; да извършват административни разследвания и проверки на място, самостоятелно или съвместно с ОЛАФ, на проекти, финансирани от ЕСИФ; да участват във вътрешни обучения за повишаване на административния капацитет на служителите от дирекция АФКОС по въпроси, свързани с ЕСИФ; да бъдат обезпечени с модерно оборудване и специализиран софтуер, с оглед ефективното изпълнение на функционалните си задължения по линия на контрола, координацията и защитата на финансовите интереси на ЕСИФ.
Посредством реализирането на настоящия финансов план ще се осигури възможност за националните компетентни органи с функции по разследване на престъпления да се запознаят и да обсъждат конкретни разследвания на ОЛАФ, а служителите от дирекция АФКОС ще бъдат запознати с добрите практики по разследване на престъпления при разходване на средства от ЕСИФ. 
При изпълнението на финансовия план ще бъдат спазени хоризонталните политики за обществени поръчки и Насърчаване на равенството между мъжете и жените. Щатната численост в дирекцията, както и в цялото министерство, не е разделена на квотен принцип по пол. Спазва се и принципът за неприлагане на дискриминационни условия при кандидатстване и назначаване на нови служители в дирекцията по отношение на пол, расова и етническа принадлежност, религия или вяра, увреждане, възраст или сексуална ориентация. В тези случаи за критерии служат степента и видът образование, притежавана квалификация и трудов опит, изискуеми за съответната длъжност. При изпълнението на настоящия финансов план се предвижда провеждането на 7 бр. обществени поръчки, като за провеждането им ще бъдат спазвани разпоредбите на ЗОП.
Няма

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Обучени служители, Целева стойност: 105.00, Достигната стойност: 0.00
Удовлетвореност на участниците от проведеното обучение, Целева стойност: 85.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

897 981.15 BGN
897 981.15 BGN
31 414.90 BGN
85.00 %
 • [1] Подготовка, изпълнение, наблюдение и контрол
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Големи градски райони (гъстонаселени, с население >50 000 души)
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 134 697.17 0.00 763 283.98 897 981.15
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 134 697.17 0.00 763 283.98 897 981.15

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина. Обособена позиция № 1 "Осигуряване на самолетни билети за полети до Брюксел", Стойност: 900 000.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на самолетни билети за полети до Брюксел
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на самолетни билети за првеоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина, обособена позиция № 2 "Осигуряване на самолетни билети за полети до други дестинации", Стойност: 350 000.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на самолетни билети за полети до други дестинации"
Предмет на предвидената процедура: Поддръжка и ремонт на техническото оборудване на дирекция АФКОС, Стойност: 6 000.00
Предмет на предвидената процедура: Закупуване на канцеларски материали, Стойност: 64 452.00
Предмет на предвидената процедура: Организиране на хотелско настаняване и логистика, Стойност: 208 274.00
Предмет на предвидената процедура: Закупуване на информационни материали, Стойност: 25 710.00
Предмет на предвидената процедура: Закупуване на 3 бр. многофункционални устройства, консумативи за тях и технически устройства , Стойност: 49 010.00
Предмет на предвидената процедура: Закупуване на канцеларски материали, Стойност: 64 452.00
Предмет на предвидената процедура: Закупуване, доставка, инсталиране и конфигуриране на софтуерни лицензи за система за управление на работните процеси на дирекция АФКОС, Стойност: 70 000.00
Предмет на предвидената процедура: Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, Стойност: 10 967 250.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.