English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-4.001-0014-C02
Свежи знания за зелена икономика
200393694 ИвентЗоун ЕООД
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
25.09.2017
25.09.2017
25.12.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

Основната цел на настоящото проектно предложение е трансфер на социални иновации в областта на ученето през целия живот чрез транснационално сътрудничество. Целевата група обхваща общо 80 заети лица, занимаващи се с информационни кампании, ПР, журналистика и консултации в областта на зелената икономика.
Проектът ще стартира с формирането на екип и разпределение на задачите между членовете му. Следва осъществяване на обучително пътуване за опознаване и адаптиране на обучение по зелена икономика за заети лица, осъществявано от италианския партньор. По време на третата дейност ще се повиши капацитетът на ИвентЗоун в областта на зелената икономика и ще се идентифицират две иновативни практики при партньора - използване на ИКТ инструменти и видео материали в обучения за заети лица. Следващите дейности са насочени към трансфер на иновативни практики - видео курс, платформа и обучение по зелена икономика. В отделна дейност ще осигурим разпространение на постигнатите резултати чрез социалните мрежи и информационно събитие. Надлежна визуализация ще бъде осигурявана през целия период на изпълнение на проекта. Постигнатите резултати ще бъдат оценени от външен оценител.
В резултат от изпълнението на посочените дейности ще трансферираме и популяризираме три иновативни практики - видео курс, платформа и обучение по зелена икономика. Чрез реализирането на посочените практики ще отговорим на нуждите на целевата група от обучения за натрупване на специфични знания в областта на зелената икономика, включително по отношение на нормативна уредба, технологични новости, добри практики и др. Характерът на трансферираните практики ще допринесе за равен достъп на голям брой лица от целевата група, многократно надхвърлящ включените в проектните дейности, до учене през целия живот в областта на зелената икономика.
За успешната реализация на проекта ще допринесе опитът и експертизата на италианския партньор Атлантиде в предоставяне на обучения в областта на защита на околната среда.
Дейности
 • Организация и управление: Дейността има за цел да осигури успешното изпълнение на проекта чрез ръководене и контрол на включените дейности с оглед постигането на заложените цели и резултати. Нейна цел е и правилното разходване и отчитане на разходваните средства. Дейността обхваща целия период на изпълнение на проекта. В нея са заложени всички стъпки, които ще осъществим при ръководенето на изпълнението на проекта, включително цялостното организиране на задачите, разпределението на отговорностите между екипа на проекта, обвързано с времевия график и наличните ресурси, управлението на отношенията с Управляващия орган (УО), партньора и изпълнителите. Много важна част от осъществяването на тази дейност е мониторингът на изпълнението с цел постигане на заложените резултати в параметрите на проекта. Основните етапи, през които ще премине изпълнението на дейността, са следните: 1. Определяне на функциите на екипа на проекта Екипът, необходим за изпълнението на настоящия проект, ще се състои от: - Ръководител - 1 и - Координатор - 1. Ръководителят има за цел да ръководи цялостното изпълнение на проекта, включително да извършва планиране, мониторинг на изпълнението на дейностите, контрол над отчетността, финансовото изпълнение и осчетоводяване, да ръководи комуникацията с УО, изпълнителите и партньора. Координаторът на проекта координира изпълнението на проекта, като докладва на ръководителя на проекта. Има за задачи да организира и координира избора на изпълнители, осигурява надлежна визуализация, поддържа изрядно проектно досие, води текущата отчетна документация, изготвя техническите и финансовите отчети по проекта, подпомага ръководителя при комуникацията с партньора и подизпълнителите. По проекта не са заложени средства за счетоводител. 2. Изготвяне на допълнителни споразумения към трудовите договори с членовете на екипа, в които ще бъдат описани отговорностите и задълженията, произтичащи от заемането на позициите. За целите на доброто проектно управление ще бъдат сключени допълнителни споразумения към трудовите договори с членовете на екипа. 3. Изготвяне на план-график за изпълнение на проекта За успешното изпълнение на проекта ще бъде създаден план-график, който ще включва детайлно разпределение на задачите, обвързано с конкретните срокове. Чрез наличието на график ще се сложи основната рамка за цялостното изпълнение на проекта. Екипът ще получи яснота за своите задачи, поставени в конкретни параметри. 4. Регулярни срещи на екипа за проследяване на напредъка при изпълнение на проекта За проследяване изпълнението на възложените задачи ще се извършват срещи на екипа на проекта. На тях ще се дискутира напредъка в дейностите, възникването на евентуални проблеми и съпътстващите ги рискове, ще се проследява комуникацията с УО и партньора, ще се обсъждат промени в план-графика при наличието на необходимост. 5. Осъществяване на избор на изпълнители Екипът на проекта ще осъществи избора на изпълнители по проекта при спазване на разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС 160. 6. Мониторинг на изпълнението на договорите с изпълнителите - проследяване на отношенията с избраните подизпълнители до подписването на финални приемно-предавателни протоколи. 7. Мониторинг на оценката на обхванатите от проекта представители на целевите групи за степента на тяхната удовлетвореност Екипът ще поддържа обратна връзка с целевата група и ще отчита степента на тяхната удовлетвореност чрез анкетни карти. 8. Текущо отчитане по етапи на изпълнението на проекта. Подготвяне на документацията за финалното отчитане на проекта. Екипът ще поддържа стриктна текуща отчетност по проекта. В рамките на дейността по управление на проекта екипът ще изготвя исканията за плащане, както и финансовите и техническите доклади, необходими при представяне на искане за плащане. През последния месец ще стартира и подготовката на окончателното отчитане на проекта. Ще се подготвят финалните отчети и необходимата съпътстваща документация.
