English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-4.003-0010-C01
Добри пракрики за осигуряване на заетост
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
21.11.2018
01.12.2018
01.06.2020
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

Община Първомай непрекъснато полага усилия за подобряване възможностите на общинската администрация, с цел изграждането на административен капацитет за прилагане на политики и решаване на съществуващите проблеми на територията на Община Първомай по отношение на наличната безработица, социалното включване и социално-икономическата интеграция на безработни.
За решаването на тези проблеми Община Първомай съумя да идентифицира подходящия партньор в лицето на международна неправителствена организация със седалище в Испания - "Действие срещу глада". Благодарение на партньорството с международната неправителствена организация, Община Първомай получава достъп до целия набор от социални иновации, добри практики и партньорски подходи, които са представени в проекта на партньорската организация "Европейска мрежа от социални иновации за приобщаваща заетост и предприемачество". От друга страна, установеното партньорство дава възможност на Община Първомай да трансферира своя опит и добри практики по отношение осигуряване на заетост, социално включване и социално-икономическата интеграция на безработни, придобити в рамките на "Програма за полагане на обществено полезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане" и "Регионална програма за заетост".
За осъществяване на поставените цели, в рамките на проекта Община Първомай ще осъществи дейности за проучване, трансфер и пилотно прилагане на социални иновации и добри практики, както от, така и към своя партньор; партньорски дейности по подбор на добри практики, реализация на учебни посещения и участие в работни групи; анализ и подбор на най-подходящите за българските условия и за даденостите на Община Първомай социални иновации и практики; закупуване на необходимите материали, за пилотно внедряване на добрите практики и модели; провеждане на обучения и изнесени обучителни семинари, с цел изграждането на административен капацитет на общинската администрация.
Дейности
 • Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането и оценката на добри практики и иновативни подходи, идентифициране и проучване на социална иновация/добра практика/ партньорски подход : В рамките на тази дейност ще бъдат извършени транснационални дейности - учебни посещения и участие в работни групи, както и ще бъдат предприети действия за проучване на най-подходящата за Община Първомай социална иновация/добра практика/ партньорски подход, от представените в проекта на партньорската организация "Европейска мрежа от социални иновации за приобщаваща заетост и предприемачество". Освен трансфер на добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, посредством участието си в тези дейности, Община Първомай цели изграждането на специфични умения за партньорство и административен капацитет в сферите на пазара на труда, социалното включване, равните възможности и недискриминацията и условията на труд. Изпълнението на дейността следва логиката на вече одобреният и в изпълнение партньорски проект "Европейска мрежа от социални иновации за приобщаваща заетост и предприемачество" - ежегодно се организира подбор на добри практики от членовете и партньорите на мрежата в две категории: 1. Добри практики за приобщаваща заетост и предприемачество за младежи до 29 години; и 2. Добри практики за приобщаваща заетост и предприемачество за трудови колективи над 45 години. Представените добри практики се оценяват на форум на партньорите и членовете на мрежата, като се излъчват трима финалисти и в крайна сметка един победител с най-добра практика. След излъчването на победителя във всяка от категориите, се организира учебно посещение за запознаване на място с добрата практика - победител и се провежда работна група за установяване на възможностите за бъдеща съвместна работа и работа в мрежа. Дейности 2018 г. Във връзка с времевата рамка на процедурата в България, както и факта, че партньорският проект е вече одобрен, Община Първомай ще може да се включи в заключителната фаза на партньорските дейности предвидени за ноември 2018 г. - 1. Учебно посещение и работна група в категорията за младежи до 29 години; и 2. Учебно посещение и работна група в категорията за възрастни над 45 години. Дейности 2019 г. Община Първомай ще продължи дейностите по повишаване на капацитета и възможностите на целевата група по проекта с участието си в транснационалните дейности през месеците септември и октомври 2019 г., когато ще вземе участие в предвидените учебни посещения и работни групи по двете категории: 1. Учебно посещение и работна група в категорията за младежи до 29 години; и 2. Учебно посещение и работна група в