English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-4.001-0094-C01
Транснационално партньорство за заетост и растеж чрез пре-инкубиране и импакт инвестиции (PRINCIPAL)
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
13.10.2017
15.10.2017
31.12.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

Проектът е насочен към идентифицирането и трансферирането на иновативни за България практики, чрез прилагането на които ще се стимулира развитието на пазара на труда, създаването на качествени работни места в иновативни малки и средни предприятия (МСП) и социалното включване. 

За целта е идентифициран и релевантен партньор по проекта - първият частен бизнес инкубатор в Гърция (INCUBATION FOR GROWTH, i4G), който има значителен опит при въвеждането на иновативни практики, свързани с: (1) пре-инкубирането (пре-акселерирането) на студенти, (2) корпоративните социални иновации и (3) импакт инвестициите. Това са трите иновативни практики, които ще бъдат обект на проекта, като е предвиден комплекс от дейности, насочени към идентифицирането и въвеждането им (следвайки задължителните етапи на проучване, прототипиране и пилотиране, прилагане/внедряване и оценка на устойчивостта за определяне на потенциала за въздействие на иновациите) сред представителите на целевите групи по проекта. 

Именно тази дейност е същината на проекта, а ефекта от нея се допълва от предвидените дейности за повишаване на капацитета на партньорите по проекта и на заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи, както и за разпространение на постигнатите резултати сред всички заинтересовани страни. В резултат на изпълнението на проекта, в България ще се трансферират практики, които до момента са слабо представени или отсъстват (какъвто например е случаят с импакт инвестициите), като същевременно имат сериозен потенциал както за развитие на обществото, така и на иновативните предприятия. 