 • Опознаване и адаптиране на обучение по зелена икономика за заети лица от италианския партньор : Дейността има за цел да се опознае и адаптира програмата за обучение по зелена икономика за заети лица, използвана от Атлантиде. За тази цел италианският партньор ще осъществи обучение на 6 представители на целевата група по проекта, подбрани от ИвентЗоун. Обучението ще е по въведената от италианския партньор програма. На самото обучение ще присъстват и двама експерти, наети от ИвентЗоун, които в последствие ще подготвят адаптирано съдържание на аналогичен курс, който да бъде използван от ИвентЗоун за обучения по зелена икономика в рамките на проекта и извън него. Осъществяването на обучението в Италия ще адресира нуждата на целевата група от специализирани знания в областта на зелената икономика. Дейността включва следните етапи: 1. Подбор на представители на целевата група за включване в обучение; 2. Избор на изпълнител за логистика на посещение в Италия; 3. Избор на преводач; 4. Провеждане на обучителен курс по зелена икономика в Италия; 5. Адаптиране на съдържание на обучителен курс по зелена икономика - разширен и съкратен курс. В рамките на първия етап ще бъде осъществен подбор на представители на целевата група лица, желаещи да повишат знанията си в областта на зелената икономика чрез обучение в Италия. Подборът ще се осъществи от ИвентЗоун, като за целта ще се използват изградените контактни мрежи на организацията, включително в рамките на изпълнения проект ЕкоТрейн, финансиран по процедура "Без граници". Вторият етап от дейността ще бъде възложен на външна организация при спазване на разпоредбите на ПМС 160. Тя ще организира логистиката за участниците от целевата група, двамата експерта, които ще адаптират обучението и един преводач. В обхвата на услугата по логистика ще попада транспорт, включително вътрешни трансфери, настаняване, хранене, наем на зали за обучение с мултимедийно оборудване. Заедно с целевата група и експертите ще пътува един преводач, тъй като квалифицираните експерти от Атлантиде в областта на зелената икономика преподават само на италиански език. Той ще бъде нает чрез пускане на съобщение за ценова оферта, а логистиката му е калкулирана към сумата за логистика на пътуването на целевата група. Основната част от дейността е фактическото провеждане на обучението. Курсът е два дни и половина, поради което предвидената продължителност на пътуването е 5 дни с 4 нощувки. Обучението ще бъде ръководено от експерти на италианския партньор. Курсът ще обхване различни аспекти на зелената икономика, включително ресурсна и в частност енергийна ефективност, управление на отпадъците, екологични продукти и производства, опазване на околната среда и др. Обучението ще бъде обогатено с представяне на добри практики, зелени инвестиции и срещи с организации от региона, ангажирани с каузата за зелена икономика. В следващия етап включените експерти извън целевата група ще оценят ефекта на обучението чрез обратна връзка с включените в него представители на целевата група и ще адаптират програмата, която ще бъде една от иновативните практики по проекта. Експертите, които ще пътуват с целевата група и ще адаптират програмата, са ръководителят и координаторът в качеството им на професионалисти с богат опит в създаването на програми, планирането и предоставянето на обучения за заети лица от различни организации. Посочените експерти ще разработят както разширен вариант по примера на съдържанието на програмата на италианския партньор, така и съкратен вариант. Именно този вариант ще бъде използван в рамките на следващите дейности по проекта, за да имаме възможност да предадем идентифицираните ценни знания на по-голям брой лица от целевата групи. Разширеният вариант ще се ползва в дейността на ИвентЗоун за провеждане на обучения по зелена икономика и ще е на публично разположение, включително като модел за включване в обучителни програми на различни обучителни организации и такива, имащи принос към постигането на зелена икономика.
