English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-4.001-0058-C01
"Еврократе"
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
16.10.2017
01.11.2017
01.11.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • Италия
 • България

Описание

Настоящия проект цели да подобри междурегионалното и транснационалното сътрудничество между партньори от страна членкиа на ЕС, чрез трансфер на иновации и идентифициране на добри практики благодарение на интернационалния екип на Фондация "Аделе" и контактите които тя е изгратила през годините. В развитите европейски страни съществуват различни иновативни инструменти за развитие на бизнес климата еди от тях са подкрепата на инновативни методи от Европейските програми. В България много от фондовете остават не изразходвани поради редица предпоставки, една от които е не познаването от хората с различните възможности които Европейските програми и фондове предлагат в различните сектори свързани с развитието на отделните европейски страни с цел един единен и силен Европейски Съюз. Въпреки всичко това европейските страни заемат първи места в сектора на информационните технологии. През последните години в България и по Целия свят достъпа до информация става все по лесен и достъпен използвайки собствения смартфон или таблет. Това е и основната идея на настоящия проект : трасфер на апликацията "Еврократе", адаптирайки я за Българските стандарти и идентифициране на иновативни методи за неформално обучение. С помоща на апликацията хората ще имат лесен достъп до различни европейски програми чрез които ще се подобри бизнес средта в България и създадът нови иновативни предприятия в различни сектори както социален така и икономически. По този начин ще бъдат постигнати основните цели на Европейския съюз - "Единни в многообразието".
Дейности
 • Организация и управление на проекта: Дейността е от значение за осигуряването на успешно управление и изпълнение на проекта. Тя гарантира целесъобразното и ефективно използване на човешките и финансовите ресурси и осигурява прозрачно управление за постигане целите на проекта. Изпълнението на дейността гарантира: - Строгото и прозрачно управление на проекта. - Ефективна координация, организация и контрол на финансовите средства на проекта. - Ефективен контрол и отчитане на дейности по проекта. Съгласуване доставка на стоки и услуги в съответствие с конкретните нужди на проекта. - Прозрачна вътрешна и външна комуникация, мониторинг и ефективност при постигане на целите на проекта. Организирането и управлението на проекта се ръководи от Екип за управление на проекта, състоящ се от: ● ръководител на проекта - организира, ръководи и координира дейността на целия екип и отделните му членове, следи за цялостното изпълнение на дейностите, реализиране на целите и показателите за изпълнение на проекта, поддържа пряк контакт с ръководството на Фондация "Аделе". Предвидено е ръководителя на проекта да бъде вътрешен експерт от Фондация "Аделе". ● счетоводител - обезпечава управлението на финансовите потоци, изготвянето и поддържането на финансово-счетоводните документи, отговаря за изготвяне на финансовите отчетни доклади по проекта и на исканията за плащане, подпомага ръководителя в осъществяването на вътрешното финансово наблюдение и контрол, вкл. във верификацията на разходите, изготвя разплащанията с външните изпълнители по проекта ● координатор - организира и поддържа документацията, свързана с проекта, подпомага дейността на ръководителя, отговаря за организиране на срещите на екипа на проекта и за координацията между членовете на екипа, подпомага организирането и провеждането на обществените поръчки, както и координация и комуникации. ● технически асистент - Отговаря за правилното функциониране на документооборота. Води входяща/изходяща поща. Отговаря за окомплектоване и съхранението на документите/ архива на проекта. Изготвя писма, справки и други материали свързани с проекта. Поддържа на електронен и хартиен носител цялата информация на проекта. Води протоколи от работни срещи. Подпомага ръководителя, координатора, и счетоводителя при подготовката на искания за плащания като сканира, комплектува и размножава документи. Членовете на екипа са с опит и квалификация, отговарящи на спецификата на проекта. В заповедите за назначаване на Екипа за управление на проекта са разписани задачите и отговорностите на всеки член от Екипа.
