English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05SFOP001-2.004-0005-C02
Провеждане на обучения на служители от централната администрация за придобиване на ключови умения и компетентности в контекста на ЕС
ЕСФ ==> Добро управление
21.12.2016
01.07.2016
31.03.2019
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България
 • Територията на ЕС

Описание

Настоящият проект е насочен към подобряване на капацитета за участие на служителите от централната държавна администрация в процеса на вземане на решения в ЕС и изпълнение на ангажиментите на България, произтичащи от членството ù в Съюза. За постигането на тази мярка и с оглед удовлетворяване на идентифицираните потребности за задълбочаване на познанията за ЕС сред широк кръг служители от държавната администрация, в изпълнение на проекта ще бъдат проведени редица специализирани обучения в областта на европейската интеграция, стажове и практики в други държави-членки и институции на ЕС. Фокусът на обученията ще бъде съсредоточен върху повишаване на административния капацитет и развитие на практическите знания, умения и компетентности на държавните служители, участващи в процеса на изпълнение на ангажиментите на България в условията на реално членство в Съюза. 
В контекста на така заложената задача за подобряване на управлението в българската централна администрация и повишаване на специализираната квалификация на представителите на държавната администрация по въпросите на координация на европейските политики настоящият проект предвижда изпълнението на следните дейности:
1. Провеждане на курсове за повишаване на преговорните, комуникативните и презентационните умения и издаване на учебни помагала;
2. Провеждане на стажове в институциите на ЕС или ПП към ЕС в Брюксел;
3. Провеждане на обучения по терминология на ЕС на английски език;
4. Разработване и въвеждане на нови специализирани програми и методи в обучителната дейност на Дипломатическия институт;
5. Обучения за служителите на Дипломатическия институт за повишаване на административния капацитет на ДИ;
6. Информация и комуникация.
Дейности
 • Провеждане на курсове за повишаване на преговорни, комуникативни и презентационни умения и издаване на учебни помагала : Дейността е основополагаща за успешното реализиране на проекта. В контекста на идентифицираните потребности за развиване и задълбочаване на необходимите знания, умения и компетентности на държавните служители, участващи в процеса на изпълнение на ангажиментите на България като държава-членка в Съюза, в изпълнение на настоящата дейност ще бъде разработена и реализирана широкомащабна и интензивна комплексна програма с обучения. Дейността е свързана с осъществяване на общата цел и специфична цел едно от настоящото проектно предложение. Настоящата дейност ще бъде изпълнена в рамките на две обособени. Ще бъдат проведени общо 6 бр. обучителни курсове - четири на английски език и два на български език. Поддейност 1.1 В изпълнение на настоящата поддейност ще бъдат разработени планове и програми за провеждане на следните курсове на английски език: 1. "Умения за водене на преговори" 2. "Разрешаване на конфликти и справяне с кризисни ситуации" 3. "Комуникационни умения и говорене пред публика" 4. "Работа с Европейската служба за външна дейност (ЕСВД)" Наименованията на курсовете по поддейност 1.1 са индикативни и окончателно ще бъдат формулирани след избора на външен изпълнител, като тематиката ще се запази. Поддейност 1.2 В рамките на тази поддейност се предвижда да бъдат разработени планове и програми за провеждане на курсове на български език: 1. "Публична дипломация и комуникационна политика в контекста на Европейския съюз" Курсът ще включва теми, свързани със: същност на публичната дипломация; културна дипломация и междукултурен диалог; ролята на медиите и неправителствения сектор; чуждестранни модели за водене на публична дипломация; публичната дипломация и изграждане на положителен образ на България в контекста на ЕС - практическо занятие; представите за България в чужбина; „Запазена марка” България и различни нейни измерения (политически, икономически, туристически и др. образи). 2. "Протокол и етикет в контекста на Европейския съюз" Курсът ще бъде проведен с акцент върху следните теми: основни правила за организиране и участие в събития; обезпечаване на протоколни събития; подготовка на церемонии; лични умения – облекло, организиране на обеди, вечери и т.