English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-4.001-0158-C01
"Устойчиво предприемачество за младежи като бизнес моделът на бъдещето"
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
20.09.2017
15.11.2017
31.12.2018
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

С оглед на идентифицираните предизвикателства и потребности основната цел на проекта е насърчаване на самостоятелната заетост сред младежи и развитие на младежко предприемачество чрез активно транснационално сътрудничество и трансфер на иновативни практики с оглед постигане устойчиви и успешни бизнеси.
В този контекст проектът включва дейности, които ще повишат уменията и компетенциите на представителите на кандидата, за да функционират като добри онлайн-ментори на младежи, имащи интерес да започнат самостоятелен бизнес в сферата на зелената икономика.Това пряко допринася за удовлетворяване потребностите на целевата група.В този контекст са насочени дейностите, осигуряващи изучаване на чуждестранен опит и предоставящи конкретни форми на засилено сътрудничество в т.ч. изготвяне на анализ за опита на държави от ЕС и обмяна на иновативни практики при провеждане на работни срещи.Всичко това осигурява необходимите предпоставки за последващ успешен трансфер и въвеждане на иновативен модел и инструменти, подпомагащи развитието на устойчиво младежко предприемачество и самостоятелна заетост в сферата на зелената икономика. Иновацията е от ключово значение, тъй като онлайн менторите ще популяризират ползите за обществото от предприемачество в зелената икономика, ще разяснят необходимостта от придобиване на предприемачески умения и ще споделят своя опит сред младежите.
За успешен трансфер на иновацията и устойчивото й прилагане и след приключването на проекта допринасят планираните дейности за оценка на приложимостта на иновативната практика и разпространение на постигнатите резултати.Това ще съдейства за повишаване информираността на целевата група по отношение на ползите от предприемачество в зелената икономика и ще съдейства за мотивацията им да използват менторски услуги при развиването на собствен бизнес в тази сфера. По този начин ще се насърчи се развитието на младежко предприемачество в зелената икономика и създаването на устойчиви бизнеси.
Дейности
 • Изготвяне на специфичен анализ и изследване на опита на други държави-членки на ЕС относно насърчаване развитието на младежкото предприемачество и устойчив бизнес : Изпълнението на дейността е насочено към повишаване информираността, уменията и компетенциите на представители на кандидата, имащи интерес да направят социален принос към обществото като подпомагат и насочват млади хора в изграждането на предприемачески умения и развият собствен бизнес в сферата на зелената икономика. В тази връзка дейността е насочена към постигане на поставените цели на проекта и по-специално към специфична цел 1: Засилване на транснационално сътрудничество в сферата на насърчаване на самостоятелната заетост и развитие на устойчив бизнес сред младежи чрез анализ на чуждестранния опит и обмяна на ноу-хау и иновативни практики между партниращите организации. Планирано е изготвяне на 1бр. специфичен анализ на опита на 3 държави-членки на ЕС в това число и Англия във връзка с насърчаване развитието на младежко предприемачество и устойчив бизнес. Анализът следва да включва страни, които: имат въведени иновативни и ефективни модели и подходи в процеса на насърчаване изграждането на предприемачески умения сред младите хора; имат успешно развити инструменти, подпомагащи младите предприемачи да развиват устойчив бизнес; примери за конкретни сфери на развит “зелен бизнес” и т.н. Партньорът ще съдейства с приложимата информация относно опита в неговата държавата в сферата на насърчаване на самостоятелната заетост и развитие на устойчив бизнес сред младежи. Изготвянето на анализа ще допринесе за повишаване информираността, уменията и компетенциите на представители на кандидата, на база на които по-лесно да могат да достигнат до представители на целевата група и да приложат върху тях на практика наученото. Ще могат да изградят добри менторски умения и по този начин ще подпомагат млади хора да развиват идеите си. А младежите са тази група от обществото, която има нужда от наставничество при предприемането на тази нелека задача да развият успешен и устойчив бизнес. Именно менторите са тези, които могат да съдействат в тази насока. Усвоените познания от анализа ще допринесат за въвеждане на успешни подходи за популяризиране на ползите от развитие на предприемачески умения, необходими за стартирането и управлението на успешен бизнес. По този начин се създават предпоставки за повишаване интереса на младежите за подкрепа при стартиране на бизнес от ключови фигури.В този контекст изпълнението на дейността ще окаже положително въздействие върху потребностите на целевата група. Чрез познанията за това какво се прилага в другите страни , какви подходи и техники са използвани, представителите на кандидата ще могат да адаптират информацията към условията в България и по-конкретно към нуждите на целевата група. В тази връзка информация от анализа ще подпомага и допълва процеса на адаптиране на планираната социална иновация, като предоставя по-широка картина и избор от добри примери и конкретни мерки, практически похвати, които потенциално могат да бъдат използвани и адаптирани за българската действителност и целите на иновацията. Ще се знае какви ползи са донесли за обществото в изследваните държави, както и какво може да се надгражда, допълва и изменя, за да се постигне по-добър социален ефект. Освен това изготвеният анализ ще може да се използва при последващата дейност в проекта- провеждането на работни срещи за обмяна на опит, добри практики и подходи за насърчаване на самостоятелната заетост сред младежи и развитие на младежко предприемачество. Дейността включва следните последователни етапи: -Избор на външен изпълнител, който да изготви анализа; -Сключване на договор за услуга; - Изпълнение на услугата-изготвяне на анализ.
