English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-4.001-0125-C01
Трансгранични иновативни модели в туризма
204047145 ЕСДИ 2016 ЕООД
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
20.09.2017
15.10.2017
31.12.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

Проект "Трансгранични иновативни модели в туризма" има за цел да внедри пакет от 6 бр. иновативни практики за заетите в сектора на ресторантьорството и хотелиерството. 
При изпълнението на проекта ще бъдат реализирани дейности с транснационален обхват за обмен на добри практики и въвеждане на социални иновации. 
Ще бъдат изследвани добрите практики в Румъния и Белгия за въвеждане на иновативни практики за заетите в сектора на ресторантьорството и хотелиерството. 
Изпълнението на дейностите ще доведе до справяне с основния проблем както на заетите в бранша, така и на работодателите, а именно - сезонната заетост. За справянето с проблема, ще бъдат трансферирани 6 бр. иновативни практики.
В Дейност 1 ще бъде извършен анализ с изследване на опита на Румъния и Белгия, като ще в резултат ще бъдат идентифицирани 6 конкретни иновативни практики. В рамките на Дейност 2 се предвижда обмяна на опит под формата на 5-дневно обучение по отношение на идентифицираните практики от доклада по Дейност 1.
За постигането на заложените индикатори на процедурата, ще бъдат идентифицирани общо 6 иновативни практики, като всички от тях ще бъдат трансферирани. Това ще стане в рамките на Дейност 3, а ефектът от реалното изпълнение ще бъде измерен в последващата оценка за резултатите. Като част от Дейност 4, ще бъдат проследени постигнатите цели на проекта, както и удовлетворяването на потребностите на целевата група, идентифицирани в т. 5 от Секция 11 на настоящия формуляр.
За постигането на по-голям социален ефект, резултатите ще бъдат разпространени под формата на открити дни за бизнеса и медиите в рамките на Дейност 5.
Изпълнението ще доведе до постигането на общата цел на проекта, съответно на целите на Инвестиционен приоритет 5 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към проблемите", Компонент 2 “Дунавски партньорства за заетост и растеж“ по Приоритетна ос 4 „Транснационално сътрудничество“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
Дейности
 • Дейност 1. Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на Румъния и Белгия.: Дейност 1 включва изследване на опита на Румъния и Белгия в областта на управленските практики и инструменти за подобряване на организацията и условията на труд и развитие на човешките ресурси с фокус предлагането на услуги в туристическата сфера, хотелиерството, заведения за обществено хранене и увеселителни заведения. Анализът ще обследва и процесът на създаване на иновации на работното място, целиящи включването на всички заинтересовани страни. По този начин всички участващи от целевата група в промяната ще реализират положителни резултати чрез постигането на общи позиции (вместо компромис), по отношение повишаване на производителността, от една страна, а от друга – подобряване условията на труд и благосъстоянието на заетите. Целта на дейността е подготвителна и в резултат на изпълнението ѝ ще бъде събрана нужната информация за идентифицирането и внедряването на социалните иновации. Възможностите за реалното приложение на иновативните практики, описани в т. 6, Секция 11 от настоящия формуляр, ще бъдат детайлно изследвани в рамките на Дейност 1 и ще бъдат изведени конкретни стъпки за трансферирането им. Ще бъде изследван опита на две държави членки на Европейския съюз – Румъния и Белгия. Изследването на добрите практики ще фокусира към идентифицираните иновативни практики в т. 6, Секция 11, като за нуждите на Дейност 1 същите ще бъдат разделени на 4 отделни направления, както следва: 1. Въвеждане на иновативни методи за създаване и преподаване на обучителен материал като част от работния процес. 2. Въвеждане на иновации на работното място, които подобряват производителността и условията на заетост чрез положителна организационна промяна, включваща всеобхватен диалог, както и чрез стимулиране и разгръщане на творческия потенциал на служителите. Обогатяват се стратегическите знания на ръководителите, като се комбинират с практическите, но често непризнати и недооценени, познания на най-изявените служители. 3. Подобряване на комуникацията между работодателя и наетите лица и работата в екип. 4. Развитие на иновативни модели за организиране на помощ при полагане на грижи за деца на работното място Партньорът по проекта от румънска страна Румънската асоциация за технологичен трансфер и иновации ще подпомогне провеждането на изследването на румънската практика. Партньорът може да участва като представи набор от примерни практики, списък с предприятия, които ги прилагат, съдейства за предоставяне на информация от тези предприятия и др. Изследването ще предложи общо 6 броя практики по всяка от посочените 4 области, които имат потенциал да бъдат практически приложени. Практиките трябва да бъдат от Белгия и Румъния. Изследваните практики ще бъдат описани в обобщен доклад, който съдържа минимум информация за: страната, от която е практиката; работодателят, реализирал практиката; използваните методи за събиране на информация; същност на практиката; анализ на приложимостта на практиката; предимства и недостатъци на всяка от изследваните 6 практики. Докладът ще бъде дигитализиран в електронно издание, вместо отпечатвани на хартиен носител с цел ефективност на ресурсите и код 01 по вторичната тема на ЕСФ. Изискванията към изпълнението ще бъдат детайлизирани в тръжната документация.
