English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-4.001-0135-C02
Дигитални умения за малките и средни предприятия в България
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
27.10.2017
01.11.2017
31.12.2018
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

Проучване на кандидата Фондация Глобални библиотеки - България и партньора Сдружение "Произведено в България", направено сред 237 МСП в областите Пловдив, Смолян и Стара Загора показа, че заетите лица имат нужда от улеснен достъп до гъвкави процеси за неформално обучение по дигитални компетентности. 
Проектът има за обща цел да повиши възможностите за устойчива заетост и качеството на работната сила в българските МСП. Специфичните му цели са да изгради устойчиво транснационално партньорство между заинтересовани страни от Латвия и България, чрез транфер на иновативни практики; да адаптира в областите Пловдив, Смолян и Стара Загора иновативен образователен модел за придобиване на дигитални компетентности от заети в МСП; да утвърди обществените библиотеки като център за дигитално включване на заети лица и да подобри перспективите за устойчива заетост на 30 заети лица от МСП трите области. 
В рамките на проекта ще се осъществи петдневно посещение на 8 експерта и 2 МСП за обмяна на опит в Латвия, изграждане на три местни партньорски мрежи от заинтересовани страни в трите български области. Ще бъдe адаптирана иновативна образователна програма с четири модула, основанd на трансфера от 6 иновативни практики. В регионалните библиотеки ще се осъществят три пилотни едномесечни обучения за 30 заети лица от МСП за придобиване на съвременни дигитални компетентности. Ще се възложи оценка на резултатите от адаптирането на иновациите. Ще се реализира кампания за разпространение на резултатите сред 960-те библиотеки от мрежата на ФГББ и близо 1 400 членове на партньора Сдружение "Произведено в България", и заинтересовани страни на местно и национално ниво. 
В резултат от проекта 30 заети лица в МСП от трите области ще са повишили дигиталните си умения, благодарение на улеснен достъп до гъвкави форми на неформално учене. 
Те ще са повишили:
- производителността на своя труд, 
- своята конкурентоспособност на пазара на труда,
- устойчивостта на тяхната заетост.
Дейности
 • Организация и управление на проекта: Целта на дейностите по организация и управление на проекта е да гарантира стриктното изпълнение на планираните дейности и ефективността на постиганите резултати, в съответствие с целите и времевата рамка на проекта. Дейностите по управление на проекта са необходими, за да се гарантира реализирането на постоянен, висококачествен и ефективен контрол в две направления: 1) Контрол върху подготовката, изпълнението и завършването на планираните дейности. 2) Контрол върху разходите – законосъобразност, ефективност, ефикасност, навременност. В тази връзка ще бъдат извършвани следните дейности: 1. Сформиране на екипа и среща с експерти и консултанти, които ще вземат участие в проекта; 2. Следване на технологията за изпълнение на проекти – изготвяне на подробен план-график на дейностите, разпределяне на отговорностите между членовете на екипа, партньорите, заинтересованите страни, изпълнители и др.; 3. Сформиране на Управителен съвет на проекта, включващ ръководителите на трите партньора. Провеждане на регулярни онлайн срещи (поне веднъж месечно) за обсъждане и оценка на постигнатите текущи продукти и резултати от изпълнението на дейностите. Решава възникналите трудности при изпълнение на проекта; 4. Провеждане на работни срещи на екипа на проекта с лекторите; консултантите и експертите по проекта; 5. Контактуване с целевата група и поддържане на обратна връзка: анкетиране за мнение и оценка на постигнатите резултати и ползи от проекта; 6. Изготвяне на отчети за извършените дейности от членовете на екипа; 7. Изготвяне на регулярни финансови и технически отчети; 8. Изготвяне на финален доклад за изпълнението на проекта.
