English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-4.001-0042-C01
„ОБМЯНА НА ОПИТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА УСПЕШНО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ”
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
19.12.2017
19.12.2017
31.12.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

ОБЩАТА ЦЕЛ на проектното предложение е да подобри транснационалното сътрудничество между Италия и България чрез трансфер и въвеждане на социални иновации и добри практики в местните политиките за социално включване и борба с бедността.

СПЕЦИФИЧНАТА ЦЕЛ на проекта е да се изгради допълнителен административен капацитет в прилагането на местните политиките за социално включване и борба с бедността на местните власти в община Лесичово и област Пазарджик, на социалните институции и доставчиците на социални услуги чрез трансфер и адаптиране на 2-ве конкретни иновативни социални практики. 

Проектът е насочен към Тематична цел 11, Инвестиционен приоритет 11 на процедурата. 

В рамките на проекта първоначално ще бъдат проучени и анализирани две конкретни иновативни социални практики в регион Кампания, Италия: "Център за социални инициативи и иновации CITTA SOCIALE” и "Аз планирам и реализирам социални политики". На база проучването ще се извърши трансфер на тези практики чрез изготвяне на доклад и разработване 4-ри модулна програма. В изпълнение на програмата ще бъде реализирана обучителна визита в региона Кампания с 20 участника от целевите групи; ще се обучат 12 обучители да прилагат модела; ще се проведат 2-ва обучителни семинара за още 30 лица от целевите групи; ще се пилотира модела в община Лесичово чрез обособяване на помещение, наемане на управител и приложни специалисти и работа на наетите лица по тестване на иновациите. Иновативните практики ще бъдат популяризиране чрез провеждане на 3 информационни дни с участието на 90 лица от целевите група, национална конференция с участието на 50 представители на заинтересованите страни и заложените дейности за информация и публичност. Логическата връзка между заложените цели и дейности с постигнатите резултати ще бъде реализиран от външен експерт/организация. 
Дейности
 • „ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА ОПИТА В ПРИЛАГАНЕ НА ДВЕ ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ В СОЦИАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ НА РЕГИОН КАМПАНИЯ, ИТАЛИЯ" : ЦЕЛ: Цел на дейността е да се идентифицират, проучат и анализират 2-те иновативни соц. практики с оглед спецификите на законодателната и институционалната рамка в Италия и възможностите за адаптиране в български условия. ОПИСАНИЕ: Д1.1. В рамките на тази д-ст ще бъдат въвлечени експерти/организации от България и/или Италия, които с оглед на спецификата на проекта, да разработят дизайн на изследването, в който ще бъдат дефинирани целите, предмета и задачите на анализа. Фокусът ще бъде поставен върху двете соц. практики: "ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ ИНИЦИАТИВИ И ИНОВАЦИИ “CITTA SOCIALE” и "АЗ ПЛАНИРАМ И РЕАЛИЗИРАМ СОЦИАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ". Същевременно идеята е в проучването да бъдат обхванати и други иновативни соц. практики в Италия и България, за да може да се извърши сравнение на техния ефект. Важен момент в изследването ще бъде институционализирането на сътрудничеството между отделни малки общини в рамките (и с участието) на регион Кампания, в процеса по съвместно планиране и реализиране на соц. политики, вкл. на ниво индивидуални случаи; Д1.2. Изследването на италианския опит ще бъде проведено от същите експерти/организации от България и/или Италия и ще вкл. описание на идентифицираните иновации, историческото им възникване, законодателната и институционалната рамка, позволяваща прилагането им, както и възможните предизвикателства пред трансфера им у нас. След приключване на изследването ще бъде изготвен аналитичен доклад, който ще бъде предоставен на екипа за управление за приемане. Същият ще бъде преведен на български/италиански език, като ще се изготви и кратко резюме за целите на проекта. ЕТАПИ: Етап 1 – Изготвяне на дизайн на проучването – 1-2 м. Етап 2 – Провеждане на изследването и изготвяне на аналитичен доклад – 3-5 м.