В допълнение, чрез трансферирането на тези практики у нас ще се заложи основа за реализиране на значимо позитивно социално и екологично въздействие по съвсем нов начин - не чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, а чрез нов социален бизнес-ориентиран модел на развитие.
Дейности
 • Организация и управление на проекта: Целта на дейността е осъществяване на управление, мониторинг и контрол на дейностите, отчитане и постигане на предвидените по проекта резултати. Дейността ще се извършва през целия период на реализация на проекта от сформирания екип за управление. Дейността ключва следните основни етапи, необходими за изпълнението на проекта: 1. Мобилизиране на екипа по проекта, определяне на задълженията и отговорностите и провеждане на регулярни срещи – вътрешни и с подизпълнителите; 2. Провеждане на процедури за избор на подизпълнител на отделните дейности по проекта; 3. Мониторинг и контрол върху реализацията на отделните дейности по проекта; 4. Спомагане изпълнението на дейностите за осигуряване на информация и публичност; 5. Подготовка на техническите доклади за изпълнението на проекта; 6. Финансово отчитане и подготовка на финансовите отчети и исканията за плащане по проекта. При изпълнение на дейностите по проекта на всеки етап, ще бъде прилагана следната методология: - Ръководителят ще се следи за пълното, правилното и навременно оформяне на документацията. - Механизми за наблюдение всички дейности ще бъдат изпълнени в тясно сътрудничество между избраните изпълнители и екипа по проекта. Ще се съблюдава за правилното и прецизното им изпълнение, като ангажираността на екипа ще гарантира необходимото наблюдение на това, че те се изпълняват в съответствие с изискванията, предвид нуждите на организацията и с цел постигане на точно заложените резултати. Методът на изпълнение на този процес ще бъде вертикален, т.е. от една страна екипът по проекта ще следи за правилното изпълнение дейностите от страна на изпълнителите съобразно очакваните резултати, а от друга – ръководството на Кандидата ще следи за това екипа по проекта. Механизми за контрол – ще бъде осигурен чрез ясното и стегнатото организационно структуриране на екипа по проекта, с ясни задължения, отговорности и планиране на изпълнението. - Контролът ще бъде осигуряван от ръководството на Кандидата, което ще следи за правилното и пълното приложение на изведените от тях правила, процедури и препоръки. - - Вътрешна оценка: при реализациятата на дейностите ще се следи постигането на заложените в проекта индикатори. - За изпълнението на всяка дейност ще бъде следван конкретния график, задължения и очаквани резултати. По този начин ще се гарантира, че изпълнението ще бъде в срок, оптимално, ще отчита дали са налице обстоятелства по забавяне или трудности при изпълнението и дали са постигнати очакваните резултати. По този начин ще се даде възможност за управление на риска и навременно предприемане на мерки за неговото елиминиране. - Отчетност при изпълнение на дейностите – ще се следи за стриктно съставяне и следене на документацията, съгласно договора и Оперативното ръководство, за постигането на заложените индикатори и очаквани резултати. - Ще се следва принципа на вярно и точно документиране и финансово отчитане. - Визуализация – освен предвидените за изпълнение дейности за информираност и публичност съгласно регламентите на ЕС, информираност и публичност по отношение на проекта, неговите цели и очаквани резултати ще бъде осигурявано и през целия период на проекта. Това ще се извършва при обичайното оперативно изпълнение на дейностите.
 • Информиране и публичност: Целта на дейността е информиране на обществеността относно проекта, неговите цели, дейности и резултати, както и за финансовия принос на ЕС чрез Европейския социален фонд за реализацията му. Предвижда се да бъде извършено следното: - Ще бъдат направени 5 публикации в Интернет относно проекта, целите, дейностите, очакваните резултати и финансовия принос на ЕС за реализирането му в интернет (1 в началото на проекта, 3 в средата и 1 в края на проекта). - Ще бъдат изработени 1 000 брошури с информация за проекта, които ще бъдат разпространени както сред целевите групи, така и сред заинтересованите страни - за неговото популяризиране - Ще бъдат изработени плакати, представящи името на проекта, партньорите по него, както и източника на финансиране - Ще бъдат изработени банери на проекта от винил (вертикални, сгъваеми, на стойка), които ще бъдат използвани за поставяне както в офиса на проекта, така и във връзка с външните събития, които ще бъдат организирани Дейността ще бъде подготвена от екипа по проекта, като в съществената си част ще бъде изпълнена от избран външен изпълнител. Етапите на изпълнение на дейността ще бъдат: 1. Планиране на изпълнението и описание на минималните изисквания към материалите 2. Възлагане на изпълнението на външен подизпълнител 3. Мониторинг на изпълнението (по отношение на качество, количество, изисквания за визуализация и т.н.) 4. Разпространение на материалите
 • Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи: Дейност 3 и дейност 4 са неразривно свързани. Всяка от двете допълва другата, като създава предпоставки за успешното й изпълнение. Затова, изпълнението им в рамките на времевия график е представено успоредно, като изрично е уточнено кои етапи на едната дейност ще се изпълняват в по-ранен и кои- в по-късен момент. Дейността има за цел да повиши капацитета на партньорите по проекта от България и Гърция, както и на заинтересованите страни по проекта (целевите групи, органите на централната и местната администрация, работодателски организации, организации подкрепящи бизнеса, университети, НПО и др.) във връзка с разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи и да идентифицира иновативни практики, които да бъдат трансферирани в България. Фокус на тази дейност ще бъде и идентифицирането на екологични практики, които смекчават въздействието на климатичните промени и насърчават ресурсната ефективност в съответствие с европейското и националното законодателство, както и възможността им те да бъдат приложени на практика, на база на вече реализирани сценарии (вж. също т. 11.6). Това, по-конкретно, ще се постигне чрез ­ Разработване на методология за идентифициране/описание на иновативните практики ­ Развиване на капацитета на партньорските организации чрез обмен на опит ­ Развиване на капацитета на целевите групи/заинтересованите страни чрез организиране и провеждане на събития Дейността предвижда провеждането на две срещи с партньора по проекта. Първата се планира да бъде проведена в началото на изпълнението на дейността, а втората – преди провеждането на семинарите в рамките на дейността. На първата ще се уточнят основните параметри на методологията, която ще се прилага за проучване/описание на практиките. За целта ще се използват методът на бенчмаркинга, като той ще бъде модифициран на база на опита на партньорите при изпълнение на сходни дейности и в контекста на социалния характер на практиките по проекта. Ще се набере и информация за най-успешните сходни практики, прилагани от i4G в трите целеви направления (преинкубирането на студенти/(безработни) висшисти, корпоративните социални иновации и импакт инвестициите). След това, ще бъде разработена детайлната методология за проучване/анализ на практиките, както и образци за набиране на информация за приложението и ефективността на практиките от Гърция. Документите ще бъдат валидирани със съдействието на партньора i4G, чийто експерти ще предоставят допълнителна информация за набиране на цялата нужна информация. На нейна база, чрез прилагане на методологията, ще бъдат идентифицирани елементи на всяка една от трите практики, които в най-голяма степен адресират проблемите на целевата група в България и които могат да бъдат адекватно адаптирани у нас. Именно те ще бъдат детайлно проучени в рамките на дейност 4. За тази цел ще бъде проведена втората среща по проекта. След приключване на изпълнението на Етап 3 на дейност 4 ще бъдат организирани 2 семинара (по 1 за всяка трансферирана практика) с участието на целевите групи и заинтересованите страни по проекта. Те ще се проведат в гр. София и във всеки ще участват по минимум 25 представители на целевите групи. Предвидено е представяне на проекта, на проучените практики, както и извършени презентации на участниците в проекта. Етапите (E) на изпълнение на дейността са следните: 1. Провеждане на работна среща между екипите на кандидата и партньора 2. Разработване на методология и образци за анализ 3. Провеждане на работна среща между екипите на кандидата и партньора 4. Идентифициране на иновативни практики 5. Провеждане на семинари с участието на представители на заинтересованите страни за представяне на идентифицираните добри практики 6. Отчитане на изпълнението 1-4 ще се изпълняват веднага след стартиране изпълнението на дейността, а 5-6 - след приключване на етап 3 на Дейност 4.
 • Адаптиране и валидиране на социалните иновации : Настоящата дейност е сърцевината на проекта и с нея се цели да се адаптира, да се трансферира и да се валидира приложимостта на иновативните практики от Гърция за подкрепа на преинкубирането на студенти/(безработни) висшисти (П1) и за корпоративните социални иновации (П2, КСИ). Нейното изпълнение се основава на разработената в предишната дейност методология и на идентифицираните конкретни практики с помощта на i4G, които ще бъдат детайлно проучени, за да бъдат ефективно адаптирани за трансфер в България. За целта, ще се следват основните етапи за адаптиране и валидиране на социалните иновации, които формират и етапите на изпълнение на дейността: Е1. Проучване на иновативните практики Е2. Прототипиране и пилотиране на иновативните практики Е3. Прилагане/внедряване на иновативните практики Е4. Оценка на устойчивостта с цел определяне на потенциала за въздействие на иновативните практики Е1 е свързан с набирането на допълнителна и детайлна информация относно вече идентифицираните иновативни практики от Гърция, включително във връзка с процеса/особеностите на тяхното трансфериране в практиката. Е4 е свързан с прилагането на експертни оценки, разработени със съдействието на i4G. Поддейностите в останалите етапи се различават в зависимост от вида на практиката и включват: П1. Пре-инкубиране на студенти/(безработни) висшисти: - Провеждане на срещи и разговори за идентифициране на 15 лица за пилотното внедряване на П1 (Е2) - Разработване на курс за обучение и консултиране (Е2) - Провеждане на курса за обучение и консултиране в продължение на 4 месеца (Е2) - Работно посещение в Гърция на 7 от лицата, участващи в пре-инкубирането за срещи с партньора, лица и организации, в които П1 вече е действаща (Е3), придружени от 2 експерта на кандидата За трансферирането на П1 се планира да се проведат срещи с лица, които са студенти последна година или наскоро са завършили висшисти, за да се обсъди потенциалното им включване в проекта. Изискане ще бъде те да имат конкретна идея за стартиране на бизнес. На първо място, лицата ще бъдат включени в курс за пре-инкубиране, състоящ се от 2 основни части - обучение в група по предварително разработена програма и индивидуално консултиране (менторство) на представители на целевата група с обща продължителност от 4 месеца. Курсът ще бъде разработен на база на опита на кандидата и партньора, както и адаптиран на база на проучване на