English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG16RFOP001-1.015-0002-C01
Подобряване на градската среда на Сливен
000590654 Община Сливен
ЕФРР ==> Региони в растеж
13.01.2017
13.01.2017
23.04.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Югоизточен, Сливен, Сливен

Описание

Настоящото проектно предложение цели предприемане на действия за подобряване на градската околна среда в следните обекти на интервенция: 
•	Рехабилитация и благоустрояване на поречията на р. Асеновска
•	Рехабилитация, благоустрояване и обновяване на обществени озеленени площи за широко ползване и междублокови пространства в кв. Република
    В Обект: "Рехабилитация и благоустрояване на поречията на р. Асеновска" се предвижда благоустрояването на съществуващи озеленени площи по двата бряга на река Асеновска, между мостовете на бул. „Тракия” и ул. „Ген. Скобелев”, по протежение на ул. „6-ти септември” и ул. „Димитър Пехливанов Добрович”.
	Проектът включва частична реконструкция и изграждане на нова алейна мрежа и алеи за велосипеди. Предстои изграждането на детска площадка с „Комбинирано съоръжение за игра", площадка за пясъчни скулптури и люлки тип „Везна”, както и площадка с люлки и въртележки за деца от 3 до 12 години. Ще бъде изградена площадка за детски велосипеди, мултифункционално спортно игрище и фитнес на открито. В близост до игрището се ситуицира малък паркинг за 6 автомобила и тоалетна. Около алеите, площадките за игра и площадките за отдих се предвижда алейно и градинско осветление, както и засаждане на средно и едроразмерна растителност.
	Интервенциите на обект: "Рехабилитация, благоустрояване и обновяване на обществени озеленени площи за широко ползване и междублокови пространства в кв. Република" са обособени в три района. Във всеки район ще се подновят скамейките и кошчетата и ще се монтират достатъчно на брой осветителни тела. Ще бъдат изградени детски площадки с комбинирани спортни площадки за игра и фитнес на открито. Ще се засадят дървета, храсти и цветни лехи. В район 1 и 2 е предвидено изграждането на паркинги. Във всеки от районите ще бъдат монтирани охранителни камери.
Дейности
 • Организация и управление на проекта: Сформиране на екип за управление на проекта. Екипът за управление на проекта се състои от 6 души: ръководител на проекта, технически сътрудник, счетоводител, инженер "инвеститорски контрол", експерт "озеленяване" и експерт "обществени поръчки". Всички експерти са с висше образование и компетенции в областта на управлението и отчитането на инфраструктурни проекти. Функционирането на екипа ще гарантира устойчивото и качествено изпълнение на проекта, организацията и провеждането на тръжните процедури за избор на изпълнители, докладването и отчитането на дейностите по проекта, осъществяването на мониторинг и контрол, финансовото управление на проекта и документооборота. Автобиографията на предварително избрания ръководител на проекта е приложена към проектната документация. Ръководителят носи основната отговорност за наблюдението и контрола по изпълнение на всички дейности. Разходите за управление на проекта са разпределени както следва: Ръководител на проекта - 5,12лв./ч х 1300часа =6656лв. Технически сътрудник - 3,95лв./ч х 1300часа =5135лв. Експерт "Обществени поръчки" 5,12лв./ч х 825 часа =4224лв. Счетоводител 4,00лв./ч х 1200 часа =4800лв. Експерт "Озеленяване" 7,58лв./ч х 1000 часа =7580лв. Експрет "Инвеститорски контрол" 4,5лв./ч х 1490 часа =6705лв.
