English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
000885099 Кооперация "ПАНДА" България, гр.София, 1000, бул Цариградско шосе № 139

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
“Нови възможности за заетост в Кооперация “Панда” 28.02.2017 338 999.32 271 199.46 67 799.86 239 552.15 19 Приключен (към датата на приключване)

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Техническа помощ за обезпечаване извършването на административни и технически услуги и други разходи, съпътстващи изпълнението на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 г.” BG16M1OP001-5.002-0003-C01
Създаване на единни правила за провеждане на функционални анализи по хоризонтални и секторни политики BG05SFOP001-2.001-0006-C04
Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено BG05SFOP001-4.002-0003-C06
Създаване на безопасни условия на труд и осигуряване на социални придобивки на работещите в "Аквахит" ЕООД BG05M9OP001-1.008-0908-C01
Достъп до заетост за безработни и неактивни лица BG05M9OP001-1.003-0324-C02
Подобряване на условията на труд и работата с човешките ресурси в Алуком АД BG05M9OP001-1.008-1491-C02
Подобряване на условията на труд и социалните придобивки в "Арсенал" АД. BG05M9OP001-1.008-0500-C01
Подобряване условията на труд в БГ ИЗОЛАЦИЯ ЕООД BG05M9OP001-1.008-0882-C01
Подобряване на работната среда във Веолия Енерджи Варна ЕАД BG05M9OP001-1.008-2045-C02
„Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци за общини: Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември“ BG16M1OP002-2.002-0004-C02
По-добри и безопасни условия на труд в "ГЕЛАК" ООД BG05M9OP001-1.008-0870-C01
Повишаване на капацитета за защита на критичната инфраструктура и свързаните с нея обекти BG65ISNP001-6.006-0003-C02
ДОБРИ И ЗДРАВОСЛОВНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ BG05M9OP001-1.008-0541-C01
Подбряване условията на труд в "ДКЦ - 3 Варна" ЕООД BG05M9OP001-1.008-0524-C01
Възстановяване и поддържане на приоритетни природни местообитания и видове на територията на Природен парк „Витоша“ BG16M1OP002-3.007-0015-C02
Разработване на публични регистри за бюджетен и проектен контрол на електронното управление и на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление BG05SFOP001-1.002-0010-C03
Национален портал за пространствени данни (INSPIRE) BG05SFOP001-1.002-0014-C03
Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване BG05SFOP001-1.002-0015-C02
Реализиране на ЦАИС "Гражданска регистрация" и ЦАИС "Адресен регистър" BG05SFOP001-1.002-0009-C03
Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление BG05SFOP001-1.001-0001-C06
Създаване на център за изследване на сигурността на КИС на стратегически обекти част от КИ BG65ISNP001-6.006-0004-C02
Просперитет чрез достъп до заетост в застрахователен бизнес BG05M9OP001-1.003-0834-C01
Добри и безопасни условия на труд в ЕТ "МИТКО ТАНЕВ-КОМЕРСИАЛ-ДИМИТЪР ТАНЕВ" BG05M9OP001-1.008-1625-C01
Надграждане на поддържаните от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ регистри за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на ППС и обучението и изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС. Изграждане на нов модел на контролната дейност, основан на оценка на риска BG05SFOP001-1.002-0016-C03
Социални иновации в Изпълнителна агенция "Медицински одит" BG05M9OP001-4.001-0079-C01
Укрепване капацитета на УО на ОПНОИР и бенефициентите на програмата и обезпечаване функционирането на УО и Комитета за наблюдение (логистична подкрепа, поддръжка и др.) BG05M2OP001-4.001-0009-C01
Специализирани обучения за подобряване професионалната компетентност на служителите от главна дирекция "Сортоизпитване, апробация и семеконтрол" на Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол BG05SFOP001-2.006-0024-C01
Имаш шанс за нова работа - използвай го BG05M9OP001-1.003-0641-C01
Ново работно място 2015 BG05M9OP001-1.003-1061-C02
„Устойчиво развитие на Кава офис и бизнес решения ООД чрез създаването на устойчиви работни места" BG05M9OP001-1.003-1335-C01