 • Дейност 2. Обмяна на опит и повишаване на капацитета на целевата група.: Дейност 2 предвижда посещение, с цел обучение, обмяна на опит и добри практики в Румъния, Област Долж, Крайова. 15 представители на целевата група ще преминат 5 дневно обучение, с цел повишаване на капацитета и обмяна на добри практики и подходи. Ще бъдат представени и обсъдени иновационните практики и добрите практики, включени в доклада по Дейност 1. Ще бъдат обсъдени най-добрите подходи за тяхното трансфериране в България. Дейност 2 ще допринесе за постигане на целта на проекта за насърчаване на транс националното сътрудничество и изграждане на партньорство за трансфер и въвеждане на социални иновации в сферата на хотелиерството и общественото хрананене в туристическия сектор. В официален протокол ще се набележат основните механизми за устойчиво развитие на създаденото партньорство и продължаване на обмена на информация след приключване на дейностите по проекта в следните области: - Пазар на труда и качество на работните места - Социално включване и борба с бедността, равни възможности и недискриминация - Условия на труд. По този начин Дейност 2 допринася за постигане на общата цел на проекта чрез създаване на междурегионално сътрудничество, насочено към трансфер на социални иновации и добри практики в областта на пазара на труда и качеството на работните места. Покрива се и целта на настоящата процедура за подобряване на междурегионалното сътрудничество, чрез изграждане на специфични умения за партньорство и намиране на решения за общите проблеми. Планирането и изпълнението на дейност 2 допринася за обмен на решения за идентифицираните проблеми на целевата група по проекта и най-подходящите методи за трансфериране на иновативни модели: Проблеми при намиране на квалифицирана работна ръка - Проблеми с постоянната заетост - Скептицизъм по отношение на инвестиране в човешки ресурси - Липса на познания, опит и партньосртва за адаптиране и трансфериране на иновативни социални модели - Липсата на обучителни практики - Липса на иновативни обучителни модели
 • Дейност 3. Адаптиране и внедряване на идентифицираните иновативни модели: Дейност 3 включва процесът на трансфериране на идентифицираните социални иновации от т. 6, Секция 11 на настоящия формуляр . От 6 бр. идентифицирани иновации за целевите групи по настоящия проект 4 ще бъдат трансферирани в рамките на Дейност 3. Трансферирането им реши идентифицираните проблеми на целевите групи. При въвеждането на иновативните практики в рамките на Дейност 3 ще бъдат обхванати етапите на прототипиране и пилотиране на социалната иновация, прилагане и нейното внедряване, съгласно Наръчникът за социални иновации на Европейската Комисия (Guide to Social Innovation, февр. 2013 г.). Изпълнението на Дейност 3 ще протече в рамките на две поддейности: Поддейност 3.1: Разработване, тестване и валидиране на иновативни модели за развитие на човешките ресурси и подобряване на организацията и условията на труд, с цел осигуряване на постоянна заетост Реализацията включва доставянето на следните услуги: - Изготвяне