English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-4.003-0030-C01
Възможности за ранно детско развитие на ромските деца от община Сунгурларе
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
01.11.2018
01.11.2018
01.07.2020
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

Проектът цели да засили транснационалното сътрудничество между Община Сунгурларе, България и "Център за експертиза за социалните грижи в югоизточно Финландия", град Лааперанта, в усилията им да създадат повече възможности за социално включване на семейства с малки деца в сходна социална ситуация. Конкретно в България, проектните дейности ще подпомогнат местните власти и семействата да посрещнат нуждите от ранно детско развитие на децата на възраст 0-6 години от семейства на етнически малцинства и маргинализирани общности.
В рамките на проекта Община Сунгурларе ще получи възможности да проучи задълбочено чрез експертен подход иновативните практики "Фамилен център" и "Деца рисуват", създаващи безопасно, развивавщо социално пространство за децата и техните родители. В допълнение, по проекта ще бъде проучена и практиката за предоставяне на интегрирани услуги чрез междусекторен, мултидисциплинарен подход, съобразен и адаптиран към конкретните нужди и структурата на населението. Ще бъдат реализирани документално проучване, проучвателно посещение и експертни срещи лице в лице и онлайн, които ще доведат до изработването на експертни докади с описание и анализ на проучените практики. 
По проекта са предвидени и дейности за трансфериране на проучените практики след подходящото им адаптиране съобразно конкретните нужди на целевите групи и местния контекст в община Сунгурларе. За целта, ще бъдат реализирани партньорски срещи за обсъждане и взаимно споделяне, работа на терен в Сунгурларе за приложение на практиката „Деца рисуват“, в която са въвлечени и родителите на децата, изграждане на фамилен център и на междусекторна общинска работна група за ранно детско развитие. Очакваме да постигнем социално-иновативен подход, която ще увеличи възможностите в общината за ранното детско развитие на деца от социално изключени семейства, ще подобри родителския капацитет и междусекторото партньорство в общината, както и ще изградим трайно партньорство с колегите от Финландия.
Дейности
 • Проучване и анализиране на опита от три иновативни за България практики, прилагани във Финландия. : Целта на дейността е да се проучи опитът от прилагането във Финландия на три иновативни за България практики - Фамилен център, Мултидисциплинарен - междусекторен подход и Деца рисуват (Kids draw) както и да се проучи методологията на концепцията за прилагането на Комплексна грижа за малки деца (Nurturing Care). Проучването трябва да приключи с изготвяне на анализи с изводи и препоръки. По-конкретно: - От практиката на Фамилните центрове се цели да се проучат възможностите за интегрирано предоставяне на специализирани услуги за ранно детско развитие в специализирана институция. Особен акцент при проучването на тази практика трябва да се постави върху възможностите за достигане на тези услуги да най-уязвимите и маргинализирани семейства. - От практиката на прилагането на мултидисциплинарния междусекторен подход се цели да се проучат методите и подходите за подобряване на междуинституционалния механизъм за за координиране на работата на различните институции и организации, отговорни за ранното детско развитие и адаптирането на услугите, които те предлагат съобразно конкретния контекст.. - От практиката Деца рисуват (Kids draw) е важно да се разбере как може да се използат артистични дейности за приобщаване на деца от уязвими и маргинализирани общности, чиито семейства не биха могли да подсигурят включването на децата в такъв род дейности. Важен въпрос от проучването ще бъде да се разгледат възможностите за прилагане на подхода в детските градини на територията на общината. Дейността включва провеждане на документално проучване и проучвателно посещение във Финландия. Документалното проучване включва: 1. Идентифициране и набиране с помощта на партньора по проекта на подходящи документи за проучване; 2. Обсъждане на логическата рамка и съгласуване на работата на експертния екип ; 3. Преглед и анализ на събраните документи и изработване на експертни доклади, представящи в детайли всяка от проучените иновативни практики; Проучвателното посещение цели експертите по проекта и представители на местната власт и заинтересовани страни от община Сунгурларе да се запознаят на място с прилагането на различни практики и подходи от партньорската организация за работа с различни групи от уязвими общности, както и да имат възможност да получат обратна връзка от хора, които участват в прилагането на тези подходи.Съвместно с експерти от партньорската организация ще бъдат посетени институции и организации, които използват в работата си различни подходи от тези практики.