Подобряване условията на труд и осигуряване на организиран транспорт за служителите на „КНН” ООД BG05M9OP001-1.008-2198-C01
Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия BG16RFOP002-2.005-0001-C02
Предотвратяване на дискриминацията и създаване на равни възможности BG05M9OP001-3.003-0001-C02
Подкрепа за развитието на научния капацитет в Лесотехнически университет BG05M2OP001-2.009-0034-C04
"Нов шанс за млади хора за заетост в МВМ груп ООД" BG05M9OP001-1.003-0502-C01
Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“ BG05M2OP001-1.002-0005-C03
Докторантско Обучение в МУ-Пловдив за Компетентност, Творчество, Оригиналност, Реализация и Академизъм в Науката и Технологиите - 2 (ДОКТОРАНТ - 2) BG05M2OP001-2.009-0025-C04
Реконструкция, преустройство, модернизация и въвеждане на енергоспестяващи мерки на Комплекс за образование на Медицински университет – София, филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – гр. Враца, състоящ се от пет сгради и дворно място BG16RFOP001-3.003-0013-C04
Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас-Камено BG14MFOP001-4.002-0009-C02
"Създаване на още нови работни места в "МИГ 23 ЕООД" BG05M9OP001-1.003-0237-C01
Трансформация на модела на административно обслужване BG05SFOP001-1.001-0002-C06
ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА СПЕШНИТЕ СЪСТОЯНИЯ BG05M9OP001-3.007-0001-C03
Подкрепа за ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола на ОПИК съгласно действащото законодателство и съществуващите добри практики" по приоритетна ос 5 «Техническа помощ» на Оперативна програма «Иновации и конкурентоспобност» 2014-2020 BG16RFOP002-5.002-0001-C05
Ремонт и реконструкция за въвеждане на мерки по енергийна ефективност и осигуряване достъпа на хора с увреждания до сградите на спортно училище "Генерал Владимир Стойчев" и общежитие, гр. София BG16RFOP001-3.001-0005-C03
Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза 1 BG05M2OP001-2.004-0004-C04
„Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ BG05M2OP001-3.003-0001-C06
Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие BG05SFOP001-2.001-0007-C03
Предоставяне на външна експертна и техническа помощ в подкрепа на управлението и изпълнението на ОПОС 2014-2020 г. BG16M1OP002-6.002-0004-C02
Mатериално-техническо обезпечаване на дейностите по управление, оценка и контрол на ОПОС BG16M1OP002-6.002-0009-C02
Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК BG16M1OP002-1.001-0001-C02
Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК BG16M1OP002-1.003-0001-C01
„Техническа помощ за обезпечаване на разходите за доставка и инсталиране на офис техника и консумативи за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.” BG16M1OP001-5.002-0004-C02
„Осигуряване на нови работни места в „Моушън Артс“ ООД“ BG05M9OP001-1.003-1329-C01
Образователна интеграция на ученици в община Ивайловград BG05M2OP001-3.002-0324-C02
Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2 BG16M1OP001-1.001-0003-C01
Модернизация на железопътната линия София - Пловдив: жп участък Елин Пелин – Костенец BG16M1OP001-1.001-0004-C01
„Осигуряване функционирането на Областен информационен център Стара Загора” BG05SFOP001-4.001-0023-C03
"Вълшебна класна стая" BG05M2OP001-3.001-0076-C02
С грижа за децата и техните семейства BG05M9OP001-2.004-0051-C03
Най-доброто за децата BG16RFOP001-5.001-0012-C01
"Активиране и интеграция в заетост на младежи до 29 г. в община Айтос" BG05M9OP001-1.002-0022-C03
Интегрирани услуги за ранно детско развитие на деца до 7 години и техните семейства от община Айтос BG05M9OP001-2.004-0039-C04
Социални иновации в грижата за възрастните хора BG05M9OP001-4.001-0030-C01
Община Аксаково-подкрепа за независим живот BG05M9OP001-2.002-0008-C01
Твоето бъдеще е в твоите ръце BG05M9OP001-1.002-0006-C03
Заедно растем BG05M2OP001-3.001-0027-C02
Ние сме и ще бъдем Активни BG05M9OP001-2.005-0002-C01
Социални услуги на едно гише BG05M9OP001-4.001-0059-C01
Център за ранно детско развитие - Асеновград BG05M9OP001-2.004-0037-C03
