English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-4.001-0130-C01
Транснационално сътрудничество и трансфер на иновации за институционален капацитет в сектор социално включване
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
21.09.2017
01.12.2017
31.12.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

Идеята на проекта е насърчаване на активното сътрудничество с опитен чуждестранен партньор и обмяна на добри практики и иновативни решения в сферата на социалното включване на лица в риск от социално изключване, допринасящи за подобряване на уменията и компетенциите на административните служители в община Стамболийски по отношение на планиране и изпълнение на социалната политика в тази сфера,чрез трансфер,адаптиране и въвеждане на иновативен модел на комуникация и сътрудничество с основните групи заинтересовани страни и участници в процеса на планиране и моделиране на социалните политики.Целева група на проекта се явяват служители в структури на публичната администрация.
Усилията са насочени към създаването на условия за подобряване процеса на моделиране на социални политики/услуги чрез адаптиране и въвеждане на иновативна практика за комуникация и сътрудничество с основните групи заинтересовани страни и участници в този процес.
Иновативната практика представлява създаване и функциониране на Граждански комитет за местно планиране на политиките и услугите в сферата на социално включване на лица в риск.В него на доброволен принцип членуват заинтересовани граждани и общински служители,които съвместно и координирано ще създават нови решения за лица в риск от социално изключване, в т.ч. с проблемно поведение; на лица отпаднали от социалния живот и такива с увреждания.Всички членове ще са равнопоставени партньори в процеса на планиране на подходящи мерки, услуги и социални политики,съобразени с потребностите на обществото. 
Реализирането на проекта ще спомогне за развитието на капацитета и ефективността на представителите на целевата група;подобряване на комуникацията и сътрудничеството с доставчици на социални услуги и гражданския сектор;оптимизиране процеса на планиране и моделиране на социални политики и мерки за социално включване.
Дейности
 • Изготвяне на специфичен анализ на опита на 3 държави - членки на ЕС в сектор планиране, взаимодействия и координиране на политики и услуги в сферата на социално включване на лица в риск. : Дейността е насочена към повишаване на осведомеността на служителите относно чуждия опит и добри практики и модели в процеса на планиране и прилагане на политики в сферата на социалното включване на лица в риск. Съдейства за повишаване на познанията и капацитета им в тази област. В тази връзка спомага за специфична цел 1 „Насърчаване достъпа на обхванатите служители до чуждестранен опит и иновативни практики и модели в сферата на планиране и изпълнение на социални политики и услуги за подобряване на уменията и компетенциите им в този процес, чрез провеждане на специфичен анализ и организиране на работна среща за обмяна на идеи, знания и ноу-хау между партниращите общини“. Дейността представлява важен елемент от изпълнението на проекта и включва проучване на чуждестранния опит и добри практики и модели, които прилагат в процеса на планиране и изпълнение на социалната им политика и предоставяне на социални услуги за лица в риск от социално изключване, които биха служили за пример в този процес в община Стамболийски. Ще бъде анализиран опита на 3 държави- членки в ЕС, в това число и Испания, които имат въведени ефективни модели и подходи в процеса на планиране и координиране на социални политики и услуги за лица в риск от социално изключване, в. т.ч. изградени инструменти за взаимодействие с гражданите и крайните бенефициенти, и прилагат добри практики и имат ефикасно действаща администрация. Дейността се явява първоначална подготовка на целевата група за последващата работна среща в страната партньор и повишава осведомеността им относно добри чужди примери за качествено планиране на социални политики. Анализът им осигурява достъп до информация за добър опит в чужбина, който ще е от полза в процеса на взимане на политически решения в сферата на социалното включване на местните лица в риск. Специфичният анализ на опита предоставя по-широк спектър на информация, спомагаща за последващото адаптиране на идентифицираната иновативна практика. Предвид характера на тази дейност и ограничения институционален капацитет на общината е разумно да бъде възложена на външен изпълнител с опит и необходими знания в тази сфера. По този начин се гарантира качественото реализиране на дейността и постигането на очакваните резултати от нея. Етапите за изпълнение на дейността включват: - Определяне на външен изпълнител за изготвяне на специфичния анализ; - Сключване на договор/и за услуга с избрания изпълнител; - Изготвяне на специфичен анализ на опита на 3 държави - членки на ЕС.