 • „ТРАНСФЕР И АДАПТИРАНЕ НА ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ ИНОВАТИВНИ СОЦИАЛНИ ПРАКТИКИ В БЪЛГАРСКИТЕ УСЛОВИЯ” : ЦЕЛ: Да се трансферират и адаптират към законодателната и институционална рамка в България 2-ве те иновативни социални практики. ОПИСАНИЕ: Д2.1. Техническа и експертна работа по трансфер и адаптиране на 2-те иновативни социални практики за условията в България. Ще бъде реализирана от експертите/организацията по д-ст 1. Те ще работят в рамките на 4 м. Ще бъде използвана комуникация по интернет и телефон. Д-стта ще бъде насочена осн. към адаптацията на най-иновативните елементи на двете иновации: осн. принципи на моделите, технич. обезпечаване, устойчивост, прилагането на информационни технологии, овластяването на уязвимите групи и др. Д2.2. Разработване на програма за внедряване на 2-те иновативни соц. практики на местно и регионално ниво - Програмата ще вкл. 4 осн. модула - Първи и Втори модул ще вкл.: = 5 дневна програма за обучит. визита (обмяна на опит м/у целевите групи по проекта - представители на местната власт, соц. институции и доставчиците на соц. услуги - и партньорската организация в Италия, която ще има за задача да представи максимално приемливо 2-те иновативни соц. практики; = 5 дневно обучение на обучители в България - програмата ще е предназначена за участниците в обучителната визита, които ще станат основните носители на модела; - Трети модул - Обучителни семинари за внедряване на модела в др. общини - ще бъде предназначен за същата целевата група - представители на местната власт, соц. институции и доставчиците на соц. услуги - като по този начин ще се разшири прилагането на трансферираните иновативни соц. практики; - Четвърти модул - Ще включва практическа разработка на "Център за социални инициативи и иновации" за условията на община Лесичово и региона. В тази разработка ще бъдат внедрени и приложени различни елементи на иновативните соц. практики в реална среда - община, соц. услуга и друг подходяща институция или организация. Разработката ще включва и работа на приложни специалисти по изграждане на иновативните соц. практики съобразно условията в България; В рамките на програмата ще бъдат разработени и отпечатани ръководства за обучители, материали за обучаеми, информационни и образователни материали. Ще се извършва превод от италиански на български. ЕТАПИ: Етап 1 – Техническа и експертна работа по трансфер и адаптиране– 5-6 месец Етап 2 – Разработване на програма за внедряване – 6 - 7 месец
 • „ПОВИШАВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО, ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ ПО ПРОЕКТА И ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ В ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК ДА ПРИЛАГАТ АДАПТИРАНИТЕ ИНОВАТИВНИ СОЦИАЛНИ ПРАКТИКИ” : ЦЕЛ: Да се повиши капацитета на община Лесичово и представителите на целевите групи от различни институции и организации в използването и прилагането на иновативни социални практики при планирането и реализирането на политики за социално включване в Лесичово и други малки общини в региона. ОПИСАНИЕ: Д-стта вкл. осн. реализирането на програмата за внедряване на иновативните соц. практики: Д3.1. ПЪРВИ модул - 5 дневна обучителна визита в Италия. Обучителната визита ще се проведе на база изготвения в рамките на Д-ст 2 дизайн. Той ще съдържа целите на посещението, организациите и институциите, които следва да бъдат посетени, лицата, с които следва да се организират срещи или да направят презентации по време на визитата. Визитата ще бъде фокусирана върху практическото приложение на идентифицираните по време на предпроектните проучвания и прецизирани в доклада по Д-ст 1 иновации, като всеки елемент от посещението ще има конкретна специфична цел. Екипът на проекта ще извърши подбор на 20 представители от целевите групи от община Лесичово, структури на МТСП и доставчици на соц. услуги от региона. Подготовката на програмата и логистиката по провеждане на визитата ще бъде осъществена съвместно от Кандидата и Партньора. В рамките на посещението се планират като минимум срещи и посещения на две общински администрации, две соц. услуги на неправителствени организации, соц. предприятие, регионалната (областна) администрация в регион Кампания. Ключов момент ще бъде посещението в централата на регионалната мрежа за планиране и предоставяне на соц. услуги Citta Sociale (Социален град), където ще се наблюдават 2-те иновативни соц. практики; Д3.2. ВТОРИ модул - 5 дневно обучение на обучители в България. Обучението ще се реализира непосредствено след реализиране на обучителната визита по разработения модул в Д-ст 2. То ще е предназначено за участниците в обучителната визита, които ще станат осн. носители на разработения за българските условия модел. Ще бъдат подбрани по предварително изработените критерии 12 обучаеми. Обучените още се реализира изнесено и ще се води от експертите, разработили и трансферирали модела; Д3.3. ТРЕТИ модул - Провеждане на 2-ва обучителни семинари за внедряване на модела в други общини. Обучението е предназначено за 30 представители на местната власт от региона, соц. институции и доставчици на соц. услуги. Чрез неговото провеждане ще бъдат разширени и развити резултатите от трансферираните соц. практики. Обученията ще се водят от обучените обучители. Още по време не реализацията на модули 1 и 2 те ще имат задача да разработят свои модели за представяне на наученото пред колеги и заинтересовани страни; Д3.4. ЧЕТВЪРТИ модул - Практическа разработка на "Център за социални инициативи и иновации" за условията на община Лесичово и региона. Този модул ще представлява