Социално включване на хората с увреждания в община Асеновград и улесняване достъпа им до заетост BG05M9OP001-2.005-0092-C01
"Насърчаване на социалното включване на уязвими групи, чрез осигуряване на заетост в сферата на строителството и поддръжката на общински обекти в Община Асеновград" BG05M9OP001-2.010-0142-C02
"Образователна инфраструктура" - обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства" BG16RFOP001-1.025-0004-C02
Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в Благоевград BG16RFOP001-1.008-0009-C02
Социална инфраструктура за услуги за деца BG16RFOP001-5.001-0027-C01
"Независим живот за жителите на Община Болярово" BG05M9OP001-2.002-0236-C01
"Независим живот за жителите на Община Болярово" BG05M9OP001-2.002-0236-C01
Децата на Болярово - успешна интеграция в образователната система и подобряване на учебната среда в общината BG05M2OP001-3.001-0117-C03
Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа "Надежда" Бургас BG05M9OP001-2.004-0001-C03
Интегриран подход за постигане на значими и устойчиви резултати в образователната интеграция на ученици от етнически малцинства в община Бургас BG05M2OP001-3.002-0040-C04
Ефективно функциониране на Областен информационен център - Бургас BG05SFOP001-4.001-0026-C03
„Подобряване качеството на професионалното образование чрез модернизация на образователната инфраструктура в шест професионални гимназии в гр. Бургас“ BG16RFOP001-3.002-0026-C01
Пълноценна подкрепа на предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение от община Бургас BG05M2OP001-3.001-0040-C03
Подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Николай Хайтов" и на Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ гр. Варна BG16RFOP001-3.002-0031-C01
"Създаване на Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в гр. Велики Преслав" BG16RFOP001-5.001-0001-C01
Изграждане на комплекс от социални услуги за деца BG16RFOP001-5.001-0033-C01
Обновяване и доизграждане на материално-техническата база на Професионална гимназия по горско стопанство "Христо Ботев" - Велинград BG16RFOP001-3.002-0002-C01
"Подобряване достъпа до заетост и предоставяне на иновативни социално-­здравни услуги на уязвими групи в община Венец" BG05M9OP001-2.005-0102-C02
Устойчиво развитие на услугите за социално включване в община Видин BG05M9OP001-2.004-0031-C03
„Осигуряване функционирането на ОИЦ-Габрово“ BG05SFOP001-4.001-0019-C03
„Осигуряване функционирането на ОИЦ-Габрово“ BG05SFOP001-4.001-0019-C03
Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда-Горна Малина BG05M9OP001-2.002-0269-C02
"Подобряване достъпа до заетост и предоставяне на иновативни интегрирани социално -­ здравни услуги на уязвими групи в община Горна Оряховица" BG05M9OP001-2.005-0040-C03
Различни и заедно играем, учим и творим BG05M2OP001-3.001-0053-C02
Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталация за компостиране, в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците в Регион Гоце Делчев BG16M1OP002-2.002-0010-C03
За моето бъдеще BG16RFOP001-5.001-0018-C01
"Независим живот в Община Девня" BG05M9OP001-2.002-0188-C02
Център за комплексни услуги BG05M9OP001-2.005-0104-C01
Център за интегрирани услуги, Димитровград BG05M9OP001-2.002-0115-C03
Учи и работи - бъди активен BG05M9OP001-1.002-0138-C02
Учи и работи - бъди активен BG05M9OP001-1.002-0138-C02
Основно обновяване на сграден фонд и прилежащи дворове в образователната инфраструктура в Община Димитровград - ОУ “Алеко Константинов”, ПМГ „Иван Вазов”, Езикова гимназия „Д-р Иван Богоров”, СОУ „Васил Левски”, СОУ „Любен Каравелов”, ОУ „Пенчо Славейков” BG16RFOP001-1.032-0002-C01
Заедно в различието BG05M9OP001-2.018-0049-2014BG05M2OP001-C01
Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Дупница BG16RFOP001-1.029-0003-C01
Подай ръка! BG16RFOP001-5.001-0052-C01
Активни за равни възможности BG05M9OP001-2.005-0014-C01
Заедно за всяко дете! BG16RFOP001-5.001-0008-C01
ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА В ОБЩИНА ИСПЕРИХ BG05M2OP001-3.002-0367-C01
