English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0582-C01
Повишаване на конкурентноспособността на „Мак – Милчо и Анета Каленови“ ООД чрез подобряване на енергийната ефективност и капацитет на дружеството
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
20.11.2017
20.11.2017
18.04.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Окръг, Елин Пелин, с.Мусачево

Описание

Фирма "Мак - Милчо и Анета Каленови" ООД е регистрирана през април 1989 г. като компания с предмет и основна дейност производство на метални и пластмасови изделия за ресторанти, офиси и хотели. Серийните продукти на фирмата наброяват над 200 артикула с високо качество, модерен дизайн, в различни цветове и авангардни опаковки. 
В рамките на проекта се предвижда обновяване и усъвършенстване на производственото оборудване с цел повишаване на енергийната ефективност и конкурентноспособност на предприятието за постигане на по-ниски производствени разходи, по-висока производителност и намаляване на вредните емисии на въглероден диоксид в атмосферата. 
Предвижда се да бъдат извършени инвестиции за закупуването на следното оборудване: 
- Формовъчни шприцове 210 тона със сушилни - 2 броя; 
- Роботи към формовъчни шприцове – 2 броя;
- Хоризонтален струг с удължено тяло и фрезова функция - 1 брой; 
- Промишлен робот към преса - 1 брой; 
- Електро-механична гилотина - 1 брой; 
- Мелница за смилане на остатъка от пластмаса - 1 брой. 
За постигане на непрекъснато подобряване на енергийните характеристики, включително за енергийна ефективност, използване на енергията и потреблението й, дружеството предвижда въвеждане и сертифициране по стандарт за енергийно управление ISO 50001. 
Предвидените за реализация дейности в проектното предложение са: 
1. Придобиване на ново производствено оборудване: в тази дейност се предвижда закупуване на формовъчни шприцове 210 тона със сушилни - 2 броя, роботи към формовъчни шприцове – 2 броя, хоризонтален струг с удължено тяло и фрезова функция - 1 брой, промишлен робот към преса - 1 брой, електро-механична гилотина - 1 брой и мелница за смилане на остатъка от пластмаса - 1 брой. 
2. Въвеждане и сертифициране на система за енергийно управление ISO 50001. 
3. Извършване на енергиен одит по образец. 
4. Публичност и визуализация.
Дейности
 • Придобиване на ново производствено оборудване: в тази дейност се предвижда закупуване на формовъчни шприцове 210 тона със сушилня - 2 броя, роботи към формовъчни шприцове 210 тона - 2 броя, хоризонтален струг с удължено тяло и фрезова функция - 1 брой, промишлен робот към преса - 1 брой, електро-механична гилотина - 1 брой и мелница за смилане на остатъка от пластмаса - 1 брой: В рамките на тази дейност ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител,ще бъде сключен договор с избрания изпълнител,ще бъде доставено и пуснато в експлоатация новото оборудване,описано като активи в бюджета на проектното предложение. Планираната инвестиция съответства на 5-те мерки за повишаване на ЕЕ, описани в ЕО - Прил.Б: -Мярка 1 Закупуване на 2 бр. формовъчни шприцове 210 t със сушилни и роботи към тях - в момента дружеството разполага с 2 бр. стари и амортизирани 200 t шприцове,чиято експлоатация е свързана с постоянна работа на двигателите при всеки един етап от циклите на работа,чести включвания на нагревателя,значителни разходи за поддръжка и ремонт.За нуждите на производствения процес компанията предвижда закупуване на нови два по-енергоефективни и по-производителни формовъчни шприца и роботи към тях.Прилагането на препоръчаната Мярка 1 от ЕО ще доведе до икономии от енергия - 113 048 kWh/г.(20 838,28 лв/г.),Фактор на енергийни спестявания (ESR)- 50,95% и спестени емисии СО2 - 92,59 t/г. -Мярка 2 Закупуване на хоризонтален струг с удължено тяло и фрезова функция - съществуващият струг е значително амортизиран,с ниска производителност,висока енергоемкост и с големи разходи за поддръжка и ремонт.За нуждите на производствения процес компанията предвижда закупуване на нов по-енергоефективен и по-производителен хоризонтален струг.Прилагането на препоръчаната Мярка 2 от ЕО ще доведе до икономии от енергия - 45 714 kWh/г.(8 426,48 лв/г.),ESR - 58,18% и спестени емисии СО2 - 37,44 t/г. -Мярка 3 Закупуване и инсталиране на робот към преса - към момента пресата се обслужва от един оператор,но поради ограничената скорост на извършване на дейностите от човек производителността е значително занижена.Предвижда се закупуване и инсталиране на промишлен робот,заменящ оператора,но производителността значително ще се повиши.Прилагането на препоръчаната Мярка 3 от ЕО ще доведе до икономии от енергия - 36 780 kWh/г.(6 779,70 лв/г.),ESR - 76,63% и спестени емисии СО2 - 30,12 t/г. -Мярка 4 Закупуване на електро-механична гилотина - дружеството разполага с механична гилотина, която е морално остаряла,значително амортизирана и има големи разходи за поддръжка и ремонт.За нуждите на производствения процес компанията предвижда закупуване на нова по-енергоефективна и по-производителна електро-механична гилотина.Прилагането на препоръчаната Мярка 4 от ЕО ще доведе до икономии от енергия - 19 344 kWh/г.