English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-1.004-0001-C05
Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
14.12.2015
14.12.2015
31.12.2020
Сключен
Местонахождение
 • България

Описание

Проектът цели да модернизира дейността на Агенция по заетостта и предоставянето на по-качествени услуги за търсещите и предлагащите работа. Проектът ще повиши капацитетът и ефективността на АЗ и нейните структури по отношение на изпълнението на активните политики на пазара на труда като подпомогне разработването на нови или подобряване на съществуващи услуги. Целта е новите услуги да подобрят резултатите на АЗ за активиране и включване в устойчива заетост, с основен акцент върху неактивните и уязвимите групи на пазара на труда. Проектът цели също така да подобри системата на мониторинг на изпълнението на активната политика на пазара на труда и надграждане на системите за контрол. За постигане на заложените резултати по проекта се предвижда да се изпълняват следните дейности:
1. Анализ на настоящите услуги на АЗ за уязвимите групи на пазара на труда;
2. Дизайн на нови или подобрени услуги;
3. Разработване на система от критерии и индикатори за осъществяване на мониторинг;
4.Въвеждане на организационни и функционални промени в структурите на АЗ за подобряване на качеството и ефективността на обслужването, както и на мониторинга;
5. Подобряване на информационното осигуряване и техническата обезпеченост на АЗ за ефективнa работа на АЗ във връзка с промените – материално и техническо обезпечаване на работните процеси за въвеждането на нови услуги;
6. Обучение на служителите на АЗ и териториалните поделения за придобиване и усъвършенстване на знания, умения и компетентности в новата среда;
7. Осигуряване на адм. капацитет в т. ч. човешки ресурси за реализиране на нови или подобрени услуги за уязвимите на пазара на труда;
8. Разширяване и интегриране услугите на ИС за оценка на компетенциите MyCompetence към дейността на АЗ и потребностите на целевите групи потребители;
9. Изследване на неравновесията на пазара на труда на регионално и секторно ниво. Изготвяне на анализи и краткосрочни прогнози за развитието на пазара на труда в регионален план и по сектори.
Дейности
 • Анализ на настоящите услуги на АЗ за уязвимите групи на пазара на труда, в т.ч. проучване на потребностите на клиентите, анализ на моделите на предоставяне на услуги и стандартите/методологията за всяка услуга, преглед на наличните ресурси за изпълнение на услугите, анализ на възможностите за аутсорсване на отделни дейности; анализ на системата за мониторинг на АЗ: В рамките на дейността ще се извърши анализ, който включва: Проучване на потребностите на търсещите работа лица и работодателите по отношение на предоставяните им услуги по заетостта. Целта е да се очертаят очакванията на клиентите на бюрата по труда, включително от он-лайн трудовото посредничеството. В резултат от посочени конкретни изводи и препоръки ще се определят насоките за развитие/реинжинеринг на предоставяните услуги от АЗ към търсещите работа лица и работодателите и необходимостта от създаване на нови услуги. Изследване на дефинираните уязвими групи на пазара на труда, с което да се направи по-дълбоко сегментиране и определяне на техните характеристики, което да се използва при текущото проследяване на входящия поток в ДБТ. С резултатите от това изследване ще се направи планиране на необходимите ресурси за предоставяне на по-целенасочени и по-качествени услуги, изразени в по-специализирано обслужване на уязвимите групи и подгрупи на пазара на труда. Изследване на съществуващите модели на предоставяните услуги, и стандарти/инструментариум на всяка услуга на АЗ. Целта на този анализ е извеждане на препоръки за усъвършенстване на услугите, приемане на нови или подобрени модели за предоставяне на по-добре насочени услуги на търсещите работа лица и работодателите. На база на изследването ще се изработят нови адекватни подходи за работа на служителите на АЗ с най-рисковите групи търсещи работа лица, чрез изпълнението на нови дейности по идентифициране на силните и слабите им страни и покриване на дефицитите/ нуждите, с цел тяхното трайно устройване в заетост. С усъвършенстване на организацията на работа и инструментариума ще се подобрят процесите по сегментиране, изготвяне на индивидуален план за действие и устойчиво активиране. С извършването на оценка на възможностите и/или необходимостта от аутсорсване на част от предоставяните услуги на уязвимите групи и подгрупи на пазара на труда, ще се постигне и една от целите на АЗ, включени в плана за действие през 2015 г. Преглед на наличните ресурси (човешки, материални, финансови и технически) на Агенция по заетостта за определяне на необходимостта от допълнителни ресурси за подобряване обема и качеството на услугите, предоставяни на уязвимите групи на пазара на труда. Изследване на системата за мониторинг на Агенция по заетостта. Целта е да се обследват настоящите практики на извършване на мониторинг и контрол на дейността на АЗ. В резултат ще се търсят възможности за подобряване на качеството на проследяване на работните процеси и оптимизиране процеса на управлението им. Получената информация ще се използва за осъществяване на контрол и вземането на управленски решения относно продължаването, изменението, допълването или прекратяването на реализацията на съответната услуга на пазара на труда. При необходимост ще се актуализират методиките, критериите, индикаторите за оценка на териториалните поделения на АЗ, включително и по отделните дейности.