Обзавеждане и оборудване на съществуващ Дневен център за деца с увреждания в гр. Исперих и обособяване на детска и спортна площадка в прилежащото дворно пространство BG16RFOP001-5.001-0021-C02
„СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА И ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА В ОБЩИНА ИСПЕРИХ” BG05M9OP001-2.018-0024-2014BG05M2OP001-C01
Дъга на толерантността - партньорство за ефективна интеграция BG05M2OP001-3.002-0037-C03
Интегриране на икономически неактивни младежи от община Камено чрез професионални обучения и мотивация. BG05M9OP001-1.002-0067-C05
Достойни граждани на община Камено BG05M9OP001-2.002-0110-C03
"Услуги за ранно детско развитие в Община Камено" BG05M9OP001-2.004-0045-C04
„За по-независим живот – интегрирани услуги за социално включване в общността или в домашна среда в община Карнобат” BG05M9OP001-2.002-0038-C02
„Реконструкция и обновяване на материалната база на Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост гр. Карнобат“ BG16RFOP001-3.002-0027-C01
Успяваме заедно BG05M2OP001-3.001-0008-C03
„Всички сме различни, но заедно за бъдещето на децата ни“ BG05M2OP001-3.001-0095-C02
"Цветни и вълшебни светове за пълноценна образователна интеграция на децата от община Козлодуй" BG05M2OP001-3.001-0116-C03
"Интегрирани подходи за активно включване на социално уязвими групи чрез обучение и заетост и създаване на социално-здравен център за жителите на община Котел." BG05M9OP001-2.005-0130-C01
Функциониране на Областен информационен център - Кюстендил BG05SFOP001-4.001-0017-C03
„Подобряване на социалната инфраструктура в Община Кюстендил–гарант за устойчив модел за деинституционализация“ BG16RFOP001-5.001-0042-C01
Изграждане на Център за работа с деца на улицата BG16RFOP001-1.030-0006-C03
Равни възможности BG05M9OP001-2.005-0032-C02
Реконструкция, обновяване и оборудване на сгради и рехабилитация на дворни пространства на целодневни детски градини и ясли в гр.Ловеч, изграждане на училищна спортна зала и рехабилитация на дворни пространства в общински училища в гр.Ловеч BG16RFOP001-1.020-0002-C03
Модернизирана образователна инфраструктура в град Лом BG16RFOP001-1.034-0001-C03
ЗАЕДНО В УЧИЛИЩЕ BG05M2OP001-3.002-0180-C03
Заедно BG05M2OP001-3.001-0001-C03
Подкрепа за независимост и социална интеграция на възрастните и хората с увреждания на територията на община Малко Търново BG05M9OP001-2.002-0044-C01
Социално предприемачество за социална интеграция в община Нови пазар BG05M9OP001-2.010-0321-C03
Достоен и независим живот BG05M9OP001-2.002-0167-C01
„Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталации за компостиране, в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците в Регион Оряхово“ BG16M1OP002-2.002-0011-C01
„Подобряване качеството на образователната среда и предоставяне на съвременни условия чрез обновяване на материалната база на ПГСС „Царица Йоанна““ BG16RFOP001-3.002-0021-C01
Изграждане на социални жилища в кв. "Тева" - Общинска сграда с капацитет 100 души BG16RFOP001-1.018-0003-C01
Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия BG16M1OP002-1.006-0004-C02
"Продължаване дейността на Регионален център за ранна интервенция на уврежданията - Плевен" BG05M9OP001-2.004-0019-C03
Продължаване функционирането на Областен информационен център - Плевен, като част от Националната мрежа от 27 областни информационни центрове BG05SFOP001-4.001-0016-C03
„ОСИГУРЯВАНЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПЛЕВЕН, КАТО ЧАСТ ОТ НАЦИОНАЛНАТА МРЕЖА ОТ 27 ОБЛАСТНИ ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТЪРА ПРЕЗ ПЕРИОДА 2019-2021 Г.“ BG05SFOP001-4.004-0026-C01
Интегриран проект за водите на град Пловдив - Етап 1 BG16M1OP002-1.006-0002-C02
Създаване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в град Пловдив BG05M9OP001-2.008-0001-C01
Общностен център за деца и семейства - Пловдив BG05M9OP001-2.004-0056-C04
Качествена грижа - достоен живот BG05M9OP001-2.002-0196-C01
Растем заедно BG05M2OP001-3.001-0015-C02