конкретните участници (тяхната подготовка, нужди и бизнес идеи). В допълнение към него, ще бъдат включени и персонални консултации на лицата (менторство), за да се надградят знанията, получени в обучението и да се подпомогне развитието на конкретната бизнес идея на лицето, за създаване на условия за стартиране от тях на нови (иновативни) предприятия. Чрез планираните срещи с I4G и пре-инкубирани от тях лица вече стартирали собствен бизнес, лицата ще получат и допълнителна мотивация за развитие на идеите си. П2. КСИ - Провеждане на 2 обучения за това какво са КСИ и как се генерират идеи (Е2) - Провеждане на състезание за генериране на идеи за КСИ, които впоследствие може да се реализират от големи български фирми, така че лицата, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност и самостоятелно заетите лица ще могат да генерират КСИ-свързани бизнес предложения за големите фирми, за да могат да ги реализират от своя страна на практика (Е2) - Организиране на еднодневно match-making събитие, на което да се срещнат двете страни (панаир на идеи) (Е3) П2 е насочена към предоставяне на обучение по КСИ за последващо генериране от целевите групи на идеи, които ще бъдат оценени за определяне на най-подходящите сред тях, имащи потенциал да привлекат интереса на големите фирми в България, за да ги внедрят. Това ще се постигне по време на "панаира на идеите", където двете страни ще се срещнат и обсъдят най-добрите идеи, така че да започне въвеждането на КСИ в България за постигане на значим социален и екологичен ефект.
 • Разпространение на постигнатите резултати: Дейността цели да надгради дейността по информиране и публичност (за проекта), като осигури широко и таргетирано разпространение на постигнатите резултати сред представителите на целевите групи. По такъв начин дейността има значителен потенциал да осигури устойчивостта на резултатите по проекта, като мултиплицира постигнатия от тях ефект. Предвижда се: - Разработването на уеб сайт, съдържащ всички резултати от изпълнението на проекта, вкл. обучителните материали и различни образци, разработени във връзка с иновационната практика за пре-инкубирането (пре-акселерирането) на студенти, резултататите от панаира на идеи, както и същността на импакт инвестициите - Разработване и отпечатване на наръчник с идентифицираните и трансферираните иновативни практики - Провеждане на конференция с представители на всички заинтересовани страни за популяризиране на резултатите от проекта сред представители на целевите групи и всички заинтересовани страни - в т.ч. представители на държавната и местната власт, учебни заведения, браншови организации, организации на работодателите и други организации, подкрепящи бизнеса, НПО и др. На конференцията ще има представител на партньора от Гърция, който ще представи успешния опит на Гърция при въвеждането в практиката на социални иновации за насърчаване развитието на пазара на труда, подпомагане на социалното включване и повишаване качество на работните места. Ще бъдат представени конкретни примери със стартирането и развитието на бизнеси, които са подпомогнати от инкубатора и са се превърнали в успешни фирми с дейност не само в Гърция, но и в други страни. Преобладващата част от дейността ще бъде реализирана от външен изпълнител и съответно, етапите на изпълнение на дейността включват: 1. Планиране на изпълнението и описание на минималните изисквания към изпълнителя 2. Възлагане на изпълнението на външен подизпълнител 3. Мониторинг на изпълнението (по отношение на качество, количество, изисквания за визуализация и т.н.) 4. Подготовка и провеждане на конференцията (съставяне на програма, идентифициране и осигуряване на лектори, разпращане на покани, материално-техническо обезпечаване на мероприятието, провеждане и отчитане, и др.) 5. Разпространение на материалите
 • Дейности за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи: Ефектът от идентифицирането и трансферирането на иновативни практики от чужбина (в конкретния случай - от Гърция) е именно в тяхната приложимост сред целевите групи у нас. В противен случай, всички вече реализирани дейности по проекта не биха имали смисъл и няма да доведат до постигане на заложените цели. Затова, е предвидено изпълнението на настоящата дейност, която цели да се извърши независима външна оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на иновативните елементи. Оценката на постигнатите резултати ще проследи логическата връзка между заложеното във Формуляра за кандидатстване и неговото реално изпълнение. Оценката ще проследи следните основни параметри: - Проследяване постигането на целите и резултатите на проекта, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевата група - Особености при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта - Ефективност и ефикасност на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати Етапите на изпълнение на дейността са следните: 1. Разработване на изискванията към кандидатите и техните оферти 2. Провеждане на процедура за избор на изпълнител 3. Изпълнение на дейността 4. Мониторинг върху изпълнението

Индикатори

Трансферирани иновативни практики - ИП4, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 2.00
Идентифицирани иновативни практики - ИП4, Целева стойност: 3.00, Достигната стойност: 3.00

Финансова информация

186 296.44 BGN
186 296.44 BGN
183 815.64 BGN
95.00 %
 • [1] Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Транснационално сътрудничество по ЕСФ
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 9 314.82 0.00 176 981.62 186 296.44
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 9 314.82 0.00 176 981.62 186 296.44

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.