English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-4.001-0073-C01
Транснационално партньорство за интеграция на маргинализирани общности чрез трансфер и въвеждане на социални иновации
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
28.09.2017
01.12.2017
01.12.2018
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

Проектът ще се изпълнява съгласно Компонент 1 и ИП 7. Основната цел е осъществяване на ефективно транснационално партньорство между две организации от страните - членки на ЕС- Р. България и Словашка Република чрез трансфер на социални иновации и добри практики за подпомагане на социално-икономическа интеграция на ромската общност с фокус намаляване на дискриминацията и агресията. Тя ще се изпълни чрез следните цели:
1. Идентифициране на иновативни практики в ЕС за атакуване на предразсъдъците и дискриминацията към маргинализираните общности
2. Идентифициране на иновативни практики от опита на партньора
3.Повишаване на капацитета на партньорите за разработване и трансфериране на добри практики и социални иновации
4.Укрепване на транснационалното сътрудничество между партньорите
5.Трансфериране чрез адаптиране и валидиране на 2 социални иновации за атакуване на дискриминацията и агресията към (от) ромската общност
6. Информиране на обществеността по отношение на преките и косвените резултати от проекта
7. Потвърждаване за постигнатите иновативни резултати от външна организация.
В проекта са предвидени дейности по: изследване и идентифициране на иновативни методи и практики от ЕС; взаимно повишаване на капацитета и проучване опита на партньора; адаптиране и валидиране на 2 социални иновации; външно наблюдение и оценка на постигнатите резултати; дейност по разпространение на резултатите към широката публика, изграждане на мрежа за сътрудничество. 
Осъществяването на дейностите ще допринесат за следните преки резултати:
•	Идентифицирани и трансферирани 2 иновативни практики за атакуване на дискриминацията и агресията към (от) ромската общност и за социално и културно сближаване на различните етноси в обществото;
•	Повишен капацитет на партньорите
•	Адаптирани и валидирани (трансферирани) 2 социални иновации
•	Широка публичност и разпространение на постигнатите резултати от проекта
•	Подобрено и укрепено транснационално сътрудничество между партньорите
Дейности
 • Дейност за организация и управление на проекта: Целта на дейност 1 е постигане на качествено изпълнение и добро управление на целия проект, при постигане на заложените цели и резултати. Дейността е ключова за цялостното изпълнение на проекта и постигане на набелязаните цели. От степента на вътрешна организация и контрол на екипа по проекта зависи навременното и качествено изпълнение на всяка проектна дейност. В рамките на тази дейност ще се изпълнят следните етапи: -сформиране на екипа по проекта; -изготвяне на конкретен и детайлизиран план за работа по дейности с разпределени задачи на експертите за управление и изпълнение на проекта; - изпълнение на заложените дейности; - запознаване на експертите от Ръководителя на проекта с принципите и правилата на работата в екип, както и с механизмите за комуникация, оценка на риска, докладване и отчитане и обратна връзка; - провеждане на регулярни срещи на екипа за координиране на задачите, оказване на съдействие при необходимост, оценка на напредъка; - координация на дейностите; - подготовка и подаване на отчети към ДО. Екипът за организация и управление на проекта включва ръководител и счетоводител. Ръководител на почасова заетост за 1000 часа и счетоводител на почасова заетост за 760 часа. Всеки от членовете на екипа ще отговаря за определени задачи в изпълнението на проекта. Екипът по проекта ще анализира позитивното или негативно влияние на външни и вътрешни фактори, които могат съществено да повлияят на изпълнението на проекта и при необходимост ще извърши промяна в организацията на изпълнение на проекта, по реда предвиден в договора и в координация с Отговорния орган по ОПРЧР. Степента на изпълнение на проекта ще се измерва с помощта на вътрешни оперативни индикатори, както следва: - количествени индикатори – брой идентифицирани практики, брой адаптирани социални иновации, брой валидирани социални иновации, брой изработени дипляни, плакати, обяснителна табела,брой създадени Интернет страници, брой публикувани публикации,брой получени оценки на резултатите, брой създадени транснационални партньорски мрежи за сътрудничество, брой проведени обучения, брой работни срещи, брой идентифицирани и валидирани добри практики, брой изготвени изследвания - качествени индикатори - качество на изготвеното изследване, качество на проведената дейност по разпространение на резултатите, активно използване на транснационалната мрежа, качествено трансферирани практики, получена добра оценка