 • Информация и комуникация: Дейностите за информация и комуникация са насочени към широката общественост за осигуряване на информация и публичност относно постигане на целите и резултатите на проекта и разгласяване на факта, че проектът е получил финансиране от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Предвидени са следните дейности: - Пресконференция за стартиране на проекта; - Изработване на банер и лого на проекта; - Публикуване на текуща информация за дейностите по проекта на в сайта на Фондация "Аделе"- http://www.adele-ngo.org/ и Сдружение "Еутопия" - http://www.associazioneeutopia.org/, както следва: ● публикуване на кратко описание на проекта и информация за стартиране на проекта, обхват, цели, бюджет; ● публикуване на информация за напредъка на проекта; ● публикуване на информация за приключване на проекта и неговите резултати; - Публикуване на три съобщения в местни или регионални медии - първото след подписване на договора за безвъзмездното финансиране, второто – след стартиране изпълнението на Дейност „Уъркшоп Вазможностите които ни предоставя Европейското финансиране чрез иновативни методи" , третото - след одобрение на окончателния финансов и технически доклад; - Поръчване, изработване и монтаж на 1 бр. информационна табела; - Заключителна пресконференция. При изпълнението на дейностите по проекта ще се прилагат мерките за публичност и информираност. В информацията, обявите, публикациите и документите, изготвяни и предоставяни във връзка с изпълнение на дейността ще бъде упоменат финансовия принос на Европейския социален фонд чрез Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
 • Обучение в Италия: Апликация "Еврократе" и Иновативна методика за неформално обучение.: Настоящата дейност ще продължи 10 дена тя ще бъде разделена на 2 етапа и всеки един от етапите ще продължи 5 дни. Етапите по настоящата дейност са: 1. Етап - Неформално иновативно обучение на тема "Вазможностите които ни предоставя Европейското финансиране" и адаптация на иновативното обучение за България; 2. Етап - представяне на апликация "Еврократе" на екипа на Фондация "Аделе"; При първия етап богатия опит на специалистите работещи в Сдружение "Еутопия" ще допринесе до по лено изучаване и възприемане на иновативните методи на обучение и представянето на различни "добри практики" използвани от Сдружението свързани с методи за финансиране на иновативни идеи.Тази дейност ще бъде извършена под формата на иновативно обучение крайната цел на което е изготвяне на методологии (под формата на учебник) за начини на иновазионно обучение. Настоящата методология ще бъде създадена изцяло на български език и ще бъде използвана от Фондация" Аделе" и всички заинтересовани страни както и публикувана в интернет сайта на Фондацията с цел популяризиране и по лесен достъп за целевите групи. Дейността ще повиши капацитета на участниците в обучението. Ще бъдат представени и разеснени необходимоста и нуждите от методологията за българските целеви групи. Сдружение "Еутопия" ще представи иновативни методи за идентифициране на Европейски проекти които да спомогнат за полужителното развитие на целите на Фондация "Аделе", както и методи за идентифициране на Европейски проекти насочени към целевите групи по настоящия проект. Ще бъдат обсъдени актуализирани насоки от Европейската комисия за създаване на проекти по различните Европейски програми.Обучението ще се проведе под формата на дискусии между обучаващите и обучаемите, това ще подпомогне както за идентифициране на нуждите от методологията за България така и ще предостави точна представа как трябва да премине и проведено едно неформалното иновативно обучение. Теми разгледани подробно по време на обучението ще бъдат: - Европейски проекти; - Изготвяне на Европейски проекти; - Иновативни методи и идеи; - Бизнес модел „Canvas“ ; - Стартиране; - Интеркултурна комуникация; При втория етап ще се обсъдят всички вазможности които апликацията "Еврократе" предлага на заинтересованите страни както и въздействието което тя ще има към нуждите на конкретните целевите групи по настоящото проекто предложение. Ще бъдат предоставени основни насоки за работата с апликацията, как може да бъде инсталирана в смарфона и как може да бъде инсталирана в таблета. Какви са различните вазможности които апликацията "Еврократе" може да предложе. Сдружение "Еутопия" ще предложи различни начини за адаптирането на апликацията в България имайки предвид разликата в структорните фондове за всяка една страна членка на Европейския съюз. Настоящото обучение ще бъде проведено на английски език. Голяма част от проектите от директните фондове са на английски език и това е един от мотивите обучението да бъде проведено на английски език. Екипа от Фондация "Аделе" присъстващ на обучението ще бъде подбран и ще имат добри познания по английски език.
 • Уъркшоп "Вазможностите които ни предоставя Европейското финансиране чрез иновативни методи": Фондация "Аделе" ще организира 3 дневен уъркшоп в гр. Шумен. Участниците в уъркшопа ще бъдат представители от всички целеви групи по ИП 4 по точно (Лица, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност; самостоятелно заети лица; микро-предприятия, стартирани от посочените като целеви групи физически лица, вкл. самостоятелно заети лица; служители в микро-предприятия, получили подкрепа по програмата). Участниците ще бъдат поканени от Фондация "Аделе" използвайки вътрешните контакти с които Фондацията разполага. Ще бъдат поканени 30 човека от целевите групи от които 10 човека ще бъдат извън гр Шумен. Настоящата дейност ще бъде организирана и ръководена изцяло от Фондация "Аделе" . Дейността ще има като основна