English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
200796663 "ПроАктив Тийм" ЕООД България, гр.София, гр. София, ж.к. Лагера, бл. 38, вх. А, ет. 9, ап. 34

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Бюджетна линия за Община Варна - Бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 BG16RFOP001-8.001-0031-C01
Основна реконструкция на централна пешеходна зона BG16RFOP001-1.010-0002-C02
Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич - фаза 1 BG16M1OP002-1.006-0003-C04
Реализиране на мерки за активно включване на социално уязвими групи на територията на Община Грамада BG05M9OP001-2.005-0024-C01
Техническа помощ за Община Русе - Бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г. BG16RFOP001-8.001-0003-C03
ГОТОВИ ЗА УСПЕХ BG05M2OP001-3.001-0036-C02
Социални иновации за включване на етнически и уязвими групи в община Созопол BG05M9OP001-4.001-0011-C01
Социални иновации за включване на етнически и уязвими групи в община Созопол BG05M9OP001-4.001-0011-C01
„Повишаване на капацитета на служителите от ОА Сърница за разработване и прилагане на социални иновации за социално включване на уязвими групи” BG05M9OP001-4.001-0037-C01
Иновативни услуги за активно включване в община Сърница BG05M9OP001-2.005-0059-C01
Повишаване капацитета на община Тополовград за социално включване на етнически и уязвими групи чрез социални иновации BG05M9OP001-4.001-0033-C01
Готови за бизнес старт BG05M9OP001-1.023-0029-C01
Модел за активно участие на младежи в местното развитие BG05SFOP001-2.009-0125-C01

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Списък проекти, в които организацията участва като член на обединението

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Бюджетна линия за Община Варна - Бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 BG16RFOP001-8.001-0031-C01

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.