English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-4.003-0020-C01
Създаване на Център за социални иновации в Община Пловдив
000471504 ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
25.03.2019
25.03.2019
31.12.2020
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

Проектът е насочен към устойчиво интегриране на пазара на труда на 150 младежи от 15 до 29 години, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение („NEETs”) на територията на Община Пловдив. Изпълнението на проекта ще повиши капацитета на партньорите - Община Пловдив и “БД Център” ООД (Полша),насърчавайки транснационалното сътрудничество,чрез проучване и трансфер на социални иновации,обмяна на опит и добри практики и модели за устойчиво интегриране на пазара на труда на целевата група. За целта ще се създаде Център за социални иновации в Пловдив, където да се разработват, адаптират и валидират иновативни практики за работа с целевата група. Проектът ще внедри както иновативни, така и доказани успешни практики в ЕС за противодействие на факторите, формиращи младежите „NEETs”,като: пряка работа с лицата от групата; предоставяне на консултативни услуги от образователен, социален и трудов характер; привличане на всички заинтересовани страни (образователни институции, трудови агенции, работодатели, публични организации, НПО и др.),с цел инициирането и предоставянето на обща публична услуга, която да се приложи в Община Пловдив под формата на „Център за социални иновации („ЦСИ“).Това ще позволи тестването на планирания модел чрез създаването на реална структура,насочена към предоставянето на комплекс от услуги на „едно гише“.Услугите ще бъдат индивидуализирани,отчитайки персоналния профил на лицето (вкл. социалния контекст и рискови фактори),конкретните потребности и нагласи на лицето за включване в обучение и/или заетост,осигуряване на инструментариум в отговор на причините за категоризация на лицето в групата „NEETs”.Изпълнението на проекта ще способства за създаването на по-висока и по-качествена заетост, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване на изключително уязвимата група-младежи,неангажирани с трудова дейност,образование или обучение /„NEETs”/. Проектът пряко допринася и за модернизирането на публичните политики.
Дейности
 • Дейност 1 Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи (социални иновации): Дейността предвижда осъществяването на комплекс от транснационални активности, свързани с повишаване капацитета на партньорите и заинтересованите страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и социални иновации, свързани с областта на настоящото проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“. В рамките на посочената дейност ще се реализират партньорски обмени между представители, излъчени от кандидатстващата и партньорската организация, съответно – Община Пловдив, България и “БД Център” ООД, Полша. Целта е, съгласно установените допирни точки на двата проекта, регламентирани в общото партньорско споразумение, свързани с работата с целевите групи на проекта и характера на социалните иновации, да се организират и проведат работни дискусии и семинари, които да подпомогнат и насърчат взаимното сътрудничество и да създадат условия за обмен на добри практики и ноу-хау между двете участващи държави. Кооперацията между Община Пловдив, в качеството й на публичен орган и проводник на политики на местно ниво, и “БД Център” ООД, представляваща най-голямата организация на територията на Полша, осъществяваща анализи и прилагаща мерки за противодействие на тенденциите, свързани с групата на младите хора и в частност - т.нар.“ NEETs”, ще предостави възможност за разкриване на потенциала при сътрудничеството между публичните и частни институции по отношение разглежданата в проекта проблематика, както и ще осигури намирането на най-адекватните и комплексни решения за справяне с проблемите, фокусирани в проекта. Чрез реализирането на дейността ще се постигне не само осигуряването на транснационално сътрудничество, но и ще се създаде реална възможност за взаимен мониторинг и координация при изпълнението на сходните между двата проекта дейности, като, по този начин, по време на реалното проектно изпълнение, ще се предостави възможност, двете партниращи си организации да обсъдят и коригират слабости в реализацията на заложените от тях активности, да допълнят и надградят своевременно своите проектни концепции относно избраните иновативни модели и да нанасят „корекции“ при проектирането им в „реално време“. Описаното не само ще допринесе за по-голямата прецизност на планираните партньорски проекти, но и ще доведе до повишаване целесъобразността при тяхното изпълнение, предоставяйки възможност за своевременни консултации, мониторинг и взаимен контрол, трансфер на добри практики и идеи, прилагане на ноу-хоу по отношение на структурирането и реализацията на моделите (основните фокус дейности) в двете държави. Включването на заинтересованите страни към организираните в рамките на дейността срещи и семинари, ще спомогне за по-голямата целесъобразност при взимането на решения за внасяне на добри практики и идеи при реалното приложение на проектите, както и ще предостави възможност на максимален брой ключови участници за приобщаване към проектната проблематика и реализация. Всички предвидени активности в рамките на дейността ще са логически обвързани с фазите на изпълнение между двата проекта на партньорите, като целта е същите да кореспондират ясно, по отношение на график и тематика, с предвидените в двата отделни проекта етапи на реализация. Предвид факта, че партниращата на Община Пловдив организация - “БД Център” ООД, Полша, предвижда изпълнението на проект не само относим към настоящия такъв, но и кореспондиращ му като структура и замисъл, Кандидатът счита, че изпълнението на дейността ще гарантира обвързаността и обосноваността й с проектната реализация и ще донесе до реална полза при моделиране, оценяване и обмен на идеи между двете организации. Посоченото обстоятелство е в пълен синхрон на предложеното проектно разпределение и кореспондира, по целесъобразност, на предоставяните по линия на ЕСФ и Програмата безвъзмездни финансови средства.
