English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05SFOP001-5.001-0003-C01
Техническа помощ за УО на ОПДУ за подготовка, изпълнение, наблюдение, контрол, информация и комуникация по ОПДУ
ЕСФ ==> Добро управление
03.12.2018
01.02.2019
31.12.2021
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България
 • Територията на ЕС

Описание

Осигуряване на ефективно управление, изпълнение, наблюдение и контрол на ОПДУ, чрез укрепване и повишаване на институционалния капацитет на Управляващия орган на Оперативна програма "Добро управление" и повишаване капацитета и информираността на бенефициентите по програмата.
Дейности
 • Подготовка, изпълнение, наблюдение и контрол на ОПДУ: Дейността е насочена към цялостно подпомагане на дейностите по подготовка, изпълнение, наблюдение и контрол на ОПДУ, както и за съхранение на документи по ОПАК и ОПТП 2007-2013 г. Планирани са разходи за възнаграждения, включително и допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на всички служители на УО на ОПДУ. Изпълнението на дейността ще способства за високата мотивация на всички служители на всички етапи – програмиране, договаряне, мониторинг и верификация, финансово управление, наблюдение, информация и комуникация. По този начин тя ще има пряк ефект за осигуряване на ефективност на управлението на програмата. Предвидена е консултантска подкрепа и специфична експертиза при идентифицирана необходимост за всеки от етапите на управление на ОПДУ, като прилагане на европейска нормативна рамка, юридически услуги, ИП експертиза, статистическа обработка на данни, верификация на разходи и др. Една от основните функции на УО на ОПДУ е да координира и подпомага работата на Комитета за наблюдение (КН) и Подкомитета. Организирането на заседанията изисква осигуряване на ресурси и услуги. За ефективно управление на ОПДУ е необходимо постоянното укрепване на административния капацитет на служителите в УО на ОПДУ и членовете на КН. Планирани са участия в специализирани обучения в страната и чужбина (съгласно годишен план за обучения), организиране на семинари и тиймбилдинг програми насочени към постигане на целите на УО на ОПДУ. Изграждането и поддържането на жизнеспособна и ефективна комуникация между служителите на дирекцията е ключова предпоставка за преодоляване на предизвикателствата пред дирекцията. В рамките на дейността следва да се обезпечи и участието на представители на УО на ОПДУ в работни групи, комитети и форуми, организирани от институции и органи на ЕС. При изпълнение на задълженията си, служителите на УО на ОПДУ извършват проверки на място по проекти (съгласно годишен план за проверки), участват в заседания на РСР и РКК, участват в събития организирани от мрежата ОИЦ, участия на събития, организирани в изпълнение на проекти, финансирани по ОПДУ и др. Разходите за извършване на тези дейности ще са съгласно Наредбата за командировките в страната. Техническото обезпечаване на дейността на УО на ОПДУ включва доставка на офис оборудване и обзавеждане, закупуване на офис материали и консумативи, доставка на специализиран софтуер, поддръжка и ремонт на оборудването, поддръжка и ремонт на работните помещения (вкл. ежедневно почистване) и др., необходими за изпълнение на преките задължение на служителите. С оглед спазване на тригодишния срок, в рамките на който разходооправдателните документи във връзка с помощта трябва да се пазят на разположение в съответствие с член 90 от Регламент (ЕО) № 1083/2006, е необходимо да бъдат наети специализирани помещения за съхранение на архиви и да се осигури поддържката на помещенията, в които се съхраняват документите по програмите.
 • Информиране и комуникация: В рамките на тази дейност ще бъдат организирани различни видове публични събития в зависимост от нуждите на УО: информационни дни, обучения за бенефициенти, годишни информационни събития, пресконференции, конференции и др. Ще бъдат изработени информационни и рекламни материали по ОПДУ и при необходимост ще бъде организирана рекламно-информационна кампания за популяризиране на резултатите по програмата. В съответствие със задължението на УО за информиране на кандидатите и бенефициентите по отношение на възможностите и процедурите за кандидатстване ще бъдат организирани информационни дни, насочени към потенциалните бенефициенти. Броят на тези събития ще бъде определен съобразно заложените в Индикативната годишна работна програма процедури. След сключването на договори с УО на вече одобрените бенефициенти е предвидено провеждане на обучения за правилно управление на проекти. По време на тези обучения бенефициентите биват запознати с основните правила за качествено изпълнение на проектите, с процеса на мониторинг и финансово изпълнение, с процедурите за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП, както и със задълженията си за деклариране на нередности и осигуряване на информация и публичност. Съгласно изискванията на Регламент 1303/2013 г. веднъж годишно УО на ОПДУ ще организира по едно голямо информационно събитие (или мащабна годишна дейност), на което ще се популяризира изпълнението на програмата и подкрепата на ЕСФ за изграждането електронно управление, модерна и ефективна администрация, прозрачна и работеща съдебна система и силно гражданско общество. При необходимост ще бъдат организирани конференции, пресконференции, кръгли маси като още една мярка за постигане на прозрачност и повишаване на информираността за обхвата, целите и резултатите от ОПДУ и за приноса на ЕСФ. Подобни информационни форуми ще се организират по актуални теми, отнасящи се до дейността на УО или във връзка с конкретни информационни поводи, възникнали в хода на изпълнение на програмата. В рамките на дейността е предвидено изработването на рекламни и печатни информационни материали за обезпечаване нуждите на организираните публични събития и за популяризиране на ОПДУ и ЕСФ. Печатните информационни материали (брошури, дипляни, листовки, плакати, ръководства, наръчници и др.) ще включват максимално ясна и разбираема информация в синтезиран вид, онагледена по подходящ начин. Чрез актуализиране на секция на ОПДУ в www.eufunds.bg ще бъде популяризирана ОПДУ. Дейността предвижда постоянно обновяване, поддържане и развитие на секцията. При необходимост може да се използват рекламни банери за популяризиране на ОПДУ и на конкретни инициативи в интернет. Предвижда се изработване и излъчване на информационни аудио-визуални материали (кратки рекламни ТВ клипове и радио спотове) в ефирното време на телевизионните и радио оператори. Освен реклама в телевизии и радиа, за целите на популяризиране на ОПДУ и осигуряването на достъпна информация във връзка с обявяването на нови процедури за кандидатстване, популяризиране на добри практики и отразяване на напредъка по изпълнението на програмата ще бъдат използвани и печатните медиите, в които ще се публикуват статии, интервюта и други информационни материали в зависимост от комуникационните нужди на УО. За да се проследи ефектът от провежданата комуникационна политика, ще бъде правен постоянен мониторинг на медиите и контент анализ. Това ще позволи на УО да проследява в реално време публичния си образ и да реагира на възникнали конкретни ситуации. Ще се поддържа архив на публикациите и излъчванията в медиите.

