English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-4.001-0082-C01
Транснационално партньорство за социални иновации
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
10.10.2017
10.10.2017
31.12.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

Социалните услуги за хора с увреждания в днешния свят значително надскачат традиционната представа за ролята и мястото на "социалната услуга" като нещо давано или организирано от държавата през публичните й финанси или чрез оторизираните от нея разрешителни и лицензии. Социалните услуги са и онези, които се осъществяват от гражданите и чрез използването на модерните технологии създават предпоставки за пълноценно и ефективно упражняване на правата на уязвима и нуждаеща се от подкрепа група. Такъв тип обществена социална услуга се цели да бъде създадена и въведена в България в рамките на настоящия проект.

Услугата представлява идентифициране и трансфериране на две социални иновации, които ще подобрят информираността на хората с увреждания за възможностите и пречките в заобикалящата ги архитектурна среда. Това ще се реализира през специална онлайн платформа и прилежащо към нея мобилно приложение. Това ще създаде предпоставки за по-бързата и качествена интеграция на хората с увреждания, както и за създаването на условия за обществена ангажираност за решаване на най-наболелите проблеми в сферата на достъпността за тях. 

Социалните услуги ще представляват създадена детайлна карта /пилотно в София/ на две отделни категории обекти: 1) Градска среда - тротоари, подлези, надлези, градски наземен и подземен транспорт и др. и 2) Обществени места - административни сгради на местна и централна власт, музеи, театри, кина, заведения, хотели, и др. В идентифицирането на конкретните аспекти от тези две социално иновативни практики, водещата организация ще бъде подкрепена от Access Earth Limited - Ирландия. Освен това партньорът ще участва и в трансферирането на иновациите чрез подкрепа за обучението на наетите по проекта оценители на достъпната градска среда.