на вътрешно-фирмена процедура за валидиране: въвеждането на иновациите е обвързано с промени във вътрешно-фирмените правилници за работа, длъжностни характеристики и др. За целта, ще бъде изготвена вътрешно-фирмена процедура за валидиране на иновациите, която ще регламентира начина, по който да стане практическото прилагане на иновациите във фирмата, като бъдат определени съответни срокове, отговорни лица и др. - Изготвяне на иновативните модели и програми: въвеждането на идентифицираните иновативни практики е обвързано с изготвяне на дългосрочни програми за тяхната реализация и след приключване на проекта, с цел постигане на устойчивост. Поддейност 3.2: Адаптиране и внедряване на 4 бр. иновации Изпълнението включва внедряването на идентифицираните 4 бр. иновации (т. 6, Секция 11), както следва: 3.2.1 Въвеждане на Иновативна практика №1: Видео обучение на работното място Внедряването на първата иновация включва заснемане на видео уроците на работното място, монтажът на видео материалите, обработка и публикуването им. Ще бъдат заснети общо 10 урока, разделени на 2 модула х 5 урока 3.2.2 Въвеждане на Иновативна практика №2: Корпоративна група за изява на таланти Внедряването на втората иновация включва логистичната обезпеченост по организацията на обучения за изява на таланти - 2 пъти седмично в продължение на 3 месеца, както и назначаването на 2 бр. обучители за период от 4 месеца 3.2.3 Въвеждане на Иновативна практика №3: Регионален конкурс "Най-добър екип" Внедряването на третата иновация включва логистичната обезпеченост по организацията на конкурса в края на сезона с продължителност 2 дни, както и назначаването на 3 бр. оценители и 2 бр. модератори за конкурса 3.2.4 Въвеждане на Иновативна практика №4: Корпоративна детска занималня за децата на заетите Внедряването на четвъртата иновация включва осигуряването на логистичната обезпеченост за транспорт и приспособяване на детско помещение, както и назначаването на 1 бр. аниматор за децата за период от 4 месеца. "ЕСДИ 2016" ЕООД ще назначи на трудови договори 8 бр. експерти за изпълнение на дейността: 3 бр. оценители, 2 бр. модератори, 2 бр. обучители и 1 бр. аниматор. Останалите дейности ще бъдат възложи на външен изпълнител - Поддейност 3.1, както и логистичните услуги по Поддейност 3.2, след провеждане на процедура по реда на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/01.07.2016 г. Наръчникът, ведно с документацията на поръчката, ще бъдат водещи при адаптирането на иновациите. Възложителят ще упражнява междинен контрол в процеса по внедряване, както и ще има право да издава коригиращи указания в случай на констатирани отклонения. Избраният изпълнител следва да има необходимия организационен капацитет и експертиза в областта на иновациите. Внедряването на иновацията ще стане по ясни и предварително обявени критерии. Предвид крайните срокове за изпълнение на проекта, а именно - 31.12.2018 г., адаптация ще бъде съобразена едновременно с необходимото време на целевите групи да възприемат иновацията, както и с максимално допустимия срок в рамките на проект.