(3 565,70 лв/г.),ESR - 55,36% и спестени емисии СО2 - 15,84 t/г. -Мярка 5 Закупуване на мелница за смилане на остатъка от пластмаса - в момента дружеството има налична мелница, но тя е много енергоемка,амортизирана и със значителни разходи за поддръжка и ремонт.За нуждите на производствения процес компанията предвижда закупуване на нова по-енергоефективна и по-производителна мелница.Прилагането на препоръчаната Мярка 5 от ЕО ще доведе до икономии от енергия - 8 775 kWh/г.(1 617,51 лв/г.),ESR - 60% и спестени емисии СО2 - 7,19 t/г. Въвеждането на заложената техника ще доведе до подобряване и разширяване на производствените процеси в дружеството,като се запази основната производствена технология.За целта са избрани и заложени машини,които са по-производителни,извършват по-точни операции,бързо и качествено.Експлоатацията на наличните машини е съпроводена от периодични повреди,поради което работния процес се преустановява за определен срок,което води до намаляване на общата производителност на фирмата. Новата техника е с по-ниска консумация на електроенергия и с по-ниски разходи за поддръжка.Внедряването й в производствения процес на дружеството ще спомогне за намаляване на разходите за поддръжка,ще доведе до енергийни спестявания и намаляване на разходите за единица произведена продукция. Изпълнението на дейността ще протече в следната последователност: -Избор на изпълнител–от 6-ти до 9-ти месец; -Сключване на договор и доставка на активите–от 9-ти до 14-ти месец; -Инсталиране,тестване и пускане в експлоатация–15-ти месец
 • Въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт в предприятията, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001: В съответствие с приоритета на компанията за постигане на ресурсна и енергийна ефективност, и подобряване на екологосъобразността на процесите, компанията "Мак - Милчо и Анета Каленови" ООД предвижда въвеждането и сертифицирането на дейността си със стандарт за енергийно управление ISO 50001. Внедряването на стандарта ще позволи на дружеството да въведе системи и процеси, необходими за подобряване на енергийната характеристика, което включва енергийна ефективно, използване и потребление. Въвеждането на този стандарт ще спомогне за намаляване на вредните емисии в атмосферата, разходите за енергия и други въздействия, свързани с околната среда чрез систематично управление на енергията. ISO 50001 определя изискванията, приложими за използване на енергия и потребление, включително за измерване, документиране и отчитане, проектиране на системи, процеси и персонал, които допринасят за подобрение на енергийните характеристики. Стандартът е приложим за енергийно управление на енергоинтензивни производствени процеси и се прилага за всякакъв тип енергийни носители - електроенергия, газообразни, течни и твърди горива, пара, компресиран въздух и др. Стандартът залага изискването за внедряване на енергиен мониторингов план и анализ на енергийната ефективност. Енергията има решаващо значение в организационните дейности за всяка компания. Отделните организации не могат да контролират цените на енергията, но могат да подобряват начина на управление на енергията. В тази връзка, към комплекса от препоръчани мерки за енергийното обследване, "Мак - Милчо и Анета Каленови" ООД предвижда и внедряването на стандарта за енергийно управление ISO 50001. Повишаването на енергийната ефективност е предпоставка за реализиране на допълнителна печалба за дружеството чрез увеличаване до най-висока степен на употребата на нейните енергийни източници и свързаните с енергията активи, което да намали едновременно разходите за енергия и потреблението. Организацията ще направи също положителен принос към намаляване на изчерпването на енергийните ресурси и смекчаване на ефектите върху околната среда от използването на енергия. Изпълнението на дейността ще протече в следната последователност: - Избор на изпълнител за услугата по въвеждане на стандарта ISO 50001 и обучение - 8-ми месец; - Сключване на договор и извършване на услугата по въвеждане на стандарта ISO 50001 и обучение на представители на дружеството - от 9-ти до 14-ти месец; - Избор на изпълнител за услугата по сертифициране - 14-ти месец; - Сключване на договор и извършване на сертифициране на стандарт ISO 50001 - 15-ти месец.
 • Извършване на енергиен одит по образец: Съгласно насоките за кандидатстване и условията за допустимост на кандидатите по настоящата процедура е избран изпълнител за изготвянето на Енергиен одит по образец (обследване за енергийна ефективност - Приложение Б към Условията за кандидатстване). Дейността е предварителна и е необходима за кандидатстване по процедурата. На база на тази дейност се определят и последващите дейности, заложени в проектното предложение, съгласно препоръчаните в енергийния доклад мерки за повишаване на енергийната ефективност на предприятието.
 • Публичност и визуализация: В рамките на тази дейност ще бъде избран изпълнител за изработка и монтаж на информационни табели и доставка на стикери за новозакупеното оборудване. Информационните табели ще отговарят на всички изисквания, заложени в Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 - 2020 г., относно материалите за публичност и визуализация като оповестят основните данни по проекта, както и безвъзмездния принос на ЕФРР за изпълнението му.