 • Информация и комуникация на проекта: Основната цел е да се осигури необходимата публичност и разгласа за целите, дейностите, резултатите и приноса на финансиращата програма сред възможно най-широк кръг на заинтересовани лица в обществото. Изпълнението на тази дейност включва: 1. Изготвяне на лого на проекта при неговото стартиране. 2. Изготвяне на брошура за проекта при неговото стартиране, 1000 бр.. 3. Провеждане на пресконференция за началото на проекта, с 20 участника. 4. Изготвяне на табели на проекта - 5 броя (за двата партньора и трите регионални библиотеки, в които ще се провеждат обученията) 5. Интернет страница на проекта - три езична, български, латвийски и английски. 6. Изготвяне на плакати за всяко мероприятие на проекта 11 мероприятия х 5 = 55 бр. 7. Изготвяне на банери за всяко мероприятие по проекта: 11 мероприятия х 1 банер.
 • Организиране и провеждане на пет дневна обучителна програма за обмяна на опит и добри практики в Латвия за по двама представители на ФГББ, трите регионални библиотеки и МСП от Пловдив, Смолян и Стара Загора: Основната цел на тази дейност е да се повиши капацитета на ФГББ и ключови заинтересовани страни - регионалните библиотеки и МСП от областите Пловдив, Смолян и Стара Загора за разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи в две основни направления: 1) изграждане и развитие на съврменнни и ефективни образователни модели за придобиване на дигитални умения от заетите в МСП; 2) изграждане и развитие на широки партньорски мрежи на национално и регионално ниво за социални иновации в сферата на учене през целия живот за заети лица, с фокус върху придобиването на дигитални умения. Важен акцент е включването на представители на целевата група в тази дейност. Придобитите знания и умения ще им позволи в последствие активно да се включат при адаптирането на образователната програма в България. По този начин тя ще бъде възможно най-добре съобразена със специфичните потребности и особености на заетите в МСП от областите Пловдив, Смолян и Стара Загора. За постигането на тези цели ще се реализира 5 дневно посещение в Латвия за обмяна на опит, обмен на информация, добри практики и иновативни подходи. В него участие ще вземат двама експерта от ФГББ, по един ИТ специалист и ПР/маркетинг експерт от трите регионални библиотеки - обучители, и двама представители на МСП. Подготовката на дейността включва: 1. Изготвяне от трите партньора по проекта на цялостна програма на петдневното посещение в Латвия - по дни и часове. 2. Изготвяне на учебни програми за двете обучения. 3. Подготовка на учебни и канцеларски материали. 4. Осигуряване на зали с необходимото оборудване. 5. Подбор на участниците за посещението в Латвия. От екипа на ФГББ ще бъдат включени двама експерти, които в своята дейност се занимават с проучване на иновативни пракитки, разработване и внедряване на нови услуги в обществените библиотеки. От всяка регионална библиотека в Пловдив, Смолян и Стара Загора ще се включат по един ИТ специалист и един маркетинг/ПР експерт. Техният експертен профил отговаря на темите на модулите, които ще бъдат предмет на трансфер и адаптиране в новата учебна програма в България. Със съдейсвитео на партньорите от Сдружение "Произведено в България" от страна на целевата група ще бъдат селектирани двама представители на МСП, които са най-мотивирани от усвояване на специфичните знания и умения за развитие на социални иновации, насочени към дигиталните компетентности на заетите в МСП. Те ще имат по-активна координираща роля при изграждането на широко партньорство за споделяне на ноу-хау сред заинтересованите страни в трите български области. 6. Подбор от ЛИКТА на участници от латвийска страна в срещите за обмяна на опит. 7. Осигуряване на транспорт, с включени застраховки и настаняване в Латвия на българските участници. В рамките на посещението партньорите от ЛИКТА, Латвия ще проведат за българските представители: 1. 10 часово обучение за дизайн и разработване на иновативна учебна програма за придобиване на дигитални компетентности от заети лица в МСП. 2. 10 часово обучение за изграждане и развитие на широки партньорски мрежи на национално и регионално ниво за социални иновации в сферата на учене през целия живот за заети лица, с фокус върху придобиването на дигитални умения. 3. Посещения на 1 обществена библиотека, с която ЛИКТА си партнира при осъществяването на обучителната си програма за дигитални умения на заетите в МСП. 4. Работна среща-дискусия за споделяне на впечатления, препоръки и обмяна на опит с до 10 експерти от ЛИКТА, обществени библиотеки в Латвия и представители на латвийски МСП, бенефициенти на образователната програма на ЛИКТА.“