 • Дейност 4. Оценка на постигнатите резултати: Дейност 4 "Оценка на постигнатите резултати" има за цел да проследи логическата връзка между заложеното във Формуляра за кандидатстване и неговото реално изпълнение. Тази дейност представлява последния етап от въвеждането на социалните иновации, съгласно Наръчникът за социални иновации на Европейската Комисия (стр. 9, Guide to Social Innovation февр. 2013). След като в края на месец 13 по проекта бъдат адаптирани иновативните практики по Дейност 3, ще бъде извършена външна оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на нейните иновативни елементи. С оглед на това и предвид допустимостта на разходите в 13.3 от Условията за кандидатстване, дейността ще бъде възложена на изпълнител след провеждането на процедура при спазване на приложимото българско законодателство /ЗУСЕСИФ и ПМС №160/. Избраният изпълнител ще трябва да проследи практическото изпълнение на следните параметри: 1. Проследяване постигането на целите и резултатите на проекта, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевата група; 2. Особености при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта; 3. Ефективност и ефикасност на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати. Описаните дейности ще бъдат извършени в следната последователност и индикативна продължителност: 1. Подготовка на тръжна документация за изпълнение на оценката по реда на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/01.07.2016 г. - месец 12 2. Избор на изпълнител за извършване на оценката - месец 13 3. Сключване на договор с изпълнител - месец 13 4. Извършена оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на нейните иновативни елементи - месец 14 5. Приемане на работата - месец 15
 • Дейност 5 Разпространение на постигнатите резултати: Дейност 5 предвижда организиране на 5 открити дни за бизнеса и медиите, както и заетите в сектора. Дейността е последваща и има за цел да информира обществото и работодателите в сектора за постигнатите резултати от приложените иновативни практики. В рамките на 5 предварително определени дни, Кандидатът ЕСДИ ЕООД ще проведе демонстрационни модули под формата на Открити дни. Ще бъдат изработени брошури, промотиращи резултатите и ползите. Ще се изработи банер тип СПАЙДЕР с изобразени етапите на трансфериране на иновациите. Събитието ще бъде широко разпространено на регионално ниво чрез публикуване на информационни материали за резултатите в местните и национални медии и датите за откритите дни. По време на представянето на информационната кампания, ще бъдат поканени и заети лица от малцинствените групи в района, с цел недопускане на дискриминация и изпълнение на вторичната тема на ЕСФ с код 06. Популяризация ще се постигне и чрез предвиденото участие в телевизионно или радио предаване на представител на Кандидатът.
 • Дейност 6 Организация и управление: Дейност 6 "Организация и управление" има за цел да обезпечи ефективното изпълнение на проекта, като екипът за управление ще осигури постоянен контрол и координация в хода на неговото реализиране. Дейностите по организация и управление на проекта ще осигурят администриране на проекта и изпълнението на проектните дейности. В първия месец след подписването на договор за БФП, ще бъде сформиран екип по проекта – ръководител и координатор. С тях ще бъдат подписани граждански договори след утвърждаване на техните длъжностни задания, в съответствие с българското законодателство и максималните размери на почасово заплащане на възнагражденията на служителите, наети за управление по ОП РЧР. Дейността ще осигури провеждане на предвидените дейности по проекта, като осъществява постоянен контрол върху изпълнението. Членовете на екипа ще бъдат запознати с правилата за работа. При сформирането на избора на екип, приоритет при селектирането ще бъде балансът между мъже и жени, с оглед спазване на принципа за равенство между половете и изпълнението на код 07 по вторичната тема на ЕСФ. След сформирането на екип, ще бъде проведена встъпителна работна среща за разпределение на конкретните задачи и отговорности, уточняване на механизмите за комуникация и др. Методът на изпълнение на Дейност 6 се основава на продължаващ контрол и анализ на изпълнението на проектните дейности и отчитане на резултатите по проекта. Неговото приложение ще бъде отговорност на целия екип на проекта. Същността на контрола на проекта ще бъде изразена в строго сравнение на резултатите с показателите за вътрешна оценка, определени в проекта. Екипът за управление ще има ангажимент да проследява качественото изпълнение на всички дейности - идентифицирането и трансферирането на иновациите, обученията, бизнес форумите и др. та Сред задачите на екипа ще бъде съгласуване на технически задания и контролиране правилното осъществяване на процедурите и изпълнението на възложените дейности. При констатация на отклонения от предварително планираните параметри, ще бъдат взети мерки за отстраняването им. Особено важно ще бъде проследяването на изпълнението на Дейност 3, където екипът ще осъществи междинен контрол на изпълнението. Екипът за управление ще осъществява още: - Вътрешен мониторинг; - Наблюдение и отчитане на резултатите по проекта; - Ефективна комуникация с Управляващия орган; - Изготвяне и представяне на изискваните технически и финансови отчети по изпълнението на проекта. Продължителността на тази дейност ще бъде от началото на проекта – месец 1, до приключването и отчитането му – месец 16. Приключването и отчитането на дейностите по настоящия проект ще бъдат съобразени с максималния срок за изпълнение на дейностите по проекта, съгл. т. 17 от Условията за кандидатстване, а именно - 31.12.2018 г.