 • Повишаване на капацитета на ИвентЗоун чрез участие в обучение за обмен на опит, добри практики и иновативни подходи: Дейността има за цел да се повиши капацитета на кандидата в две основни насоки - провеждане на обучения и знания в областта на зелената икономика. За тази цел Директор „Проекти“ на фирмата ще участва в обучението за целевата група по зелена икономика, като от една страна ще придобие нови знания в тази сфера, а от друга страна ще идентифицира използвани иновативни практики от партньора при предоставянето на обучения за заети лица. Това се явява допълнителна цел на настоящата дейност. Иновативните практики ще бъдат идентифицирани както чрез участието в обучението, така и чрез допълнителни разговори с италианския партньор. Иновативните практики, които ИвентЗоун има за цел да идентифицира, са свързани с прилаганите от Атлантиде подходи при използване на ИКТ инструменти в предоставяните обучения, включително обучителни видеа. Дейността обхваща следните етапи: 1. Обучение на Директор „Проекти“ на ИвентЗоун в организацията на партньора Атлантиде; 2. Създаване на концепция за платформа по зелена икономика; 3. Създаване на концепция за видео курс по зелена икономика. Директор „Проекти“ ще бъде включен в обучението на целевата група, като освен това в индивидуални консултации след всеки от учебните дни експерти на Атлантиде ще му предават своя опит в използването на уеб базирани обучителни платформи и видео материали, с които ежедневно си служат в предоставяните обучения на различна тематика. Следващите етапи от изпълнението на дейността са свързани с подготовката за трансфера на идентифицираните иновативни подходи на базата на осъществения обмен. В рамките на втория етап ще бъде създадена концепция за съдържание на уеб платформа по зелена икономика. В изграждането на концепцията освен Директор „Проекти“ ще бъде включен и координаторът, в качеството му ключов експерт, адаптиращ програмата по дейност 2, както и двама представителя на целевата група, участвали в обучението в Италия. Създадената концепция ще определи какви конкретни модули да има в платформата в отговор на нуждите на целевите групи и в съответствие с добрите практики на партньора, както и какво да бъде детайлното съдържание по модули. Същата група лица ще има за задача да разработи концепция за видео курс по зелена икономика, а именно какви да бъдат отделните обучителни видеа от видео курса, на какво да акцентират и какво съдържание да обхващат. Както в предходния, така и в настоящия етап е много важна комбинацията на опита на описаните лица. На първо място придобитите от всички знания чрез включването им в обучението по предходната дейност ще им дадат допълнителни насоки за най-важните теми в областта на зелената икономика. Участието на представителите на целевата група в разработването на концепциите ще гарантира, че платформата и видеата напълно ще отговарят на нейните потребности. В допълнение, Ръководителят на проекта, който тук ще участва в експертно качество, има богат опит в областта на зелената икономика като представител на фирма „ИвентЗоун“, която от много години работи съвместно с на една от най-големите в страната компании за управление на отпадъци. Както Ръководителят, така и координаторът освен обучителен опит имат и опит в създаване и управление на уеб платформи.