 • Повишаване на капацитета на партньорите по отношение разработване, прилагане, мониторинг и оценка на добри практики и иновативни подходи, в т.ч. чрез организиране на работни срещи/семинари за обмяна на информация, добри практики и модели в сферата на планиране, координиране, комуникация и съгласуване на управленски решения по политиките и услугите за социално включване на лица в риск.: Дейността е насочена към повишаване на познанията и компетенциите на експертни служители в структурата на публичната администрация, предоставящи социални услуги по отношение на планиране и прилагане на социални политики в сферата на социалното включване на лица в риск. Дейността е в унисон със специфична цел 1. Представлява важен елемент от изпълнението на проекта, тъй като спомага процеса на повишаване на капацитета на партньорите по отношение на планиране и изпълнение на социални политики и услуги за лица в риск от социално изключване. Съдейства за укрепване на партньорството и създаване на добри контакти. Освен това работната среща спомага за изграждане на специфични умения за партньорство на участниците. На работната среща ще бъдат използвани резултатите от специфичния анализ на опита на 3 държави-членки на ЕС в т.ч. страната-партньор, което се явява предварителна подготовка на българските участници. Така се гарантира успешното им усвояване на темата и повишаване на познанията им в сферата на социалното включване. Чрез работните срещи 15 представители на целевата група и други заинтересовани страни, представители на общината, които също имат участие във формирането на социалните политики, ще имат възможност да проучат на място в общината-партньор добри модели и инструменти на прилагане на иновативната практика спрямо спецификите на тяхната социална политика и потребностите на местните лица в риск от социално изключване. Участниците ще черпят от опита на партньора по отношение на планирането, изпълнението и контрола на политики/услуги за социално включване на лица в риск. Ще придобият представа за практическата реализация на идентифицирания иновативен модел - Граждански комитет в условията и характеристиките на местната им действителност. Усвоената от българските участници информация ще спомогне за адаптирането и пилотното въвеждане на практиката в условията на община Стамболийски. Ще водят доклади, които ще бъдат от полза за последващите дейности. Общината-партньор има дългогодишен опит в работата с лица в риск от социално изключване и прилагането на иновативни практики. Разполага с добре квалифициран екип в областта на социалните услуги, подкрепящи развитието на местните лица в риск. Ключовите служители на общината-партньор имат богат опит, знания и умения в разработването и прилагането на социални политики и услуги в сферата на социалното включване на лица в риск. Притежават организационни и управленски качества и умения, както и интерес и опит в сферата на проекта. Имат и опит във взаимодействие с различни заинтересовани страни в процеса на планиране на социалните им политики и услуги, в разработването и прилагането на разнообразни методи и инструменти в това направление. Това гарантира ефективна комуникация и сътрудничество между партниращите общини, успешно реализиране на дейността и постигане на заложените и цели. Партньорът ще съдейства за предоставяне на необходимата информация на работните срещи, а след това ще дава информация и ще подпомага процеса на адаптиране на иновацията за условията в община Стамболийски. Дейността ще се проведе в рамките на 6 дни (с включено пътуване) в страната на общината-партньор. Предвид необходимата подготовка и логистична организация на работната среща (вкл. закупуване на самолетни билети, вътрешни трансфери, настаняване, цялостно фасилитиране на българската група по време на семинара и др.), за гарантиране на качественото реализиране ще се ангажира опитен в предоставянето на такива услуги външен изпълнител. Дейността включва следните етапи на изпълнение: - Определяне на външен изпълнител за планиране на работната среща; - Сключване на договор/и за услуга с избрания изпълнител; - Подготовка и логистична организация на работната среща - Провеждане на работната среща
 • Адаптиране и въвеждане на социалната иновация във връзка с процеси на планиране, координиране и съгласуване на политиката и услугите в сферата на социалното включване, на база иновативните модели и практики от друга/и държава/и.: Дейността цели да бъде приложена усвоената информация от предходните дейности в посока адаптиране на идентифицираната иновативна практика в условията на местната действителност и пилотното й прилагане в община Стамболийски. Дейността се явява ключова за настоящия проект и е насочена към постигане на поставените проектни цели и по-конкретно на специфична цел 2 . Дейността включва адаптиране на иновативната практика от партньора в условията на местната действителност и пилотно въвеждане, за да се провери до колко е съвместима и приложима в местната реалност. Социалната иновация е Граждански комитет за местно планиране на политики и услуги за лица в риск от социално изключване. Той се явява основен партньор на общината за съвместно планиране и моделиране