 • Дейност 7 Информация и комуникация: Дейност 7 "Информация и комуникация" се реализира на основание Регламент (ЕС) №1303 на Европейския парламент и на Съвета от 17.12.2013 в изпълнение на отговорността на бенефициентите в процеса по информация и комуникация от задължителен характер, в съответствие с Регламент (ЕС) №821/2014 на Комисията. Дейността има за цел да подчертае ролята на Общността и да гарантира прозрачност при безвъзмездното финансиране от фондовете. Това е необходимо с оглед на факта, че при настоящата поръчка размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100%. С оглед постигане на пълна съгласуваност с изискванията процедурата, "ЕСДИ 2016" ЕООД ще следи стриктно за пълното съответствие на изготвените информационни и рекламни материали със специфичните изисквания по отношение спазването на прозрачността и публичността. Ще бъдат взети предвид мерките, описани в Единния наръчник на бенефициентите за прилагане на правилата за информация и комуникация (ЕНБППИК) 2014 - 2020. В съответствие с него, в рамките на тази дейност ще бъдат изготвени следните материали: - Плакат - Банер - Флаш памет USB Плакатът ще бъдат поставен на видно за обществеността място в сградата на бенефициента, съгласно изискванията. Текстовата и визуална информация на плаката ще бъде изготвена съгласно изискванията на т.3.4 от Единния наръчник. Дизайнът на банерите ще бъде изготвен в съответствие с т.3.9 от Единния наръчник. Флаш паметта на USB ще бъдe изготвена съгласно указанията за промоционални материали в т.3.8 от Единния наръчник. Тя ще съдържа всички информационни материали, които с оглед опазване на ресурсите, няма да бъдат отпечатвани на хартия, а ще бъдат изцяло на електронен формат. Това ще допринесе за постигането на ефективността на ресурсите в съответствие с код 01 по вторичната тема на ЕСФ. Тя ще бъде необходима за разпространението на резултатите по Дейност 5. В допълнение, върху всички отпечатани документи - вкл. присъствени списъци, отчети, анализи - използвани в рамките на проекта, ще бъде посочено, че ОПРЧР осъществява проекта с подкрепата на ЕСФ. За информирането на обществеността по отношение ще бъдат публикувани 6 броя прессъобщения в местни, регионални и/или национални печатни и/или електронни медии. Прессъобщението ще съдържа задължителната информация - емблемата на ЕС, изписването на фразата "Европейски съюз", наименованието на ЕСФ, общото лого за програмен период 2014 - 2020 г., с наименованието на ОП РЧР, както и наименованието на "ЕСДИ 2016" ЕООД като бенефициент. Описаните дейности ще бъдат извършени в следната последователност и индикативна продължителност: - Изготвяне дизайн на плакат, флаш памет, банер - месец 2 - месец 3 - Изработване и доставяне на плакат, флаш памет, банер - месец 4 - месец 5 - Изготвяне и публикуване на прессъобщения - месец 14 и месец 15 - Разпространение на флаш памет - месец 15 и месец 16

Индикатори

Трансферирани иновативни практики - ИП5, Целева стойност: 4.00, Достигната стойност: 4.00
Идентифицирани иновативни практики - ИП5, Целева стойност: 6.00, Достигната стойност: 6.00

Финансова информация

199 992.00 BGN
199 992.00 BGN
187 624.69 BGN
95.00 %
 • [1] Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Макрорегионален район за сътрудничество
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Подкрепа за преминаването към нисковъглеродна икономика и икономика с ефективно използване на ресурсите
 • [6] Социални иновации
 • [6] Равенство между половете
 • [6] Недискриминация
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 9 999.60 0.00 189 992.40 199 992.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 9 999.60 0.00 189 992.40 199 992.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Изследване на добри практики, разработване на иновативни модели, процедури и програми , Стойност: 64 800.00
 • Обособена позиция 1: Изследване на добри практики, разработване на иновативни модели, процедури и програми
Предмет на предвидената процедура: Логистика на събития по проект: „Трансгранични иновативни модели в туризма“, Стойност: 51 475.00
 • Обособена позиция 1: Логистика на събития по проект: „Трансгранични иновативни модели в туризма“

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.