English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
203352020 Фабрика360 ЕООД България, гр.София, 1505, ул.“Оборище“, номер 72, вх.3, ап.4

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Сървиз Лаб 27.12.2018 191 105.71 191 105.71 0.00 0.00 24 В изпълнение (от дата на стартиране)

Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Трансфер на социални иновации за насърчаване на самостоятелната заетост и предприемачеството. 01.12.2017 12 Приключен (към датата на приключване)

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.