 • Повишаване капацитета на партньорите и заинтересованите страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи чрез организиране на две работни срещи за обмяна на информация, добри практики и модели в сферата на развитие на предприемачество и устойчив бизнес от младежи: Основната идея на дейността е да се осъществи обмяна на опит и добри практики за менторство на млади предприемачи, което ще допринесе представителите на кандидата да добият необходимият опит и познания. Това ще за изграждането им като добри ментори на младежи, имащи интерес да започнат самостоятелен бизнес в сферата на зелената икономика. Също така изпълнението на дейността предоставя възможност за изграждане на засилено транснационално сътрудничество. В тази връзка е насочена към постигане на заложените в настоящия проект цели и към специфичната цел на ИП 4. Планирано е провеждане на две работни срещи в Англия. Посещенията на място, пряката комуникация с партньора и споделянето на неговия опит ще окажат положително влияние върху компетенциите на представителите на кандидата.Партньорът по проекта има дългогодишен опит в разработването и предоставянето на програми и методи за подкрепа на повече млади предприемачи и като цяло за постигане на по-голяма икономическа независимост. Освен това разполага с екип от активни предприемачи и експерти със значителен опит при подпомагане създаването на повече успешни и по-устойчиви бизнеси. Именно поради тези причини партньорството в рамките на проекта ще окаже ключово влияние върху трансферирането на социална иновация в България. Планирано е провеждане на две работни срещи в Англия, всяка с продължителност 5 дни (в това число и дните за пътуване). При провеждане на всяка от работните срещи от страна на кандидата участие ще вземат по 5 лица. От своя страна партньорът ще осигури ключови експерти, които да споделят своя опит и иновативни практики и специфично ноу-хау. Първата работна среща ще бъде организирана с цел представителите на кандидата да придобият умения и компетенции по отношение на прилаганите от чуждестранния партньор иновативни модели и инструменти за насърчаване на младежко предприемачество в зелената икономика. Ще имат възможност да добият по-ясна представа за иновативния модел-изграждане и функциониране на онлайн ментори. Ще могат да се запознаят с конкретни иновативни инструменти, прилагани от партньора, относно насърчаване на млади хора да стартират собствен бизнес в зелената икономика в т.ч. провеждане на кампании, дни на отворените врати и т.н. Придобитият опит и познания от участието в тази работна среща, българските участници, представители на кандидата ще могат да надградят, а и да се осъвършенстват в сферата на менторството чрез участие във втората работна среща, съвместно с партньора.Тя ще бъде насочена конкретно към тяхната подготовка за онлайн ментори. Ще проучат конкретни подходи и начини за успешно достигане до и подпомагане на целевата група. Ще придобият ключови умения относно самото адаптиране на иновативния подход-изграждане и функциониране на онлайн ментори; на място ще мога да проучат ефекта на прилаганата в страната-партньор иновацията, а също и да обсъдят начините за прилагането й, съобразно българските условия. По време на двете работните срещи всички участници ще имат възможност заедно да обсъдят и коментират свои идеи, мнения, препоръки на база на специфичния анализ на опита на държави-членки на ЕС. Българските участници ще си водят доклади, съобразно с програмата, които ще могат да използват при предстоящото адаптиране на социалната иновация. От друга страна експертите от страна на партньора ще участват в координирането на двете работни срещи и ще подпомагат българските участници по отношение на адаптирането на иновативните подходи и инструменти, които искат да приложат, съобразно българските условия. Дейността ще включва няколко последователни етапа: - избор на външен изпълнител за организиране на работните срещи в Англия и сключване на договор за услуга; - подготовка на българските участници, съгласно предварително определени програми за провеждане на работните срещи; - провеждане на две работни срещи.
