English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
177293990 "АЙ ТИ ЕМ ЕНЕРДЖИ 2018" ДЗЗД България, гр.Пловдив, 4000, бул. 6-ти СЕПТЕМВРИ № 152 ет. 3 ап. 3-3А

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Модернизирана образователна инфраструктура в град Лом BG16RFOP001-1.034-0001-C03

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.