 • Дизайн на нови или подобрени услуги, в т.ч. изработване на стандартизирани пакети от услуги за уязвимите групи на пазара на труда, съобразно техните специфични характеристики и нужди.: Услугите, които се предоставят на безработни лица (в т.ч. за уязвимите групи), включват: информация и/или консултации за пазара на труда, вкл. за СРМ на първичен пазар и изискванията за тяхното заемане; психологическо подпомагане; насочване към подходящи програми/ мерки за заетост и обучение/ обучение на възрастни; насочване и подпомагане за започване на работа, в т.ч. в други населени места и страни по междуправителствени спогодби и чрез мрежата EURES; професионално ориентиране. Обслужването на безработни лица, се извършва на място в ДБТ, филиал и от мобилни екипи в населените места, в които са разкрити ИРМ (индивидуални срещи с ТП по изпълнение на плана за действие, консултантски разговори или насочване) или в Център „Работа”/ Кариерни центрове (индивидуални срещи и групови мероприятия/ателиета). Предоставяните услуги за работодатели включват: информация за регистрирани търсещи работа лица по определени професии, специалности и умения; информация за програми и мерки за запазване и насърчаване на заетостта (в т.ч. субсидии) и обучение на персонала; информация и консултации на работодатели относно техните права и задължения (например, при масови съкращения; условията за наемане на чужденци и др.); посредничество за заетост (в т.ч. приемане на заявки за СРМ, обработка и разпространяване на информацията, подбор и насочване на подходящи кандидати). Контактите с работодателите се осъществяват както лично, чрез посещения и срещи, така и индиректно – чрез имейли, по телефон и през уеб-страницата на АЗ. Вследствие извършените изследвания и проучвания по дейност 1, в рамките на тази дейност ще се разработят дизайн на нови или подобрени услуги, в т.ч. изработване на стандартизирани пакети от услуги за уязвимите групи на пазара на труда, съобразно техните специфични характеристики и нужди. Ще се търси проактивен подход за работа с работодателите, чрез представяне на стандартизираните пакети от услуги за уязвими групи, за осигуряване на възможности за заетост на безработни лица. Разработените стандартизирани пакети от услуги за уязвимите групи на пазара на труда ще се приложат при предоставянето на услуги на пазара на труда, с което се цели устойчиво активиране и управление на преходите „заетост-безработица-заетост”, с оглед гарантиране качеството на предоставяните услуги за заетост.
 • Разработване на система от критерии и индикатори за осъществяване на мониторинг – определяне на индикатори за оценка на качеството; актуализиране на методологията за мониторинг.: Мониторингът на дейността на АЗ е процес на системно и непрекъснато събиране и анализ на информация относно хода на реализацията на определени дейности и постигането на поставените цели/резултати. Получената информация се използва за целите на управлението - осъществяване на контрол и вземането на управленски решения относно създаването, продължаването, изменението, допълването или прекратяването на реализацията на съответната политика или програма. Основна задача на мониторинга на изпълнението на дейността на Агенцията по заетостта е да се следят и измерват постигането на заложените цели и на ефективността от политиките на пазара на труда. В резултат от осъществявания мониторинг ще се извършват своевременни корекции на предоставяните от Агенция по заетостта услуги на пазара на труда. Текущият мониторинг има особено важна роля при изпълнението на активната политика на пазара на труда В тази връзка в рамките на дейността ще се извършва проследяване спецификите в дейността на териториалните поделения АЗ , включително при извършваните от тях проверки „на място” при работодатели, обучаващи институции и др., сключили договори по програми, мерки и схеми за предоставяне на БФП. Вследствие за подобряване на мониторинга се предвижда да се разработят нови критерии, включително качествени, които да оценят ефективността и ефикасността на дейностите, осъществявани от АЗ. В тази връзка в рамките на дейността ще се извършат следните поддейности: 1. Наблюдение и оценка на изпълнението на Плана за действие на териториалните поделения на АЗ; 2. Проверки на място в териториалните поделения в АЗ относно спазването на нормативната уредба, технология на работа, инструкции, методики и др. методически материали по обслужване на клиентите на пазара на труда ; 3. Проверки на място при работодатели и обучаващи институции, сключили договори по програми, проекти и мерки за заетост и обучение. За всяка от посочените поддейности ще се разработи: - критерии и показатели – количествени и качествени за оценка на дейността ; - Методика за осъществяване на всяка от посочените поддейности (т.1, т.2 и т. 3) - Инструментариум за осъществяване на всяка от дейностите образци за проверка, на листове за проверка, образци за докладване на резултатите, корективни мерки при необходимост , констативни протоколи и др. Вследствие реализиране на посочените поддейности ще се извърши актуализиране на критериите и методиката за оценка на териториалните поделения на АЗ. Разработването на система от ключови критерии за оценка дейността трябва да бъде съобразено със законовите изисквания и съществуващите източници на информация. В резултат, разработените нови критерии и методиката за оценка ще бъдат включени в актуализирана и модернизирана Методологията за извършване на мониторинг на АЗ, като ще се търси подобряване на следните процеси: • наблюдение и отчитане на договорите за предоставяне на БФП, където АЗ е конкретен бенефициент, както и на програмите и мерките, реализиращи се по НПДЗ; • документални и физически проверка “на място”. • наблюдение, контрол, управление и отчитане на изпълнението на договорите; • проследяване изпълнението на целите на мерките, програмите и проектите и отчитане на постигнатите резултати; • подготовка на докладите за отчитане на напредъка; • други процеси. Мониторингът и оценката представят съотношението между поставените цели, вложените ресурси, извършените действия, постигнатите резултати и осъществените въздействия. С актуализиране на методологията за мониторинг се очаква да се установи доколко поставените цели са постигнати посредством използваните средства, дали получените резултати и наблюдаваните въздействия наистина са резултат от реализацията дейностите, извършвани в АЗ, а не от действието на други фактори.