 • Адаптиране и пилотно прилагане на иновативните практики: : Целта на дейността е да бъдат комбинирани и адаптирани проучените иновативни практики към нуждите на целевата група на проекта и трансферирани като модел на социална иновация за социална интеграция на нова целева група в нов контекст - осигуряване на нови възможности за ранно детско развитие на ромски деца и техните семейства от уязвими ромски общности от няколко населени места в община Сунгурларе.За изпълнението на дейността се предвижда да се наемат двама експерти в социалното включване на ромите в областите социология, социални дейности, педагогика/психология. Работата на експертите е свързана с адаптирането на иновативните практики, изработването на методология за прилагането им и оказване на непрекъсната методическа помощ и консултиране на екипа на проекта. Дейността включва: 1. Сформиране на екип от наетите експерти и хора от екипа на проекта.Работни срещи за обсъждане модел на социални иновации на основата на проучените иновативни практики. 2. Създаване и организиране дейностите на "Фамилен център". Целта на Фамилния център е да се подпомогнат ромски родители от уязвими семейства да повишават уменията си за полагане на адекватни грижи за децата им. Ще бъде разработена програма за организиране на дейностите в центъра. Програмата ще включва дейности за самоорганизация на майките в семейния център, за включване на млади родители в социално-културния живот на общината, за повишаване на социалната ориентираност на жените майки, специални занимания за повишаване на родителските и социалните умения на млади ромски майки в различни сфери, общи дейности за жените и децата им, дейности за взаимно обучение. Предвижда се и обслужване на уязвими семейства в селата, които са отдалечени от общинския център, в който ще бъде ситуиран фамилния център.За обезпечаване дейностите на Фамилния център , Община Сунгурларе ще предостави за безвъзмездно ползване етаж от сграда намираща се в гр.Сунгурларе , квартал 56- централен градски парк и специализирано транспортно средство. По проекта ще бъде закупено оборудване и обзавеждане за Фамилния център с всички необходими уреди, материали и консумативи за дейностите. Оборудването е необходимо от една страна за да се подсигури функционирането на Фамилния център, а от друга да се обезпечи изпълнението на разработената програма с дейности. Ще бъдат назначени трима души от общността, които ще отговарят за привличането на семействата към работата на центъра и провеждането на дейностите. Всеки един от тях ще работи в различна сфера- образование, здравеопазване и общностно развитие. 3. Трансфериране на иновативната практика "Деца рисуват" в детските градини, посещавани от децата от уязвимите семейства, с цел създаване на приобщаваща среда в тях. Предвижда се разнообразяване на образователните дейности чрез провеждане на различни извънкласни и извънучилищни дейности, с включване в тях на родителите на децата. За целта детските градини ще бъдат оборудвани с всичко необходимо за създаване на мултикултурна среда и за провеждане дейности, свързани с различни изкуства, занимателни образователни игри, съвременни технически средства, които ще повишат възможностите за развиване на творческите способности и себеизява на всяко дете. 4. Изграждане на мултидисциплинарен екип за ранно детско развитие. Целта на дейността е да се въведе интегриран подход в работата на всички институции, имащи отношение към ранното детско развитие. Ще бъде сформиран екип от представители на всички тези институции, който ще подпомага местната власт за разработване и прилагане на политиките за ранното детско развитие, ще разглежда случаи на нарушаване на права на деца, ще планира дейности за информиране на общността за необходимостта и важността на правилното ранно детско развитие и др. 5.Изработване на брошура, описваща адаптираните иновации и подходите за тяхното прилагане
 • Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересованите страни: Дейността цели да се повиши капацитетът на партньорите и заинтересовани страни като местните и регионални власти по отношение прилагането, мониторинга и оценката на иновативните практики и подходи. Дейността включва: 1. Обменно посещение на партньорите от Финландия в България- целта на посещението е да се обмени опит между партньорите, като експерти от партньорската организация ще се запознаят с процеса на прилагането на проучените практики и ще подпомогнат процеса на тяхното пълно адаптиране. Освен това те ще се запознаят с разпространената и прилагана в община Сунгурларе практика на медиация в уязвимите общности. 2. Експертен семинар във Финландия за споделяне на опит, експертиза и знания- в семинара ще участвант 4 души, участници в проекта от експертния екип. Семинарът има за цел да се направи оценка на адаптирианите практики и тяхното приложение, както и на възможностите за намиране на общи подходи за разрешаване на сходни проблеми в двете страни. 