на резултатите, повишени знания, умения и капацитет на партньорите . Екипът ще осъществява обратна връзка с целевата група и представителите на заинтересованите страни за изпълнението на дейностите и постигането на резултатите е основен елемент в цялостния подход на изпълнение на дейностите по проекта. Управлението на риска е хоризонтален подход, който гарантира своевременното идентифициране на рискови фактори, тяхната оценка и предприемане на корективни мерки по отношение на изпълнението. В тях се предвижда възможност за оптимизиране на дейностите/въздействието в зависимост от външни и вътрешни фактори. Тези възможности се оценяват на основата на доклади до Ръководителя на проекта, изготвени от счетоводителя, в случай, че се констатира необходимост или възможност за оптимизация на финансовите разходи по дейностите. Докладите трябва да съдържат констатации за текущото състояние на основните индикатори, текущото състояние на паричните потоци, постъпили предложения и сигнали от външни експерти и заинтересовани страни и предложения за нуждата от промени в проекта. Въз основа на докладите екипът ще изготви корекции на план-графика и/или бюджета по месеци, съобразно настъпилите обстоятелства и ги привежда в изпълнение от следващия планиран месец, при спазване на изискванията и правилата на ОПРЧР (2014-2020г.).
 • Дейност за информация и комуникация: Цел на дейност 2 : Широка публичност и информиране на целевата аудитория, обществеността и заинтересованите страни живеещи в община Хасково и в община Минерални бани, както и заинтересовани лица от региона на Братислава за целите и дейностите по проекта, за ролята на ЕС съвместно с държавите-членки при отпускането на помощта по проекта. В рамките на дейността ще се реализират мерките, свързани с изпълнението на изискванията на приложимите разпоредби на ЕС за осигуряване на информация и публичност на проект, съфинансиран от ЕС чрез ОП РЧР . На видно място в офиса на организацията ще бъде поставена Постоянна обяснителна табела с информация, че проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС, чрез ОП РЧР, при пълно спазване на изискванията и указанията за мерките за визуализация, съгласно "Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020г.". Кандидата ще информирана обществеността за получената подкрепа от ЕС, като публикува на своята уеб страница (http://www.romano-ternipe.com/) - кратко описание на проекта, включително на неговите цели и резултати, текст относно финансовата подкрепа от Европейския съюз и всички задължителни елементи съгласно Единния наръчник На всички информационни материали и други документи създавани и използвани в рамките на проекта чрез поставяне на: емблемата на ЕС, упоменава се Европейския съюз, ЕСФ, финансиращата програма ОПРЧР 2014-2020г., поставя се общото лого за програмен период 2014-2020 г. и наименованието на ОПРЧР, с информация че проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС, наименованието на проекта, общата стойност и размера на европейското и национално съфинансиране, начална и крайна дата. при пълно спазване на изискванията и указанията за мерките за визуализация, съгласно "Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020г.". В рамките на дейността ще бъдат изготвени и разпространени следните информационни материали: 1. Плакати - 150 бр. (формат – А2, цветност 4+0), от които 140 бр. на български език и 10 бр. на английски език Плакатите ще съдържат информация за проекта, вкл. финансовата подкрепа от ЕС и ще бъде поставен на видно за обществеността място в офиса на сдружение "Романо тернипе" и в офиса на чуждестранния партньор сдружение Хоме. Останалите плакати ще бъдат широко разпространявани в Община Минерални бани и Община Хасково на разрешените за това публични места.Плакати ще бъдат поставени и в залите, където ще се провеждат обученията, изложбата, тренингите. 2 . Дипляна - 1400 бр.(формат – А4, цветност 4+4) Те ще съдържа информация за проекта, неговите цели, дейности и за обхвата на целевата група, както всички задължителни елементи съгласно Единния наръчник. Ще бъдат раздавани от екипа и доброволците на сдружение "Романо тернипе" сред целевите групи в района на община Хасково и Минерални бани по време на информационните кампании и изложбата. Предпечатната подготовка и отпечатването на информационните материали и (плакати и дипляни), както и изработването на Постоянна обяснителна табела ще бъдат възложени на външен изпълнител, съобразно изискванията на ПМС 160/01.07.2016 г. и ЗУСЕСИФ. Изготвените информационни материали (плакати и флаери) ще бъдат безплатно разпространени от екипа и доброволците на сдружение "Романо тернипе" сред целевите групи и заинтересованите страни. Контролът по изпълнението на дейностите по информираност и публичност ще бъде извършван от ръководителя на проекта.