 • Въвеждане на организационни и функционални промени в структурите на АЗ за подобряване на качеството и ефективността на обслужването, както и на мониторинга; изготвяне на предложения за промени в нормативни документи, вътрешни правила, процедури и методики на работа: По дейността се предвижда да се внедрят нови организационни и функционални промени в структурите на Агенция по заетостта с цел повишаване и подобряване на качеството и ефективността на обслужването и мониторинга. Целта е на основание извършените анализи и направените констатации и изводи в тях по отношение на предоставянето на услугите като част от настоящото проектно предложение, да се изготвят нови или актуализират съществуващи процедури, методики за работа с клиенти, както и вътрешни правила. По отношение на подобряване качеството и ефективността на обслужването ще бъдат обхванати процесите по:  Предоставяне на информация на клиентите на бюрата по труда за услугите, предоставяни от АЗ;  Регистрация на лицата в ДБТ;  Трудовото посредничество при търсещите работа лица и работодателите;  Психологичното подпомагане;  Консултиране относно реализирането на програми, мерки и проекти за заетост и обучение Чрез изпълнението на дейността ще се подобри стратегическото управление на процесите насочени към въвеждане на организационни и функционални промени в структурите на АЗ за подобряване на качеството и ефективността на обслужването, както и на мониторинга. Трансформацията на съществуващата система за мониторинг ще бъде насочена основно към подобряване на системата за управление на изпълнението посредством по-силна връзка между резултатите и оперативните дейности според PDCA цикъла (Рlan-Do-Check-Act: Планиране – Изпълнение – Проверка – Предприемане на последващи действия). Предвижда се да се въведат показатели с по-голям акцент върху анализа на пазара на труда в процеса на дефиниране и определяне на целите. Въвеждането на организационни и функционални промени в структурите на АЗ,, следва да обхваща нивата на управление на системата, както и ново разпределение на функциите между тях, с оглед повишаване на качеството на предоставяните услуги. Чрез тях ще се постигане подобряване на качество на услугите, като се предприемат необходимите действия за внедряването им. Подобрената система за мониторинг следва да съдържа система от индикатори за установяване на качеството на предоставяните услуги, степен на удовлетвореност на клиентите от полученото обслужване, степен на постигане на целите и резултатите, както и да е индикатор за предприемане на целенасочени дейности за повишаване на качеството и/или корективни действия при необходимост. Целта е прилагане на подобрената система за мониторинг на всички нива да е непрекъснат процес, който да води до подобряване на управление и планиране, изпълнение и отчитане на дейностите по предоставяне на услуги на търсещите работа лица и работодателите. Това ще има пряк ефект върху изпълнението на поставените дългосрочни цели пред администрацията. При реализирането на дейността ще се приложат и изготвените индикатори за изпълнението и методологията за мониторинг, което ще допринесе за създаване и въвеждане на гъвкав инструментариум за наблюдение и оценка на процесите. В рамките на изпълнение на дейността следва да се изготвят и предложения за изменение на нормативни документи, вътрешни правила, процедури и методики за работа, когато това е необходимо условие за въвеждане на новия модел на приложението им. По дейността ще бъдат осигурени средства за прилагането на разработените организационни и функционални промени в структурите на АЗ за подобряване на качеството и ефективността на обслужването, както и на мониторинга. Служителите на АЗ ще имат възможност регулярно да тестват на терен нововъведените и подобрени процеси чрез посещения на място, осъществяване на директен контакт, получаване на обратна връзка както с клиентите, ползващи услугите на АЗ, така и проследяване на взаимодействията между териториалните и структурни единици на агенцията
 • Подобряване на информационното осигуряване и техническата обезпеченост на АЗ за ефективнa работа на Агенцията в връзка с промените–материално и техническо обезпечаване на работните процеси за въвеждането на нови услуги, вкл. електронни, он-лайн посреднически услуги и електронни трудови борси, развитие и поддръжка на системи и приложни продукти, развитие и разширяване на функционалностите на НБД: С цел подобряване качеството и ефективността на предоставяните услуги на пазара на труда и въвеждането на нови, по дейността се предвижда: -Наем на помещения, обезпечаващи услугите и основната дейност на АЗ и наем на архивни помещения за документация свързана с реализирането на програми и мерки по заетостта и др., което косвено ще резултира в подобряване на предоставяните услуги. -Ремонти на сградите на АЗ. След изискване на информация от регионалните структури, е направено обследване на сградния фонд и е констатирана необходимостта от СМР на помещенията, в които се предоставят услуги. С извършването на СМР-дейности се цели модернизиране на помещения в ДБТ и филиали, в които се предоставят услуги, което пряко рефлектира върху подобряване условията при предлаганите услуги за търсещите работа лица и работодателите, - Доразработване и поддържане на интернет страница на АЗ за по-широка, по-качествена и навременна информираност за предоставяните услуги. С това ще се улесни и подобри достъпа на ТРЛ и работодателите до възможностите на активната политика по заетостта. - Доразвиване и поддържане на ИС Национална база данни за пазара на труда и ЕСФ (НБД). Това е уеб-базирана система, която покрива и автоматизира всички процеси, свързани с дейността на АЗ. Чрез доразвиване, поддържане и осъвременяване на НБД от една страна пряко се подобряват предоставяните услуги, а от друга се улеснява работата на служителите в АЗ. -Закупуване на компютри и друга офис техника е с цел обезпечаване предоставянето на услуги. Изготвения през 2014 г. анализ от външен изпълнител, за състоянието на наличните персонални компютри и техника за размножаване и принтиране, категорично показва необходимостта от закупуването на нови компютри и офис техника. -Закупуване и поддържане на софтуер Windows, Office деловодна система, правно-информационна система, софтуер за управление на човешките ресурси, счетоводни системи и др. -Закупване на автомобили, произлиза от необходимостта, АЗ да предоставя услуги по населени места от мобилни екипи на ДБТ/филиалите на принципа на изнесени работни места на клиенти в отдалечени населени места. - Закупуване на други ДМА – е необходимо тъй като към настоящия момент в голяма част от ДБТ не е налична оборудвана обособена зона за самоинформиране и обслужване на клиентите на АЗ. - Осигуряване на материали/консумативи, необходими за обезпечаване на предоставените услуги на пазара на труда. - Провеждане на събития - кръгли маси, работни срещи и др. с цел представяне на подобрени услуги или внедряване на нови, както и изграждане на единни подходи за тяхното изпълнени. - Изграждане и поддържане на Е-библиотека, която ще съдържа всички работни документи, нормативни актове, писма, указания, наръчници, кореспонденция с български и чуждестранни институции, с цел осигуряване на достъп до актуална информация на служителите на агенцията. С това ще се осигури високо ниво на изпълнение на служебните ангажименти и по-бързо и ефективно обслужване на гражданите и бизнеса. - За изграждането на Е-трудова борса са предвидени следните дейности: А. Изработване на Публичен панел, който ще съдържа модули „Потребителски профили”, „Статистика” и „Търсачка”, като в цената се включва програмиране, интегриране с други софуерни системи, създаване на динамични редове за търсене и извличане на информация и др. Б. Администрация–онлайн, която ще позволява да се извършва онлайн управление на заявки от трудови посредници и управление на профили на трудови посредници В. Администрация–офлайн, която ще включва обучение на служители. -Предвижда се разработването на приложни програмни интерфейси (API), през които да може да бъде осъществявана комуникация с други модули и други вътрешни или външни системи – изпълнение на разпоредбите на Закона за електронното управление и на Наредбата за общите изиквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.”
