English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
000471536 ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ България, гр.Първомай, 4270, ул. "Братя Миладинови – юг" № 50

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
"ИНТЕГРИРАНА ПОДКРЕПА В СЕМЕЙНА СРЕДА" 01.11.2015 498 739.86 498 739.86 0.00 466 979.78 22 Приключен (към датата на приключване)
Добри пракрики за осигуряване на заетост 01.12.2018 171 710.00 171 710.00 0.00 62 814.40 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Първомай 02.05.2019 223 715.95 223 715.95 0.00 44 743.19 14 В изпълнение (от дата на стартиране)

Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
"Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" по ос 2 на ОПОС 2014-2020 на РСУО - регион Асеновград 16.07.2018 25 В изпълнение (от дата на стартиране)

Организацията не участва в проекти като изпълнител

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.