категорията за възрастни над 45 години. Учебните посещения и работните групи за всяка една от годините и за всяка една от категориите ще се проведе в страната и града на съответният победител за дадената категория, като това може да е член на партньорската мрежа от Испания, които са най-много (28) или член на мрежата от всяка една от страните членки на ЕС. По време на учебните посещения, представителите на Община Първомай ще подберат до 5 добри практики и иновативни подходи от финалистите в двете категории за 2018 г. и 5 добри практики и иновативни подходи от финалистите в двете категории за 2019 г., които да бъдат оценени, представени, разгледани и обсъдени по време на предвидените 2 учебни семинара за окончателен подбор и адаптиране на подбраните в резултат на транснационалното партньорство добри партньорски практики. Към момента партньорския проект "Европейска мрежа от социални иновации за приобщаваща заетост и предприемачество" включва над 95 члена на партньорската мрежа (няколко са в процес на одобрение), като по време на изпълнение на дейностите, основните цели на това транснационално партньорство са най-вече обмен на добри практики, провеждане на учебни посещения и работни групи; увеличаване възможностите и подпомагане участието на партньорите в различни европейски програми; транснационално сътрудничество и работа в мрежа на членовете - запознаване и публикуване на дейностите на членовете по проекта, търсене на партньори за бъдещи проекти; анкети за нуждите на отделните партньори по проекта и др.
 • Включване и участие в партньорска мрежа и трансфер на опит и добри практики от Община Първомай: С направеният избор на партньор в лицето на международна неправителствена организация със седалище в Испания - "Действие срещу глада" и техният проект "Европейска мрежа от социални иновации за приобщаваща заетост и предприемачество", Община Първомай по същество приема да се включи като партньор в мрежата по проекта, както личи и от името на проекта. Изборът на Община Първомай е стратегически, тъй като по този начин общината получава достъп до целия набор от социални иновации, добри практики и партньорски подходи, които са представени в проекта на партньорската организация. По този начин Община Първомай ще може да се възползва по най-добрия начин от установеното партньорство в няколко аспекта: достъп до всички добри практики; достъп и участие до всички селектирани и оценени добри практики; участие в работа в мрежа; участие в учебни посещения и запознаване на място с най-добрите практики; участие в работни групи; участие в партньорски форуми и идентифициране на възможности за бъдещи проекти и партньорства по различни европейски програми (Easi, Progress, Horizon 2020, Erasmus +, Asylum, Immigration and Integration Fund, COSME, др.) Включването в партньорския проект "Европейска мрежа от социални иновации за приобщаваща заетост и предприемачество" ще допринесе значително за повишаване на институционалния капацитет на Община Първомай за транснационално сътрудничество и установяване на партньорски отношения, тъй като мрежата включва над 95 члена на мрежата от Испания и цялата територия ЕС. От една страна чрез участието си в партньорската мрежа Община Първомай ще съумее да идентифицира, оцени и адаптира най-подходящата добра практика за справяне с идентифицираните проблеми, а от друга страна, участието в партньорската мрежа дава възможност на Община Първомай да извърши и предвидения трансфер на своя опит и добри практики по отношение осигуряване на заетост, социално включване и социално-икономическата интеграция на безработни, придобити в рамките на "Програма за полагане на обществено полезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане" и "Регионална програма за заетост". Освен участието в учебни посещения и работни групи, най-мащабната партньорска изява ще бъде участието на Община Първомай през месец юли 2019 г. в най-значимото събитие по проекта, когато Общината ще има възможност да се включи пълноценно в мрежата по партньорския проект - участие във форума на партньорите и членовете на мрежата през месец юли 2019 г. в гр. Мадрид, като заедно с форума ще се проведе и среща на партньорите в мрежата, дейности по подпомагане участието на партньорите в различни европейски програми; транснационално сътрудничество - запознаване и публикуване на дейностите на членовете по проекта, търсене на партньори за бъдещи проекти и др. По време на този форум ще бъдат оценени всички представени добри практики в рамките на партньорската мрежа в двете категории: 1. Добри практики за приобщаваща заетост и предприемачество за младежи до 29 години; и 2. Добри практики за приобщаваща заетост и предприемачество за трудови колективи над 45 години, както и предварителна работна среща с излъчените финалисти и победители за всяка от посочените по-горе категории. В рамките на мрежата и