 • Обучение на служителите на АЗ и териториалните поделения за придобиване и усъвършенстване на знания, умения и компетентности в новата среда, вкл. мониторинга на дейността на системата на АЗ.: Основна цел на дейността е укрепването и поддържането на административен капацитет, необходим за изпълнението на делегираните функции и задачи. Това ще спомогне за развитието и предоставянето (по достъпен начин и чрез подходящи форми и средства) на информация за предлаганите възможности за реализация на пазара на труда, както и за бързина и качество на предоставяните услуги. Необходимостта от провеждането на обучения е обусловена от направените промени в нормативните документи, вътрешните правила за работа и методиката за извършване на мониторинг и др.. В обученията се предвижда да участват, както щатните служители на АЗ, така и новоназначените трудови медиатори, психолози, кейс мениджъри и трудови консултанти. Целта е усъвършенстване и надграждане уменията на служители от Централна администрация на Агенцията по заетостта и териториалните й поделения Дирекции „Регионална служба по заетост”, Дирекции „Бюро по труда” и фииалите. С реализирането на настоящата дейност ще се повиши компетентността на служителите за работа с уязвими групи на пазара на труда и работодателите. Обучението ще доведе до модернизиране на обслужването, чрез повишаване на компетенциите и квалификацията на служителите на Агенция по заетостта, посредством включването им в специализирани обучения. Подобряването на административния капацитет на АЗ ще повиши доверието на гражданите, ще насърчи активността им за използването предоставяните възможности за реализация на пазара на труда и ще постигне по-високо ниво на ефективно функциониране на администрацията. Реализирането на дейността е насочено и към провеждане на обучение за прилагане на новата методика за мониторинг и проследяване изпълнението на новите критерии и индикатори за оценка на дейността на АЗ. В рамките на дейността ще се извършва и проучване на чужд опит от други страни, като се предоставят възможности за участие в обучения, работни срещи, семинари и др. в чужбина и командироване, с цел обмяна на опит на служители на Агенцията и други обществени служби по заетостта в други страни. Участието на служителите на АЗ в обучения, работни срещи, семинари и др. е от съществено значение за надграждането на капацитета на служителите на Агенцията. Обмяната на опит между служителите на АЗ и други служби по заетостта ще допринесе за използването на чуждия опит и обмен на добри практики, включително по линията за системата на бенчлърнинг и Съвместната програма за обмен на практики между обществените служби по заетостта. Вследствие ще се търсят възможности за ефективно прилагане на добри практики, свързани с дейността на АЗ в нашата страна.
 • Осигуряване на човешки ресурси за реализиране на нови или подобрени услуги за уязвимите на пазара на труда, в т.ч. специалисти за работа с работодатели, психолози, специализирани трудови медиатори и кейс мениджъри, кариерни консултанти; осигуряване на дейността на мобилни екипи за труднодостъпни райони и др.: Според статистическите данни на АЗ средната натовареност на трудов посредник, работещ с регистрирани търсещи работа лица, е 464 лица на месец, което прави по 23 ТРЛ дневно. Освен посещенията по график трудовите посредници приемат безработни, посетили ДБТ по тяхна инициатива, с което броя на дневните посещения нараства, което показва високата им натовареност и необходимостта от осигуряване на допълнителни човешки ресурси. През месец декември 2015 г. приключва изпълнението на договор BG051PO001 - 6.1.05 „Повишаване качеството на предоставяните от АЗ услуги за гражданите и бизнеса с фокус върху уязвимите групи на пазара на труда” - “Да успеем заедно” по приоритетна ос 6 на ОП РЧР 2007-2013 г. Направените анализи показват, че назначените 450 трудови медиатори работят приоритетно с уязвимите групи на пазара на труда, което прави този дял на обслужени безработни лица още по-значим. Активното включване на трудовите медиатори в проведените по проекта 196 трудови борси, доведе до заявяване от страна на работодателите на хиляди работни места и насочването към тях на подходящи кандидати. В рамките на дейността се предвижда да се назначат кейс-мениджъри. През 2013 и 2014г. посредством НП „Активиране на неактивните лица” в 10 бюра по труда бе апробирана услугата „консултиране на безработни лица от мениджъри на случай (кейс-мениджъри)”. Това е една от услугите насочени конкретно към осигуряването на подкрепа за безработните от уязвимите групи на пазара на труда при търсене и започване на работа. Направено проучване сред безработните лица за оценката за дейността на кейс-мениджърите през 2014г. показва, че услугата е