н. Поддейност 1.2 от дейността включва също изготвяне и издаване на учебни помагала за двата курса, които ще бъдат проведени на български език. Съдържанието на курсовете ще бъде надградено с експертиза и опит, натрупани от членството на България в Европейския съюз. Поддейност 1.2 ще бъде реализирана от лектори на Дипломатическия институт, който е водеща обучителна организация с капацитет в сферата на посочените по-горе специализирани курсове на български език. Изпълнението на поддейността ще бъде съобразено с вътрешните правила и практика на ДИ. Посочените по-горе курсове по линия на поддейност 1.1 и поддейност 1.2 целят да развият следните умения и компетенции за служителите от българската централна държавна администрация: умение за водене на преговори и оказване на влияние; сътрудничество и изграждане на контакти, социализиране; адаптивност и готовност за развитие; управление на комуникацията и ефективна комуникация; управление на информацията и аналитичност; сътрудничество и изграждане на контакти; лидерство и управление. Обучаемите по поддейност 1.1 и поддейност 1.2 ще получават сертификати след успешно приключване на участието си в обученията. Необходимостта от провеждане на дейността е продиктувана от заложените в Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2015-2020 г. за провеждане на специализирани обучения, целящи максимално широк кръг служители да познават и разбират институционалната система, правото и процеса на вземане на решения в ЕС, да развиват уменията си за идентифициране и защита на националния интерес, уменията за водене на преговори, презентационни умения, говорене пред публика и връзки с обществеността.
 • Провеждане на стажове в институциите на ЕС: В рамките на дейността се предвижда да бъдат организирани и проведени краткосрочни стажове в институциите на ЕС за служителите от българската държавна администрация, ангажирани с европейско сътрудничество и участие в процеса на вземане на решения. На служители от българската администрация, които ще бъдат командировани на краткосрочен стаж, ще им бъде осигурена възможност за придобиване на практически умения и знания за стажуващите в реална работна среда. Стажовете ще бъдат двуседмични за представители на централната държавна администрация, които имат сравнително по-малък личен опит от участие в заседания или формати на ЕС. Програмата ще се изготви на индивидуална база спрямо потребностите на отделните обучаеми. Служителите, които ще бъдат изпращани на тези стажове, ще се посочват от съответните институции чрез главните секретари и чрез дирекции „Човешки ресурси”, като стажовете ще бъдaт обосновани от гледна точка на професионалните им ангажименти. Продължителността ще се определи на базата на ангажираността на служителя и програмата, която приемащата страна ще може да предостави. При организирането на тези стажове ДИ ще работи при необходимост съвместно и с българското представителство в Брюксел, за да съгласува работната програма и гарантира максимална ефективност на стажа. Програмата на стажа ще бъде изготвяна съвместно от регерентната институция, която номинира държавния служител за стаж, и служител от Дипломатическия институт. След проведения стаж обучаемите ще получат сертификат или еквивалентен документ за успешно преминал стаж. Чрез изпълнението на тази проектна дейност ще се постигне изпълнение на общата цел, както и на първата специфична цел по проекта. Изпълнението на дейността ще позволи на служителите от българската държавна администрация да придобият, натрупат и обогатят нови знания и умения, което, на свой ред, ще засили обмена на опит и добри практики в рамките на ЕС. Необходимостта от изпълнение на дейността се обуславя от съществуващите потребности за предоставяне на възможност на служителите от българската държавна администрация да обогатят своя опит и професионална експертиза относно методите на работа и политиките на институциите на ЕС, да опознаят практически всекидневната работа на службите на ЕС и да усъвършенстват професионалното си развитие в многокултурна и многоезична среда. По този начин ще се даде възможност обучаемите да приложат на практика знанията, придобити по време на стажа им, по-специално в съответните области, в които са компетентни. Изпълнението на дейността е продиктувано и от необходимостта от изпълнение на изискванията, заложени в Пътната карта за за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2015-2020 г., по-конкретно мярка 4.3. "Политики за кариерно развитие". По проекта няма да се финансират стажове, при които всички разходи на стажанта (стипендия, дневни, нощувки) се покриват от приемащата страна.
