English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-4.003-0036-C02
Споделена мрежа на социалните предприятия
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
08.11.2018
28.11.2018
28.05.2020
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

Целева група по проекта: лица, заети в институции и организации, свързани със социалното предприемачество, общини, кооперации, сдружения на работодатели, НПО, социални предприятия и други заинтересовани лица, включително предприемачи които имат за цел развитието на социалната икономика. Обща цел: укрепване на транснационалното сътрудничество, обмяна на опит, внедряване на добри практики, модели и ИКТ за насърчаването на социалното предприемачество чрез стимулиране участието на частните предприятия в социалната икономика. Специфични цели:- Подобряване на управленския капацитет на социалните предприятия;- Стимулиране участието на частните предприятия в социалната икономика;- Разработка и прилагане на иновативни бизнес модели, стимулиращи развитието на социалните предприятия чрез създаване на платформа за споделени ресурси. Резултати:-Подобрено транснационалното сътрудничество между партньорите от България и Белгия;-Трансфер на 2 социални иновации:-Идентифицирани 4 предложения за соц. иновации, -Изградени умения за партньорство между транснационалните партньори в областта на социалните иновации; -Подобрен управленския капацитет в 2 български соц.предприятия;- Проведена 1 межд.конференция;-Разпространени резултатите от проекта сред повече от 500 заинтересовани страни;-Разпространени 2000 брошури с резултатите от проекта;-Създадена обединяваща платформа; -Създадена партньорска мрежа; разработен наръчник; препоръки за институциите и предприятията, които въвеждат ново решение/практика.Основни дейности:-Изготвяне на сравнителен анализ на опита на Белгия в иновативни социално-предприемачески практики;-Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането на добри практики и иновативни подходи свързани със социалното предприемачество и социалната икономика;-Адаптиране иновативните социални практики и бизнес модели;-Оценка на постигнатите резултати;-Разпространение на постигнатите резултати;-Изграждане на партньорска мрежа.
Дейности
 • Изготвяне на сравнителен анализ на опита на Белгия в иновативни социално-предприемачески практики : Жокер НВ е частна компания, развиваща туристическа дейност и участваща в соц проекти на ЕСФ в Белгия.Има богат опит в развитието и прилагането на соц политики и подпомага и развива соц предприемачество не само в Белгия.Транснационалня партньор съвместно с неговите традиционни местни и външни партньори имат разработени и успешно приложени соц практики, обучения и форми на соц предприемачество, които биха могли да се имплементират и в България. Целта за реализацията на Дейност 1 е: на базата на предоставена информация от страна на белгийския партньор относно въведените в административната област иновации, свързани със социалното предприемачество и социалната икономика, екип от експерти на Сдружение Вива Пауталия да направи анализ и подбор на конкретни иновативни практики, които могат да дадат решения за проблемите и пречките в развитието на българските социални предприятия и които в последващ етап и в рамките на транснационалното партньорство да могат да бъдат разгледани и дискутирани, и в последствие адаптирани към българската социално-икономическа среда Дейност Въз основа на направено от избрана социологическа агенция предварително проучване за реалните и конкретни нужди на социалните предприятие в България и трудностите, които срещат техните управленски екипи при създаването и последващото им развитие, в желанието да постигнат устойчива заетост за наетите лица в неравностойно положение, експертния екип на Вива Пауталия ще предостави на белгийския партньор информация за съществуващи слабости и проблеми в развитието на българските социални предприятия. При създаване на транснационалното партньорство част от темите вече бяха обсъдени с партньора. Информацията ще бъде обменяна по имейл и дискутирана от експерти на двата партньора чрез онлайн срещи. На база на проучванията и предоставената информация от белгийския партньор, ще бъде изготвен сравнителен анализ за нивото на иновативност на споделените практики спрямо българския сектор на социално предприемачество, като се конкретизират минимум 2 социално иновативни за България практики в областта на насърчаване на социалното предприемачество и подобряване на капацитета на социалния мениджмънт. Етапите за изпълнение на дейността I. Предоставяне на партньора анализ и обосновка за проблемите и трудностите пред устойчивото развитие на българските социални предприятия; II. Обмен на информация между партньорите, включваща разработки, описание на практики и методи насърчаване на социалното предприемачество и социалния мениджмънт; III. Он-лайн дискусии за уточняване на конкретни практики, методи и средства, които да се анализират и на експертно ниво да се определи тяхната иновативност спрямо българската действителност; IV. Разработка на сравнителен анализ върху предоставената документация от партньора и конкретните нужди на българските социални предприятия; V. Предаване на сравнителния анализ на белгийския партньор за проучване; VI. Определяне на минимум 2 иновативни практики за адаптиране и валидиране, които да бъдат предмет на последващи дискусии по време на проучвателните посещения в Белгия.
 • Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането на добри практики и иновативни подходи свързани със социалното предприемачество и социалната икономика : Целта на дейността е повишаването на капацитета на партньорите и заинтересовани страни чрез обмен на опит, информация, добри практики и разработка на нови модели по отношение на: мениджърския и маркетингов опит на социалните предприятия; стимулирането на частните предприятия в ангажирането на лица в неравностойно положение на пазара на труда; подкрепата за частни организации на социалната икономика в осъществяването на социалния им ангажимент. Сдружение Вива Пауталия съвместно с екипа на Жокер НВ чрез проучвания, работни групи, дискусионни онлайн форуми и семинари ще обменят опит и създадат иновативени модели и подходи за прилагане на практика за подпомагане развитието на социалните предприятия и социалното предприемачество в страните партньори. Екипът на Жокер НВ ще предостави на българските експерти документация за най-новите подходи и практики за насърчаване на социалното предприемачество чрез подобряване на управленския капацитет в социалните предприятия и иновативни бизнес модели, които ще подпомогнат устойчивото им развитие. Екипът на Вива Пауталия ще може да се запознае на място с действащи модели на управление в 2 интензивно развиващи се социални предприятия (частно и общинско), както и с политиката и средствата за подкрепа от страна на държавата. В посещението ще се включат и представители на целевите групи: по 2-ма ръководители на социални предприятия от публичния и частен сектор, идентифицирани и интервюирани при изпълнение на дейност 1 от избраната социологическа агенция. Кандидатът, от своя страна ще подготви и предостави на гостуващия белгийски екип свои разработки и практики относно насърчаването на стартирането на микропредприятия в социалния сектор от млади предприемачи. Ще се организира посещение в социални предприятия, ръководени от млади предприемачи. В рамките на дейността, освен обмяната на опит, партньорите ще разработят общи предложения за социални иновации (нови решения) и пилотното им прилагане относно: А) насърчаване на социалното предприемачество чрез стимулиране на социалното участие на частни предприятия; Б) методите за създаване на икономически модели (като социален франчайзинг) за социални предприятия; В) иновативни бизнес модели, които за устойчивото развитие на социалните предприятия; Г) подготовка на задание за създаване на иновативна платформа и апликация/приложение за споделена мрежа на социални предприятия, базирана на решенията от изпълнението на проектните задачи, с база данни за ежедневен обмен и споделяне на ресурси и информация между различните участници в социалната икономика, вкл. лица в неравностойно положение на пазара на труда, заети в социални предприятия и в институции и организации, свързани със социалното предприемачество. Всеки партньор ще тества в 4 избрани от него предприятия (публични и частни) новите практики и разработените решения, като по време на тестването ще разчита на експертна помощ на транснационалния партньор (на място или онлайн). За окончателната версия на разработените от партньорите решения ще се вземе предвид направения анализ на постигнатите резултати в отделните тествани предприятия. Резултатите ще бъдат обсъдени на семинар, в присъствието на представители на целевите групи, като ще се проведе и 1-дневно обучение за присъстващите. Етапите за изпълнение на дейността: I. Подготовка на решения на проблемите, идентифицирани от двете страни в сътрудничество с транснационалния партньор; II. Тестване на изготвените решения в 4 социални предприятия с подкрепата на транснационалния партньор; III. Анализ на ефектите от тестваните решения, като се вземат предвид експертните мнения и подкрепата на транснационалния партньор; IV. Подготовка на техническо задание за разработка на иновативна платформа и приложение/апликация за споделена мрежа на социални предприятия, които да бъдат осъществени в сътрудничество с транснационалните партньори, като се вземат предвид резултатите от тестовете и разработеният анализ.