на социални политики и услуги за лица в риск от социално изключване. В него на доброволен принцип членуват заинтересовани граждани, роднини на лица в риск от социално изключване, представители на местни организации, доброволци и служители в структури на публичната администрация, предоставящи социални и здравни услуги. Те ще провеждат периодични работни срещи, на които съвместно и координирано ще създават нови решения в сферата на социалното включване на лица в риск. Чрез работата на Гражданския комитет процесът на правене на политики в сферата на социалното включване ще е по-близо до гражданите и заинтересованите страни. Освен това с функционирането на Гражданския комитет ще се идентифицират маломащабни местни въпроси, които изискват незабавни или по-бързи мерки спрямо текущите нужди на местните лица в риск от гледна точка на социалното им включване. Реализирането на дейността обхваща следните етапи: -Работа по адаптиране на идентифицираната иновативна практика. Този етап е ключов за дейността. Включва проучване на законовата рамка, характеристики и специфики на местната действителност, идентифициране на подходящи форми и възможности за успешно прилагане на иновацията в община Стамболийски. Целта е да бъде подготвена за въвеждане спрямо местните условия, за да отговаря на нуждите на общността. По този начин дейността спомага за максималното удовлетворяване на потребностите на целевата група и на крайните бенефициенти на социалната иновация. Ще бъде изготвен Наръчник за прилагане на иновативната практика, по който ще се ръководят членовете на Гражданския комитет в периодичните им заседания. Предвид спецификата на дейността е необходима професионалната експертиза на опитен външен изпълнител. Така се гарантира качественото реализиране на този етап и постигането на очакваните резултати. -Пилотно изпълнение на иновацията, което включва: -Изготвяне и разпространение на клип за популяризиране на Гражданския комитет и набиране на участници в работните срещи. Това е съвременен метод за информиране и комуникация с обществеността. Представлява нетрадиционен начин за предаване на социално послание и за повишаване на осведомеността на общността относно целите и функциите на социалната иновация. Това е ключов елемент от пилотното приложение на социалната иновация, тъй като съдейства за привличане на членове в планираните 2 бр. работни срещи на Гражданския комитет. Целта е да достигне до повече хора и да привлече вниманието на заинтересованите граждани. Разпространението му гарантира ефективното популяризиране на иновацията сред обществеността, което ще подпомогне за набирането на членове. За да се гарантира качественото и професионално изпълнение на дейността, тя ще бъде възложена на външен изпълнител. -Организиране на 2 бр. работни срещи с членовете на Гражданския комитет. Дейността ще се осъществява по принципите и методите на Наръчника за прилагане на иновативната практика. Ще изготвят Препоръки за нови или подобрени мерки и услуги в сферата на социалното включване на лица в риск.
 • Оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на иновативния елемент: Целта на дейността е да се оцени до колко постигнатите резултати отговарят на планираните такива и ефективността от пилотното въвеждане на иновативната практика . Тази дейност е ключова за цялостното реализиране на проекта и заложените цели, тъй като дава възможност да се определи до колко е успешна приложимостта на иновативната практика в условията на местната действителност. По този начин ще могат да бъдат определени последващи дейности за усъвършенстването й, така че да отговаря максимално на нуждите на крайните бенефициенти и да удовлетворява в по-голяма степен потребностите им. В тази връзка дейността отговаря за постигането на специфична цел 2 „Трансфериране и насърчаване ефективното и устойчиво прилагане на иновативен модел на комуникация и сътрудничество с основните групи заинтересовани страни и участници в процеса на планиране и моделиране на социални политики и услуги, посредством мерки по адаптиране, пилотно въвеждане на идентифицираната иновация, оценка и разпространение на резултатите“. Дейността дава информация за това дали е необходима последваща актуализация, както и насоките и стъпките за такава оптимизация. По този начин допринася за устойчиво последващо прилагане на иновацията. Дейността се състои в изготвяне на доклад, включващ оценка на постигнатите резултати от приложената иновативна практика. Предвид характера на дейността е разумно да се изпълни от опитен външен изпълнител. Така се гарантира успешното и реализиране и постигане на очакваните резултати. Оценката ще проследи на практика следните параметри: • Проследяване постигането на целите и резултатите на проекта, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевата група; • Особености при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта; • Ефективност и ефикасност на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати Дейността ще се изпълнява в следните етапи: - Определяне на външен изпълнител за изготвяне на доклада; - Сключване на договор/и за услуга с избрания изпълнител; - Изготвяне на доклад за оценка на постигнатите резултати от дейността на Гражданския комитет