много добре приета и нужна - 501 безработни отговарят, че услугата е надхвърлила очакванията им, за 621 лица услугата е отговорила на очакванията им, като няма безработни, които не са доволни от получената услуга. Общо анкетирани са 1 122 безработни. В рамките на дейността се предвижда и назначаване на психолози. По НПДЗ посредством програма „Активиране на некативни лица” 34 психолози предоставят услуги. ЗНЗ предвижда предоставянето на ТРЛ на услугата „психологическо подпомагане”, която не може да се предоставя качествено, без наличието на психолози в бюрата по труда. От направено проучване за дейността на психолозите през 2014 г. 5 927 безработни отговарят, че услугата е надхвърлила очакванията им, за 6 286 лица услугата е отговорила на очакванията им и само 27 не са доволни от получената услуга. Общо анкетирани са 12 240 безработни. Предвижда се назначаване на трудови консултанти. В почти половината бюра по труда през годините бяха изградени Център „Работа” – информационно консултантски звена към ДБТ, с предмет на дейност трудово консултиране и създаване на умения за активно поведение на пазара на труда. Реално част от тях вече не функционират поради напускане на обучените служители и увеличаване обема на работа, свързан с нарастване на броя на обслужваните безработни лица. Осигуряването на допълнителен брой трудови консултанти е необходимо и за продължаване рабаотата на изградените 10 бр. кариерни центрове по схема „Услуги за развитие на гъвкав пазар на труда”, реализирана по ОП РЧР 2007-2013. Дейността на трудовите консултанти е насочена към кариерно информиране и консултиране и подпомагане на самостоятелен и съзнателен избор на професия и/или професионална квалификация, в съответствие с индивидуалните качества на търсещите работа лица. Назначаването на трудовите консултанти ще позволи внедряването на системата MyCompetence и използването й в центровете „Работа”. В рамките на дейността ще бъдат обособени мобилни екипи, в които участват щатни служители на АЗ и наетите по проекта служители. Работата на мобилните екипи ще бъде обезпечена със закупуването на автомобили по дейност 5 и други материално технически средства. Мобилните екипи ще посещават, съгласно утвърден график отдалечените от ДБТ и труднодостъпни населени места, с цел предоставяне на услуги по заетост
 • Разширяване и интегриране услугите на Информационната системата за оценка на компетенциите MyCompetence към дейността на Агенцията по заетостта и потребностите на целевите групи потребители;: Целта на дейността е, от една страна, услугите, предоставяни от Агенция по заетостта, да достигнат до по-широк кръг ползватели (най-вече хората, използващи съвременните технологии), а от друга, в предоставяните услуги да се внедри нов модел на профилиране който дава ясни очаквания за изпълнение на работните задачи и възможност на лицата да вземат по-добри решения за развитието на своята кариера. По този начин в дейността на Агенцията се интегрират работещи инструменти за кариерно консултиране и самоопределяне на притежаваните ключови умения, като се предоставят насоки за реализация на пазара на труда. В рамките на дейността ще се създаде устойчива система за прогнозиране на потребностите на работодателите от работна сила с определени квалификации и умения по сектори и региони – MyCompetence. Ще бъдат разработени и тествани инструменти за създаване на личностен профил. Разработените софтуерни решения ще бъдат интегрирани, чрез системата MyCompetence, като се разработят различен тип модули, електронни версия, компоненти и др. Разработените модули, електронна версия и компоненти се предвижда да се внедрят и ползват в дейностите на АЗ. В тази връзка ще се разработи наръчник правила на АЗ за работа с функционалностите на MyCompetence. За тестването се предвижда да се изберат определени териториални поделения, които да внедрят в работата си възможностите предоставяни от MyCompetence. За обезпечаване на внедряването се предвижда да бъдат обучени служители от АЗ. При необходимост ще се осигурява помощ за потребителите на системата, относно функционалността на модула, в рамките на работното време – по телефон и електронна поща. По дейността ще се осъществява и техническа поддръжка – разрешаване на проблеми, нарушаващи функционалността, отстраняване на недостатъци в програмния код и настройките на софтуера. Системата MyCompetence ще се използва от трудовите консултанти при предоставянето на услуги в центровете „Работа” и ще се внедри в обществените терминали за достъп до база данни от свободни работни места и лица търсещи работа (КИОСКИТЕ). В рамките на дейността ще се проучат възможностите за разширяване на системата MyCompetenc с цел разработване и апробиране на концепции за създаване на специализирани модули.