 • Провеждане на обучения по терминология на ЕС на английски език : Дейността предвижда провеждане на обучения на служителите на централната държавна администрация по специализирана терминология на английски език в областта на политиките, процедурите и процесите за вземане на решения в Европейския съюз. Чрез осъществяването на тази проектна дейност ще се постигне изпълнение на общата цел, както и на първата специфична цел по проекта. Изпълнението на тази дейност, свързана с обучение по европейска терминология на английски език на държавни служители от централната администрация, е решаващ етап от развитието на проекта. Необходимостта от изпълнение и успешно реализиране на дейността се обуславя от твърде специфичните понятия, с които боравят европейските институции в своята законодателна дейност, кореспонденция и комуникация, както и от необходимостта от участие на обучаемите в специализирани обучения в областта на европейската интеграция с акцент върху понятийния апарат, използван в процеса на вземане на решение, преговори в ЕС, публична дипломация на европейско равнище с оглед подобряване на разговорните умения на участниците за подобряване на ефективността им при изпълнение на задълженията по участие в работните групи в институциите на ЕС. Курсовете по европейска терминология на английски език ще бъдат съобразени с интереса на обучаемите, ниво на владеене на езика и служебна насоченост. Курсът на обучение ще с продължителност от 120 учебни часа при интензивност от 6 учебни часа седмично (близо 5 месеца). Ще бъдат планирани три семестъра, във всеки от които ще участват средно по 120 души. За разпределяне на групите обучаеми ще бъде проведен входящ тест, който ще определи нивото на владеене на всеки служител от целевата група. Тъй като обучението „Европейска терминология на английски език“ е специализирано и разширяващо уменията на държавните служители, които вече имат необходимото ниво, се предвижда да не се допускат обучаеми с ниво на владеене на езика под B2 съгласно критериите на Общата европейска референтна езикова рамка (Европейската езикова рамка). Особено внимание ще бъде обърнато върху развитието на следните минимални езикови умения на целевата група по проекта по писане, говорене и разбиране на английски език, свързани с политиките, процедурите и процесите за вземане на решения в Европейския съюз: способност за излагане в писмен вид на ясни и подробни текстове по широк кръг от теми; способност за ясно изразяване, развиване на гледна точка по актуален въпрос и обосноваване на предимствата и недостатъците на различни възможности; способност за общуване с непринуденост и лекота, както и активно участие в разговори и дебати, представяне и защита на мнение/гледна точка; способност за четене и разбиране на статии и доклади по съвременни теми от процесите на европейския и международен контекст, както и умение за разбиране на сравнително дълги лекции или слова, способност за следене на сложна аргументация и др. Чуждоезиковите обучения ще приключват с изпит и издаване на сертификат за успешно завършен курс след проведен тест. Обучението ще надгради езиковите умения на обучаемите, които се очаква да покриват съответните езикови нива за ефективното изпълнение на служебните си задължения и активно и адекватно участие в останалите обучения, предвидени в проекта, които ще бъдат проведени на английски език. Дейността ще осигури осезаем принос за повишаване на езиковите познания по терминология на ЕС на английски език на служителите от централната държавна администрация, което ще гарантира пълноценното им участие в процеса на вземане на решения в ЕС. Повишаването на знанията и уменията на служителите по терминология за ЕС на английски език ще подпомогне също изграждането на практически знания и компетенции за разработване и прилагане на конкретни политики и добро управление, лидерство и управление на промяната.