 • Адаптиране и въвеждане на иновативен модел и инструменти, подпомагащи развитието на младежко предприемачество и устойчив бизнес: Изпълнението на дейността допринася за изграждане на засилено сътрудничество с чуждестранни партньори. Предоставя възможност представителите на кандидата да приложат на практика усвоените познания и компетенции от чуждестранния опит относно подпомагане развитието на младежко предприемачество. Предвид изградената основата от предходните две дейности ще могат да приложат на практики иновативния подход и инструменти, съобразно условията на страната. В унисон с това дейността е насочена към постигане на поставените цели на проекта или по-конкретно на специфична цел 2. В рамките на тази дейност е планирано да се стартира с работа по адаптирането на идентифицираната практика. Този етап е от изключителна важност за самото пилотно прилагане на иновацията. Ще бъде изготвен доклад съдържащ информация за характеристики и специфики на местната действителност по отношение на младежкото предприемачество в зелената икономика и самостоятелната заетост. Това ще се извърши от външен изпълнител, тъй като за самата експертиза са необходими експерти в конкретната област. След това ще се премине към пилотното прилагане на иновацията и иновативните инструменти. На база на доклада и информацията от проведения анализ на чуждестранен опит и работните срещи, представителите на кандидата ще изготвят - „Обучителен наръчник на ментора“ -иновативен инструмент, които ще подпомага успешното прилагане на иновацията. Чрез наръчника ще могат да доусъвършенстват своите компетенции и менторски умения, а именно: да бъдат успешен източник на идеи, както по отношение на осигуряването на достъп до знанието, така и да са добри в комуникацията. Следва самото трансфериране на иновацията, чиято основна идея е изграждане и функциониране на онлайн-ментори, които да наставляват и подпомагат млади хора, имащи интерес да развиват собствен бизнес в зелената икономика. Целта на онлайн-менторството е да се разясни необходимостта от придобиването на предприемачески умения и опит, да се мотивират млади хора да развиват своите идеи като бъдат подпомагани от опитни наставници. За да се подкрепи социалния принос на онлайн-менторите, подпомагащи млади предприемачи в „зеления“ бизнес допринася и друг иновативен инструмент допълващ иновативния модел, а именно провеждането на „Ден на отворените врати за подкрепа на младежкото предприемачество в зелената икономика“. Събитието ще бъде отворено за посещение от експерти и лица, имащи интерес да развият менторски умения и да подпомагат бъдещи млади предприемачи в секторите на зелената икономика, а също така ще бъде достъпно и за лица, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност в тази сфера. Събитието ще бъде с двустранна насоченост, като популяризира менторството и паралелно с това насърчи интереса за развитие на предприемачеството. Ще се предостави възможност за преки срещи между представители на кандидата- ментори и лица, имащи интерес за стартиране на собствен бизнес. Преките срещи ще допринесат представителите на целевата група да изградят ясна картина за необходимостта от наставничество, особено когато става въпрос за стартиране на „зелен“ и устойчив бизнес. Това ще предостави възможност за първи стъпки към изграждането на бъдещи менторски отношения между двете групи. В тази връзка иновация е пряко ориентирана към удовлетворяване потребностите на целевата група. Чрез въведения иновативен модел и инструменти ще се популяризират ползите за обществото от предприемачеството, ще се разпространи идеята за необходимостта от менторство за придобиването на предприемачески умения и опит в сферата на зелената икономика и ще се представи предприемачеството като възможност за кариерно развитие. Изпълнението на тази дейност ще бъде организирано в следните етапи: -избор на външен изпълнител сключване на договор за услуга; - изпълнение на работа по адаптиране на иновацията; - пилотно прилагане на иновативната практика и подпомагащите я инструменти.
 • Оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на иновативните елементи: Изпълнението на дейността ще предостави информация за постигнатите резултати и за това необходимо ли е и какво да се променя или допълва по иновативния подход. Това ще допринесе за успешен трансфер на социалната иновация и по-добра ефективност и успешно бъдещо продължаване на прилагането й и след приключване на проекта. В този контекст дейността е насочена към постигане на поставените цели на проекта или по-конкретно на специфична цел 2: Трансфериране на иновативен подход и инструменти, подпомагащи развитието на устойчиво младежко предприемачество и самостоятелна заетост на младежи в зелената икономика, в т.ч. чрез адаптиране, пилотно прилагане, оценка и разпространение на резултатите. В рамките на тези дейност е планирано изготвянето на 1бр. Доклад за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на иновативната практика при насърчаване самостоятелната заетост сред младежи и развитие на предприемачество в зелената икономика. Към доклада може да се включи и информация от проведено анкетно проучване сред целевата група. Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител. Изпълнението й ще предостави информация за хода на реализацията на иновативния подход и инструменти към него при насърчаване на самостоятелната заетост и развитие на устойчив „зелен“ бизнес сред младежи. Освен това оценката на постигнатите резултати е важен елемент при взимането на решения за продължаване, изменение, допълване или прекратяване на реализацията на идентифицирания иновативен модел. Оценката ще проследи на практика следните параметри: • Проследяване постигането на целите и резултатите на проекта, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевата група; • Особености при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта; • Ефективност и ефикасност на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати. По този начин се създават допълнителни условия за успешен трансфер на социалната иновация и предпоставка за устойчивото й прилагане и след приключването на проекта. Изпълнението на дейността пряко кореспондира и с идентифицираните потребности на целевата група, тъй като дава информация до колко въвеждането на иновативния модел е удовлетворило техните нужди. Изпълнението на дейността включва следните етапи: -Избор на външен изпълнител за изготвяне на доклада; - Сключване на договор за услуга; - Изпълнение на услугата: изготвяне на Доклад за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на иновативните елементи при насърчаване самостоятелната заетост сред младежи и развитие на предприемачество в зелената икономика
 • Разпространение на постигнатите резултати (положителни и/или негативни): Изпълнението на дейността ще допринесе за създаване на по-ясна представа по отношение на ефекта от трансферираната и въведена иновативна практика. В тази връзка изпълнението й е от ключово значение, тъй като разпространението на постигнатите резултати е планиран процес на осигуряване на информация, свързан с качеството, релевантността и ефективността на резултатите, постигнати от адаптирането и пилотното изпълнение на иновационната практика. Изпълнението на дейността определя й до каква степен резултатите достигат до целевата група и заинтересованите страни и се използват от тях. В това отношение планираната дейност е насочена към постигане на поставените цели на проекта и по-специално на специфична цел 2: Трансфериране на иновативен подход и инструменти, подпомагащи развитието на устойчиво младежко предприемачество и самостоятелна заетост на младежи в зелената икономика, в т.ч. чрез адаптиране, пилотно прилагане, оценка и разпространение на резултатите. В рамките на тази дейност е планирано: • Изготвяне на цялостна стратегия за комуникиране на продуктите на проекта и постигнатите въздействия и мултиплициране на иновацията. Стратегията ще съдържа: идентифициране на целевите групи, сред които да се популяризират резултатите в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план; идентифициране на подходящите канали, средства и техники на комуникация с тях и т.н. Изготвянето на стратегията ще допринесе за устойчивото популяризиране на иновативния модел във времето, за генериране на нови идеи. Също така ще съдейства за мултиплициране на резултатите на регионално и национално ниво като предостави възможност други заинтересовани лица да прилагат целия модел или елементи от него. • Изготвяне и разпространение на информационни материали във връзка с постигнатите резултати от трансферирания иновативен подход, съдържащи необходимата визуализация и упоменаващи приноса на ОПРЧР, както следва: - 300 бр. информационни брошури; - 5000 бр. информационни флаери; Информационните материали ще бъдат разпространени повсеместно сред младежи и други заинтересовани лица. • Организиране и провеждане на заключителна конференция с представители на кандидата и/или на партньора, представители на целевата група, експерти и други заинтересовани лица. Ще бъдат представени резултатите от пилотното прилагане на иновацията, ще се предостави възможност за споделяне на опита и знанията, натрупани в резултат от иновативният подход и инструменти към него в рамките на проекта, а също и да се обсъдят евентуални последващи дейности. Реализирането на дейността е с устойчив характер, тъй като чрез изпълнение на предвидените мерки, резултатите от трансферираната иновация ще достигнат до по-голям брой лица, желаещи да започнат самостоятелна заетост и до други заинтересовани страни. Също така ще повиши интереса им за участие в последващи публични консултации, основаващи се на иновативния подход. Това от друга страна ще допринесе за мотивация на служителите в администрацията да развиват компетенциите и уменията си и да поддържат една добре организирана и ефективна администрация, която да отговаря на нуждите на обществото. Дейността ще включва следните последователни етапи: -избор на външен изпълнител за изготвяне на стратегия за комуникиране и сключване на договор за услуга; -изпълнение на услугата: Изготвяне на цялостна стратегия за комуникиране; -избор на външен изпълнител за изготвяне на информационни материали и сключване на услуга; -разпространение на изготвените информационни материали във връзка с постигнатите резултати от трансферирания иновативен подход; -организиране и провеждане на заключителна конференция.