предвиденият подбор на добри практики, Община Първомай ще извърши трансфер на своя собствен опит и добри практики по отношение осигуряване на заетост, социално включване и социално-икономическата интеграция, равните възможности и недискриминацията, придобити в рамките на "Програма за полагане на обществено полезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане" и "Регионална програма за заетост". Община Първомай ще представи своя опит и ще се включи в представянето на добра практика в категорията: Добри практики за приобщаваща заетост и предприемачество за младежи до 29 години. Благодарение на изграденото партньорство, дори и след приключването на проекта Община Първомай ще продължи участието си в партньорската мрежа.
 • Адаптиране на социална иновация и повишаване на капацитета на целевата група по отношение прилагането на адаптираната социална иновация/добра практика/ партньорски подход: В рамките на тази дейност ще бъде извършен подбор и адаптиране, посредством детайлно проучване на идентифицираните и подбрани по предходните дейности добри практики, с оглед избор на най-подходящата социална иновация/добра практика/ партньорски подход, която да отговаря в пълна степен на нуждите на Община Първомай и ще позволи решаването на идентифицираните проблеми, а именно - ще даде нови инструменти и подходи в справянето с наличната безработица, социалното включване и социално-икономическата интеграция на безработни лица на територията на общината. Участието на представители на Община Първомай в транснационалните дейности по проекта ще позволи достъп до всички добри практики, представени в партньорския проект "Европейска мрежа от социални иновации за приобщаваща заетост и предприемачество" през двете години на участие 2018 г. и 2019 г. Участието в партньорските форуми, учебните посещения и работните групи по проекта, освен достъп до добри практики, ще позволи повишаване на административния капацитет на общинската администрация. Предварителният подбор на най-подходящата социална иновация/добра практика/ партньорски подход ще се извърши на два етапа от представителите на Общината, които ще вземат участие в работните групи и учебните посещения, като ще подберат до 5 от най-перспективните добри практики за всяка от двете години - 2018 г. и 2019 г. Повишаването на административния капацитет на Община Първомай и адаптирането на социална иновация ще се извърши в рамките на 2 изнесени обучителни семинара за 25 човека всеки, първият ще бъде проведен в началото на 2019 година, а вторият ще се проведе в края на 2019 г. В рамките на всеки от тези изнесени обучителни семинари ще бъдат включени представители на предвидените целеви групи - общински служители отговорни за прилагането на установените добри практики и такива, които имат отношение към провеждането на дейности за транснационалното сътрудничество и партньорство. Двата изнесени семинара ще бъдат еднотипни, всеки от тях ще бъде за 25 човека всеки, за 3 дена, 2 нощувки, на тема "Добри практики и подходи за социалното включване и социално-икономическата интеграция на безработни лица". По време на всеки от двата изнесени семинара ще бъде разгледана следната тематика: 1. Представяне на предмета и целите на проекта на Община Първомай; 2. Представяне на същността и целите на партньорския проект "Европейска мрежа от социални иновации за приобщаваща заетост и предприемачество"; изграждане на специфични умения за партньорство в целевите групи и насърчаване на транснационалното сътрудничество 3. Модул 1: представяне, дискусия и избор на най-добра практика от подбора добри практики за приобщаваща заетост и предприемачество за младежи до 29 години; 4. Модул 2: представяне, дискусия и избор на най-добра практика от подбора добри практики за приобщаваща заетост и предприемачество за трудови колективи над 45 години; 5. Модул 3: представяне на възможности за участие в транснационални проекти и европейски програми. 6. Модул 4: изграждане на специфични умения за партньорство в целевите групи, с цел насърчаване на транснационалното сътрудничество. След детайлното запознаване с идентифицираните добри практики, по време на второто изнесено обучение (в края на 2019 г.) ще бъде извършен и окончателният избор за адаптиране на социална иновация / добра практика, която да бъде прилагана в работата на Общината. За успешното и пълноценно провеждане на обучителните семинари, за всички участници, ще бъдат осигурени комплекти от учебни и помощни материали, които да позволят на участниците да се ползват във времето с материалите и резултатите от проведените обучения, като всеки комплект обучителни и помощни материали ще включва: конферентна чанта, тефтер, химикалка и флаш памет. Ще бъдат изготвени общо 100 комплекта обучителни и помощни материали, с цел запознаване с резултатите и материалите от проекта и на други представители на целевите групи.