 • Трансфер на социални иновации - платформа и видео курс за зелена икономика: Дейността има за цел успешен трансфер на две от иновативните практики, идентифицирани при партньора по проекта Atlantide - използване на ИКТ инструменти в обучения за заети лица и използване на обучителни видео материали. Дейността включва от една страна разработване на съдържанието на обучителна платформата като ИКТ инструмент за обучение на заети лица от целевата група и фактическото ѝ създаване, а от друга създаване на съдържание, сценарий и заснемане на кратки обучителни филми, изграждащи видео курс по зелена икономика. Дейността ще премине през следните етапи: 1. Създаване на съдържанието на платформата; 2. Избор на изпълнител; изграждане на обучителната платформа в уеб средата; 3. Избор на изпълнител; разработване на съдържание на обучителни видеа; 4. Избор на изпълнител; разработване на сценарии на обучителни видеа; 5. Избор на изпълнител; заснемане и монтаж на обучителни видеа. Идентифицираната при партньора практика за използването на ИКТ в обученията ще бъде приложена чрез създаване на уеб базирана обучителна платформа за зелена икономика. През първият етап от настоящата дейност ще бъде разработено съдържанието на платформата на базата на създадената концепция в предходната дейност. Платформата ще съдържа информация за законодателство и промени, технологии и новости, информационни кампании и събития, ресурсна ефективност, оползотворяване на отпадъци, добри практики и др., групирани по модули и съдържание на базата на изградената концепция. В разработването ще се включат включат екпертите от ИвентЗоун Марина Христева и Моника Шишкова, които също така са ръководител и координатор на проекта. Марина Христева работи от доста време съвместно с Екобулпак и има ценни познания в областта на управлението на отпадъци и зелената икономика като цяло, като по този начин ще допринесе за създаването на по-задълбочено съдържание. Обучителният опит на екипа по проекта, включително и чрез уеб платформи ще допринесе за качественото представяне на информацията. За липсващата експертиза ще бъде използван външен изпълнител при спазване на ПМС 160, който ще разработи останалата част от съдържанието на платформата. В резултат от комбинацията между получените от партньора умения за използване на ИКТ инструменти при обучението на хора и богатото съдържание на платформата ще създадем висококачествен продукт, насочен към обучение за зелена икономика, насърчаващ ученето през целия живот на представителите на целевата група. На следващия етап изработването на платформата ще бъде възложено на подизпълнител с опит в програмирането и създаването на софтуерни продукти, избран при спазване на правилата на ЗУСЕСИФ и ПМС 160. Изработването ще бъде извършено при спазване на заданието за функционалност и при активното участие и контрол от страна на Марина Христева (в качеството й на служител на ИвентЗоун и експерт по проекта). Втората част от дейността е свързана със създаването на обучителния видео курс. Той ще се състои от 7 до 9 на брой отделни видеа с продължителност до 8 минути всяко. На първо място ще обхване създаването на съдържание на обучителните видеа. За да осигурим висока степен на експертиза, ще изберем външен изпълнител с релевантно образование и опит, който ще изготви съдържанието на обучителните видеа. Следва разработването на сценарий за обучителните филми. Сценарият ще отговори на ключовите въпроси - кой представя информацията, къде, как. За изготвянето на сценарий ще бъде нает под изпълнител. Последният етап също ще бъде възложен на външна организация. В резултат от изпълнението на заснемане и монтаж ще получим крайния продукт в готов вид, а именно завършени обучителни видеа, готови за използване. Видео курсът ще бъде използван като част от обучение на представители на целевата група в България, организирано в рамките на проекта, ще бъде качен на платформата и разпространен по различни използвани от организацията канали.
 • Трансфер на иновативна практика - обучение за зелена икономика: Дейността има за цел успешен трансфер на иновативна практика - обучение по зелена икономика. Настоящата дейност е тясно свързана с Дейност 2, чието качествено изпълнение е предпоставка за успешния трансфер. В основата на обучението ще бъде съкратеният вариант, адаптиран от експертите в рамките на Дейност 2. В него ще бъдат включени също така платформата и видео курсът за селена икономика. Настоящата дейност ще обхване 3 обучителни семинара на територията на цяла България. Можем да откроим следните етапи на реализация на дейността: 1. Избор на изпълнител за логистика на обучителни семинари; 2. Набиране на участници от целевата група за включване в обучителни семинари; 4. Провеждане на обучителни семинари в София, Пловдив, Бургас. За логистичното осигуряване на семинарите ще бъде избран външен изпълнител, който ще ангажира подходящи за мероприятията зали в избраните населени места, осигурени с необходимото мултимедийно оборудване. В обхвата на услугата ще бъде включен кетъринг за участниците, както и настаняване на лекторите и презентаторите, където е приложимо. Изборът на изпълнители ще се извърши при спазване на разпоредбите на ПМС 160/ 1.07.2016 г. Набирането на участници ще се осъществи от експертите на ИвентЗоун. За целта ще се използват изградените контактни мрежи на ИвентЗоун и Екобулпак. Ще се публикуват съобщения във Facebook, LinkedIn, на сайта на БИФ и Екобулпак и на платформата за зелена икономика. Последният етап е фактическото провеждане на обучителните семинари. Всеки от семинарите ще е с продължителност 1 ден, като програмата ще се основава на адаптирания съкратен вариант на обучение по зелена икономика. В рамките на семинарите ще бъдат представени също видео курсът и създадената платформа за зелена икономика. Обучението ще бъде модерирано от Ръководителя на проекта, притежаващ задълбочени познания по зелена икономика Експертите, участвали в адаптирането на програмата и създаването на концепциите за видео курс и платформа, ще участват с презентации относно концепция и съдържание на програмата, представяне на видео курса, представяне на актуализираната платформа. Отделните модули от обучението ще бъдат ръководени от лектори с подходящ опит и квалификация в областта. Обученията и в трите града ще целят включване на най-малко 15 участници, като ще бъдат осигурени зали за не по-малко от 30 човека, за да можем да предоставим обучение на по-голям брой участници от целевата група при интерес.