 • Разпространение на постигнатите резултати (положителни и/или негативни): Дейността цели да популяризира резултатите (и положителни, и отрицателни) от пилотното прилагане на иновативния модел – Граждански комитет. Допринася за постигане на Специфична цел 2 на проекта. Дейността е ключова за реализиране на проекта, тъй като спомага за повишаване на осведомеността на общността относно дейността на Гражданския комитет. Подпомага изграждането на положителна нагласа у крайните бенефициенти относно иновативната практика. Създава условията за устойчивост на проекта. Дейността включва разнообразни методи за разпространение на резултатите, с което се гарантира ефективното им достигане до обществеността, в т.ч. • Изготвяне на стратегия за публичност и комуникиране на продуктите на проекта и постигнатите въздействия и за мултиплициране на иновацията.Стратегията ще идентифицира подходящите канали, средства и техники на комуникация, така че в максимална степен да достигнат до местните лица в риск от социално изключване, сред които да се популяризират резултатите в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. Дейността съдейства за устойчивостта на иновативната практика и мултиплициране на резултатите. Стратегията за публичност допринася за широкото разпространение на постигнатите резултати и сред други общини,което дава възможност да се възползват от тях,да черпят от този опит и да прилагат иновативната практика според нуждите и потребностите на тяхната общественост. Дейността осигурява достъп на други малки общини до информация и чужд опит, който може да им послужи за пример при планиране и прилагане на социални политики. Предвид спецификата на дейността и ограничения институционален капацитет на общината е разумно дейността да бъде извършена от опитен външен изпълнител. • Провеждане на конференция за популяризиране на постигнатите резултати с представители на общината и други местни и регионални органи,на НПО и гражданското общество, представители на институции,предоставящи социални услуги и други. Минимален очакван брой участници: 70-100 лица. Активно участие в подготовката на конференцията ще вземат представители на общината.Ще бъдат представени резултатите от пилотното въвеждане на Гражданския комитет.Участващите в тях служители ще имат възможността да споделят своите впечатления от дейността им и да дадат препоръки за усъвършенстването им, така че да бъдат максимално съвместими с потребностите на лицата в риск от социално изключване. Дейността съдейства за мултиплициране на постигнатите резултати от иновативния метод, който може да се приложи в процеса на планиране и прилагане на политики в друга сфера и/или други крайни бенефициенти. • Изготвяне и разпространение на информационни материали за популяризиране на постигнатите резултати от иновативната практика. Дейността съдейства за ефективното разпространение на резултатите сред обществеността, като за целта ще бъдат изработени: - 100 бр.информационни комплекти (брандирани химикали,бележници и папки) - 400 бр.Брошури - 10 000 бр. Флаери - 5 бр. Плакати Ще бъдат разпространени на ключови места на територията на общината,.Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител. Дейността ще се изпълнява в следните етапи: - Определяне на външни изпълнители - Сключване на договори за услугите с избраните изпълнители.
 • Организация и управление на проекта: Дейността е насочена към гарантиране качественото и коректно изпълнение на проектните дейности и цялостно постигане целите, очакваните резултати на проекта и заложените индикатори. Дейността ще се осъществява през цялата продължителност на проекта, от първи до последен проектен месец. Тя е задължителна част от изпълнението на проекта. Гарантира правилното реализиране на дейностите, законосъобразността на извършваните разходи и коректното администриране и отчитане. Процесът на организация и управление включва: планиране, изпълнение на проектните дейности, мониторинг, контрол и отчетност, водене и съхранение на проектната документация. Управлението на проекта ще бъде реализирано от външен/ни изпълнител/и, като ще се координира и следи от ръководителя на проекта като представител на кандидата. Това ще осигури успешно изпълнение на проекта и постигане на заложените цели и индикатори. Работата по управление на проекта ще е свързана с наблюдение и следене на: напредъка и изпълнението на дейностите; спазването на времевия график; съобразяването с евентуални препоръки, направени при проверки; спазването на правилата за публичност и прозрачност; спазването на целесъобразността и законосъобразността на извършваните разходи. За целта ще се провежда регулярна комуникация и координация на задачите и действията между изпълнителя/ите и ръководителя на проекта от страна на кандидата - за обсъждане, оценка и отчитане на постиганите резултати. Дейността включва още и осъществяване на всички задачи, свързани с подготовката и провеждането на съответните процедури за избор на външни изпълнители по проектните дейности. Ще се изготвят и окомплектоват необходимите тръжни документации. Процесът ще се следи и контролира от ръководителя на проекта.