 • Изследване на опита на други държави от ЕС за методите за атакуване на предразсъдъците и дискриминацията към маргинализираните общности вкл. чрез творчество и смях: Дейност 3 има за цел да се идентифицират най- подходящите иновативни практики в ЕС за атакуване на предразсъдъците и дискриминацията към маргинализираните общности (с фокус ромската общност) като детайлно се изследват най-вече творческите и не традиционни методи. В рамките на тази дейност ще бъдат посочени нуждите, проблемите и нивото на предразсъдъците и дискриминацията към маргинализираните общности (с фокус ромската общност) в изследваните държави, за да бъде определена базата за съпоставка с българските условия. Ще бъдат изследват различни европейски иновативни практики за атакуване на предразсъдъците и дискриминацията към маргинализираните общности , които са приложени и са дали резултат за намаляване на предразсъдъците и скрита/явна дискриминация. Изследването на иновативните практики ще се фокусира върху използваните нетрадиционни и творчески методи. Ще се разгледат детайлно как тези практики са приети както от приемащото общество, така и от маргинализираните общности. В рамките на дейността ще се сравнят и оценят изследваните иновативни практики със специфичните нужди и характеристики на целевата група по проекта, като се открият най- подходящите и релевантни от тях. Резултатите, постигнати от дейността, ще бъдат в основата за идентифицирането и адаптирането на двете социални иновации, описани в точка 11.6 от проектното предложение. Сдружение "Романо тернипе" ще възложи дейността на външен изпълнител, който ще извърши изследването на опита на други държави- членки по описаните по- горе стъпки . На тази база ще се сравнят и оценят всички практики спрямо специфичните нужди и характеристиките на целевата група по проекта и ще идентифицират най- подходящите от тях. Изследването на опита на други европейски държави е ключова дейност от настоящия проект, защото най- подходящите практики и ноу- хау в ЕС ще бъдат комбинирани с опита и иновативните практики на партньора, с което ще се осъществи процеса на идентифициране на минимум две социални иновации. Резултатът от тази дейност ще бъде представен в работна среща с дискусия, проведена между Кандидата на чуждестранния партньор при осъществяване на дейност 5, с цел постигане на взаимно повишаване на капацитета и придобиване на нови знания по отношение на иновативните модели и практики от ЕС за атакуване на предразсъдъците и дискриминацията към маргинализираните общности (с фокус ромската общност) . Етапите за изпълнението на дейността са: 1. Избор на външен изпълнител за извършване на изследване на опита на други държави- членки, описан по-горе според изискванията на ПМС 160/01.07.2016 г. и ЗУСЕСИФ. 2. Сключване на договор с избрания външен изпълнител . 3. Изготвяне на конкретно техническо задание за очакваните резултати, използваните методи. Предоставяне на подробна информация от страна на Кандидата за характеристиките и нуждите на целевите групи. 4. Извършване на изследване на опита на други европейски държави от външния изпълнител. 5. Сравнява и оценява всички модели и практики спрямо специфичните нужди и характеристики на целевата група и идентифициране на най- подходящите от тях; 6. Външния изпълнител предава в завършен вид изготвеното изследване, заедно с оценките и идентифицираните най- подходящи практики на Кандидата.