цел разпространение на резултатите, но и предоставянето на неформално иновативно обучение насочено предимно към иновативни идеи и начини свързани със финансирането им, Европейски добри практики относно Европейски фондове и финансирани проекти, както и насоки свързани с методи за иновационно обучение и методи за използване на апликацията "Еврократе". Този уъркшоп ще бъде разделен на 3 етапа, всеки един от етапите ще продължи 1 ден по 6 часа на ден. Етапите на уъркшопа ще бъдат на различна тема един от друг. Етапи на 3 дневния Уъркшоп: 1 ден - Представяне на Основни Европейски програми за финансиране на целевите групи по проекта чрез иновативни методи 2 ден - Методи на неформално иновативно обучение 3 ден - Представяне на апликацията "Еврокате" Фондация "Аделе" ще се ангажира с поканата на журналисти (радио,телевизия и вестници) с цел достап до инновативната информация за всички заинтересовани групи в цялата страна. Ще бъде наета катерингова компания която да се заеме с предлагането на обяд и 2 паузи кафе дневно в продължение на 3 дни за участниците и организаторите на Уъркшопа 34 човека общо (30 участника, 4 човека организатори от Фондация "Аделе"). Ще бъдат подготвени присъстващи списъци които ще бъдат подписвани ежедневно от целевите групи присъстващи на Уъркшопа. Предвидено е при приключване на уъркшопа Фондация "Аделе" да издаде сертификати за присъствие на участниците на 2 езика Английски език и Български език. Основната идея за тази дейност идва от факта да бъдат разпространени иновативните методи представени от Сдружение "Еутопия" в България на Национално ниво. Исключително важно е целевите групи да научат че започва адаптиране на апликацията "Еврократе" на български език в България която да предостави на национално ниво всички възможни начини за финансиране на иновативни идеи. Много важно е целевите групи да бъдат мотивирани за създаване на все повече иновации в България и Европа чрез подкрепата на предоставеното Европейско финансиране.
 • Адаптиране на "Еврократе" за България и българските структорни фондове: За да бъде използвана пълноценно апликацията "Еврократе" в България ще бъде необходимо нейното адаптиране за страната. Предвидено е на базата на съществуващата вече aplication "Eurocrate" изграждането и и на български език прибавяйки всички национални вазможности за финансиране. Тази дейност ще бъде извършена изцяло от фондация "Аделе" на базата на съществуващата вече апликацията предоставена от Сдружение "Еутопия". Адаптирането на апликацията ще бъде извършено от 2 бр. експери по Информационни технологии назначени във Фондация "Аделе" на временен договор. Предоставената апликация ще бъде преведана и редактирана на български език от специалисти назначени на граждански и временни договори във Фондацията. Периода на настоящата дейност е от 6 месеца тъй като адаптирането е свързано не само благодарение на ИТ специалисти и преводачи а и с креативни специалисти които ще работят върхо достъпността, разбираемостта на Апликацията "Еврократе". Важо ще бъде тя да бъде достъпна освен за целевите групи по настоящатата процедура а и до всички заинтересовани страни които могат да бъдат на различна възраст както младежи така и възрастни потребители. Предвидено е при разпространение на апликацията в цяла българия да предизвика интерес от рекламиране в нея по този начин Фондация "Аделе"ще бъде устойчива относно постоянното обновяване на апликацията. За да бъде достатачно апетитна на българските заинтересовани страни тя трябва да бъде обновявана минимум ежеседмично и след приключване на проекта.
 • Оценка на постигнатите резултати и приложимостта на внедрените иновативните практики: Целта на тази дейност е да се извърши оценка от независим изпълнител на постигнатите резултати при създаването на иновативния социален модел и приложимостта му на територията на България. Оценката ще проследи на практика следните параметри: ∙ Проследяване постигането на целите и резултатите на проекта, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевата група; ∙ Особености при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта; ∙ Ефективност и ефикасност на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати. Оценката ще приключи с набелязване на мерки за подобряване на иновативния социален модел. Изпълнението на тези мерки ще доведе до постигане целите на проекта, а именно развитието на бизнес средата и създаването на иновативни стартиращи фирми.

Индикатори

Трансферирани иновативни практики - ИП4, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Идентифицирани иновативни практики - ИП4, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

87 044.90 BGN
87 044.90 BGN
71 110.09 BGN
95.00 %
 • [1] Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Транснационално сътрудничество по ЕСФ
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 4 352.24 0.00 82 692.66 87 044.90
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 4 352.24 0.00 82 692.66 87 044.90

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.