English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05SFOP001-4.002-0010-C03
"Обезпечаване и подпомагане дейността на дирекция АФКОС при работата ѝ по ЕСИФ"
ЕСФ ==> Добро управление
03.10.2016
01.06.2016
31.12.2018
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България
 • Територията на ЕС

Описание

Реализирането на настоящия финансов план ще осигури възможност служители на дирекция АФКОС, работещи по ЕСИФ: 1. да получат модерно оборудване, за ефективното изпълнение на задълженията си свързани със защита на финансовите интереси на ЕС, при изпълнение на функциите им по контрол по ЕСИФ; 2. да участват активно в събития и обмен на добри практики по въпроси на ЕСИФ, организирани от европейските институции и компетентните структури в страните членки, както и в обучения по ЕСИФ; 3. да извършват административни разследвания и проверки на място, самостоятелно или съвместно с ОЛАФ, по проекти финансирани по ЕСИФ; 4. провеждане на вътрешни обучения за повишаване на административния капацитет на служителите от дирекция АФКОС, по въпроси на ЕСИФ.
	Реализирането на финансов план ще осигури възможност на органите с функции по разследване на престъпления да се запознаят с техниките на разследване на ОЛАФ, а служителите от дирекция АФКОС ще бъдат запознати с добри практики по разследване на престъпления при разходване на средства по ЕСИФ. 
	При изпълнение на ФП ще бъдат спазени хоризонталните политики за Обществени поръчки и Насърчаване на равенството между мъжете и жените.
	Щатната численост в дирекцията (както и в цялото министерство) не е разделена на квотен принцип по пол. Също така се спазва принципът за неприлагане на дискриминационни условия при кандидатстване и назначаване на нови служители в дирекцията по отношение на пол, расова и етническа принадлежност, религия или вяра, увреждане, възраст или сексуална ориентация. В тези случаи за критерии служат степента и видът образование, притежавана квалификация и трудов опит, изискуеми за съответната длъжност. 
	При изпълнението на настоящия финансов план се предвижда провеждането на 6 бр. обществени поръчки, като за провеждането им ще бъдат спазвани разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.
Няма

Индикатори

Удовлетвореност на участниците от проведеното обучение, Целева стойност: 90.00, Отчетена стойност: 97.00
Издадени информационни материали по вид (ръководства, наръчници, книжки, брошури и информационни листовки и др.), Целева стойност: 4.00, Отчетена стойност: 0.00
Брой публични информационни събития, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Обучени служители, Целева стойност: 151.00, Отчетена стойност: 5.00
Удовлетвореност на участниците от проведеното обучение, Целева стойност: 90.00, Отчетена стойност: 191.70
Издадени информационни материали по вид (ръководства, наръчници, книжки, брошури и информационни листовки и др.), Целева стойност: 4.00, Отчетена стойност: 1.00
Брой публични информационни събития, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Обучени служители, Целева стойност: 151.00, Отчетена стойност: 19.00

Финансова информация

858 718.11 BGN
858 718.11 BGN
183 417.56 BGN
85.00 %
 • [1] Подготовка, изпълнение, наблюдение и контрол
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Големи градски райони (гъстонаселени, с население >50 000 души)
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 128 807.72 0.00 729 910.39 858 718.11
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 128 807.72 0.00 729 910.39 858 718.11

Тръжни процедури

Наименование: Доставката на 25 бр. компютърни конфигурации, Предмет на предвидената процедура: Доставка на компютърна и офис техника, Стойност: 47 030.40
Наименование: Доставка на 5 бр. преносими компютри, Предмет на предвидената процедура: Доставка на компютърна и офис техника, Стойност: 47 030.40
Наименование: Доставка на 1 бр. цветно мрежово мултифункционално устройство и 4 бр. мрежови мултифункционални устройства и консумативи, Предмет на предвидената процедура: Доставка на компютърна и офис техника, Стойност: 47 030.40
Наименование: Обособена позиция № 1 – „Доставка на канцеларски материали“, Предмет на предвидената процедура: Доставка на канцеларски материали, Стойност: 15 387.00
Наименование: Обособена позиция № 2 – Доставка на кламери – 28 мм, 100 бр./опак.- 96 опаковки, Предмет на предвидената процедура: Доставка на канцеларски материали, Стойност: 15 387.00
Наименование: Обособена позиция № 3 – Доставка на картонена папка с машинка – 100 броя, Предмет на предвидената процедура: Доставка на канцеларски материали, Стойност: 15 387.00
Наименование: Обособена позиция № 4 – Доставка на папка РVС с машинка и перфорация, А4 – 500 броя, Предмет на предвидената процедура: Доставка на канцеларски материали, Стойност: 15 387.00
Наименование: Обособена позиция № 5 – Доставка на класьор А4, 8 см – 300 броя, Предмет на предвидената процедура: Доставка на канцеларски материали, Стойност: 15 387.00
Наименование: Обособена позиция № 6 – Доставка на класьор А4, 5 см – 150 броя, Предмет на предвидената процедура: Доставка на канцеларски материали, Стойност: 15 387.00
Наименование: Обособена позиция № 7 – Доставка на рингов класьор – 150 броя, Предмет на предвидената процедура: Доставка на канцеларски материали, Стойност: 15 387.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).