 • Дейност 2 Създаване на социална иновация (ново решение) и нейното пилотно прилагане: В рамките на дейността ще се формулира и прецизира модел за иновация, насочен към социално-икономическото интегриране на младежи от групата “NEETs” на възраст от 15-29г.За целите на конкретизирането и адаптирането на модела ще се проведе изследване (ситуационен анализ) на посочената група, засягащ Община Пловдив, като данните ще предоставят възможност за извеждане на специфичните й характеристики и типология за споменатия регион.Така ще се създадат необходимите предпоставки и ориентири за: подходи за привличане на представителите на групата към процесите на интеграционно включване чрез образование, обучение и заетост; ще се извърши подбор на най-подходящата методология за работа с целевите групи, както и ще се прецизират най-релевантните инструменти за противодействие върху процесите, довели младите хора до уязвимост и изключване от социално-икономическия живот на града и др. Натрупаната чрез ситуационния анализ информация ще послужи за отправна точка при формулиране и разработване на модела за социална иновация, чиято цел е насочена към създаването на експериментална структура към администрацията, която да предоставя консултативни, насърчителни, обучителни и други услуги, вкл. да предоставя възможност за създаване на микрообщност за взаимопомощ и развитие на уменията на целевите групи в реална физическа среда и със съдействието на най-големия публичен орган на територията на област Пловдив. Участието на местните власти в процесите на интегриране на всички групи граждани в социално-икономическия живот на града, е от ключово значение, поради няколко водещи фактора: общините са не само проводник, но и същински изпълнител на провежданите на местно ниво държавни и европейски политики, вкл.-по отношение на образованието, обучението и заетостта на своите граждани; общините са органите, предоставящи кроссекторни услуги (социални, административни, обучителни и др.), поради което са и основния двигател за устойчиво местно развитие; общините имат не само опита, но и възможността, да предоставят интегрирани решения на местно ниво, в местен контекст, по начин, съответстващ на нуждите на хората. Предвид посоченото, се гарантира, че при инициирането, разработването, тестването и адаптирането на подобна социална иновация, същата ще бъде максимално всеобхватна и целесъобразна по отношение на ползите за целевите групи, тъй като Община Пловдив разполага, от една страна-с над 51 социални услуги за уязвими групи, от друга–със силно развита система от образователни такива (с обхват от ДГ до висши училища), а от трета–притежава устойчиви партньорства с организации и представители на местния бизнес, НПО-сектора,държавни структури и други,вкл.-на международно ниво. Всички тези предпоставки и горепосочени стъпки за формулирането и разработването на избрания модел гарантират неговата адаптивност спрямо местния контекст и приложимостта на най-гъвкавите и съответстващи на потребителските нужди решения. В рамките на анализа, формулирането и тестването на социалната иновация ще бъдат включени всички заинтересовани страни, вкл.-транснационалният партньор, което ще позволи селектирането на максимално коректни идеи, концепции и ноу-хау, както и избор на най-лесно трансферимо решение, приложимо и за други заинтересовани страни в бъдеще. С цел затвърждаването на избраната иновативна практика и доказване на нейната целесъобразност и ефективност, моделът ще бъде практически тестван, като реално съществуваща структура под формата на „Център за социални иновации“ (ЦСИ) към Община Пловдив. Центърът ще следва да осигури за младите хора не само услуги „на едно гише“ от социално-образователен характер, но и програми и мерки за икономическа реинтеграция и насърчаване на младежката заетост . Услугите на ЦСИ ще позволяват прилагането на интегриран подход, като ще създават възможност, желаещите да се включват и да се ползват от други услуги на Община Пловдив, предоставяни и до момента като:социални пакети, обучителни курсове, стажантски и доброволчески програми и др.