 • Изграждане на 3 партньорски мрежи на местно ниво за придобиване на дигитални умения от заетите в МСП от областите Пловдив, Смолян и Стара Загора: Целта на тази дейност е да се изгради благоприятна обществена среда в трите области, която да стимулира непрекъснатото иницииране и устойчиво развитие на нови идеи, социални иновации, дейности и услуги, благоприятстващи придобиването на съвременни дигатални компетентности от все повече заети в МСП. Опитът на държавите в ЕС, включително и на България показва, че социалните иновации и новите политики, както на национално, и особено на местно ниво, са най-успешни, най-трайни и полезни за най-голям брой от целевите си групи, когато се основават на възможно най-широки партньорства, включващи максимален брой и вид заинтересовани страни. Настоящата дейност цели да изгради широки местни партньорства в трите области, обединени около обществените бибилотеки, които да се развият като основен център за предоставяне на достъпни и гъвкави форми на неформално учене за придобиване на дигитални компетентности от заетите в МСП. Обществената библиотека в 21 в. има ролята на център за учене през целия живот на местните общности. Тя е третото място след дома и работата за дигитално включване. В партньорството за тяхното изграждане като основен център за дигитални компетентности на заетите от МСП ще бъдат поканени да участават областни управи, общини, обществени библиотеки, НПО, работодатели, образователни институции. След като се формират партньорствата, ще се проведат и еднодневни обучения във всяка област, чрез които ще се повиши капацитета на заинтересованите страни за иницииране, разработване и изпълнение на социални иновации, насочени към придобиване на дигитални умения от заетите в МСП. Дейността ще премине през следните стъпки: 1. Изготвяне на анализ на заинтересованите страни във всяка от трите области за развитието на социални иновации, насочени към развитието на обществените библиотеки като центрове за дигитално включване и за придобиването на съвременни дигитални компетентности от затетите в МСП. 2. Предоставяне на резултатите от анализа на поне 30 заинтересовани страни във всяка област. 3. Сключване на меморандуми за сътрудничество между поне 10 заинтересовани страни във всяка от трите области. 4. Организиране и провеждане във всяка от трите области на еднодневно обучение за по 10 представители на заинтересованите страни по развитие на социални иновации в сферата на учене през целия живот, с акцент върху придобиването на дигитални компетентности от заетите в МСП. 4.1. Изготвяне на програма за трите обучения. В програмата ще присъстват три основни акцента. Представяне на: - основните етапи на иницииране, разработване и въвеждане на социални иновации за учене през целия живот на заети; - новите функция и роля на обществените библиотеки в 21 в. като центрове за придобиване на дигитални компетентности; - идентифицираните иновативни практики и добри примери от Латвия и други европейски държави за широки партньорства, утвърждаващи обществените библиотеки като центрове за дигитално включване на заети. 4.2. Изготвяне на учебно помагало за социални иновации за придобиването на дигитални умения от заетите и изграждане на широки местни партньорства, обединени около обществената библиотека. 4.3. Осигуряване на учебни и канцеларски материали. 4.4. Осигуряване на зали с необходимото оборудване. 4.5. Покани до 10 заинтересовани страни от всяка област за излъчване на по 1 участник в съответното обучение. 4.5. Провеждане на три еднодневни обучения за по 10 представители на заинтересованите страни във всяка от трите области.
