English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
831674421 МАГНУМ-Д ЕООД България, гр.София, 1373, кв. СУХОДОЛ ул. СУХОДОЛСКА 54

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Трансфер на иновативни практики в областта на управлението и посредничеството при сделки с недвижими имоти BG05M9OP001-4.001-0140-C01
Внедряване на система за оптимизация на управлението на човешките ресурси, осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и подобряване работния микроклимат на работниците и служителите на Интер Експо Център ЕООД BG05M9OP001-1.008-0637-C01
„Подобряване на материално-техническите условия на дирекция „Координация на програми и проекти” чрез извършване на преустройство и оборудване на ІV-ти етаж в сградата на МТИТС, ул. „Гурко” № 6 за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти” - Управляващ орган по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 г.” BG16M1OP001-5.001-0016-C02
Нови работни места в САВА Мениджмънт ООД BG05M9OP001-1.003-0838-C02
Детска Етнодъга BG05M2OP001-3.001-0063-C03
"Яна 2007" - добри условия на труд BG05M9OP001-1.008-0805-C01

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.