English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
201779325 ДИАГАЛПРИНТ ООД България, гр.Ямбол, 8600, ЗЛАТЕН РОГ, бл.1

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Повишен производствен капацитет и създаден експортен потенциал на Диагалпринт ООД чрез инвестиции във високотехнологично оборудване 20.06.2016 590 745.73 413 522.01 177 223.72 411 740.00 24 Приключен (към датата на приключване)
Комфорт и безопасност 09.06.2017 140 714.00 140 714.00 0.00 140 654.00 10 В изпълнение (от дата на стартиране)
Повишаване на енергийната ефективност на "Диагалпринт" ООД 15.11.2017 968 079.50 685 115.64 282 963.86 485 791.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.