 • Дейност 3 Оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи.: Реализацията на дейността по оценка на постигнатите резултати и приложимостта на иновативните решения, въведени чрез проекта, цели: създаването на лесна и проследима методология за събиране и обобщаване на резултатите от приложените чрез проекта практики; избор на релевантен набор от инструменти и подходи за обследване реализираните, посредством проекта, иновативни практики и извършване на изследване относно нагласите и удовлетвореността на потребителите на социалната иновация; обобщение на резултатите от проведеното изследване и предоставяне на препоръки за бъдещо развитие на проектния модел и оптимизация на подходите за прилагането му и др. В рамките на посочената дейност, извършването на оценка на постигнатите резултати на проектното изпълнение, ще следва да предостави отговор и данни относно: постигането на целите и резултатите от проектното изпълнение и нивото на удовлетворяване потребностите на целевите групи; подходите, приложени за изпълнение на проектните активности и кореспондентността им с поставените в проектното предложение цели, задачи и резултати; целесъобразност на разходите спрямо планираните дейности и очаквани резултати; извеждане на обобщения и препоръки относно проектната реализация и бъдещата работа с целевите групи и др. Осъщественият анализ и извършената оценка ще се основават на съчетанието от подходи като: 1) избор на релевантна методика за анализ и оценка, с който да бъде извършена дейността, селектирани на база спецификата на проекта и профила на целевите групи – за целта ще се приложи съчетание от методи като експертна оценка и сравнителен анализ, основан на принципа „преди“ и „след“ и т.н., които следва да предоставят лесна и проследима информация относно „заложено“ в проекта и „постигнато“ чрез него; 2) прецизиране на инструментариума, с който да се извърши анализът и да се постигне максимална точност и целесъобразност на резултатите – изготвяне на анкетни карти, преглед и анализ на документални данни, работа „на терен“ и интервюта „лице в лице“ (при необходимост), изготвяне на профил на третираната и контролна група по отношение промяната в нагласите и състоянието на лицата „преди“ и „след“ прилагането на проекта и др.; 3) избор на формати за обобщаване на проследената информация (диаграми, статистически данни, SWOT панели и др.) и изготвяне на краен оценителен доклад, предоставящ възможност за пълното проследяване на оценката и финалните заключения от осъщественото обследване и др. Изготвената в рамките на дейността оценка, като краен продукт, изследващ цялата приложимост и целесъобразност на предложения по ОПРЧР 2014-2020 проект, следва да предоставя информация за: предварителната ситуация и контекст при реализация на проекта (вкл.-отчитане на фактори като социално-икономически контекст, общи нагласи на целевите групи и др.), обосновка на избраната методология и инструментариум за оценка и т.н. Чрез осъществяването на дейността ще се постигне не само ясна проследимост и анализ на проектната реализация от гледна точка на релевантност и ефикасност на проектните дейности и предложени решения, съответственост на заложените разходи с предвидените работни пакети и търсени крайни въздействия върху целевите групи и ползвателите на проекта, но и, при доказване на успешността на социалната иновация и цялостната проектна ефективност, ще се предостави възможност за разпространение и бъдещо приложение на предложения чрез проекта концептуален модел и в други национални и европейски контексти. По този начин, в съчетание с предвидените в Дейност 4 комплекс от десеминационни дейности и в Дейност 1 - транснационални активности, ще се създадат необходимите предпоставки за успешен „ъпскейлинг“ (“up-scaling”) на проекта на „над“ местно ниво, позиционирайки го като успешна и целесъобразна практика за достигане и работа с избраните целеви групи и мултиплициране на резултатите.