Индикатори

Обучени служители на УО и членове на КН, Целева стойност: 1 200.00, Достигната стойност: 0.00
Брой публични информационни събития, Целева стойност: 66.00, Достигната стойност: 0.00
Брой служители, чиито заплати се съфинансират от техническа помощ, Целева стойност: 59.00, Достигната стойност: 0.00
Изработени информационни материали по вид (печатни, електронни и аудиовизуални), Целева стойност: 10.00, Достигната стойност: 0.00
Проведени заседания на КН, Целева стойност: 6.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

11 499 000.00 BGN
11 499 000.00 BGN
1 297 184.86 BGN
85.00 %
 • [1] Подготовка, изпълнение, наблюдение и контрол
 • [1] Информиране и комуникация
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Големи градски райони (гъстонаселени, с население >50 000 души)
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 1 724 850.00 0.00 9 774 150.00 11 499 000.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 1 724 850.00 0.00 9 774 150.00 11 499 000.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: „Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги, вкл. мобилен интернет, чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за нуждите на Министерския съвет и неговата администрация и специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност“, Стойност: 300 000.00
 • Обособена позиция 1: „Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги, вкл. мобилен интернет, чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за нуждите на Министерския съвет и неговата администрация и специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност“
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на самолетни билети за страната и чужбина за превоз на пътници и багаж; хотелски настанявания в чужбина; хотелски настанявания в София и страната на външни за администрацията на Министерския съвет лица (включително чуждестранни лица), когато разходите са за сметка на бюджета на Министерския съвет; хотелски настанявания в страната за групови мероприятия (10 и над 10 души); конферентни услуги в София и страната и ресторантьорски услуги в София и страната, Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на самолетни билети за страната и чужбина за превоз на пътници и багаж
Предмет на предвидената процедура: „Извършване на проверки на място по проекти/бюджетни линии по Оперативна програма „Добро управление“, Стойност: 69 500.00
 • Обособена позиция 1: Извършване на проверки на място по проекти/бюджетни линии по Оперативна програма „Добро управление
Предмет на предвидената процедура: Разходи за рекламни и печатни материали, Стойност: 225 000.00
Предмет на предвидената процедура: Разходи за разработване на аудио-визуални продукти-ТВ и радио спотове, Стойност: 900 000.00
Предмет на предвидената процедура: Логистика и самолетни билети, Стойност: 1 080 000.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.