English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
204368425 СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОТЕГНАТА РЪКА ЕООД България, гр.София, 1582, район р-н Искър, ж.к. "Дружба", бл. 410, вх. А, ет. 6, ап. 20

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
"Създаване на условия за развитие на "Социално предприятие Протегната ръка" ЕООД 12.06.2018 190 473.36 190 473.36 0.00 106 855.71 19 В изпълнение (от дата на стартиране)

Организацията не участва в проекти като партньор

Организацията не участва в проекти като изпълнител

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.