 • Разпространение на постигнатите резултати : Дейността има за цел да осигури достигането на проектните резултати до широк кръг представители на целевата група, които да се възползват от тях. В обхвата на дейността влизат създаване на Фейсбук страница на проекта и публикуване на информация за проектните резултати на нея, както и организирането на заключително събитие за разпространение на проектните резултати. Може да разграничим следните основни етапи на дейността: 1. Създаване и поддържане на страница на проекта във Фейсбук; 2. Избор на изпълнител за провеждане на заключително събитие; 3. Набиране на участници в заключително събитие; 4. Покана към медии, неправителствени организации, партньори и други заинтересовани лица; 5. Провеждане на заключително събитие Първият етап ще се осъществява от Марина Христева, която има опит в такава дейност, както и опит и контакти в областта на зелената икономика, което е предпоставка от една страна за правилното ѝ разработване и актуализиране, а от друга за качественото съдържание и представянето му по подходящ за целевата група начин. Страницата ще бъде създадена още в началото на проекта. На нея ще бъде качена обща информация за проекта, както и за текущия му напредък. Фокус обаче ще бъде поставен върху популяризирането на основните резултати на проекта, достъпни във виртуалната среда - платформата и видео курса. Фейсбук страницата ще бъде използвана и като основен инструмент за привличане на участници от целевите групи в обучителните семинари. Създаването й още в началото на проекта има за цел да обхване по-дълъг период, през който да събере повече последователи от целевите групи, които да имат достъп до проектните резултати и които и след края на проекта да продължават да ги ползват и да споделят информация за тях в своите контактни мрежи. За логистиката на събитието ще бъде избран външен изпълнител в съответствие с изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС 160. Той ще осигури подходяща зала за не по-малко от 60 човека, снабдена с необходимото мултимедийно оборудване и кетъринг. Събитието ще бъде проведено в гр. София в края на проекта, като на него ще бъдат представени всички осъществени по проекта резултати. Предвиждаме на него да участват най-малко 30 представители на целевата група, като освен тях ще поканим и представители на УО, медии и заинтересовани страни, включително различни организации в областта на зелената икономика. Проектните резултати ще бъдат представени от експертите на ИвентЗоун, участвали в проектните дейности, като предвиждаме в програмата да бъдат включени и участници от обученията в Италия и България по проекта, които да споделят своя опит. Събитието ще завърши с кратък нетуъркинг, в рамките на който представители на целевата група ще могат да обменят впечатления и информация. Набирането на участници както от целевите групи, така и от медиите и заинтересованите страни ще се осъществи от експертите от ИвентЗоун, като се използват установените канали и създадената по проекта Фейсбук страница.