 • Информация и комуникация: Проектът предвижда изпълнение на комплекс от мерки в съответствие с Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020г. Тази дейност включва: 2.1 Изработка и поставяне на билбордове -2 бр. билборда с ще бъдат поставени на двете строителни площадки със стартиране СМР. Всеки билборд ще бъде с размери 4x3. Ще бъде отбелязан приносът на Европейския съюз и на държавния бюджет. Монтажът ще бъде извършен преди официалната церемония "Първа копка" и/ или при стартиране на изпълнение на дейностите по проекта. Отстраняването им ще се извърши не по-късно от три месеца след приключване на работата по проекта. 2.2. Изработка и поставяне на постоянни обяснителни табели - 2 бр. постоянни табели с минимален размер 50х70 см ще бъдат монтирани на видни места, достъпни за широката общественост. Монтажът на табелите трябва да се извърши в рамките на една седмица след датата на отстраняване на билбордовете. 2.3 Организиране церемония "първа копка" и церемония за откриване на обекта - ще бъде организирани две церемонии при започването и приключването на СМР дейностите. Събитиятя ще бъдат анонсирани чрез разпространение на прессъобщение. Предварителната информация ще бъде публикувана на страницата на община Сливен, ще бъде уведомен УО на ОПРР, както и Областен информационен център - Сливен. На подходящо място ще бъде монтиран информационен банер. След приключването на събитията ще се изготви прессъобщение, в което резюмирано ще се представя информация за проекта. Текстът ще се публикува в страницата на община Сливен. 2.4. Организиране на публични събития- в рамките на проекта трябва да бъдат организирани 2 публични събития. Събитията ще бъде анонсирани чрез разпространение на прессъобщение. Предварителната информация ще бъде публикувана на страницата на община Сливен, ще бъде уведомен УО на ОПРР, както и Областен информационен център - Сливен. На подходящо място ще бъде монтиран информационен банер. След приключването на събитията ще се изготви и разпространи прессъобщение, в което резюмирано се представя информация за проекта. Текстът се публикува в страницата на община Сливен. 2.5. Изработка на табела и банер - по проекта ще бъде изработена една информационна табела и един информационен банер. Дизайнът на банера следва да съдържа: емблемата на ЕС , изписването на фразата "Европейски съюз", наименованието на фонда, общото лого на програмен период 2014-2020г., със със наименованието "Оперативна програма Региони в растеж", наименованието на проекта и неговата стойност в български лева. Информационната табела ще бъде с размери 50х70см и ще съдържа задължителните елементи на банера. Тя ще бъде поставена на видно място в сградата на община Сливен. 2.6. Публикации - в рамките на проекта ще бъдат публикувани 3 броя статии в местни/регионални медии за напредъка на проекта. 2.7. Изработване на дипляни- изработване на 250 броя дипляни. Дипляните следва да съдържат: информация за проекта; снимков материал; емблемата на ЕС; упоменаването "Европейски съюз"; наименованието на съфинансиращия фонд; общото лого за програмен период 2014-2020г., с наименованието "Оперативна програма "Региони в растеж"", наименованието на проекта; адреса на единния информационен портал. 2.8. Публикуване и актуализиране на информацията за проекта на уеб-страницата на Община Сливен www.sliven.bg - информация по хода на изпълнения на проекта ще бъде публикувана и актуализирана на уеб-страницата на Общината от стартиране на проекта до неговата окончателна реализация.
 • Провеждане на обществени поръчки: В рамките на дейност "Провеждане на обществени поръчки" ще бъдат стартирани: 1. Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: "Рехабилитация и благоустрояване на поречията на р. Асеновска" – 1 386 090 лв – публично състезание – чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП 2.Изпълнение на инженеринг на обект: "Рехабилитация, благоустрояване и обновяване на обществени озеленени площи за широко ползване и междублокови пространства в кв. Република" - 696 460,10 лв – публично състезание – чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП 3.Информация и комуникация по проект "Подобряване на градската среда на Сливен" 16 400 лв – директно възлагане – чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП или събиране на оферти с обява – чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП* или публично състезание – чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП* * при натрупване на стойности с идентични или сходни дейности Точният ред на възлагане ще бъде определен към момента на откриване на възлагането. 4.Строителен надзор на проект "Подобряване на градската среда на Сливен" – 36 000 лв /за два обекта/ – директно възлагане – чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП или събиране на оферти с обява – чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП* или публично състезание – чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП* * при натрупване на стойности с идентични или сходни дейности Точният ред на възлагане ще бъде определен към момента на откриване на възлагането. 5.Авторски надзор на обект: "Рехабилитация и благоустрояване на поречията на р. Асеновска" – 13 861 лв. – директно възлагане – чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП 6. Одит на проект "Подобряване на градската среда на Сливен" 15 000 лв. – директно възлагане – чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП или събиране на оферти с обява – чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП* или публично състезание – чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП* * при натрупване на стойности с идентични или сходни дейности Точният ред на възлагане ще бъде определен към момента на откриване на възлагането.
 • Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: "Рехабилитация и благоустрояване на поречията на р. Асеновска": Предвижда се благоустрояване на съществуващи озеленени площи по двата бряга на река Асеновска между мостовете на бул. „Тракия” и ул. „Ген. Скобелев” по протежение на ул. „6-ти септември” и ул. „Димитър Пехливанов Добрович”. Проектът включва частична реконструкция и изграждане на нова алейна мрежа и алеи за велосипеди. По дължина на парка се изгражда една основна алея. По протежение на основната алея се разполагат кътове за отдих и площадки за игра на открито. Детска площадка с Комбинирано съоръжение за игра - ще бъдат монтирани съоръжения за игра на открито за деца на възраст 3 до 12 години и люлки, тип „Везна”. На площадката се предвижда да бъде изградена ударопоглъщаща каучукова или тартанова настилка с минимална дебелина 40 мм. Детска площадка за пясъчни скулптури – ще се изгради пясъчник за игра на деца в ниската възрастова група. Около пясъчника се изгражда ударопоглъщаща каучукова или тартанова настилка с дебелина минимум 20 мм. Пясъчникът ще се напълни с промит и дезинфекциран пясък. Детска площадка с люлки и въртележки – ще бъде изградена самостоятелна площадка за деца на възраст от 3 до 12 години., съоръжена с люлки и въртележки. Около детските съоръжения ще бъде поставена ударопоглъщаща каучукова или тартанова настилка с минимална дебелина 40 мм. Предвижда се изграждане на самостоятелна площадка, оборудвана със съоръжение за фитнес на открито за възрастова група над 12 години. В зоната около съоръженията ще се изпълни изкуствена тревна настилка 50-70 мм. Съоръженията ще бъдат съобразени с цялата гама от физически упражнения. Съоръженията за игра ще се изпълнят по проект и техническа спецификация на избрания производител. По проекта ще се изгради Мултифункционално спортно игрище със съоръжение за игра на волейбол и бастетбол. Настилката се предвижда да бъде полиуретанова или каучукова спортна настилка. Около игрището се изгражда постоянна ограда със стоманобетонов фундамент и ажурна метална част, изпълнена от стоманени носещи елементи и мрежести пана.В близост до мултифункционалното игрище се изгражда малък паркинг за 6 автомобила. В проектното предложение е заложено изпълнението на площадка за управление на детски велосипеди. Настилката на площадката се предвижда да бъде изпълнена с асфалтобетон за слабо движение. Ще бъдат изградени пешеходните алеи с градински бордюри и тротоарни бетонови павета по детайл. Алеята за бягане ще се изпълни със саморазливна настилка на акрилна основа 10 мм. Алеите за движение с велосипеди се изграждат с асфалтобетонова настилка, обрамчена с пътни ивици (бордюри). В близост до детските площадки и площадката за фитнес на открито ще бъде построена тоалетна. Около алеите, площадките за игра и площадките за отдих се предвижда алейно и градинско осветление. Предвижда се засаждане на средно и едроразмерна растителност. Външното противопожарно водоснабдяване е съществуващо и е решено с уличната водопроводна мрежа с монтираните на нея пожарни хидранти. Развит е площадков водопровод с диаметри ф40, ф32, ф25ПЕВП, който захранва питейните фонтанки и тоалетната.Разработена е и поливна система. За подаването на вода към нея се предвижда сондаж с една работна и една резервна помпа. Площадката се захранва от съществуващ уличен водопровод ф110PE, преминаващ по улицата до парка. Издадено е строително разрешение № 26/ 12.02. 2016 г.
