English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
Дария Василева Яхимовска България

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Заедно в интернет BG05M9OP001-1.003-2256-C02
Нови хоризонти BG05M9OP001-1.003-0942-C01
Нова посока BG05M9OP001-1.003-1649-C01
Осигуряване на заетост BG05M9OP001-1.003-0572-C01
"Сътрудничество за социална интеграция на младежи и хора в риск" BG05M9OP001-4.001-0115-C02
„Нова възможност“ BG05M9OP001-1.003-0918-C01
Ново работно място в Тара Софт BG05M9OP001-1.003-1268-C03
Развитие за бъдещето BG05M9OP001-1.003-0953-C01
Ново начало BG05M9OP001-1.002-0172-C02

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.