 • Оценка на постигнатите резултати: В рамките на дейността ще бъде извършено оценяване на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на проекта и неговите иновативни елементи, като самата оценка на постигнатите резултати ще проследи наличието на логическата връзка между предварително заложените параметри в проектното предложение във Формуляра за кандидатстване - неговото реално изпълнение и постигнатите резултати по отношение трансферирането на идентифицираните социални иновации / добри практики по проекта: Специфичните цели на проектното предложение на Община Първомай са следните - осъществяване на дейности за проучване, трансфер и пилотно прилагане на социални иновации и добри практики в две посоки, както от Община Първомай към партньора по проекта, така и обратното: 1.Трансфер на опит и добра практика на Община Първомай по отношение осигуряване на заетост, социално включване и социално-икономическата интеграция, равните възможности и недискриминацията, придобити в рамките на "Програма за полагане на обществено полезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане" и "Регионална програма за заетост"; 2.Проучване, трансфер и прилагане на най-подходящата за Община Първомай социална иновация/добра практика/ партньорски подход, от представените в проекта на партньорската организация "Европейска мрежа от социални иновации за приобщаваща заетост и предприемачество", с цел подобряване на административния капацитет на служителите си по отношение на транснационалното сътрудничество и прилагането на идентифицираната практика, което да послужи като основа за формулиране на ефективни и ефикасни политики на местно ниво, с оглед справянето с наличната безработица, социалното включване и социално-икономическата интеграция на безработни лица на територията на община Първомай. Дейността ще бъде осъществена на няколко етапа - ще бъде извършена оценка за съответствие на подбраните практики в рамките на партньорската мрежа за 2018 г., оценка за съответствие на подбраните практики в рамките на партньорската мрежа за 2019 г. и крайна оценка за съответствие на избраната социална иновация/добра практика, ефективност на разходите спрямо поставените цели.