 • Дейност 4 Разпространение на постигнатите резултати: Основната цел на дейността е постигнатите резултати от проекта и събраната аналитична информация за разработените нови методи и подходи, приложени чрез внедрената иновативна практика за социална интеграция на младежи до 29 години, невключени в образование, обучение или заетост, да достигне до възможно най-широк кръг от заинтересовани страни както в общината, така и на национално и европейско ниво. Широка информираност по отношение на преките и косвените (положителни и/или негативни) резултати от проекта ще бъде постигната чрез следите мерки: 1. Създаване на интернет страница за разпространение на резултатите от проекта, в която ще бъдат публикувани всички изготвени материали, продукти и резултати по проекта, като: извършеното изследване на целевата група по дейност 2, докладът и резултатите от оценката по дейност 3, презентации за въведената иновативна практика, нагледни и други материали. Интернет страницата ще бъде двуезична - на български и английски език. 2. Минимум 2 публикации на официалната интернет страницата на Община Пловдив за разпространение на резултатите. На страницата ще бъде публикуван Доклада от оценката на постигнатите резултати, както и презентациите и други материали от планираната Заключителна конференция по проекта. 3. Организиране и провеждане на 2 информационни събития. Ще бъдат организирани и проведени - една кръгла маса и един ден на отворените врати за експерти, специалисти, представители на фирми, обучители, доброволци на НПО, които работят с младежи в риск за демонстриране на иновативните практики, приложени в Центъра за социални иновации сред целевите групи. На информационните събития ще бъде представена подробна информация за изпълнените дейности, срещнатите трудности и за постигнатите успехи при прилагането на социалната иновация. Особено важно е да се привлекат в диалога и ключовите заинтересовани страни, с оглед транснационалните измерения на проблема и икономическата ефективност от неговото решаване. 4. Изготвяне и разпространение на Наръчник за добри практики в работата на Центъра за социални иновации. В Наръчника ще бъде обобщена и синтезирана пълната информация от процеса на разработването, адаптирането, прилагането, мониторинга и оценката на социалната иновация. 5. За разпространение на резултатите от проекта ще се използват и социалните медии. Ще се създаде и поддържа двуезична фейсбук страница на български и английски език. Социалните медии и в частност - фейсбук, са най-ефективният и подходящ канал за разпространение на информация и сред конкретната целева група - младежи от 15-29 години. 6. За стимулиране на транснационалното сътрудничество и ефект от изпълнението на проекта е планирано публикуване на всички резултати от проекта на уеб базираната платформа на полската партньорска организация. По време на изпълнението на проекта, както и две години след неговото приключване всички междинни и окончателни резултати от внедрената социална иновации и подходите за справянето с проблемите на младежите от 15 до 29 години, невключени в образование, обучение или заетост ще бъдат публикувани в платформата. 7. Заключителна международна конференция с участието на полския партньор - “БД Център” ООД. На заключителната конференция ще присъстват ключовите заинтересовани страни - представители на националната и местната власт, организации и институции, неправителственият сектор, образователни и обучителни организации, частни фирми, целевите групи и др. На заключителната пресконференция ще бъдат представени резултатите от внедрената социална иновация и приложимостта на различните иновативни подходи на европейско ниво, като се популяризират усилията и на двете партниращи организации за устойчиво социално-икономическо включване на младежите от целевата група в България и Полша. Достъпът до резултатите от проекта ще бъде неограничен. Дейността е отговорност на Община Пловдив, като в изпълнението на част от мерките активно ще участва и партньорът, съобразно подписаното партньорско споразумение.

Партньори

Партньори
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Трансферирани иновативни практики - ИП2, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 0.00
Идентифицирани иновативни практики - ИП2, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

199 408.00 BGN
199 408.00 BGN
39 881.60 BGN
95.00 %
 • [1] Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на схемата за гаранция за младежта
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Транснационално сътрудничество по ЕСФ
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 9 970.40 0.00 189 437.60 199 408.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 9 970.40 0.00 189 437.60 199 408.00

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.