 • Разработване и въвеждане на нови специализирани програми и методи в обучителните и изследователските дейности на Дипломатическия институт: В рамките на настоящата дейност се предвижда да бъдат изготвени и въведени нови специализирани програми и методи на Дипломатическия институт в съответствие с най-добрите и утвърдени практики. В контекста на постоянно настъпващите промени в развитието на обучителните програми и произтичащата необходимост от осъвременяване и адаптиране на съдържанието на програмите и методите за обучение на ДИ в изпълнение на настоящата дейност ще бъде извършен предварителен анализ и оценка на съществуващите обучителни и изследователски програми, форми и практики на ДИ с оглед идентифициране на потребностите от въвеждане на нови специализирани програми и методи. Този предварителен анализ следва да разкрие слабите места и критичните точки, в които е необходима намеса. Реализирането на анализа ще включва набор от инструменти и техники за обучения и приложна изследователска дейност, като посредством тях ще се даде моментна снимка на потребностите от въвеждане на програми и методи, които ще бъдат разработени с оглед посрещане на нарастващите нужди и изисквания за качествено предаване и създаване на знания, умения и нагласи. В рамките на анализа ще бъдат идентифицирани също нови методи и стандарти на обучение и изследвания, които ДИ ще възприеме в своето портфолио от обучителни и изследователски дейности. Чрез разработването на анализа ще бъдат формулирани и изведени нови методи, които ще бъдат ориентирани към техники на обучение, основани на учене чрез откритие, задаване на реален и изкуствен контекст, експериментални състояние и обстоятелства, скелетни структури, придобиване на знания чрез процес на творческо усвояване, диалози за интерпретиране и интегриране на факти от собствен опит, проблемно-ориентирано учене, учене чрез действие и други приложими обучителни и изследователски техники. В резултат на изведените препоръки ще бъде изработен изследователски доклад, посветен на европейска тематика, който ще бъде в задълженията на външния изпълнител. В своя доклад изпълнителят ще излезе с предложение с разработени програми и методи, по които ще бъде обучена планираната целева група, и които ще бъдат въведени в системата на ДИ. След разработването и въвеждането на новите програми и методи следващият етап от дейността ще включва също пилотно обучение на служители от системата на Министерството на външните работи и централната администрация с нововъведените специализирани програми и методи на Дипломатическия институт. Обученията ще се проведат от служители на ДИ. Чрез изпълнението на тази проектна дейност ще се постигне изпълнение на общата цел, както и на втората специфична цел по проекта. Изпълнението на настоящата дейност е продиктувано от необходимостта от осъвременяване и създаване на иновативни и творчески програми и методи за обучение и приложни изследвания на Дипломатическия институт с оглед разгръщане на практическата насоченост на провежданите от ДИ обучения, въвеждане на гъвкавост и разнообразяване на интерактивните подходи при подготовката на обучаемите. Чрез разработването и въвеждането на съвременни специализирани програми, нови форми и пътеки за осигуряване на проходимост в системата на обучение на ДИ ще се осигури подобрена инфраструктура за трансфер на знания, като по този начин ще се стимулира развитието на творческите и иновативни компетентности, лидерски и социални умения на целевата група на настоящия проект. Чрез реализирането на настоящата дейност ще се разработят методически и методологически стандарти и механизми на преподаване, обучение и изследване, които са взаимосвързани, техните резултати подпомагат всяка една от дейностите и подобряват процедурите на взаимодействие и обмена на най-добри практики. Водещите дипломатически школи съчетават обучителните и изследователски дейности, поради което ДИ чрез тази дейност ще засили ефективността на аналитичната част от своето портфолио.
 • Обучения на служителите на Дипломатическия институт за повишаване на административния капацитет на ДИ: В рамките на настоящата дейност ще бъдат проведени обучения за повишаване на професионалната компетентност, квалификацията и развитието на служителите на Дипломатическия институт с оглед укрепване на капацитета на ДИ. С цел правилен подбор на профилираните обучения ще бъде изготвен индивидуален анализ на професионалните знания, умения, компетентности и потребности за всеки служител на ДИ в контекста на работните планове на Института и на актуалните външнополитически приоритети. За адресиране на идентифицираните потребности ще бъдат проведени различни по вид специализирани целенасочени обучения на служителите на ДИ. Активно ще бъдат използвани възможностите за обмен на добри практики с държави - членки на ЕС, в различни области. Ще бъде обърнато внимание на теми с хоризонтално значение, като пълноценното участие в процесите на формулиране и оценка на политиките и законодателството на