 • Строителен надзор на проект "Подобряване на градската среда на Сливен": След провеждане на обществена поръчка за за изпълнение на строителен надзор на проект "Подобряване на градската среда на Сливен" ще бъде избран консултант, с който ще бъде сключен договор. Изпълнителят ще трябва да упражни надзора на обектите: "Рехабилитация и благоустрояване на поречията на р. Асеновска" "Рехабилитация, благоустрояване и обновяване на обществени озеленени площи за широко ползване и междублокови пространства в кв. Република"
 • Авторски надзор на обект: "Рехабилитация и благоустрояване на поречията на р. Асеновска": Тъй като обектът "Рехабилитация и благоустрояване на поречията на р. Асеновска", попадащ в рамките на проектното предложение ще се изпълнява съгласно изготвения инвестиционен проект, е необходимо директно сключване на договор с проектанта, с предмет: "Упражняване на авторски надзор".
 • Изпълнение на инженеринг на обект: "Рехабилитация, благоустрояване и обновяване на обществени озеленени площи за широко ползване и междублокови пространства в кв. Република" : Съгласно обяснителната записка към предложената схема са обособени 3 района в обекта. В район 1 се предвижда разширяване на парковите алеи и полагане на нови алейни настилки с бордюри. Ще се подновят скамейки, кошчена за смет, ще се монтират достатъчно на брой градински осветителни тела. В северозападния край на градинката е предвидено изграждането на детска площадка и фонтан с падаща вода. Около цялата градина ще има ниска ограда. Ще се поставят перголи, питейна фонтанка, и цветни лехи. В района ще бъдат изградени нови паркоместа. В район 2 е предвидено изграждането на детска площадка, 2 беседки, фонтанка за питейна вода, комбинирана спортна площадка за игра на волейбол, баскетбол и футбол на малки врати. В отделен сектор на площадката ще се монтират фитнес-уреди на открито. Предвидена е висока 3-метрова ограда и изолационен пояс от храстова и висока растителност между площадката и съседните жилищни блокове от запад. Към площадката е предвиден паркинг с десет места. В района са предвидени още: Около библиотеката се предвижда нова настилка и озеленяване. В центъра на алейната мрежа се предвижда трайна декоративно-монументална пластика. Ще се изпълнят нови алейни настилки и бордюри и ще бъдат засадени храсти и цветни лехи. По проект ще се монтират градински осветителни тела, скамейки, кошчета за боклук, перголи, арки и др. Зелените площи ще бъдат оградени с ниска ограда. Около двете групи ламаринени гаражи, в близост до реката, ще се постави леко наклонена на север метална конструкция, която ще бъде озеленена с влечащи храсти. В район 3 се извършат същите благоустройствени мероприятия, посочени в предходните площадки. Предвижда се питейна фонтанка, беседки, скамейки, кошчета, градински осветителни тела, арки, перголи, околовръстна ограда, висока 1м на 3м от блоковете и др. В представената схема са маркирани и 3 подхода от съседни улици, които са съществуващи, но е необходимо да се коригират и обновят. В района се предвижда изграждането на спортна площадка за волейбол и тенис. Детска площадка ще бъде направена в южния край на района. По улиците на целия квартал където е възможно, както е посочено в Обяснителната записка, ще се ситуират места, извън уличното платно, в които да се разположат контейнерите за смет. Около някои от тях, също по преценка, ще се изградят "П" образни стени от цветен бетон. Сондажите и мрежата ще се проучат за дебит и годност за евентуалното им ползване. За всеки район се предвиждат наблюдателни охранителни камери. На жилищните блокове в районите ще се монтират указателни табели.
