English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
176977626 Сдружение „Нов шанс” България, гр.Ихтиман, 2050, гр.Ихтиман, ул.”Иван Вазов ”№2, ет.3, ап.6

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Сътрудничество за социална интеграция на младежи и хора в риск" BG05M9OP001-4.001-0115-C02
Различни, но заедно BG05M2OP001-3.001-0031-C03

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.