English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05SFOP001-4.002-0010-C04
"Обезпечаване и подпомагане дейността на дирекция АФКОС при работата ѝ по ЕСИФ"
ЕСФ ==> Добро управление
03.10.2016
01.06.2016
31.12.2018
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България
 • Територията на ЕС

Описание

Реализирането на настоящия финансов план ще осигури възможност служители на дирекция АФКОС, работещи по ЕСИФ: 1. да получат модерно оборудване, за ефективното изпълнение на задълженията си свързани със защита на финансовите интереси на ЕС, при изпълнение на функциите им по контрол по ЕСИФ; 2. да участват активно в събития и обмен на добри практики по въпроси на ЕСИФ, организирани от европейските институции и компетентните структури в страните членки, както и в обучения по ЕСИФ; 3. да извършват административни разследвания и проверки на място, самостоятелно или съвместно с ОЛАФ, по проекти финансирани по ЕСИФ; 4. провеждане на вътрешни обучения за повишаване на административния капацитет на служителите от дирекция АФКОС, по въпроси на ЕСИФ.
	Реализирането на финансов план ще осигури възможност на органите с функции по разследване на престъпления да се запознаят с техниките на разследване на ОЛАФ, а служителите от дирекция АФКОС ще бъдат запознати с добри практики по разследване на престъпления при разходване на средства по ЕСИФ. 
	При изпълнение на ФП ще бъдат спазени хоризонталните политики за Обществени поръчки и Насърчаване на равенството между мъжете и жените.
	Щатната численост в дирекцията (както и в цялото министерство) не е разделена на квотен принцип по пол. Също така се спазва принципът за неприлагане на дискриминационни условия при кандидатстване и назначаване на нови служители в дирекцията по отношение на пол, расова и етническа принадлежност, религия или вяра, увреждане, възраст или сексуална ориентация. В тези случаи за критерии служат степента и видът образование, притежавана квалификация и трудов опит, изискуеми за съответната длъжност. 
	При изпълнението на настоящия финансов план се предвижда провеждането на 6 бр. обществени поръчки, като за провеждането им ще бъдат спазвани разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.
Няма

Индикатори

Удовлетвореност на участниците от проведеното обучение, Целева стойност: 90.00, Отчетена стойност: 97.00
Издадени информационни материали по вид (ръководства, наръчници, книжки, брошури и информационни листовки и др.), Целева стойност: 4.00, Отчетена стойност: 0.00
Брой публични информационни събития, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Обучени служители, Целева стойност: 151.00, Отчетена стойност: 5.00
Удовлетвореност на участниците от проведеното обучение, Целева стойност: 90.00, Отчетена стойност: 191.70
Издадени информационни материали по вид (ръководства, наръчници, книжки, брошури и информационни листовки и др.), Целева стойност: 4.00, Отчетена стойност: 1.00
Брой публични информационни събития, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Обучени служители, Целева стойност: 151.00, Отчетена стойност: 19.00
Удовлетвореност на участниците от проведеното обучение, Целева стойност: 90.00, Отчетена стойност: 282.03
Издадени информационни материали по вид (ръководства, наръчници, книжки, брошури и информационни листовки и др.), Целева стойност: 4.00, Отчетена стойност: 3.00
Брой публични информационни събития, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Обучени служители, Целева стойност: 151.00, Отчетена стойност: 124.00

Финансова информация

757 683.72 BGN
757 683.72 BGN
279 971.21 BGN
85.00 %
 • [1] Подготовка, изпълнение, наблюдение и контрол
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Големи градски райони (гъстонаселени, с население >50 000 души)
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 113 652.56 0.00 644 031.16 757 683.72
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 113 652.56 0.00 644 031.16 757 683.72