 • Дейност за разпространение на постигнатите резултати: Целта на дейността е да се постигне широка информираност по отношение на преките и косвените (положителни и/или негативни) резултати от проекта чрез: • Създаване на интернет страница, в която ще бъдат публикувани следните изготвени материали, продукти по проекта: - извършеното изследване по дейност 3; - резултатите от анкетното проучване и анализа; - разработения иновативен модел за атакуване на предразсъдъците и дискриминацията към ромската общност; - създадения по проекта сборник с карикатури; - разработената иновативна програма, на база подхода на Невролигвистично програмиране (НЛП); - нагледни и други материали. • Платени онлайн публикации – 10 бр. Публикациите ще бъдат изготвяни при завършване при завършване на отделните етапи (получаване на основни резултати) от дейност 3, 5, 6, 7, 8 и 9 и съдържат информация за конкретните резултати от осъществените мерки, начина на изпълнение, допълнителна информация за срещнати трудности и друга полезна информация по отношение на развитие на мерките по проекта. Броят на публикациите е съобразен с броят на мерките в отделните дейности, като е предвидено и две обзорни публикации- една в средата на проекта и една в края, където ще бъде представено развитието на проекта и обобщените резултатите. Целта на тези публикации е текущо информиране на обществеността за постигнатите резултати и получаване на идеи/отзиви. • Брошура за разпространение на постигнатите резултати. Брошурата ще бъде създадена в края на проекта и ще съдържа проектните цели, дейностите и всички резултати по проекта. Те ще бъдат разпространени безплатно от доброволците на Кандидата сред широката публика и заинтересованите лица на територията на изпълнение на дейността. Мерките, включени в настоящата дейност, са съобразени с изискванията за информация и комуникация в „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.“ Всички информационни и комуникационни материали и мерки се указват чрез поставяне на задължителни елементи като : емблемата на ЕС, упоменава се Европейския съюз, ЕСФ, финансиращата програма ОПРЧР 2014-2020г., поставя се общото лого за програмен период 2014-2020 г. и наименованието на ОПРЧР, с информация че проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС, наименованието на проекта, общата стойност и размера на европейското и национално съфинансиране, начална и крайна дата. Дейността ще бъде осъществена чрез собствено участие и външно възлагане. Тя ще премине следните етапи: 1. Подготовка на документация за избор на изпълнители за създаване на интернет страницата, публикуване на платените онлайн публикации, изработване на брошурата.Стартира от месец 3 след подписване на договора. Кандидатът ще подготви техническо задание за съдържанието и функционалността на интернет страницата. 2. Оповестяване на публично съобщение за набиране на ценови предложения по реда на чл.2, ал.7 от ПМС 160/01.07.2016 г. и ЗУСЕСИФ, изискванията на ОПРЧР и сключване на договор с изпълнители. Стартира след приключване на етап 1 в месец 3. Сумарната продължителност на етап 1 и 2 е 1 месец. 4. Публикуване на платените онлайн публикации общо 10 бр. при завършване на отделните етапи (получаване на основни резултати) от дейност 3, 5, 6, 7, 8 и 9, и две обзорни публикации в средата и края на проекта. Кандидатът ще подготвя и редактира съдържанието на публикацията. Външният изпълнител ще ги публикува в онлайн медии. Продължителност от 4-ти до 12-ти месец включително 5. Създаване на интернет страницата от външния изпълнител вкл. тестване, редактиране, пускане в експлоатация- продължителност - 3 месеца от 4-6 месец вкл.. 5. Изработка и разпространение на Брошура- 500 бр. формат А5 , минимум 4 стр и корици. Цветност на страниците 4+4, корица- 4+0. Етапът е с продължителност от 1 месец (11-ти месец от проекта).
