English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
114622006 " МЕДИАТЕХ" ЕООД България, гр.Плевен, 5800, ул. " Крали Марко" № 11

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Откриване на работни места за производство и разпространение на иновативен продукт. BG05M9OP001-1.003-1278-C02
Осигуряване на добри и безопасни условия на труд в ДМТех ЕООД BG05M9OP001-1.008-2032-C01
Европейски модел за устойчива заетост и развитие BG05M9OP001-4.001-0041-C01
„Нови процеси за здравословни и безопасни условия на труд и ефективна организация на трудовата дейност в „Инжстрой“ ЕООД, гр.Плевен“ BG05M9OP001-1.008-2105-C02
Повишаване на енергийната ефективност в "Инжстрой" ЕООД, чрез закупуване ново високоефективено оборудване BG16RFOP002-3.002-0012-C01
Успешен старт и развитие на проектанска компания ИНТЕХ 2018 за интелигентни решения в областта на мехатрониката BG16RFOP002-2.024-1471-C01
Подобряване на производствения капаците на Клеърс ЕООД BG16RFOP002-2.022-0003-C02
Подготвителна помощ за стратегия за ВОМР на територията на общините Белене, Никопол, Гулянци и Долна Митрополия BG14MFOP001-4.001-0005-C01
„Осигуряване на интегрирани социални услуги за деца и родители в Община Кнежа” BG05M9OP001-2.004-0005-C03
С малки стъпки към успешен старт BG05M2OP001-3.001-0011-C02
Насърчаване на социалното включване на лица в неравностойно положение и с невъзможност за самообслужване в община Пордим. BG05M9OP001-2.002-0215-C02
Подготвителен проект за транснационално сътрудничество в сферата на маркетинга на местната идентичност и реализация на устойчив туризъм BG06RDNP001-19.085-0003-C01
ДА СБЪДНЕМ МЕЧТИТЕ СИ ! BG05M2OP001-3.002-0004-C06
ЗАЕДНО МОЖЕМ ДА ПОСТИГНЕМ МЕЧТИТЕ СИ ! BG05M2OP001-3.002-0003-C03
Подобряване на условията на труд в УниПОС ООД BG05M9OP001-1.008-1380-C01

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.