 • Изследване на неравновесията на пазара на труда на регионално и секторно ниво. Изготвяне на анализи и краткосрочни прогнози за развитието на пазара на труда и бъдещото търсене и предлагане на труд в България в регионален план и по сектори. : Целта на дейността е провеждане на ежегодно Национално представително изследване на неравновесията на пазара на труда на регионално и секторно ниво, което да включва анализи и краткосрочни прогнози за развитието на пазара на труда и бъдещото търсене и предлагане на труд в България в регионален план и по сектори. Изследването си поставя следните задачи:  Да се установи какъв е дефицита на знания и умения при новонаетите лица след завършено образование  Да се набере информация за свободните работни места  Да се набере информация за работните места, които се предвижда да бъдат разкрити през следващите 12 месеца  Да се установят предпочитаните начини от работодателите за наемане на персонал  Да се установят потребностите на работодателите от обучения за своите служители В рамките на дейността се предвижда да се проведат 3 изследвания, като за целта ще се актуализира методиката за извършване на краткосрочни прогнози разработена по проект № BG 051PO001 - 6.1.09 „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите по ОП РЧР 2007-2013 г. При актуализирането на методиката следва да се запазят въпросите в анкетната карта, въз основа на които се събира информация за основни променливи, като: - Относителен дял на работодателите наели лица непосредствено след завършване на образование - Наети лица непосредствено след завършване на средно/висше образование в т.ч.: Извън мерки, програми, проекти и схеми за заетост По мерки, програми, проекти и схеми за заетост - Относителен дял на работодателите установили недостиг на знания и умения - Относителен дял на работодателите, които имат свободни работни места Брой свободни работни места - Относителен дял на работодателите, които предвиждат да разкрият нови работни места през следващите 12 месеца Брой нови работни места - Относителен дял на работодателите осигурили обучение на своите служители през последните 12 месеца - Относителен дял на работодателите, които предвиждат обучение на своите служители през следващите 12 месеца В рамките на анкетната карта могат ежегодно да се добавят ad-hoc модули, чрез които да се получават количествени данни за актуални проблеми на пазара на труда от гледна точка на работодателите, като например за младежите, хората с увреждания, продължително безработни и т.н. Актуализираната методика ще се прилага при извършване на ежегодните изследвания. Въз основа на данни от проведено изследване ще се изготви доклад, който ще съдържа аналитична част от получените първични данни и краткосрочни прогнози за развитието на пазара на труда и бъдещото търсене и предлагане на труд в България в регионален план и по сектори.
 • Информиране и публичност: Предвидените по проекта дейности и съответните резултати от изпълнението на проекта ще бъдат популяризирани пред обществеността, като за целта ще бъдат спазвани стриктно условията и изискванията описани в Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. Ще бъдат предприети всички необходими действия за популяризиране на получената безвъзмездна помощ. С цел популяризация на дейностите по проекта и в изпълнение на изискванията за информираност и публичност на проекти финансирани със средства на ЕС, се предвиждат и следните мерки: • Изработване и поставяне на информационни табели; • Изработване и разпространение на рекламни материали; • Публикуване на актуална информация за проекта на интернет-страницата на АЗ. Целта е да се постигне широка информираност относно планираните дейности и постигнатите в последствие резултати по проекта. В рамките на информационните събития на участниците ще се предоставят информационни/рекламни материали по проекта. Успешната реализация на целите на проекта е пряко свързана с постигането на максимална информираност на широката общественост относно изпълнението на предвидените проектни дейности и постигнатите резултати. Широката информираност е безусловно необходима за постигане на траен ефект от проекта.
 • Организация и управление на проекта: С цел успешно управление и изпълнение на проекта се сформира екип от експерти, които ще ръководят и координират проектните дейности в съответствие с клаузите на сключения с Управляващия орган договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ . Екипът е съставен от служители на Агенция по заетостта, имащи отношение към успешното изпълнение на дейностите по проекта. Екипът за управление на проекта ще изпълнява следните задачи:  изготвяне на план за действие за изпълнението на предвидените по договора дейности;  поддържане на информация по изпълнението и приложението на дейностите по проекта;  изготвяне на процедури и указания за изпълнението на проектните дейности;  контрол, включително и на място, върху изпълнение на проектните дейности;  звършване на своевременна подготовка и провеждане на предвидените тръжни процедури, както и осъществяване на контрол върху изпълнението на договорните задължения на определените изпълнители/доставчици;  своевременно изготвяне и представяне на отчети (технически, финансови и др.) по изпълнението на проекта и осъществяване на ефективна комуникация с Управляващия орган. Екипът за организация и управление се състои от: ръководител-проект; координатори-проект; юристи; счетоводители; експерти. В случай на необходимост, към екипа по проекта ще бъдат привличани и други служители, с цел своевременното изпълнение на проектните дейности. Успешното изпълнение на проекта се основава на добро техническо и финансово управление на предвидените по проекта дейности. То предполага екип от експерти, които имат задълбочени познания в различните аспекти, свързани със спецификата на управлението на дейности, както в администрацията, така и в проектен формат. С оглед успешното управление на проекта, екипът ще създаде и поддържа ефективна система за комуникация, с цел проследяване на цялостния напредък по проекта и своевременно вземане на решения за коригиращи действия. Дейността гарантира ефективното и ефикасно изпълнение на проекта и допринася за постиганите на всички заложени цели и очаквани положителни резултати.