 • Повишаване на капацитета на партньорите чрез организация и участие в обучение и работна среща с дискусия: Целта на дейност 5 е повишаване на капацитета на партньорите за осъществяване на цялостния процес по трансфериране на добри практики и социални иновации, придобиване на специфични умения за осъществяване на транснационално сътрудничество между тях. Специфична цел за дейността е идентифициране на най- подходящите иновативни и традиционни практики реализирани от гражданско сдружение Хоме за атакуване на предразсъдъците и дискриминацията към ромската общност. Дейността включва организация и провеждане на 1 обучение, 1 работна среща с дискусия и посещение на добри и иновативни практики с участие на гражданско сдружение Хоме. Тези събития ще бъдат организирани в 4 последователни дни в Братислава , Словашка Република от външен изпълнител. Обучението ще бъде на тема „Как успешно се адаптира иновативен модел в ромската общност. Практически съвети и стъпки. Целта на обучението е да се сподели опита на гражданско сдружение Хоме за трансфериране на иновативни модели и социални иновации- като се представят в детайли стъпките (възникване на идеята, разработване, адаптиране, прилагане, мониторинг) за осъществените добри иновативни практики. В рамките на това обучение ще бъдат представени и най- подходящите иновативни практики, които Партньора е осъществявал/участвал/наблюдавал по отношение на атакуване на предразсъдъците и дискриминацията към/от ромската общност, както и практически стъпки за тяхното трансфериране.Чрез обучението ще се подобри капацитета на участниците от Сдружение Романо тернипе за адаптиране и прилагане на тези практики. Гражданско сдружение Хоме ще осигури обучител за провеждане на обучението. Гражданско сдружение Хоме ще предостави достъп до нагледни и обучителни материали, използвани по време на практиките. Във втория и трети ден от работна среща с дискусия „Иновативни подходи за справяне с дискриминацията, насочена към ромското общество“. По време на срещата ще бъдат представени идентифицираните най- подходящи методи, изследвани от опита на други държави от ЕС, идентифицирани в дейност 3 от български консултант . Те ще бъдат дискутирани като всички участници в работната среща ще се включат активно, ще се предложат варианти за комбиниране на различни практики в тази област за формиране на две социални иновации. Целта на тази работната среща с дискусия е да се подобри главно капацитета на участниците от гражданско сдружение Хоме и заинтересованите лица по отношение на приложените иновативни практики от други държави- членки за справяне с дискриминацията и предразсъдъците към/от ромската общност, както и ще се подобри капацитета на Кандидата. В четвъртия ден ще бъде организирано и осъществено посещение и демонстрация на внедрени/наблюдавани иновативни практики от гражданско сдружение Хоме. Чрез този етап на дейността участниците ще имат възможност да видят как е внедрена практиката в реална среда, да коментират и задават въпроси, да придобият нагледен опит как описаните социални иновации в т.11.6 могат да бъдат валидирани на практика. Етапи: -избор на външен изпълнител за организиране и провеждане на събитията -определяне на обучител от гражданско сдружение Хоме -организиране на пътуване на 12 участници от България до Братислава, настаняване (4 нощувки), хранене (4 обяди и 4 вечери) - провеждане на обучение (първи ден), работна среща с дискусия (втори и трети ден), посещение и демонстрация на иновативни практики (четвърти ден)
 • Изграждане на Транснационална партньорска мрежа за сътрудничество: Целта на дейността е укрепване на транснационално сътрудничество между партньорите Сдружение Романо тернипе и Гражданско сдружение Хоме. Създаването на Транснационална партньорска мрежа за сътрудничество ще бъде инициирана от Сдружение Романо тернипе. Ще бъде изготвено транснационално споразумение за установяване на партньорства в областта на активно сътрудничество и работа за намаляване на предразсъдъците и дискриминацията към/от ромската общност, част от маргинализираните общности. Целта на участието в мрежата е обмен на опит, практики, социални иновации за интегриране на ромите с фокус намаляване на нивото на дискриминация. Мрежата ще създаде възможност за участие в информационен канал подпомагащ и развиващ капацитета на представители на партньорите, способстващ за дългосрочна