English

Изпълнители

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой договори
Цветелина Колева Ганева 1
Цветелина Красимирова Каменова 1
Цветелина Любенова Соракова 1
Цветелина Младенова Георгиева 1
Цветелина Недкова Биберова 1
Цветелина Николаева Стайкова 9
Цветелина Павлова Фердинандова 1
Цветелина Пламенова Димитрова 1
Цветелина Станчева Димитрова с личен номер от единния адвокатски регистър 1300031550, съгл. чл.148, ал.2 от Закона за адвокатурата 1
Цветелина Стефанова Христова 1
Цветелина Стоянова Тодорова 1
Цветелина Тодорова Йотова - Хигиенист в РЦРИУ - Плевен 1
104095826 ЦВЕТЕЛИНА-98 - ЦЕНКА ДИМИТРОВА ЕТ 1
ЦВЕТЕМИЛА МИЛКОВА МАРКОВСКА 1
ЦВЕТЕМИРА ГЕОРГИЕВА КЪДРИЙСКА 1
203986012 ЦВЕТЕН ЯМБОЛ ЕООД 0
Цветеслава Иванова Гълъбова 1
175235173 ЦВЕТИ - КЮВЛИЕВ И СИЕ СД 0
203635633 ЦВЕТИ 777 ООД 0
202921238 ЦВЕТИ ТРЕЙД 2005 ООД 0
202037056 ЦВЕТИНА - МЕЗДРА ЕООД 3
ЦВЕТИНА ГЕОРГИЕВА ЗАПРИНОВА 1
ЦВЕТИНА ИЛИЯНОВА ЦОЧЕВА 1
ЦВЕТИНА КИРИЛОВА ЧИПЕВА 1
Цветина Павлинова Петкова 1

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.