English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
200766104 ТЕХНИКЪЛ ТРЕЙНИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД България, гр.София, 1463, бул. "ВИТОША", номер 146, вх.Б, ап.25

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Социални иновации в сферата на предприемачеството 01.11.2017 139 992.88 139 992.88 0.00 136 573.58 14 В изпълнение (от дата на стартиране)

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места в "ЛЛ Груп" ООД BG05M9OP001-1.003-1497-C02
Обучение на заетите лица в "Хастингс" ЕООД BG05M9OP001-1.021-0479-C01
Повишаване енергийната и производствената ефективност на Зарена АД BG16RFOP002-3.001-0572-C01
Повишаване на професионалната квалификация и ключови компетенции на заетите в Ингилиз Груп ЕООД BG05M9OP001-1.021-0265-C01
Повишаване на професионалната квалификация и ключови компетенции на заетите в Колев и Колев ООД BG05M9OP001-1.021-0324-C01
Подготвителни дейности по Мярка 4.1 "Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР" - Несебър BG14MFOP001-4.001-0010-C02
Ново начало с ЕТ "Петър Терзиев" BG05M9OP001-1.003-0582-C01
Нови възможности за заетост в Политрансфер Електрик ЕООД BG05M9OP001-1.003-1406-C01
Нови възможности за заетост в Сивен България ООД BG05M9OP001-1.003-1065-C01
Нови възможности за заетост в Смуглер ЕООД BG05M9OP001-1.003-1398-C01
Нови възможности за заетост в "Текс Техника" ООД BG05M9OP001-1.003-1140-C01

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.