Създадената услуга и нейните два аспекта ще създаде възможност хората с увреждания да се интегрират по-добре в социума чрез систематизиране на информацията за достъпността или отсъствието на такава в столицата.
Дейности
 • Изготвяне на изследване и анализ на опита на страните-членки по картографиране и визуализиране на проблемите пред достъпа до публичната и градска среда за хора с увреждания: В рамките на настоящата дейност ще бъде избран изпълнител, който да направи изследване и анализ на опита на страните-членки на ЕС при механизмите и способите за справяне с проблема с трудния достъп до публична и градска среда за хора с увреждания и в частност с различните платформи и възможности за визуализиране и картографиране на труднодостъпните обществени места. Избраният изпълнител ще оформи събраната и анализирана информация в специален доклад. Той ще бъде ползван по време на изпълнението на другите дейности по проекта с цел обогатяване на опита на кандидата и получаване на допълнителна информация с цел обмен на добри практики и получаване на ноу-хау. В рамките на това изследване и анализ ще стане ясно до каква степен страните-членки припознават недостъпността на средата като ключов фактически проблем пред хората с увреждания, както и какви са били ефектите от по-ясното визуализиране и картографиране на тези проблеми с оглед на систематизирането им и търсенето и намирането на комплексни архитектурни решения. Поради важността на този анализ, той ще предшества фактическото изпълнение на другите дейности по проекта, за да се гарантира по-пълна представа за възможностите и предизвикателствата пред социалните иновации, които се въвеждат.
 • Адаптиране и валидиране на социални иновации чрез закупуване на ДМА, ДНА, наемане и обучение на персонал, както и оценка на достъпността на публичната и градска среда в София: Дейността е в изпълнение на специфична цел 1 и ще доведе до адаптиране и валидиране на две социални иновации, които са пряко идентифицирани в рамките на дейност 3. Това ще се случи чрез наемане на персонал, закупуване на дълготрайни материални и нематериални активи. Aдаптираните социални иновации са: 1) Оценка и отбелязване на карта на поне 1000 обекта в София - административни сгради, музеи, театри, кина, хотели, заведения и др., които се намират в рамките на Околовръстния път на столицата и 2) Оценка и отбелязване на достъпността на градската среда в рамките на Околовръстния път на София. Всяка от двете иновации ще бъде валидирана в две отделни карти през създадената по тази дейност уеб платформа. Ще бъдат закупени дълготрайни материални и нематериални активи по проекта. Ще се проведе процедура по избор на изпълнител за създаване на уеб платформата, в която ще се поместят картите, както и за мобилното приложение към нея. Те ще бъдат на български и английски, ще съдържат двете карти, възможност на гражданите да изпращат предложения за актуализация. В допълнение, ще има възможност за създаване на профили на публичните обекти, които ще бъдат оценени за достъпност. Паралелно ще бъдат избрани изпълнители за доставката на ДМА по дейността - лек автомобил, достъпен за хора с увреждания, таблети и сървър Автомобилът е необходим, защото придвижването на хора с увреждания в София е затруднено, тъй като градският транспорт е недостъпен, а се планира поне двама от оценителите на достъпна среда да бъдат с увреждания. Оценяваната в картата на градска среда инфраструктура е с общ обем от 3400 километра и съдържа над 50 000 тротоара. С оглед на необходимостта от прецизиране на оценявания обем, за да попадне той в рамките на бюджета по настоящата процедура, на оценка ще бъдат подложени само обекти в рамките на очертанията на Околовръстния път на София. Автомобилът ще измине минимум 15 000 километра в рамките на оценката. Колата, освен че ще гарантира равната възможност на служителите с увреждания да участват в проекта, ще обезпечи и по-бързото и ефективно оценяване на хилядите обекти. Таблетите, които ще се закупят, са необходими за заснемане на достъпността при оценката на двете карти. Сървърът ще се използва за хостинг на уеб платформата, което ще гарантира устойчивост на системата. Тези дейности ще бъдат изпълнени до м. 6 от проекта. В м. 5 ще бъдат наети оценители на достъпна среда – три лица на трудово правоотношение и един външен изпълнител като сред хората, които ще оценяват достъпността (на трудово правоотношение или посочени от външния изпълнител) ще има поне двама с увреждания, които ще бъдат обучени от партньора и водещата организация по проекта. До м. 14 служителите ще направят оценка на достъпността в София. Общо в картата за градска среда ще бъдат оценени поне 50 000 тротоара, всички линии на градски транспорт и всички подлези и надлези. Картата за обществени обекти ще съдържа минимум 1000 сгради - административни сгради, музеи, театри, хотели, ресторанти, кина и други, като тяхната оценка ще включва и наличие/отсъствие и на достъпни тоалетни за хора с увреждания. При приключването на дейността ще бъде изградена уеб платформа с мобилно приложение, която ще доведе до въвеждането на две синергично свързани социални иновации. Това ще осигури социална услуга на обществен принцип в София, чрез която да може жителите и гостите на града, които имат затруднения в придвижването, да могат в две карти да разберат цялата необходима информация за придвижването в града. В рамките на картата за градска среда ще могат да разберат дали и до каква степен са достъпни или недостъпни тротоарите в София. Втората карта ще съдържа описание на достъпността на публични обекти в София - минимум 1000 административни сгради, театри, ресторанти, музеи, хотели, кина, заведения и др. В допълнение картата с публичните обекти ще съдържа списък с профил на всеки от тях, където ще има допълнителна информация за всяко обществено място.