Индикатори

Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 183.18, Достигната стойност: 183.18
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 223.66, Достигната стойност: 223.66
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

464 715.68 BGN
330 940.98 BGN
330 807.04 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 281 299.83 49 641.15 133 774.70 464 715.68
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 281 299.83 49 641.15 133 774.70 464 715.68

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка и въвеждане в експлоатация на ново производствено оборудване с четири обособени позиции: Обособена позиция 1 - Доставка и въвеждане в експлоатация на формовъчни шприцове 210 тона със сушилни - 2 броя, роботи към формовъчни шприцове – 2 броя и мелница за смилане на остатъка от пластмаса - 1 брой; Обособена позиция 2 - Доставка и въвеждане в експлоатация на хоризонтален струг с удължено тяло и фрезова функция - 1 брой; Обособена позиция 3 - Доставка и въвеждане в експлоатация на промишлен робот към преса - 1 брой; Обособена позиция 4 - Доставка и въвеждане в експлоатация на електро-механична гилотина - 1 брой. , Стойност: 436 515.68
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1: Доставка и въвеждане в експлоатация на формовъчни шприцове 210 тона със сушилни - 2 броя, роботи към формовъчни шприцове – 2 броя и мелница за смилане на остатъка от пластмаса - 1 брой
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2: Доставка и въвеждане в експлоатация на хоризонтален струг с удължено тяло и фрезова функция - 1 брой
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция 3 - Доставка и въвеждане в експлоатация на промишлен робот към преса - 1 брой
 • Обособена позиция 4: Обособена позиция 4 - Доставка и въвеждане в експлоатация на електро-механична гилотина - 1 брой.
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за услугата по въвеждане на стандарта ISO 50001 и обучение, Стойност: 5 953.00
 • Обособена позиция 1: Избор на изпълнител за услугата по въвеждане на стандарта ISO 50001 и обучение
Предмет на предвидената процедура: Публичност и визуализация по проекта, Стойност: 700.00
 • Обособена позиция 1: Публичност и визуализация по проекта
Предмет на предвидената процедура: Извършване на енергиен одит по образец, Стойност: 18 100.00
 • Обособена позиция 1: Извършване на енергиен одит по образец
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за услугата сертифициране на стандарта ISO 50001, Стойност: 3 447.00
 • Обособена позиция 1: Избор на изпълнител за услугата сертифициране на стандарта ISO 50001

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.