 • Организация и управление на проекта: Дейността е насочена към гарантиране качественото и коректно изпълнение на проектните дейности и цялостно постигане целите, очакваните резултати на проекта и заложените индикатори. Дейността ще се осъществява през цялата продължителност на проекта, от първи до последен проектен месец. Тя е задължителна част от изпълнението на проекта. Гарантира правилното реализиране на дейностите, законосъобразността на извършваните разходи и коректното администриране и отчитане. Допринася също така за повишаване на административния капацитет на кандидата и на способността за ефективно и ефикасно разходване на публични средства. Процесът на организация и управление включва: планиране, изпълнение на проектните дейности, мониторинг, контрол и отчетност, водене и съхранение на проектната документация. Управлението на проекта ще бъде реализирано от външен изпълнител, като ще се координира и следи от ръководителя на проекта като представител на кандидата. Това ще осигури успешно изпълнение на проекта и постигане на заложените цели и индикатори. Работата по управление на проекта ще е свързана с наблюдение и следене на: напредъка и изпълнението на дейностите; спазването на времевия график; съобразяването с евентуални препоръки, направени при проверки; спазването на правилата за публичност и прозрачност; спазването на целесъобразността и законосъобразността на извършваните разходи. За целта ще се провежда регулярна комуникация и координация на задачите и действията между външния изпълнител и ръководителя на проекта от страна на кандидата - за обсъждане, оценка и отчитане на постиганите резултати. Партньорът по проекта също ще участва със свои представители в подпомагане и координиране на целия процес на изпълнение на проекта и отчитането му. Дейността включва още и осъществяване на всички задачи, свързани с подготовката и провеждането на съответните процедури за избор на външни изпълнители по проектните дейности. Ще се изготвят и окомплектоват необходимите тръжни документации. Процесът ще се следи и контролира от ръководителя на проекта.
 • Информация и комуникация по проекта: Дейността е насочена към популяризиране на проектните дейности, проектните цели и финансирането на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. И е планирана съгласно изискванията описани в Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. Изпълнението на дейността е задължителна част и ще се осъществява от началото до края на проекта. Дейността ще включва изготвяне на информационни материали по проекта, съдържащи необходимата визуализация и упоменаващи приноса на ОПРЧР, както следва: - 3бр. информационни плаката, които ще бъдат поставени на видни места в организацията на кандидата; - 200 бр. информационни брошури, които ще бъдат разпространени повсеместно в началото на проекта и ще съдържат обща информация за проектната структура, очакваните резултати и източниците на финансиране. - 1бр. информационен банер, съдържат обща информация за проекта. Към настоящата дейност се включва също поставяне на необходимата визуализация по всеки един документ, който ще бъде издаден във връзка с проекта. Също така, на сайта на кандидата ще бъдат поместени публикации с информация относно проекта, източниците на финансиране и получената безвъзмездна помощ, с необходимата визуализация. Партньорът по проекта също ще използва активно ресурсите си за популяризиране на проектната структура, очаквани резултати и източници на финансиране в т.ч. чрез публикации във връзка с проекта в интернет страници, използване на местни вестници и други медии. Изпълнението на тази дейност включва следните етапи: - Избор на изпълнител и сключване на договор за услуга; - Изготвяне на информационните материали; - Следене за поставяне на визуализацията през целия период на изпълнение на проекта.

Индикатори

Трансферирани иновативни практики - ИП4, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Идентифицирани иновативни практики - ИП4, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

138 500.00 BGN
138 500.00 BGN
138 495.72 BGN
95.00 %
 • [1] Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Транснационално сътрудничество по ЕСФ
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 6 925.00 0.00 131 575.00 138 500.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 6 925.00 0.00 131 575.00 138 500.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: „Услуги във връзка с организиране и провеждане на събития с три обособени позиции“ - №BG05M9OP001-4.001-0158-C01 , Стойност: 60 833.34
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1: Организиране и провеждане на две работни срещи в Англия, в т.ч. цялостно логистично организиране и провеждане на работните срещи;
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2: Организиране и провеждане на заключителна конференция за популяризиране на постигнатите резултати;
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция 3: Организиране провеждането на „Ден на отворените врати за подкрепа на младежкото предприемачество в зелената икономика“, във връзка с пилотното прилагане на иновативната практика.

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.