 • Повишаване на капацитета на партньорите във връзка с разработването, прилагането, мониторинга и оценката на въведените социални иновации чрез работни срещи, семинар и конференция: Настоящата дейност е в изпълнение на специфична цел 2, заложена по проекта. Освен това в тази дейност ще се изпълни и фрагмент от специфична цел 1 в частта свързана с идентифицирането на социални иновации, което ще стане с обмен на опит и размяна на добри практики между партньорите. Представители на партньорската организация ще дойдат в България общо три пъти в рамките на проекта, а освен това ще се обменя информация и опит посредством Скайп и имейли. В рамките на дейността водещата организация и партньорът Access Earth Limited - Ирландия ще проведат серия от работни срещи, един обучителен семинар и конференция. В рамките на работните срещи, една от които ще се проведе на живо в София, а другите ще се проведат онлайн с използването на възможностите на програмата Скайп, ще бъдат обсъдени добри практики в България и Ирландия, а партньорът ще сподели своя обстоен опит в изпълнение на дейности по създаване на универсален дизайн на градска и публична среда. В рамките на дейността ще се повиши капацитетът на партньорите относно разработването, прилагането, мониторинга и оценката на въведените социални иновации. По време на работните срещи (на живо и по Скайп) ще се координира разработването на Наръчник за оценка на достъпността на градска и публична среда. Прилагането на оценката и способите и методите за нейното извършване, ще бъдат разяснени от партньора и водещата организация в рамките на предвидения в тази дейност тридневен обучителен семинар, в който участие ще вземат общо десет души - оценители и представители на двете организации. По време на семинара партньорите ще обучат наетите по проекта оценители на достъпна среда и по този начин ще се гарантира успешното и устойчиво изпълнение на оценката на достъпната среда, което е ключов елемент от постигането на предвидените в проекта резултати. След провеждането на оценката, данните от нея ще бъдат използвани за създаването на картите по дейност 2, с което де факто ще се изпълни и специфична цел 1 - създаване на социални иновации от нов тип, чрез които хората с увреждания да получат бърз, точен и адекватен отговор на въпроса къде и до каква степен е осигурена достъпност за тях в публичната и обществената среда. В рамките на предвидената за провеждане конференция за проблемите на достъпността за хора с увреждания, в която ще вземат участие общо 40 души - представители на двете организации, хора с увреждания, властови актьори и представители на медиите, ще бъдат оценени резултатите по проекта, ще се направи паралел между мерките за осигуряване на достъпност в България и Ирландия и ще се гарантира допълнителната обмяна на добри практики и опит между кандидатстващата и партньорската организация.
 • Оценка на постигнатите резултати: Дейност 4. Оценка на постигнатите резултати има за цел да проследи логическата връзка между заложеното в проектното предложение и реално постигнатите резултати след изпълнение на предвидените основни дейности в изпълнение на общата и специфичните цели по проекта. Целта на одитната оценка е да проследи практическото изпълнение на проекта в рамките на три индикатора: 1) Проследяване постигането на целите и резултатите на проекта, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевата група; 2) Особености при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта и 3) Ефективност и ефикасност на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати. Изпълнението на тази дейност чрез външна и независима оценка на резултатите, ще гарантира безпристрастност и обективност на анализа на постигнатите резултати, което от своя страна ще осигури точен и адекватен поглед върху цялостното изпълнение на проектното предложение.
 • Разпространение и популяризиране на постигнатите резултати: В рамките на настоящата дейност ще бъдат разпространени и популяризирани резултатите от проекта и социалните иновации, които са идентифицирани и въведени в рамките на изпълнението на проекта. Това ще се случи чрез провеждане на пресконференция за представяне на постигнатите резултати, както и чрез избиране на изпълнител за онлайн маркетингови и рекламни дейности. Изпълнителят ще изработи кратко видео за резултатите по проекта и ще организира популяризирането му в социалната мрежа Facebook и платформата за видео споделяне YouTube. Освен това ще изработи десет рекламни банери в различни размери, които ще бъдат разположени в минимум една национална и две регионални дигитални медии, като в допълнение ще бъдат разпространявани и през партньорската мрежа на Google Adwords. В рамките на тази дейност ще се постигне масирана информационна разпознаваемост на постигнатите резултати чрез използване на дигиталните канали за реклама в съчетание с конвенционалните медийни възможности чрез провеждане на пресконференция.
 • Организация и управление: Тази дейност ще обезпечи цялостното управление и реализиране на проекта. В рамките на дейността е предвидено да се назначи екип на управление на проекта, който ще отговаря за разпределението на задачите, вътрешния мониторинг, контрола върху изпълнението на външните доставчици, осигуряване на прозрачност и публичност на проекта, както и за качественото и своевременно изпълнение на предвидените цели с оглед на постигането на очакваните резултати.
 • Информация и комуникация: В рамките на настоящата дейност ще бъдат изготвени материали за информация и комуникация на проекта, което е в изпълнение на задължително предвидените дейности в Насоките за кандидатстване. Във всеки документ, свързан с изпълнението на проекта, който е насочен към обществеността или лицата, имащи отношение към изпълнението на проекта, при всякакви контакти със средствата за осведомяване, във всички обяви или публикации, свързани с проекта, ще бъдат използвани необходимите обозначителни знаци и реквизити в изпълнение на условията и изискванията описани в Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. Ще бъдат изработени 2 бр. пълноцветни рол банера, 2000 флаери, 800 дипляни, 100 химикали, 100 бр. плакати, 50 рекламни флаш-памети и 1 бр. информационна табела.

Финансова информация

194 020.09 BGN
194 020.09 BGN
193 603.01 BGN
95.00 %
 • [1] Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за работа
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Транснационално сътрудничество по ЕСФ
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 9 701.02 0.00 184 319.07 194 020.09
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 9 701.02 0.00 184 319.07 194 020.09

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка на достъпен за хора с увреждания лек автомобил, Стойност: 31 000.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на достъпен за хора с увреждания лек автомобил
Предмет на предвидената процедура: Изработка на интернет страница и мобилно приложение, Стойност: 36 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 1 „Изработка на интернет страница“
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция № 2 „Изработка на мобилно приложение“:

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.