English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
131065424 „НТСС-Консултинженеринг“ ЕООД България, гр.София, 1000, ж.к. "Захарна фабрика", бл. 18, вх. Б, ет. 3, ап. 11

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
"Конкурентоспособност чрез енергийна ефективност“ 09.08.2017 2 126 051.07 1 490 035.75 636 015.32 1 489 891.70 20 Приключен (към датата на приключване)

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Списък проекти, в които организацията участва като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.