 • Дейности за разпространение на постигнатите резултати: Изпълнението на дейностите за разпространение на постигнатите резултати по проекта ще от началото на третата третина на проекта и ще продължат до неговия край (13 -14 месец за междинната конференция) и края на проекта (17 - 18 месец за заключителната конференция). Изпълнението на дейностите ще стартира едва след приключване на предходната дейност по извършване на оценка за съответствие на избраната социална иновация/добра практика. Дейността по разпространение на постигнатите резултати ще включва две поддейности - междинна конференция и заключителна конференция, които ще представят постигнатите резултати, както от участието на Община Първомай в транснационалните дейности, партньорската мрежа и проект "Европейска мрежа от социални иновации за приобщаваща заетост и предприемачество", така резултатите, постигнати в резултат на изпълнението на проектното предложение на Общината. 1. Провеждане на междинна конференция, която цели да запознае представителите на целевата група и заинтересованите лица с идентифицираните социални иновации/добри практики, транснационалните дейности, възможностите за работа в мрежа и постигнатите резултати от партньорския проект на международна неправителствена организация със седалище в Испания - "Действие срещу глада". С цел постигане на по-голям ефект спрямо целевите групи, междинната конференция ще е еднодневна и ще се проведе в гр. Пловдив, с оглед привличане на по-широк кръг заинтересовани лица и разпространение на постигнатите резултати. За общо 50 участника - 25 представители на целевата група и 25 заинтересовани лица. 2. Провеждане на заключителна конференция, която цели да запознае представителите на целевата група и заинтересованите лица, както с идентифицираните социални иновации/добри практики, транснационалните дейности, възможностите за работа в мрежа и постигнатите резултати от партньорския проект на международна неправителствена организация със седалище в Испания - "Действие срещу глада", така и с постигнатите резултати, в резултат на избраната социална иновация/добра практика - подобряване на административния капацитет на служителите на община Първомай по отношение на транснационалното сътрудничество и прилагането на идентифицираната практика, което да послужи като основа за формулиране на ефективни и ефикасни политики на местно ниво, с оглед справянето с наличната безработица, социалното включване и социално-икономическата интеграция на безработни лица на територията на община Първомай. С цел постигане на по-голям ефект спрямо целевите групи, заключителната конференция ще е еднодневна и ще се проведе в гр. София, с оглед привличане на по-широк кръг заинтересовани лица и разпространение на постигнатите резултати., която цели да запознае представителите на целевата група и обществеността. За общо 50 участника - 25 представители на целевата група и 25 заинтересовани лица. За успешното и пълноценно провеждане на предвидените две еднодневни конференции, за всички участници, ще бъдат осигурени комплекти от конферентни материали, които ще включват: наръчник с добри партньорски практики (съдържащ до десет партньорски практики, идентифицирани в рамките на учебните визити, формат А5, обем до 16 стр., пълноцветен печат); конферентна чанта, тефтер, химикалка и флаш памет. Ще бъдат изготвени общо 100 комплекта обучителни и помощни материали, с цел запознаване с резултатите от проекта.

Партньори

Партньори Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Идентифицирани иновативни практики - ИП11, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 1.00
Трансферирани иновативни практики - ИП11, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

171 710.00 BGN
171 710.00 BGN
34 342.00 BGN
95.00 %
 • [1] Инвестиции в институционален капацитет и в ефективността на публичните администрации и публичните служби на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Транснационално сътрудничество по ЕСФ
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 8 585.50 0.00 163 124.50 171 710.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 8 585.50 0.00 163 124.50 171 710.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: „Организиране и провеждане на посещения в страната и чужбина за изпълнение на дейностите по Проект „Добри практики за осигуряване на заетост” – Договор за БФП № BG05M9OP001-4.003-0010-C01 по ОПРЧР 2014-2020г. обособена в 3 самостоятелни позиции“, а именно:ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – „Организиране, провеждане и превод на 4 броя работни посещения в държава-членка на ЕС и 1 брой участие в партньорски форум в гр.Мадрид, Испания“;ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 – „Организиране и провеждане в България на 2 броя обучителни семинари за адаптиране на добри практики с цел повишаване капацитета на целевата група“;ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 – „Организиране и провеждане в България на 2 броя конференции за разпространение на постигнатите резултати“; , Стойност: 127 583.34
 • Обособена позиция 1: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – „Организиране, провеждане и превод на 4 броя работни посещения в държава-членка на ЕС и 1 брой участие в партньорски форум в гр.Мадрид, Испания“
 • Обособена позиция 2: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 – „Организиране и провеждане в България на 2 броя обучителни семинари за адаптиране на добри практики, с цел повишаване капацитета на целевата група“
 • Обособена позиция 3: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 – „Организиране и провеждане в България на 2 броя конференции за разпространение на постигнатите резултати“

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.