устойчивост на транснационалното сътрудничество между тях. Транснационалното споразумение ще бъде предложено за одобрение и подпис на Гражданско сдружение Хоме. в последния ден от престоя на представителите на Сдружение Романо тернипе ( дейност 5). С подписване транснационалното споразумение съответната организация вече се определя за член на мрежата. Настоящата транснационална мрежа ще стане част от онлайн мрежа за обмен на опит и добри практики за партньорство и социално включване на ромите, в която участва Сдружение Романо тернипе . По този начин се обезпечава технически работата на новата мрежа. Представители Гражданско сдружение Хоме ще получат достъп до личен профил с възможност за изпращане и получаване на лични съобщения, секция обяви и секция съобщения, дискусионен форум. За всеки член на мрежата ще бъде подготвено кратко представяне –информация за контакт, цели на организацията, сфери на действие, потенциал, добри практики и негативни примери, изпълнени проекти. Представянето ще бъде достъпно в интернет страницата на онлайн мрежата. В мрежата за сътрудничество членовете ще имат възможност за споделяне на идеи, обсъждане на теми и въпроси, качване на различни материали. Партньорската мрежа ще бъде устойчива във времето, защото тя ще продължи да съществува и след приключване на проекта. Етапи за изпълнение на дейността: 1. Иницииране създаването на Транснационална партньорска мрежа за сътрудничество от Сдружение Романо тернипе, подготовка на Транснационално споразумение през 4- ти месец от стартиране на проекта. 2. Подписване на Транснационално споразумение между Сдружение Романо тернипе и Гражданско сдружение Хоме по време на престоя в гр. Братислава в рамките на дейност 5- 4 месец от стартиране на проекта. 3. Подготовка на кратка презентация на партньорите и публикуване в Интернет страницата на проекта 4. Работа в партньорската мрежа- продължителност по време на целия проект след създаване на мрежата, както и след приключване на проекта
 • Адаптиране и валидиране на социални иновации на база на иновативни модели и практики- Социална иновация 1: Целта на дейността е да се осъществи трансфер (адаптиране и валидиране) на I-та социална иновация, идентифицирана от опита на партньора в комбинация с иновативни модели и практики от ЕС за атакуване на предразсъдъци и дискриминацията към маргинализираните общности, а именно: Създаване на Модел с нови подходи за атакуване на предразсъдъците и дискриминацията към ромската общност на база на иновативни,не традиционни методи и подходи, творчество и смях(подробно разписана в 11.6). Дейност 7 е логически свързана с дейност 3 и 5, в които ще бъдат идентифицирани, комбинирани с най- подходящите практики от изследването на опита в ЕС и споделения опит на партньора в тази област. Освен това моделът ще бъде създаден съобразно проученото мнение и виждане на представителите на ромската общност. Стъпки на адаптиране на иновацията: 1.Провеждане на анонимно анкетно проучване и анализ на степента на дискриминация и скрит расизъм в Община Минерални бани и Община Хасково- анонимно анкетиране на 300 лица от целевата група- представители на ромската общност и изготвяне на анализ на получените резултати 2.Изготвяне на Модел за атакуване на предразсъдъците и дискриминацията към ромската общност чрез не традиционни методи, творчество и смях на база проучване на идентифицираните модели от предходните дейности, превод на български език, адаптиране на тези практики,насочване към нуждите и спецификата на целевата група и спрямо резултатите от анализа на анонимното анкетно проучване.В Модела ще бъдат застъпени и методи, касаещи опазване на околната среда. Стъпки във Валидиране: 1.Създаване на карикатури по изготвения модел и резултатите, информацията от анкетното проучване 2.Създаване и отпечатване на сборник с карикатурите, който ще бъде разпространен сред целевите групи и заинтересовани лица 3.Организиране на изложба за създадените карикатури за 5 дни в гр. Хасково 4.Провеждане на изследване и анализ на общественото мнение сред посетителите на изложбата за въздействието и резултата от смехотерапията и самоиронията.С резултата от този етап ще се оцени пригодността на социалната иновация. В края на дейността ще се извърши оценка за определяне на потенциала за въздействие на иновацията и мултиплициране на получените резултати от Сдружение Романо тернипе. Етапи от дейността ще бъдат възложени за изпълнение от външни изпълнители.