ЕС. Обученията ще се проведат в държави-членки на ЕС, като лекторите на обученията за служителите от Дипломатическия институт ще бъдат външни за Института, тъй като обученията ще се провеждат на място в съответната държава-членка, в съответния обучителен център или организация. По време на обученията служителите на ДИ ще получат задълбочени познания по съответната тема, нормативна уредба и нейното приложение. Ще бъде предвидена и практическа част, която ще позволи на обучаемите да приложат представената теория чрез разглеждане и обсъждане на конкретни примери от практиката, практически задачи, решаване на казуси и др. Обученията, които ще бъдат проведени, ще покриват теми, свързани с компетенциите на Дипломатическия институт, като посоченият по-долу списък е примерен: - Публична дипломация; - Обща външна политика и политика на сигурност (ОВППС) на ЕС и Обща политика за сигурност и отбрана (ОПСО); - Енергийна дипломация; - Дипломация и околна среда; - Дипломация и регионална сигурност, - Протокол; - Управление на човешките ресурси. Част от обученията, предвидени по настоящата дейност, могат да бъдат многомодулни. Посочените примерни теми в момента фигурират под същата или подобна форма в обучителната програма на ДИ. Това е тематика, която постоянно присъства в курсовете на ДИ за държавни служители от България и от чужбина. Служителите на Института са координатори на тези курсове, но също така имат ангажимент по изготвяне на програмите за обучение, на учебни материали и на различни видове интерактивни форми на обучение под формата на симулационни игри, тестове и др. Това означава, че съответните координатори на курсове трябва да имат не само отлични комуникативни и организационни умения, но и задълбочени познания по съществото на една или повече от описаните теми. В този смисъл, участието в курсове по такива проблематики ще повиши пряко експертната подготовка и ефективността в работата на координаторите на ДИ. Чрез изпълнението на тази проектна дейност ще се постигне изпълнение на общата цел, както и на втората специфична цел по проекта. Изпълнението на дейността е продиктувано от необходимостта от подобряване и усъвършенстване на професионалните умения и изпълнението на служебните задължения на длъжностните лица на Дипломатическия институт с цел по-ефективно и по-ефикасно функциониране на администрацията на ДИ. Реализирането на дейността ще допринесе за повишаване на капацитета на служителите на ДИ с оглед активното им участие при разработването и осъществяването на координирани политики в областта на обучителните дейности на Института. Дейността ще осигури реален принос за развитие на компетенциите на служителите за добро управление и осъществяване на реален диалог и качествена комуникация с всички заинтересовани страни в процеса на разработване и реализиране на политики и мерки, свързани с укрепване на административния капацитет, уменията и компетенциите на служителите от системата на ДИ.
 • Информация и комуникация : Настоящата дейност включва мерки за информация, публичност, комуникация и прозрачност във връзка с популяризиране на проекта, неговите цели и резултати. Мерките по тази дейност са съобразени с Приложение XII на Регламент ЕС № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година, Националната комуникационна стратегия за програмен период 2014-2020, както и с Единния наръчник за бенефициера за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 г. - 2020 г. В изпълнение на изискванията на посочените европейски акт, стратегическите и оперативни документи на РБ в рамките на настоящия проект ще бъде предоставена информация на широката общественост и ще се осигури публичност на осъществяваните по проекта дейности и заложените цели и резултати. В рамките на дейността ще бъде реализирано следното: 1. Провеждане на встъпителна и заключителна пресконференции – 2 бр., по 60 броя участници за всяка. 2. Публикации в пресата и електронните медии – 4 бр. 3. Публикувани плакати за популяризиране на проекта – 200 бр. 4. Изготвени и поставени интернет банери - 2 бр. 5. Изработени банер-фиксове за популяризиране на проекта – 6 бр. 6. Информационни и промоционални материали – торбички, тефтери, химикали, моливи с острилка, папки, USB флаш памет, прозрачни чадъри, кутийки за визитки – 120 бр. комплекта 7. Поставяне на информация за дейностите, целите и резултатите от проекта на интернет страницата на Дипломатическия институт - 2 бр.. Рекламните, промоционални и печатни информационни материали ще съдържат задължителната текстова и визуална информация съгласно изискванията на УО на ОПДУ. С оглед осигуряване на екологична устойчивост информационните материали ще бъдат отпечатани на рециклирана хартия. Тази дейност е предвидена в проекта като средство за осигуряване на благоприятна, добронамерена информационна среда за широка обществена подкрепа и информиране на целевата група и заинтересованите страни за дейностите, целите и резултатите от проекта, както и визуализацията на подкрепата и приноса от ЕСФ и ОПДУ.