 • Одит на проекта : Одитът на проекта ще бъде извършен от лицензиран експерт-счетоводител, като докладът за одит ще бъде приложен към окончателния финансов отчет. Докладът ще бъде изготвен съгласно договора за безвъзмездна помощ, изискванията на националното одиторско законодателство (Закона за независимия финансов одит, Международните одиторски стандарти, МСВОИ 300 „Основни принципи на одита на изпълнението“, МСВОИ 3000 „Указания за извършване на одит на изпълнението: Стандарти и указания за одит на изпълнението“ и МСВОИ 3100 „Указания за одит на изпълнението – основни принципи“). Одиторската проверка, която одиторът ще извърши, ще бъде осъществена при спазване на нормативно определените срокове и ще включва извършването на процедури за проверка на достоверността на представената във финансовия отчет информация чрез наличие на релевантни първични документи; спазването на принципите на счетоводството; ефективния контрол по отношение на отчетността; съответствието между финансовия отчет и техническия доклад за изпълнение на проекта; целевото и правомерно разходване на средствата по проекта и др.

Индикатори

Градско развитие: Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони, Целева стойност: 38 000.00, Достигната стойност: 38 000.00
Брой население, ползващо се от подобрена градска среда, Целева стойност: 40 000.00, Достигната стойност: 40 000.00

Финансова информация

2 199 911.00 BGN
2 199 911.00 BGN
2 002 459.90 BGN
85.00 %
 • [1] Опазване и укрепване на биологичното разнообразие, опазване на природата и екологосъобразна инфраструктура
 • [1] Велосипедни и пешеходни алеи
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Големи градски райони (гъстонаселени, с население >50 000 души)
 • [4] Други интегрирани подходи за устойчиво развитие на градските райони
 • [5] Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 1 869 924.34 329 986.66 0.00 2 199 911.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 1 869 924.34 329 986.66 0.00 2 199 911.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Изпълнение на строително- монтажни работи на обект: „Рехабилитация и благоустрояване на поречията на р. Асеновска” по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.015 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Сливен”, Приоритетна ос “Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“, Стойност: 1 155 075.25
 • Обособена позиция 1: Изпълнение на строително- монтажни работи на обект: „Рехабилитация и благоустрояване на поречията на р. Асеновска” по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.015 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Сливен”, Приоритетна ос “Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“
Предмет на предвидената процедура: „Изпълнение на инженеринг (изработване на инвестиционен проект, извършване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи) на обект: „Рехабилитация, благоустрояване и обновяване на обществени озеленени площи за широко ползване и междублокови пространства в кв. Република“, Стойност: 580 383.25
 • Обособена позиция 1: „Изпълнение на инженеринг (изработване на инвестиционен проект, извършване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи) на обект: „Рехабилитация, благоустрояване и обновяване на обществени озеленени площи за широко ползване и междублокови пространства в кв. Република“
Предмет на предвидената процедура: Информация и комуникация по проект "Подобряване на градската среда на Сливен" по две обособени позиции., Стойност: 13 666.50
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1: „Информация и комуникация по проект „Подобряване на градската среда на Сливен“ - публични събития и информационни материали“
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2: „Информация и комуникация по проект „Подобряване на градската среда на Сливен“ – дипляни и бележници“
Предмет на предвидената процедура: Строителен надзор на проект "Подобряване на градската среда на Сливен" , Стойност: 30 000.00
 • Обособена позиция 1: Строителен надзор на проект "Подобряване на градската среда на Сливен"
Предмет на предвидената процедура: Авторски надзор на обект: "Рехабилитация и благоустрояване на поречията на р. Асеновска" , Стойност: 11 550.83
 • Обособена позиция 1: Авторски надзор на обект: "Рехабилитация и благоустрояване на поречията на р. Асеновска"
Предмет на предвидената процедура: Одит на проект "Подобряване на градската среда на Сливен", Стойност: 12 500.00
 • Обособена позиция 1: Одит на проект
Предмет на предвидената процедура: Екип по проекта, Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Митка Петкова Крълева - ръководител проект
 • Обособена позиция 2: Нели Антонова Демирева - технически сътрудник
 • Обособена позиция 3: Йорданка Господинова Русева - счетоводител
 • Обособена позиция 4: Александрина Неделчева Радкова - Кънева - Експерт "Обществени поръчки"
 • Обособена позиция 5: Емилия Николова Кючукова - Експерт "Озеленяване"
 • Обособена позиция 6: Нина Георгиева Узунова - Експерт "Инвеститорски контрол"

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.