 • Информация и публичност: Дейността представлява задължителна част от изпълнението на всеки проект. Насочена е към коректното популяризиране на проекта, приноса на ОП РЧР и получената безвъзмездна помощ. Служи като мярка за спазване на изискванията на програмата и задълженията на бенефициентите по отношение осигуряването на публичност в съответствие с Единния наръчник на бенефициента за прилагане правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. Дейността ще се осъществява по време на целия проект, от неговото стартиране до неговото успешно приключване. Състои се основно в изготвянето на информационни материали по проекта, съдържащи необходимата визуализация и упоменаващи финансовия принос на ОП РЧР и ЕС. Включват се: - 6 бр. информационни плакати с информация за проекта за поставяне в общината; - 200 бр. информационни брошури с информация за проекта и подкрепата по ОП РЧР – предназначени за свободно разпространение в общината и други институции/ организации, предоставящи социални услуги. - 1 бр. информационен банер със стойка – предназначен за поставяне при изпълнение на дейностите за разпространение на резултатите от пилотно приложената иновативна практика. Към настоящата дейност се включва също поставянето на необходимата визуализация по всички документи, издавани във връзка с проекта. Също така, ще бъдат поместени на сайта на община Ихтиман публикации с информация относно проекта, източниците на финансиране и получената безвъзмездна помощ, с необходимата визуализация. Партньорът също ще съдейства за популяризиране на проекта като публикува информация на сайта си. Дейността ще се осъществява по следните последователни етапи: - Избор на външен изпълнител за изготвяне на планираните информационни материали; - Сключване на договор за услуга и изпълнение на възлаганата дейност; - Поставяне на информационните материали по предназначение и поддържане на визуализацията през целия проект

Индикатори

Идентифицирани иновативни практики - ИП11, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Трансферирани иновативни практики - ИП11, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

191 890.00 BGN
191 890.00 BGN
176 392.46 BGN
95.00 %
 • [1] Инвестиции в институционален капацитет и в ефективността на публичните администрации и публичните служби на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Транснационално сътрудничество по ЕСФ
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 9 594.50 0.00 182 295.50 191 890.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 9 594.50 0.00 182 295.50 191 890.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Изготвяне на специфичен анализ на опита на 3 държави-членки на ЕС в сектор планиране, взаимодействия и координиране на политики и услуги в сферата на социално включване на лица в риск., Стойност: 20 000.00
 • Обособена позиция 1: Няма обособени позиции
Предмет на предвидената процедура: Организация и провеждане на работни и информационни събития, Стойност: 58 333.34
 • Обособена позиция 1: Организиране и провеждане на работно посещение на служители в структури на публичната администрация на община Стамболийски в община Вияфранка Де Лос Баррос - Испания, в т.ч. цялостно логистично организиране и провеждане на работните срещи
 • Обособена позиция 2: Организиране и провеждане на конференция за популяризиране на постигнатите резултати
Предмет на предвидената процедура: Изготвяне на доклад за оценка на постигнатите резултати и ефективността от пилотното въвеждане на иновативната практика, Стойност: 3 000.00
 • Обособена позиция 1: Няма обособени позиции
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на експертиза по адаптиране/валидиране на иновативна практика по проекта, в т.ч. проучване на законовата рамка, характеристики и специфики на местната действителност, идентифициране на подходящи форми и възможности за успешно прилагане на иновацията в община Стамболийски, изготвяне на Наръчник за прилагане на иновативната практика по проекта, Стойност: 20 000.00
 • Обособена позиция 1: Няма

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.