 • Адаптиране и валидиране на иновативните социални практики, решения и бизнес модели : Реализацията на дейността цели разработените и тествани нови социални решения и практики да бъдат успешно адаптирани и въведени в общо 10 конкретни социални предприятия (от публичния и частен сектор), чрез разработване на детайлни модели, методология и наръчници за техния трансфер. Дейност За ефективна и бърза адаптация на иновативните практики от Белгия, касаещи подобряване на управленският капацитет на социалните предприятия и привеждане в съответствие с нуждите на заинтересованите страни и изпробване в български условия и среда, ще се разработи наръчник с насоки и препоръки, чийто проект ще бъде представен за обсъждане по време на семинарите, с участие на представители на целевите групи. След тестване на разработените решения и направените анализи, окончателните версии на отделните решения ще бъдат предоставени на избрани 4 социални предприятия Експертен екип на Кандидата ще консултира с помощта на партньора внедряването на мерките за стимулиране на социалното участие в частните български предприятия. Мерките ще бъдат обсъдени с местни публични и общински власти с цел широкото им отразяване и разпространение сред българската икономическа общност и представени пред съответните български институции. Частния сектор в България е най-големият работодател и подкрепата от страна на работодателските организации ще улесни трансфера и адаптирането на мерките с последващото им окончателно въвеждане. Разработените бизнес модели от типа на социалния франчайзинг, ще бъдат адаптирани в избрани предприятия отговарящи на изискванията, като процесът на валидиране ще премине през индивидуални консултации и експертна помощ на всеки етап на адаптацията, анализ на моментното икономическо и финансово състояния, капацитет на управленския екип, набиране на информация и корекции по време на прилагане на иновацията. Експертите на кандидата ще консултират въвеждането на иновативните бизнес модели за устойчивото развитие на социалните предприятия, като моделите ще бъдат разбити на етапи с възможност след всеки етап да може да се отчете ползата от трансфера на иновацията върху социалното или частно предприятие, както и да се нанесат корекции в зависимост от спецификата на отделното предприятие. На създадената иновативна обединяваща социална платформа, заинтересованите страни ще могат да намерят подробна информация за прилаганите нови практики, както да поставят въпроси, свързани с въвеждането на иновациите. Етапите за изпълнение на дейността I. Подбор на 4 социални български предприятия и частни компании, чиито управленски екипи са готови да трансферират иновативната белгийска практика за подобряване на управленският капацитет на социалните предприятия II. Разработване на Наръчник с насоки и препоръки, чийто проект ще бъде представен за обсъждане по време на семинарите, с участие на представители на целевите групи III. Индивидуални и колективни консултации за мениджмънта на предприятията, със съдействието и на белгийски експерти за прилагане на социалния франчайзинг в българската икономика и ползата за ползвателите му IV. Обсъждане с местни публични и общински власти и с работодатели на разработените от партньорите мерки за стимулиране на социалното участие в частните български предприятия и иновативни бизнес модели V. Предоставяне на възможност за безвъзмездно ползване на консултации, информация и споделени практики на новосъздадената социална платформа на всички участници в процеса на въвеждане на иновациите по проекта. VI. Разработка на онлайн-платформа и приложение/апликация за споделена мрежа на социалните предприятия, с редица иновативни характеристики и функционалности, подпомагащи транснационалното сътрудничество и обмяна на ресурси между социалните предприятия.
 • Оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на иновативните решения: Цел: Дейността цели да се проследи и оцени връзката между заложените във формуляра дейности и цели и реално постигнатите резултати (включително негативни) от прилагане на социалните иновации разработени по проекта, в българските социални и частни предприятия, както и удовлетвореността на българските заинтересовани лица и целеви групи от създадената обединена социална платформа Дейност За реализация на оценката на постигнатите резултати, партньорите ще разработят критерии и методология за оценка на постигнатото. На базата на тези критерии ще се изработят конкретни анкети/въпросници, свързани с отделните иновативни практики и решения, за всяко предприятие и управленски екип, взели участие в трансфера и прилагането на иновациите по проекта. Проследяване постигането на целите и резултатите на проекта, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевата група; На страницата на платформата ще бъде публикувана онлайн анкета, за всички заинтересовани лица. За отчитане на ефективността на предвидените разходи спрямо заложените дейности и получените резултати ще се наеме външна експертна помощ. От своя страна партньорите ще направят собствена оценка, включително чрез посещения на място в български предприятия, срещи и разговори с институции и заети в социални предприятия. Оценките ще бъдат публично огласени. Етапите за изпълнение на дейността I. Разработка от партньорите на критерии и методология за оценка на постигнатото II. Наемане на външен експерт III. Провеждане на собствена оценка IV. Публично огласяване на направените оценки.
 • Разпространение на постигнатите резултати: Ще бъде проведена онлайн кампания в социалните мрежи за популяризиране на постигнатите резултати по проекта. Онлайн кампанията ще има за цел да популяризира резултатите от проекта, като достигне до минимум 6 000 представители на целевите, непосредствено свързани с целите на проекта групи в България и Белгия. Минималната продължителност на кампанията ще е 3 месеца. Избран външен изпълнител ще използва необходимите инструменти за постигане на посочените цели и резултати. Ще бъдат организирани два еднодневни информационни дни (в София и Пловдив) и 1 международна пресконференция с участие на партньора и представители на заинтересованите страни от Белгия. Експертите и екипите на двата партньора ще представят пред българската общественост резултатите от проекта. Очаква се, в информационните кампании и пресконференцията да бъдат обхванати минимум 300 души, работещи в областта на социалното предприемачество и социалната икономика, заети в социални предприятия и представители на институции и управленски екипи на социални предприятия (публични и частни). Мултипликатори на информацията за проекта и резултатите получени от реализацията му, са самите участници в проектните дейности, министерства, синдикати и работодатели Ще се търси подкрепата на национални организация на лица с увреждания, НПО и други, тъй като те имат основание и полза и отговорност за въвеждането на иновациите в социалната икономика. По време на информационните събития ще бъдат излъчени промоционални клипове и репортаж от ежедневието в едно или две социални предприятия, въвели иновативни практики. Информационните дни ще бъдат адресирани и към хората в неравностойно положение и техните семейства. В информационните дни ще бъдат поканени да участва и национално значими и разпознаваеми личности с цел привличане вниманието на обществеността върху възможностите за подобряване положението на лицата в неравностойно положение чрез създаване на условия в България за устойчиво развитие на една социална икономика, което води и до разширяване на възможностите за заетост на социално изключените лица. На желаещите ще бъдат раздадени разработени по проекта материали. Етапите за изпълнение на дейността I. Разработка на сценарий за провеждане на информационните дни II. Подготовка на информационни материали, вкл. Аудио/видео материали III. Организиране и провеждане на заложените медийни събития за разпространение на постигнатите резултати (положителни и/или негативни).