Партньорът ще участва доброволно и безвъзмездно като ще предостави всички необходими материали по неговите идентифицирани практики, отговоря на възникнали въпроси/казуси, дава съвети. Освен това партньора ще проследи целия процес на развитие на иновацията като получава информация за напредъка, трудностите, въздействието, т.н. Етапи: 1. Избор на външни изпълнители по реда на ПМС 160/01.07.2016 г. и ЗУСЕСИФ за(продъл.- 1 месец): 1.1 Предоставяне на Услуги свързани с проучване и анализ(анкетиране на 300 лица, анализ на резултатите и разработване на Модел за атакуване на предразсъдъците и дискриминацията към ромската общност) 1.2.Изготвяне на карикатури-80 бр. 1.3 Заснемане на карикатури, обработка на снимките, дизайн и предпечат, печат на Сборник с карикатури „Смехът е терапията на дискриминацията“ (90 стр., в тираж 250 бр. А4, цветност 4+4, Корица 4+0) 1.4.Изследване на общественото мнение сред посетителите на изложбата за въздействието и резултата от смехотерапията и самоиронията. 2.Адаптиране на Първата социална иновация: 2.1.Провеждане на анонимно анкетно проучване и анализ сред 300 лица от целевата група (продъл.- 3 месец) 2.2.Изготвяне на Модел за атакуване на предразсъдъците и дискриминацията към ромската общност (продъл.- 2 месец) 3.Валидиране 3.1.Създаване на карикатури(продъл.1) 3.2.Създаване и отпечатване на сборник с карикатурите (продъл.1 месец) 3.3.Организиране на изложба- 5 дни в Хасково 3.4.Провеждане на изследване на общественото мнение и анализ на резултатите (продъл.1 месец) 4. Оценка за определяне на потенциала за въздействие на иновацията и мултиплициране на получените резултати
 • Адаптиране и валидиране на социални иновации на база на иновативни модели и практики- Социална иновация 2: Целта на дейността е да се осъществи трансфер (адаптиране и валидиране) на Втората социална иновация, идентифицирани от Гражданско сдружение Хоме в комбинация с други иновативни модели и практики от ЕС за атакуване на предразсъдъците и дискриминацията към маргинализираните общности, а именно: Създаване на иновативна програма за справяне с натрупаната агресия към ромската общност и други малцинства чрез модифициране на подхода на Невролигвистично програмиране (НЛП). (подробно разписана в 11.6). Дейност 8 е логически свързана с дейност 3 и 5, в които ще бъдат идентифицирани, комбинирани с най- подходящите практики от изследването на опита в ЕС и споделения опит на партньора в тази област. Адаптиране: Тази иновация ще бъде адаптирана чрез: Разработване на иновативна програма за справяне с натрупаната агресия към ромската общност и други малцинства чрез модифициране на подхода на Невролигвистично програмиране (НЛП) от екип консултант 1(психолог) и консултант 2 чрез идентифициране, проучване, адаптиране на различни иновативни техники и опит, свързани с Невро-лингвистично програмиране, които ще бъдат насочени да отговарят на специфичните нужди, потребности на ромската общност. Консултант 2 ще създаде нагледни материали-презентации, които да бъдат използвани при валидиране на социалната иновация. Валидиране: Втората социална иновация ще бъде валидирана чрез Провеждане на тренинг по разработената иновативна програма за справяне с натрупаната агресия чрез подхода на Невролигвистично програмиране (НЛП) с представители на ромската общност. На тренинга ще присъстват представители и на двете целеви групи- представители на ромската общност 10 души и 5 представители/служители на НПО и институции, работещи по социално-икономическата интеграция на ромската общност. Тренинга ще бъде с продължителност 4 дни и ще се проведе в гр. Хасково. През първите три дни ще бъде проведен тренинг на представителите на ромската общност от консултант 1 (психолог),нает за адаптиране на иновацията, а представители на втората целева група ще наблюдават процеса. През четвъртия ден ще бъде проведен пилотен тренинг по иновативната програма от тях. Провеждането на пилотния тренинг от служителите на НПО ще бъде наблюдаван, анализиран от водещия консултантът 1( психолог), който ще оцени резултатите от приложимостта на втората социална иновация. Ще бъде нает функционален експерт, който да организира включването на представителите на целевите групи в тренинга В края на дейността ще се извърши оценка за определяне на потенциала за въздействие на иновацията и мултиплициране на получените резултати от Сдружение Романо тернипе. Екипът по разработване и валидиране на иновацията- консултантът 1( психолог), консултант 2 както и функционалният експерт ще бъдат наети чрез сключване на граждански договори по реда на ЗЗД. Партньорът ще участва доброволно и безвъзмездно като ще предостави всички необходими материали по неговите идентифицирани практики, отговоря на възникнали въпроси/казуси, дава съвети. Освен това партньорът ще проследи целия процес на развитие на иновацията като получава информация за напредъка, трудностите, полученото въздействие, т.