Индикатори

Брой въведени нови или актуализирани процеси и модели на планиране и изпълнение на политики и услуги на пазара на труда, Целева стойност: 3.00, Достигната стойност: 1.00
Брой лица включени в обучение и/или заетост (средномесечно), Целева стойност: 18 000.00, Достигната стойност: 45 362.00
Брой обслужени лица (чрез предоставена услуга, средномесечно), Целева стойност: 180 000.00, Достигната стойност: 368 114.00
Брой проекти, насочени към публични администрации и публични услуги в сферата на пазара на труда, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Заети лица в институциите, работещи в сферата на пазара на труда, повишили своята квалификация, Целева стойност: 2 000.00, Достигната стойност: 26.00
Заети лица в институциите на пазара на труда, обхванати в мерки по програмата, Целева стойност: 2 000.00, Достигната стойност: 923.00

Финансова информация

42 900 000.00 BGN
42 900 000.00 BGN
27 653 419.86 BGN
85.00 %
 • [1] Модернизиране на институциите на пазара на труда, като публични и частни служби по заетостта, и повишаване на адекватността спрямо потребностите на пазара на труда, включително чрез действия за повишаване на транснационалната мобилност на работната сила, както и чрез схеми за мобилност и по-добро сътрудничество между институциите и съответните заинтересовани страни
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 6 435 000.01 0.00 36 464 999.99 42 900 000.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 6 435 000.01 0.00 36 464 999.99 42 900 000.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници , Стойност: 65 999.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници
Предмет на предвидената процедура: „Доразвиване и поддържане на информационна система „Национална база данни за пазара на труда и Европейския социален фонд”, Стойност: 864 000.00
 • Обособена позиция 1: „Доразвиване и поддържане на информационна система „Национална база данни за пазара на труда и Европейския социален фонд”
Предмет на предвидената процедура: Разширяване и интегриране услугите на Информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence към дейността на Агенцията по заетостта и потребностите на целевите групи потребители в изпълнение на проект BG05M90P001-1.004-0001 по ОПРЧР 2014-2020, Стойност: 250 000.00
 • Обособена позиция 1: Разширяване и интегриране услугите на Информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence към дейността на Агенцията по заетостта и потребностите на целевите групи потребители в изпълнение на проект BG05M90P001-1.004-0001 по ОПРЧР 2014-2020
Предмет на предвидената процедура: Абонаментно обновяване и поддръжка на система Архимед за срок от 30 месеца, Стойност: 80 000.00
 • Обособена позиция 1: Абонаментно обновяване и поддръжка на система Архимед за срок от 30 месеца
Предмет на предвидената процедура: „Изготвяне на архитектурно заснемане, сградни инсталационни проекти, КС и КСС за обекти – Дирекции „Регионална служба по заетост”, Дирекции „Бюро по труда” и техните филиали, във връзка с извършване на текущи ремонти”., Стойност: 66 000.00
 • Обособена позиция 1: „Изготвяне на архитектурно заснемане, сградни инсталационни проекти, КС и КСС за обекти – Дирекции „Регионална служба по заетост”, Дирекции „Бюро по труда” и техните филиали, във връзка с извършване на текущи ремонти”.
Предмет на предвидената процедура: „Абонаментно обслужване на програмен продукт „Бизнес Процесор – WEB версия счетоводство /Конто 66/”, Стойност: 110 757.00
 • Обособена позиция 1: „Абонаментно обслужване на програмен продукт „Бизнес Процесор – WEB версия счетоводство /Конто 66/”
Предмет на предвидената процедура: „Извършване на текущ ремонт на сградата на ДБТ „Люлин” по проект BG05M9OP001-1.004-0001-С01 “Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите“ , Стойност: 76 794.69
 • Обособена позиция 1: Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка включва извършване на текущ ремонт на имот, предоставен за нуждите на ДБТ Люлин.
Предмет на предвидената процедура: „Анализ на настоящите услуги на Агенция по заетостта за уязвимите групи на пазара на труда, в т.ч. проучване на потребностите на клиентите, анализ на моделите на предоставяне на услуги и стандартите/инструментариум за всяка услуга, преглед на наличните ресурси (човешки, материални, финансови и технически) за изпълнение на услугите, анализ на възможностите за аутсорсване на отделни дейности; изследване на системата за мониторинг на Агенция по заетостта.”, Стойност: 310 000.00
 • Обособена позиция 1: „Анализ на настоящите услуги на Агенция по заетостта за уязвимите групи на пазара на труда, в т.ч. проучване на потребностите на клиентите, анализ на моделите на предоставяне на услуги и стандартите/инструментариум за всяка услуга, преглед на наличните ресурси (човешки, материални, финансови и технически) за изпълнение на услугите, анализ на възможностите за аутсорсване на отделни дейности; изследване на системата за мониторинг на Агенция по заетостта.”
Предмет на предвидената процедура: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебните пътувания в чужбина за нуждите на Агенция по заетостта”, Стойност: 65 999.00
 • Обособена позиция 1: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебните пътувания в чужбина за нуждите на Агенция по заетостта”
Предмет на предвидената процедура: Доставка на автомобили тип „SUV“ – 5 броя, тип „Хечбек“ – 24 броя, тип „Седан“ – 1 брой за нуждите на Агенция по заетостта, Стойност: 750 000.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на автомобили тип „SUV“ – 5 броя, тип „Хечбек“ – 24 броя, тип „Седан“ – 1 брой за нуждите на Агенция по заетостта
Предмет на предвидената процедура: "Доставка на многофункционални устройства”, Стойност: 921 600.00
 • Обособена позиция 1: "Доставка на многофункционални устройства”
Предмет на предвидената процедура: „Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Агенция по заетостта по обособ. поз., както следва: ОП1–Доставка на канц. материали по проект BG05M9OP001 – 1.004-0001 – „Подобряване на качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите“; ОП2–Доставка на канц. материали по проект BG05M9OP001 – 1.005 -0001– „Обучения и заетост за младите хора“; ОП 3–Доставка на канц.материали, съгласно Списък по чл. 12,ал.1,т.1 ЗОП, по проект „Подобряване на качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите“; ОП4–Доставка на канц. материали, съгласно Списък по чл.12,ал.1, т.1 ЗОП проект „Обучения и заетост за младите хора“;ОП5-Доставка на офис консумативи по проект „Подобряване на качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите“; ОП6–Доставка на офис консумативи по проект „Обучения и заетост за младите хора“ , Стойност: 958 180.87
 • Обособена позиция 1: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – Доставка на канцеларски материали по проект BG05M9OP001 – 1.004-0001 – „Подобряване на качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите“ по ОП РЧР 2014-2020
 • Обособена позиция 2: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – Доставка на канцеларски материали, съгласно Списък по чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗОП, по проект BG05M9OP001 – 1.004-0001 – „Подобряване на качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите“ по ОП РЧР 2014-2020
 • Обособена позиция 3: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 - Доставка на офис консумативи по проект BG05M9OP001 – 1.004-0001 – „Подобряване на качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите“ по ОП РЧР 2014-2020
Предмет на предвидената процедура: „Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на териториалните поделения на Агенция по заетостта по проект BG05M90P001-1.004-0001-C01 „Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите" по приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качество на работните места“, по ОП РЧР 2014-2020 г.", по ОП РЧР 2014-2020 г.", Стойност: 1 237 184.00
 • Обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на териториалните поделения на Агенция по заетостта по проект BG05M90P001-1.004-0001-C01 „Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите" по приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качество на работните места“, по ОП РЧР 2014-2020 г.", по ОП РЧР 2014-2020 г."