практическа реализация на трансферираните модели и ще включва: - Създаване и оборудване на подходящо помещение в община Лесичово, където да бъде пилотирани и експериментирани двете иновативни соц. практики; - Работа на 12 приложни специалисти по тестване и развиване на разл. практически елементи от двата модела. За целта ще бъдат подбрани от обучителите и участниците в обученията по 3 модул представители на целевите групи. Един от приложните специалисти ще бъде избран за управител на "Центъра за социални инициативи и иновации". Съвестно с екипа на проекта и външните експерти ще бъдат разработени технически задания на всеки специалист и ще бъде разработен план - график за изпълнение. В задълженията ще бъдат вкл. различни д-сти: разработване на координационен механизъм за участие на уязвите групи, работа с доброволци, изграждане на информационен хъб и др. Като краен продукт ще бъде изготвен доклад за функциониране на модела в България. ЕТАПИ: Д3.1. Обучителна визита в Италия – 8 месец Д3.2. Обучение на обучители в България. – 9 месец Д3.3. 2-ва обучителни семинари– 10 месец Д3.4. Практическа разработка - 10-16 месец
 • „РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ АДАПТИРАНЕТО НА ДВЕТЕ СОЦИАЛНИ ПРАКТИКИ” : ЦЕЛ: Цел на дейността е да се споделят резултатите от проекта с представители на заинтересованите страни в други райони и общини на Област Пазарджик, както и на национално ниво, посредством информационни дни и национална конференция. ОПИСАНИЕ: Д4.1. Информационни дни В рамките на тази поддейност ще бъдат организирани три информационни дни – по един в общините Белово, Брацигово и Стрелча. Дизайнът на инфо дните ще бъде разработен от приложните специалисти, като всяко от тези събития ще включва презентация на проекта, презентация на резултатите от проучванията в България и Италия, мултимедийна презентация от обучителната визита в Италия. Основен акцент ще бъде представянето на двете идентифицираните социални иновации и процеса по тяхното приложение в България. Ще бъде проведена дискусия за реалните условия в общините, където се провеждат информационните дни и възможностите за внедряване на иновациите по същата схема, по която това се случва в Община Лесичово. Всички участници ще попълнят анкети за обратна връзка. Д4.2 Национална конференция През последния месец на проекта в гр. Пазарджик ще бъде проведена национална конференция „Успешни социални политики в малките общини”. Цялостния процес по подготовката, логистиката и провеждането на конференцията ще се реализира от екипа на проекта и приложните специалисти. Конференцията ще се състои от два панела. Първият панел ще следва структурата на информационните дни и ще цели да запознае участниците с постигнатите по проекта резултати и процеса на трансфер на иновативните социални практики, идентифицирани в Италия. Вторият панел ще даде възможност на представители на други общини и райони на страната да презентират свои добри практики, като по този начин се постави началото на един процес по събиране и обмен на национално ниво на добри практики при планирането и реализирането на социални политики в малките общини и населени места. Ще бъде представена и външната независима оценка на проектните резултати. Ключов партньор при организирането и провеждането на конференцията ще бъде Националното сдружение на общините в Република България, което ще изиграе ролята и на платформа за по-нататъшно устойчиво разпространение на проектните резултати. ЕТАПИ: Д4.1 Информационни дни – 13 - 14 месец; Д4.2 Национална конференция – 15 - 16 месец.
 • „ВЪНШНА ОЦЕНКА НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ” : ЦЕЛ: Целта на тази дейност произтича пряко от изискванията на Условията за кандидатстване по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, а именно да бъде проследена логическата връзка между заложеното във Формуляра за кандидатстване и неговото реално изпълнение. ОПИСАНИЕ: За извършване на независима оценка на постигнатите резултати ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител при спазване на приложимото българско законодателство. За целта ръководителят на проекта ще изготви техническо задание, в което ще бъдат описани подробно критериите и параметрите на външната оценка. Съобразно изискванията на Указанията за кандидатстване, изпълнителят на дейността следва като минимум да проследи следните параметри: а) Постигане на целите и резултатите на проекта, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевите групи; б) Особености при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта; в) Ефективност и ефикасност на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати. При приключване на процеса по оценка на постигнатите резултати изпълнителят ще представи доклад от оценката, който ще бъде разпространен в рамките на Дейност 4 (информационни дни и национална конференция), както и в заключителните етапи от дейностите по информация и публичност. ЕТАПИ: Д5 Външна оценка на постигнатите резултати от проекта – 12-16 месец