н. Етапи: 1. Подготовка на документация за избор на изпълнители по реда на ПМС 160/01.07.2016 г. и ЗУСЕСИФ. Изпълнителите ще бъдат наети и ще се сключат граждански договори по реда на ЗЗД: по 1 бр с консултантът 1( психолог), консултант 2 и функционален експерт по код на CPV- Професионални консултантски услуги. Етапът ще стартира м. 4 и ще продължи 1 м. 2.Адаптиране: Разработване на иновативна програма и разработване на нагледни материали- презентации. Етапът ще стартира м. 5 и ще продължи 6 м. 3.Валидиране: Провеждане на тренинг по разработената иновативна програма. Етапът ще стартира м. 11 и ще продължи 1 м. 4. Оценка за определяне на потенциала за въздействие на иновацията и мултиплициране на получените резултати. Етапът ще стартира в края на 11 м. за 1 седмица
 • Дейност за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи.: Целта на дейност 9 е да се оценят постигнатите резултати от реализирането на проекта и да се получи независимо външно потвърждение за приложимостта на неговите иновативни елементи. Оценката ще включва няколко задължителни елементи: • Проследяване постигането на целите и резултатите на проекта, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевата група; • Особености при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта; • Ефективност и ефикасност на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати; • Ефективността на партньорството между Сдружение Романо тернипе и Гражданско сдружение Хоме. Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител, който ще получи достъп до цялата документация от страна на Кандидата и партньора по проекта, изготвените материали и продукти. Първоначални външният изпълнител ще проучи същността и дейностите на кандидата и използваните от него методи и ще ги сравни трансферираните практики. Той ще проучи внимателно целите, същността на идентифицираните и трансферираните иновативни практики, начина и реалното изпълнение на дейностите, характеристиката и особеностите на целевата група, заложения бюджет и реално изразходените средства, развитието на транснационалното партньорство, получените резултати- преки и общи. Те ще бъдат анализирани и оценени, и на тази база ще се изготвят констатации по отношение на изброените задължителни елементи по- горе. Изпълнителят ще анализира резултата от механизмите за измерване в отделните етапи от дейностите и там, където липсват ще предложи адекватни механизми. Изпълнителят ще проучи прякото и цялостното въздействие на проекта върху целевата група. Партньорите ще съдействат на външната организация за изготвяне на правилна оценка. Етапи за изпълнение на дейността: 1. Избор на външен изпълнител за извършване на оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи според изискванията на ПМС 160/01.07.2016 г. и ЗУСЕСИФ. 2. Сключване на договор с избрания външен изпълнител. 3. Предоставяне на подробна информация от страна на Кандидата и партньора във връзка с заложените елементи по проекта и реалното изпълнение; 4. Извършване на оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи от външния изпълнител; 5. Представяне на резултатите от изготвената оценка пред Бенефициента.

Индикатори

Идентифицирани иновативни практики - ИП7, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 3.00
Трансферирани иновативни практики - ИП7, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 2.00

Финансова информация

181 758.20 BGN
181 758.20 BGN
180 465.32 BGN
95.00 %
 • [1] Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Транснационално сътрудничество по ЕСФ
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 9 087.91 0.00 172 670.29 181 758.20
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 9 087.91 0.00 172 670.29 181 758.20

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.