3. Онлайн срещи между транснационалните екипи екипите - 6 бр. срещи. Целта на тези срещи е да се осъществи непрекъснат процес на обмен на информация между партньорите относно хода на дейностите, разрешаването на възникнали текущи въпроси, прилагането на адаптираните подходи и тяхното подобряване и др. 4. Обучение в иновативните подходи за всички учители от детските градини - Цикъл от три обучения по три дни за прилагане на нови подходи и методи за работа с деца от уязвими и маргинализирани общности- интеркултурни методи за образование и комуникация, работа с двуезични деца, подходи за комуникация с родители, междусекторен подход за съвместна работа с представители на други институции, за повишаване на сензитивността им към проблемите на уязвимите и маргинализирани етнически общности и др. За провеждане на обученията ще бъдат наети експерти обучители, които ще разработят програма за цикъла от обучения. 5. Обучение на мултидисциплинарния екип. Предвижда се провеждането на обучение на екипа за придобиване на нови и адекватни умения за междусекторната работа в екип, за прилагане на интегративни подходи за работа с маргинализирани общности, за предоставяне на адекватни услуги в общността, за повишаване на сензитивността им към проблемите на уязвимите и маргинализирани етнически общности и др.
 • Оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на иновацията: Целта на дейността е да се изготви независима оценка на изпълнението на проекта. Оценката на постигнатите резултати ще проследи логическата връзка между заложените в проектното предложение цели и дейности и тяхното реално изпълнение. Оценката ще проследи на практика следните параметри: • Проследяване постигането на целите и резултатите на проекта, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевата група; • Особености при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта; • Ефективност и ефикасност на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати. С цел да се гарантира пълна обективност и точност на оценката тя ще се извърши от външна за общината организация, която ще бъде избрана след провеждане на процедура за избор на изпълнител, съгласно разпоредбите на българското законодателство. Предвижда се процедурата по избор на оценител да се проведе през 17 месец от старта на проекта, като самата оценка ще се направи през 18 месец.
 • Разпространение на постигнатите резултати: Целта на дейността е постигнатите резултатите от проекта и събраната аналитична информация за проучените и адаптирани иновативни практики за социална интеграция на маргинализирани общности да достигне до възможно най- широк кръг от заинтересовани страни както в община Сунгурларе, в която ще се провеждат дейностите, така и на територията на цялата страна. За целта е в рамките на проекта ще бъдат използвани два канала за разпространяване на информация. Първият канал е чрез публикации в електронни сайтове, социални мрежи и печатни медии, а другия канал е чрез организиране на специален семинар за популяризиране на адаптираните и пилотирани иновации сред всички заинтересовани страни. Предвиждаме няколко публикации в местни и национални медии, в сайта на общината, както и в сайтове на съседни общини и партньорски организации. Финалният информационен семинар за популяризиране на пилотираните иновации сред заинтересованите среди ще се проведе в края на проекта, като за участие в него ще бъдат поканени представители на институции, местни власти от съседни общини, както и представители на целевата група.В семинара ще участват и представители на партньорската организация. На базата от резултатите от оценката на постигнатите резултати транснационалния екип ще подготви необходимата информация за представяне на семинара. Тази информация ще се преведе и на английски език и с помощта на партньора ще може да се разпространи и в региона на партньорската организация. Разпространението на информацията ще се извърши през последните два месеца от проекта. Достъп до тази информация ще има и след приключването на проектните дейности- на сайтовете на кандидата и партньора по проекта, както и на сайтовете на партньорски организации.

Партньори

Партньори
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Трансферирани иновативни практики - ИП7, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 0.00
Идентифицирани иновативни практики - ИП7, Целева стойност: 3.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

192 203.00 BGN
192 203.00 BGN
38 440.60 BGN
95.00 %
 • [1] Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Транснационално сътрудничество по ЕСФ
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 9 610.15 0.00 182 592.85 192 203.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 9 610.15 0.00 182 592.85 192 203.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ И ДИДАКТИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ № BG05M9OP001-4.003-0030 C01 „ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ НА РОМСКИТЕ ДЕЦА ОТ ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ , Стойност: 48 305.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.