 • „ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ. ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ” : ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА ЦЕЛ: Да се осигури качествена и ефективна организация и у-ние на проекта за постигане на поставените цели и резултати при спазване на всички нормативни изисквания. ОПИСАНИЕ: Управлението на проекта ще бъде реализирано от неговия екип, който ще включва Ръководител и външна организация, наета по изискванията на ЗУСЕСИФ И ЗОП. Задълженията на ръководителя са описани в т.9 "Екип". - Външният изпълнител - Участва в разработването на длъжностните х-ки на експертите и разл. специалисти; Координира дейността на членовете на екипа и партньорите; Координира реализирането на дейностите по проекта съгласно графика и дава предложения за актуализирането му, при необходимост; Координира логистиката по организирането на събитията; Координира и осигурява своевременното попълване на отчетните формуляри; Поддържа комуникацията с партньорите, експертите и участниците в събитията във връзка с реализиране д-те по проекта; Изготвя и публикува информация във връзка с осиг. на информираност и публичност; Участва при изготвянето на отчетите по проекта; Организира, планира и осъществява цялостната финансово-счетоводна д-ст по проекта; Отговаря за осиг. и съхраняването на финансово-счетоводната информация и документация; Отговаря за правилното и своевременно регистриране на стопанските операции, за вярното и точното оформяне на счетоводните документи; Изготвя всички финансови отчети, справки и информации във връзка с отчитането по проекта и искания за плащане; ЕТАПИ: 1. Първоначално планиране реализацията на д-те по проекта - в самото начало ще се проведе работна среща на ръководителя на проекта, представители на външния изпълнител и счетоводителя на общината, на която: ще се изготви подробен план-график за изпълнение и план за изразходване на средствата по проекта; ще бъде изготвен актуален график на тръжните процедури; ще се подготви и първоначалното разпределение на задачите и отговорностите между екипа за орг. и у-ие на проекта; 2. Текущо управление и мониториране на проектните д-ти–ще се реализира през целия период на проекта; 4. Изготвяне на тръжни документи и провеждане на тръжни процедури-в рамките на дейността ще се организират и проведат тръжни процедури за избор на доставчици по предварително заложените, необходими за реализацията на дейностите външни услуги; ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ ЦЕЛ: Широка информираност на обществеността и целевите групи за проекта. Популяризиране на неговите цели, задачи и очаквани резултати. ОПИСАНИЕ: - Изготвяне бланка на проекта, за всички документи, включително за нуждите на обществеността, медиите и участниците; присъствени списъци и всякакъв друг доказателствен материал с визуализация, съгласно изискванията; - Ще бъде създаден линк на проекта към сайта на организацията, в който да бъде представен проектът, както и всички по-важни събития и д-сти. За да получат целевите групи, институциите, медиите и обществеността достатъчно информация за целите на проекта и възможностите, които той предоставя, се предвижда текущо информиране в рамките на целия срок на изпълнение на проекта, което включва: - Поставяне на 2 обяснителни табели на добре видими места, достъпни за широката общественост, веднага след стартиране на проекта; - Информационно събитие за началото на проекта с 30 участници. По време на събитието ще се презентират проектът, неговите цели, задачи и дейности. - Изготвяне и отпечатване на информационна дипляна в 500 екземпляра (пълноцветна, двустранна, формат А4), която подробно ще представи проекта, неговите цели, задачи и дейности. - От екипа на проекта, партньорите, експерти и участници, ще бъдат излъчени 2-ма (до 3-ма) души, които ще вземат участие в телевизионно предаване в местната кабелна телевизия за реализацията на проекта. ЕТАПИ: 1. Линк на проекта към сайта на организацията - 1-ри – 16-ти м. 2. Информационна табела - 2-ри м. 3. Информационно събитие за началото на проекта – 2-ри м. 4. Информационна дипляна – 3-ти м. 5. Телевизионно предаване – 12-ти м.

Индикатори

Трансферирани иновативни практики - ИП11, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 2.00
Идентифицирани иновативни практики - ИП11, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 2.00

Финансова информация

195 570.42 BGN
195 570.42 BGN
181 544.03 BGN
95.00 %
 • [1] Инвестиции в институционален капацитет и в ефективността на публичните администрации и публичните служби на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Транснационално сътрудничество по ЕСФ
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 9 778.53 0.00 185 791.89 195 570.42
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 9 778.53 0.00 185 791.89 195 570.42

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.