 • Информация и комуникация: Дейността има за цел осигуряване на публичност и информация в съответствие с изискванията на договора за безвъзмездна помощ и Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. Чрез изпълнението ѝ широката общественост, заинтересованите страни и представителите на целевите групи ще бъдат информирани за получените средства, осъществените дейности и постигнатите резултати. Дейността ще обхване следните етапи: 1. Провеждане на пресконференции за проекта; 2. Он-лайн и печатни публикации за проекта; 3. Изработване на средства за визуализация; 4. Визуализиране на документацията, създадена по проекта. Дейността предвижда провеждането на стартираща и заключителна пресконференции по проекта, на които ще бъдат поканени представители на национални и регионални печатни и он-лайн медии. В резултат от проведените прес-конференции очакваме да бъдат осъществени публикации в различни печатни и он-лайн медии, в които да бъде представен проектът. За тази цел ще бъде разпратено кратко прес-съобщение за проекта на редица медии, включително извън участващите в прес-конференциите. За провежданите обучения в страната ще бъдат информирани съответните регионални медии. Партньорите по проекта ще използват отделно от това своите канали за разпространение на информация за проекта. На сайта на италианския партньор ще бъде публикувана основна информация за проекта. Такава ще бъде публикувана и на сайтa на БИФ, където работи екипът по проекта, тъй като ИвентЗоун не разполага със свой Интернет сайт. Изработването на основни средства за визуализация ще бъде възложено на подизпълнител. За офиса на бенефициента ще бъде изработен плакат в съответствие с изискванията на Единния наръчник. Предвиждаме също така изработването на 200 брошури с информация за проекта, които ще бъдат раздавани по време на прес-конференциите, обучителните събития и заключителното събитие. Ще осигурим и 2 навиващи се двуезични банера, които ще се поставят по време на пресконференциите и обученията. За участниците в обученията ще бъдат подготвени информационни пакети с папки, химикали и ноутпади, визуализирани по проекта. Цялата създадена по проекта документация ще бъде надлежно визуализирана, като ще предоставя информация за полученото финансиране от ЕСФ чрез ОП РЧР. Изпълнението на дейността ще обхване целия период на изпълнение на проекта.
 • Оценка на постигнатите резултати: Оценката на постигнатите резултати има за цел да проследи логическата връзка между заложеното във Формуляра за кандидатстване и неговото реално изпълнение. Оценката ще обхване на практика следните параметри: • Проследяване постигането на целите и резултатите на проекта, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевата група; • Особености при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта; • Ефективност и ефикасност на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати. Извършването на оценката ще ни помогне да преценим какъв е реалният ефект от извършените дейности върху целевата група, доколко трансферираните практики са удовлетворили техните потребности. Ще получим независимо становище за изпълнението на целите и постигнатите резултати в съответствие със заложените разходи. Дейността има два етапа на изпълнение: 1. Избор на изпълнител; 2. Изпълнение на услугата и предоставяне на доклад/протокол от оценка. Изборът на изпълнител ще бъде осъществен при спазване на приложимото българско законодателство в съответствие с Постановление 160 на МС. Прогнозната стойност на услугата предполага избор чрез публикуване на съобщение за ценови оферти. За изпълнител ще бъде избрана компания или експерт с опит в разработване и управление на проекти, финансирани от ЕС, отговарящ на изискванията на УО, в случай че такива бъдат публикувани. Избраният изпълнител ще изпълни оценката в съответствие с указанията на УО и при спазване на методологията на УО, в случай че такива бъдат публикувани. Избраният изпълнител на първо място ще се запознае с проекта чрез формуляра за кандидатстване, а в последствие чрез проектната документация ще получи представа за реално изпълнените дейности и постигнати резултати. Заложените дейности ще бъдат внимателно проверени от гледна точка спазване на описаните етапи, времето за изпълнението им и доколко са изпълнени описаните резултати по всяка от тях. Оценителите ще прегледат доказателствата за постигнатите резултати, а именно създадената платформа, видео курсът с обучителни филми и документацията от проведените обучения. Ще анкетират част от целевата група, включена в проектните дейности, на извадков принцип, за да проследят нейната удовлетвореност. Ще бъде проследена и ефективността на направените разходи, като ще се съблюдава за спазване правилата на процедурата, приложимото европейско и национално законодателство. Всички наблюдения на одиторите ще бъдат документирани в доклад от оценката, който ще докаже ефективността на проекта, спрямо целите, целевите групи и спрямо изразходените средства. Одитът от независим източник ще даде безпристрастна оценка на постигнатото, което ще подпомогне и ИвентЗоун в преценката ни за постигнатото.

Индикатори

Идентифицирани иновативни практики - ИП6, Целева стойност: 3.00, Достигната стойност: 3.00
Трансферирани иновативни практики - ИП6, Целева стойност: 3.00, Достигната стойност: 3.00

Финансова информация

127 796.16 BGN
127 796.16 BGN
126 805.26 BGN
95.00 %
 • [1] Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и утвърждаване на придобитите компетенции
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Транснационално сътрудничество по ЕСФ
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 6 389.80 0.00 121 406.36 127 796.16
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 6 389.80 0.00 121 406.36 127 796.16

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.