 • Адаптиране на иновативен образователен модел за придобиване на дигитални умения от заетите в МСП от областите Пловдив, Смолян и Стара Загора: Целта на тази дейност, е да се осъщстви реалното трансфериране на добрите практики и иновативни модели от опита на латвийския партньор ЛИКТА. Това ще помогне за създаването на изцяло иновативен за българските условия образователен модел за придобиване на дигитални умения от заетите в МСП от областите Пловдив, Смолян и Стара Загора. Той ще се основава на няколко основни елемента: 1)въвеждането на съвременни форми на неформално обучение и гъвкави процеси на учене; 2) участието на максимално възможен кръг от заинтересовани лица и целевата група при адаптирането на новия образователен модел; 3) използването на максималния капацитет и потенциал на регионалните библиотеки като центрове за дигитално включване. Самото създаване на иновативния образователен модел в областите Пловдив, Смолян и Стара Загора ще премине през следните стъпки: 1. Адаптиране на 1 обучителна програма по дигитални компетентности за заети в МСП, с четири модула, с 3 нива за усвояване на дигитални компетентности: 1.1. Дигитален маркетинг. 1.2. Услуги в облак за МСП. 1.3. Защита и поверителност на данните. 1.4. Безопасни онлайн транзакции и сътрудничество. 2. Адапатиране на учебно съдържание за всяко ниво от всеки от модулите в учебната програма. 3. Изграждане на интерактивна онлайн обучителна платформа, базирана на MOODLE. 4. Разработване на учебно помагало за обучение на обучители. За нуждите на бъдещото прилагане на учебната програма ще се развие капацитета на мрежа от обучители в трите области: 5. Провеждане на три двудневни обучения на по 10 обучители по дигитални компетентности във всяка от трите области Пловдив, Смолян и Стара Загора. 5.1. Изготвяне на програма на обученията. 5.2. Осигуряване на по двама лектори за всяко от трите обучения. 5.3. Отпечатване на учебно помагало за обучение на обучители по новата образователна програма за придобиване на дигитални компетентности от заетите в МСП. 5.4. Осигуряване на учебни и канцеларски материали. 5.5. Осигуряване на зали в трите регионални библиотеки с необходимото оборудване - 10 компютъра, мултимедия и екран за презентации. 5.6 Подбор на по 1 обучител по ИКТ от 10 заинтересовани страни, желаещи активно да участват в реализирането на новата образователна програма във всяка от трите области: обществени библиотеки, образователни институции, НПО, МСП. 5.7. Провеждане на три двудневни обучения за по 10 обучители по дигитални компетентности във всяка от трите области.
 • Пилотно тестване на иновативен образователен модел за придобиване на дигитални умения от заетите в МСП от областите Пловдив, Смолян и Стара Загора: Целта на тази дейност е да се извърши пилотно тестване на новата образователна програма и да се провери реалния ефект, който тя постига върху развитието на дигиталните компетентности от заетите в МСП. За целта ще се проведат първи пилотни обучения по на заети лица от МСП в трите области Пловдив, Смолян и Стара Загора. Обученията ще обхванат тестване и на четирите модула в образователната програма в рамките на 1 месец. Дейността ще премине през следните стъпки: 1. Подбор на 10 заети лица от МСП от всяка от трите области Пловдив, Смолян и Стара Загора (общо 30 заети), желаещи да се включат в пилотното тестване на образователната програма. 2. Създаване на 3 групи от по 10 заети лица от МСП във всяка от трите области. 3. Изготвяне на програма на обученията. 5. Осигуряване на по двама лектори за всяко от трите обучения. 6. Подготовка на материали за обученията от типа "лице в лице" и практическите занимания в регионалните библиотеки. 7. Осигуряване на зали в трите регионални библиотеки с необходимото оборудване - 10 компютъра, мултимедия и екран за презентации. 8. Осъществяване на пилотното обучение с цел тестване на образователната програма и разработените методолгически образователни подходи и учебно съдържание: - провеждане на еднодневни обучения от типа "лице в лице" за по 10 заети лица от всяка от трите области в трите регионални библиотеки; - интерактивно придобиване на теоретични дигитални компетентности от 30-те заети лица в онлайн обучителната платформа в рамките на общо 8 часа; - формиране на три клуба за дигитални компетентности към регионалните библиотеки. Във всеки от тях се включват 10-те заети лица от всяка област. - провеждане на три тричасови групови и самостоятелни практически занимания в трите регионални библиотеки. 9. Получаване на обратна връзка, чрез анкетни карти за удовлетвореността и препоръки за бъдещото развитие на новата образователна програма.
 • Оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на иновативните елементи на новия образователен модел за придобиване на дигитални умения от заетите в МСП от областите Пловдив, Смолян и Стара Загора : Оценката на постигнатите резултати ще проследи логическата връзка между планираните дейности за трансфериране на предвидените иновативни практики и тяхното реално изпълнение. Оценката ще проследи на практика следните параметри: • Проследяване постигането на целите и резултатите на проекта, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевата група; • Особености при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта; • Ефективност и ефикасност на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати. Дейността ще премине през следните стъпки: 1. Изготвяне на методологическо задание за провеждане на оценката. 2. Определяне на критерии за избор на изпълнител. 3. Провеждане на процедура за избор на изпълнител съгласно българското законодателство. 4. Извършване на оценката. 5. Изготвяне на доклад от оценката, съдържащ изводи и препоръки.
 • Разпространение на постигнатите резултати от адаптирането и пилотното тестване на иновативния образователен модел за придобиване на дигитални умения от заетите в МСП от областите Пловдив, Смолян и Стара Загора: Целта е резултатите от адаптирането и пилотното тестване на иновативния образователен модел да достигнат до максимален брой заинтересовани страни от развитието на програми за повишаване на дигиталните компетентности на заетите лица в МСП не само в трите области Пловдив, Смолян и Стара Загора, но и в цялата страна. Ще бъдат предприети дейности, чрез които резултатите да достигнат до всички около 960 обществени библиотеки от мрежата на ФГББ, както и до всички 1 400 членове на Сдружение "Произведено в България". Резултатите също така ще бъдат представени на всички идентифицирани организации, в рамките на осъществените преди това анализи на заинтересованите страни в областите Пловдив, Смолян и Стара Загора. Освен това резултатите ще бъдат представени и на заинтересованите страни на национално ниво от въвеждането на социални иновации и програми за придобиването на дигитални компетнтности от заетите в МСП. Ще бъдат предприети и мерки, резултатите да достигнат до максимален брой представители на обществеността в България. Имайки предвид всичко това дейността включва: 1. Отпечатване и разпространение сред обществените библиотеки от мрежата на ФГББ на учебно помагало за обучение на обучители по дигитални компетентности, 960 копия 2. Отпечатване и разпространение в мрежата на ФГББ и сред членовете на "Произведено в България" на 2 360 копия от: - помагало за разработване и въвеждане на социални иновации за развитие на дигитални компетентности от заети в МСП, - доклад с оценка на резултатите от адаптирането и пилотното тестване на трансферираните иновативни практики. 3. Организиране на три еднодневни кръгли маси за представяне на резултатите пред средно 30 представители на заинтересовани страни от всяка от областите Пловдив, Смолян и Стара Загора: областни управи, местни власти, обществени библиотеки, НПО, бизнес, образователни институции. 4. Организиране на еднодневна национална кръгла маса на тема "Обществените библиотеки - център за дигитално включване на възрастни" със 100 участника, представители на 27-те регионални библиотеки, партньора от Латвия LIKTA, работодателски организации, министерства и агенции, парламента, академични среди, НПО сектора, медии . 5. Отпечатване и предоставяне на 100 копия от помагалото за социални иновации и от оценката на резултатите за участниците в националната кръгла маса. 6.Изготвяне на три видеоклипа, представящи резултатите от адаптирането на иновативния образователен модел за придобиване на дигитални компетнтности от затетите в МСП от областите Пловдив, Смолян и Стара Загора. 7. Разпространение на трите видеоклипа в онлайн медии и социалните мрежи, за достигане до 300 000 души в страната. 8. Качване на помагалата, оценката от резултатите, трите видеоклипа на интернет страницата на проекта, и на интернет страниците на партньорите по проекта. 9. Осъществяване на 5 публикации относно резултатите от въвеждането на иновативния образователен модел в национални печатни медии.

Партньори

Партньори Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Идентифицирани иновативни практики - ИП6, Целева стойност: 6.00, Достигната стойност: 6.00
Трансферирани иновативни практики - ИП6, Целева стойност: 6.00, Достигната стойност: 6.00

Финансова информация

168 393.58 BGN
168 393.58 BGN
113 284.39 BGN
95.00 %
 • [1] Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и утвърждаване на придобитите компетенции
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Транснационално сътрудничество по ЕСФ
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 8 419.69 0.00 159 973.89 168 393.58
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 8 419.69 0.00 159 973.89 168 393.58

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.