 • Изграждане на партньорска мрежа: Дейността цели да допринесе за активното включване на партньорите, представителите на всички заинтересовани страни, на бизнеса и НПО , както и на лицата в неравностойно положение обхванати в дейностите по проекта чрез изграждане на устойчива иновативна партньорска мрежа институции - обучителни организации – бизнес, на базата на разработената по проекта платформа. Създаването на мрежата е за да се стимулират социалните иновации сред социалните организации и предприятията, и ще служи като средство за създаване на приобщаващ пазар на труда. Първоначално в мрежата ще бъдат поканени да се включат участници в проектните дейности от страна на 2-та транснационални партньора: Белгия: 500 души, заети в институции и организации, свързани със социалното предприемачество (3 правителствени организации (провинции), 2 частни предприятия със социално участие, 2 организации на работодатели, 2 организации за социална икономика); България: 50 лица, заети в институции и организации, свързани със социалното предприемачество (мениджъри на 30 социални предприятия; 100 лица, наети в 10 институции и организации, свързани със социалното предприемачество). Мрежата ще продължи да действа и след приключване на проектните дейности, като отворена система и за други юридически и физически лица от сектора на социалната икономика, частния и публичен бизнес. В мрежата участниците ще могат да споделят опит, да решават проблеми и да предлагат решения. Създаването на партньорската мрежа ще даде устойчивост на резултатите от проекта и възможност за тяхното разпространение извън рамките на транснационалното партньорство. Мрежата ще бъде и проводник на нови иновационни практики и модели споделени между членовете на мрежата, както и ще дава възможност за обмен на търговска и производствена информация. Тази мрежа ще допринесе за изграждането на система за иновативно социално включване, като ще помогне на различни организации да разработят успешни проекти за заетост и предприемачество чрез обмен и пилотиране на добри практики Етапите за изпълнение на дейността I. Разработка на мрежата II. Покана до всички участници в проекта за включване в партньорската мрежа III. Структуриране на мрежата по сектори, вид участници и теми IV. Стартиране на мрежата

Партньори

Индикатори

Идентифицирани иновативни практики - ИП10, Целева стойност: 3.00, Достигната стойност: 5.00
Трансферирани иновативни практики - ИП10, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

185 511.70 BGN
185 511.70 BGN
40 597.30 BGN
95.00 %
 • [1] Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Транснационално сътрудничество по ЕСФ
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 9 275.58 0.00 176 236.12 185 511.70
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 9 275.58 0.00 176 236.12 185 511.70

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Избор на външен изпълнител, който да осигури необходимия експертен персонал за подпомагане въвеждането на добри партньорски практики, касаещи развитието на социалната икономика, в изпълнение на проект BG05M9OP001-4.003-0036 „Споделена мрежа на социалните предприятия“ по приоритетна ос 4 „Транснационални партньорства“, финансиран от програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Стойност: 55 500.00
 • Обособена позиция 1: Избор на външен изпълнител, който да осигури необходимия експертен персонал за подпомагане въвеждането на добри партньорски практики, касаещи развитието на социалната икономика, в изпълнение на проект BG05M9OP001-4.003-0036 „Споделена мрежа на социалните предприятия“ по приоритетна ос 4 „Транснационални партньорства“, финансиран от програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
Предмет на предвидената процедура: „Осигуряване на логистика на дейности по проект: G05M9OP001-4.003-0036 „Споделена мрежа на социалните предприятия“ по приоритетна ос 4 „Транснационални партньорства“, финансиран от програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Избор на изпълнител за организиране на пътувания на експерти и представители на целевите групи до Белгия за участие в съвместни мероприятия; Обособена позиция 2: Избор на изпълнител за организиране и провеждане на работна среща и семинар с белгийски експерти в България., Стойност: 33 997.00
 • Обособена позиция 1: „Осигуряване на логистика на дейности по проект: G05M9OP001-4.003-0036 „Споделена мрежа на социалните предприятия“ по приоритетна ос 4 „Транснационални партньорства“, финансиран от програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Избор на изпълнител за организиране на пътувания на експерти и представители на целевите групи до Белгия за участие в съвместни мероприятия;
 • Обособена позиция 2: „Осигуряване на логистика на дейности по проект: G05M9OP001-4.003-0036 „Споделена мрежа на социалните предприятия“ по приоритетна ос 4 „Транснационални партньорства“, финансиран от програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по две обособени позиции: Обособена позиция 2: Избор на изпълнител за организиране и провеждане на работна среща и семинар с белгийски експерти в България.

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.