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Обучени служители от администрацията, Целева стойност: 3 080.00, Достигната стойност: 3 035.00
Брой подкрепени администрации, прилагащи механизми за организационно развитие и управление ориентирано към резултатите, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00
Служители от администрацията, успешно преминали обученията с получаване на сертификат, Целева стойност: 2 810.00, Достигната стойност: 3 025.00
Брой подкрепени нови/ осъвременени обучителни модули за администрацията, Целева стойност: 4.00, Достигната стойност: 2.00

Финансова информация

2 822 918.97 BGN
2 822 918.97 BGN
2 530 349.11 BGN
85.00 %
 • [1] Инвестиции в институционален капацитет и в ефективността на публичните администрации и публичните служби на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Транснационално сътрудничество по ЕСФ
 • [3] Големи градски райони (гъстонаселени, с население >50 000 души)
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 423 437.85 0.00 2 399 481.12 2 822 918.97
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 423 437.85 0.00 2 399 481.12 2 822 918.97

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Провеждане на курсове за повишаване на преговорните, комуникативните и презентационните умения на служители от държавната администрация , Стойност: 801 920.00
 • Обособена позиция 1: Провеждане на курсове за повишаване на преговорните, комуникативните и презентационните умения на служители от държавната администрация
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж и съпътстващи дейности, свързани с провеждане на стажове в институциите на ЕС и държавите-членки на ЕС за служители от централната администрация и обучения на служителите от Дипломатическия институт, Стойност: 450 535.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 1 с наименование: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж и съпътстващи дейности, свързани с провеждане на стажове в институциите на ЕС и държавите-членки на ЕС за служители от централната администрация и обучения на служителите от Дипломатическия институт”
Предмет на предвидената процедура: Провеждане на обучения по терминология на ЕС на английски език, Стойност: 492 100.00
 • Обособена позиция 1: Провеждане на обучения по терминология на ЕС на английски език
Предмет на предвидената процедура: Информация и комуникация, изработване, печат и разпространение на рекламни и информационни материали за обучаемите и издаване на учебни помагала, Стойност: 55 250.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 1 „Осигуряване на печатни материали“
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция № 2 „Организиране на пресконференции, осигуряване на медийни публикации и изготвяне на рекламни и промоционални материали“
Предмет на предвидената процедура: Кетъринг услуги и сервизно обслужване, Стойност: 144 327.50
 • Обособена позиция 1: Кетъринг услуги и сервизно обслужване
Предмет на предвидената процедура: Анализ, оценка и разработване на нови специализирани програми и методи в обучителните и изследователските дейности на Дипломатическия институт, Стойност: 40 000.00
 • Обособена позиция 1: „Анализ, оценка и разработване на нови специализирани програми и методи в обучителните и изследователските дейности на Дипломатическия институт”
Предмет на предвидената процедура: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на бенефициера в лицето на Дипломатическия институт”, Стойност: 7 286.66
 • Обособена позиция 1: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на бенефициера в лицето на Дипломатическия институт”
Предмет на предвидената процедура: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж и съпътстващи дейности, свързани с провеждане на обучения за служители от Дипломатическия институт”, Стойност: 16 666.67
 • Обособена позиция 1: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж и съпътстващи дейности, свързани с провеждане на обучения за служители от Дипломатическия институт”
Предмет на предвидената процедура: „Изготвяне на индивидуални квалификационно-професионални оценки на 20 служители на Дипломатическия институт” за вътрешен избор на изпълнител чрез събиране на не по-малко от 3 оферти, Стойност: 23 220.00
 • Обособена позиция 1: „Изготвяне на индивидуални квалификационно-професионални оценки на 20 служители на Дипломатическия институт”
Предмет на предвидената процедура: „Доставка на компютърна техника и периферия за нуждите на бенефициера в лицето на Дипломатическия институт”, Стойност: 3 541.67
 • Обособена позиция 1: „Доставка на компютърна техника и периферия за нуждите на бенефициера в лицето на Дипломатическия институт”

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.