English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
131294612 Батсолакис Гърция, гр. Комотини, п.к. 69132, Г. Николау № 6

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Трансфериране на социални иновации във Веда Трейнинг ЕООД 15.10.2017 15 Приключен (към датата на приключване)
Трансфер и въвеждане на социални иновации в „Ринго 2005 Б“ ЕООД 15.10.2017 15 Приключен (към датата на приключване)
Внедряване на иновативни практики в предучилищното образование 15.10.2017 15 Приключен (към датата на приключване)

Организацията не участва в проекти като изпълнител

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.