Предмет на предвидената процедура: „Събития – кръгли маси, работни срещи и др.“ по проект BG05M90P001–1.004-0001 „Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите“, Стойност: 72 000.00
 • Обособена позиция 1: „Събития – кръгли маси, работни срещи и др.“ по проект BG05M90P001–1.004-0001 „Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите“
Предмет на предвидената процедура: „Закупуване и поддръжка на програмен продукт за работна заплата и човешки ресурси” по Проект BG05M9OP001-1.004 „Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите”, Стойност: 150 000.00
 • Обособена позиция 1: „Закупуване и поддръжка на програмен продукт за работна заплата и човешки ресурси” по Проект BG05M9OP001-1.004 „Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите”
Предмет на предвидената процедура: „Дизайн на нови или подобрени услуги, в т.ч. изработване на стандартизирани пакети от услуги за уязвимите групи на пазара на труда, съобразно техните специфични потребности“ по Проект BG05M9OP001-1.004 „Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите”, Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” ОП РЧР 2014-2020г.“, Стойност: 125 000.00
 • Обособена позиция 1: „Дизайн на нови или подобрени услуги, в т.ч. изработване на стандартизирани пакети от услуги за уязвимите групи на пазара на труда, съобразно техните специфични потребности“
Предмет на предвидената процедура: „Разработване на Е - трудова борса - изработване на Публичен панел, Администрация - онлайн и Администрация - офлайн по проект BG05M9OP001-1.004-0001.С01 „Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите”, Стойност: 165 000.00
 • Обособена позиция 1: „Разработване на Е - трудова борса - изработване на Публичен панел, Администрация - онлайн и Администрация - офлайн по проект BG05M9OP001-1.004-0001.С01 „Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите”
Предмет на предвидената процедура: „Поддръжка и надграждане на информационна система „Национална база данни за пазара на труда и ЕСФ“, Стойност: 2 370 000.00
 • Обособена позиция 1: „Поддръжка и надграждане на информационна система „Национална база данни за пазара на труда и ЕСФ“
Предмет на предвидената процедура: "Абонаментно обновяване и поддръжка на система Архимед” , Стойност: 28 560.00
 • Обособена позиция 1: "Абонаментно обновяване и поддръжка на система Архимед”
Предмет на предвидената процедура: "Абонаментно обслужване на web версия на БИЗНЕС ПРОЦЕСОР – КОНТО 66” (БИЗНЕС ПРОЦЕСОР), внедрен в Централното управление и териториалните поделения на Агенция по заетостта", Стойност: 57 467.20
 • Обособена позиция 1: "Абонаментно обслужване на web версия на БИЗНЕС ПРОЦЕСОР – КОНТО 66” (БИЗНЕС ПРОЦЕСОР), внедрен в Централното управление и териториалните поделения на Агенция по заетостта
Предмет на предвидената процедура: "Разработване на специализиран софтуер за автоматизиране на процесите по регистрация и издаване на разрешения за достъп до пазара на труда на чужденци, граждани на трети държави в Република България", Стойност: 73 500.00
 • Обособена позиция 1: Разработване на специализиран софтуер за автоматизиране на процесите по регистрация и издаване на разрешения за достъп до пазара на труда на чужденци, граждани на трети държави в Република България"
Предмет на предвидената процедура: Извършване на текущ ремонт на сградите и помещенията, в които се помещават териториалните структури на Агенция по заетостта по девет обособени позиции, Стойност: 1 925 181.91
 • Обособена позиция 1: Обособена позиця №1 за Извършване на текущ ремонт на сградите и помещенията, в които се помещават териториалните структури на дирекция "Регионална служба по заетостта" гр. София
 • Обособена позиция 2: Обособена позиця №2 за Извършване на текущ ремонт на сградите и помещенията, в които се помещават териториалните структури на дирекция "Регионална служба по заетостта" гр. Бургас
 • Обособена позиция 3: Обособена позиця № 3 за Извършване на текущ ремонт на сградите и помещенията, в които се помещават териториалните структури на дирекция "Регионална служба по заетостта" гр. Варна
 • Обособена позиция 4: Обособена позиця № 4 за Извършване на текущ ремонт на сградите и помещенията, в които се помещават териториалните структури на дирекция "Регионална служба по заетостта" гр. Ловеч
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на АЗ“, OП №1 Осигуряване на самолетни билети за полети до Брюксел , Стойност: 10 000.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на АЗ“, OП №1 Осигуряване на самолетни билети за полети до Брюксел
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания до други дестинации за нуждите Агенция по заетостта, по ОП № 2 ”Осигуряване на самолетни билети за други дестинации” , Стойност: 60 000.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания до други дестинации за нуждите Агенция по заетостта, по ОП № 2 ”Осигуряване на самолетни билети за други дестинации”
Предмет на предвидената процедура: „Изграждане, внедряване и поддържане на система за видеонаблюдение в Агенция по заетостта по проект BG05M9OP001-1.004-0001.С01 „Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Стойност: 750 000.00
 • Обособена позиция 1: „Изграждане, внедряване и поддържане на система за видеонаблюдение в Агенция по заетостта по проект BG05M9OP001-1.004-0001.С01 „Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.