Тръжни процедури

Наименование: Доставката на 25 бр. компютърни конфигурации, Предмет на предвидената процедура: Доставка на компютърна и офис техника, Стойност: 47 030.40
Наименование: Доставка на 5 бр. преносими компютри, Предмет на предвидената процедура: Доставка на компютърна и офис техника, Стойност: 47 030.40
Наименование: Доставка на 1 бр. цветно мрежово мултифункционално устройство и 4 бр. мрежови мултифункционални устройства и консумативи, Предмет на предвидената процедура: Доставка на компютърна и офис техника, Стойност: 47 030.40
Наименование: Обособена позиция № 1 – „Доставка на канцеларски материали“, Предмет на предвидената процедура: Доставка на канцеларски материали, Стойност: 15 387.00
Наименование: Обособена позиция № 2 – Доставка на кламери – 28 мм, 100 бр./опак.- 96 опаковки, Предмет на предвидената процедура: Доставка на канцеларски материали, Стойност: 15 387.00
Наименование: Обособена позиция № 3 – Доставка на картонена папка с машинка – 100 броя, Предмет на предвидената процедура: Доставка на канцеларски материали, Стойност: 15 387.00
Наименование: Обособена позиция № 4 – Доставка на папка РVС с машинка и перфорация, А4 – 500 броя, Предмет на предвидената процедура: Доставка на канцеларски материали, Стойност: 15 387.00
Наименование: Обособена позиция № 5 – Доставка на класьор А4, 8 см – 300 броя, Предмет на предвидената процедура: Доставка на канцеларски материали, Стойност: 15 387.00
Наименование: Обособена позиция № 6 – Доставка на класьор А4, 5 см – 150 броя, Предмет на предвидената процедура: Доставка на канцеларски материали, Стойност: 15 387.00
Наименование: Обособена позиция № 7 – Доставка на рингов класьор – 150 броя, Предмет на предвидената процедура: Доставка на канцеларски материали, Стойност: 15 387.00
Наименование: Организиране на хотелско настаняване и логистика, Предмет на предвидената процедура: Организиране на хотелско настаняване и логистика, Стойност: 111 948.00
Наименование: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж, за нуждите на МВР с избран изпълнител "Атлас Травелс "ЕООД, Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж, за нуждите на МВР с избран изпълнител "Атлас Травелс "ЕООД, Стойност: 3 600 000.00
Наименование: Доставка на течни горива( дизелово гориво, бензин А 95 и бензин а 98Н), чрез картова система за зареждане при условията на безналично плащане със Фирма изпълнител " Лукойл България" ЕООД, Предмет на предвидената процедура: Доставка на течни горива( дизелово гориво, бензин А 95 и бензин а 98Н), чрез картова система за зареждане при условията на безналично плащане със Фирма изпълнител " Лукойл България" ЕООД , Стойност: 14 511 840.00
Наименование: Доставка на течни горива( дизелово гориво, бензин А 95 и бензин а 98Н), чрез картова система за зареждане при условията на безналично плащане със Фирма изпълнител " ПЕТРОЛ" АД, Предмет на предвидената процедура: Доставка на течни горива( дизелово гориво, бензин А 95 и бензин а 98Н), чрез картова система за зареждане при условията на безналично плащане със Фирма изпълнител " ПЕТРОЛ" АД, Стойност: 7 538 160.00
Наименование: Изработка и доставка на рекламни материали, годишен сборник и брошура, Предмет на предвидената процедура: Изработка и доставка на рекламни материали, годишен сборник и брошура, Стойност: 17 822.74
Наименование: Осигуряване на самолетни билети за страната и чужбина за превоз на пътници и багаж; хотелски настанявания в чужбина; хотелски настанявания в София и страната на външни за администрацията на Министерския съвет лица (включително чуждестранни лица), когато разходите са за сметка на бюджета на Министерския съвет; хотелски настанявания в страната за групови мероприятия (10 и над 10 души); конферентни услуги в София и страната и ресторантьорски услуги в София и страната, Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на самолетни билети за страната и чужбина за превоз на пътници и багаж; хотелски настанявания в чужбина; хотелски настанявания в София и страната на външни за администрацията на Министерския съвет лица (включително чуждестранни лица), когато разходите са за сметка на бюджета на Министерския съвет; хотелски настанявания в страната за групови мероприятия (10 и над 10 души); конферентни услуги в София и страната и ресторантьорски услуги в София и страната, Стойност: 3 000 000.00
Наименование: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж и хотелско настаняване за нуждите на МВР съгласно споразумение между МВР и Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез " Мина Травел енд Инвентс груп" ЕООД, Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж и хотелско настаняване за нуждите на МВР съгласно споразумение между МВР и Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез " Мина Травел енд Инвентс груп" ЕООД, Стойност: 4 500 000.00
Наименование: „Преподавателска дейност при провеждане на кръгли маси на тема „Защита на финансовите интереси на Европейския Съюз. Разследване на престъпления, свързани със злоупотреби със средствата на Европейския съюз”, Предмет на предвидената процедура: „Преподавателска дейност при провеждане на кръгли маси на тема „Защита на финансовите интереси на Европейския Съюз. Разследване на престъпления, свързани със злоупотреби със средствата на Европейския съюз”, Стойност: 498.00
Наименование: „Преподавателска дейност при провеждане на кръгли маси на тема „Защита на финансовите интереси на Европейския Съюз. Разследване на престъпления, свързани със злоупотреби със средствата на Европейския съюз”, Предмет на предвидената процедура: „Преподавателска дейност при провеждане на кръгли маси на тема „Защита на финансовите интереси на Европейския Съюз. Разследване на престъпления, свързани със злоупотреби със средствата на Европейския съюз”, Стойност: 498.00
Наименование: „Преподавателска дейност при провеждане на кръгли маси на тема „Защита на финансовите интереси на Европейския Съюз. Разследване на престъпления, свързани със злоупотреби със средствата на Европейския съюз”, Предмет на предвидената процедура: „Преподавателска дейност при провеждане на кръгли маси на тема „Защита на финансовите интереси на Европейския Съюз. Разследване на престъпления, свързани със злоупотреби със средствата на Европейския съюз”, Стойност: 498.00
Наименование: Поддръжка и ремонт на принтери, Предмет на предвидената процедура: „Поддръжка и ремонт на принтери“, Стойност: 1 992.00
Наименование: Извършване на инженерно-техническа експертиза, Предмет на предвидената процедура: Извършване на инженерно-техническа експертиза, Стойност: 480.00
Наименование: "Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина", обособена позиция № 2 "Осигуряване на самолетни билети за полети до други дестинации", Предмет на предвидената процедура: "Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина", обособена позиция № 2 "Осигуряване на самолетни билети за полети до други дестинации", Стойност: 0.00
Наименование: "Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина", обособена позиция № 1 "Осигуряване на самолетни билети за полети до Брюксел", Предмет на предвидената процедура: "Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина", обособена позиция № 1 "Осигуряване на самолетни билети за полети до Брюксел", Стойност: 750 000.00
Наименование: Закупуване на автомобил за обезпечаване дейностите на дирекция АФКОС, Предмет на предвидената процедура: Закупуване на автомобил за обезпечаване дейностите на дирекция АФКОС , Стойност: 61 999.20

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).