English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
177057545 ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДОВЕ" България, гр.София, 1000, бул. "Витоша" №15, ет.5

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Осигуряване на ефективното функциониране на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“ 04.01.2017 1 299 435.52 1 299 435.52 0.00 1 041 893.93 24 Приключен (към датата на приключване)
Осигуряване на ефективното функциониране на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“ през периода 2019-2021 г. 01.01.2019 1 299 069.24 1 299 069.24 0.00 277 450.94 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
Финансиране на възнагражденията на част от служителите на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“ (ИА СОСЕЗФ), ангажирани на 100% с одитни дейности по ЕФМДР 01.01.2019 287 100.00 287 100.00 0.00 100 203.95 12 Сключен

Организацията не участва в проекти като партньор

Организацията не участва в проекти като изпълнител

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.