Услуги за по-добър живот - район "Северен", Пловдив BG05M9OP001-2.002-0223-C02
Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на агломерация Приморско-Китен BG16M1OP002-1.009-0005-C02
Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Разград BG05SFOP001-4.001-0013-C03
Превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата в община Разград BG05M9OP001-2.004-0061-C03
Образователна интеграция в община Ракитово BG05M2OP001-3.002-0339-C01
Разкриване на общностен център за предоставяне на почасови социални услуги "Личен асистент", "Социален асистент" и "Център за социална рехабилитация и интеграция" в община Русе BG05M9OP001-2.005-0144-C02
Eфективно функциониране на Областен информационен център - Русе. BG05SFOP001-4.001-0005-C04
Услуги за социално включване и независим живот в община Садово BG05M9OP001-2.002-0013-C02
Детство без граници BG05M9OP001-2.004-0062-C04
Детство без граници BG05M9OP001-2.004-0062-C04
Детство без граници BG05M9OP001-2.004-0062-C04
Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и хора над 65 г. в Община Самуил BG05M9OP001-2.002-0239-C02
Детство без граници BG05M9OP001-2.004-0062-C04
Детство без граници BG05M9OP001-2.004-0062-C04
Социално-икономическа интеграция и подобряване на достъпа до образование на лица от уязвими групи в Община Самуил BG05M9OP001-2.018-0045-C01
Качеството на живот - отговорност на всички! BG05M9OP001-2.002-0028-C02
„Ремонт, обзавеждане и оборудване на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ за разширяване на дейностите по ранна интервенция на уврежданията“ BG16RFOP001-5.001-0036-C01
Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра BG16RFOP001-1.031-0001-C04
„Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен” BG16RFOP001-5.001-0014-C01
Ние сме активни и посоката избираме сами BG05M9OP001-1.002-0085-C01
Предоставяне на иновативни социални услуги за активно включване в община Смядово BG05M9OP001-2.005-0048-C04
„Бъдеще сега: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Средец” BG05M9OP001-2.004-0038-C03
„Бъдеще сега: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Средец” BG05M9OP001-2.004-0038-C03
"Заедно за по-добър живот" BG05M9OP001-2.015-0001-C01
Нашето бъдеще в нашите ръце - интегрирана и устойчива подкрепа за активизиране и развитие на ромската общност в община Средец. BG05M9OP001-2.018-0006-C02
НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА СТАМБОЛИЙСКИ BG05M9OP001-2.002-0257-C02
Патронажна грижа за нуждаещи се лица в община Стралджа и община Болярово BG05M9OP001-2.040-0099-C01
Звена към ДСП в община Стралджа-2 BG05M9OP001-2.002-0022-C02
С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години от община Стралджа - 2 BG05M9OP001-2.004-0008-C03
"Активен живот" BG05M9OP001-2.005-0047-C02
Създаване на Център за предоставяне на интегрирани социални услуги в Община Суворово BG05M9OP001-2.002-0109-C03
Изграждане на Дневен център за деца с увреждания и техните семейства в град Троян BG16RFOP001-5.001-0013-C01
"Център за услуги в домашна среда - интегриран модел на социално включване за независим живот в малките населени места от селски тип в община Тунджа" BG05M9OP001-2.002-0076-C02
"Заедно" - споделена грижа за предучилищно образование, възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение в малките населени места от селски тип" BG05M2OP001-3.001-0106-C03
"Желани пространства" - Комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места" BG05M9OP001-2.004-0059-C02
"Желани пространства" - Комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места" BG05M9OP001-2.004-0059-C02
"Център за услуги в домашна среда - интегриран модел на социално включване за независим живот в малките населени места от селски тип в община Тунджа" BG05M9OP001-2.002-0076-C02
„Хоризонти“ - чрез образователна интеграция към пълноценна социализация в малките населени места от селски тип“ BG05M2OP001-3.002-0397-C01
НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ТУТРАКАН BG05M9OP001-2.002-0042-C03
Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура BG16RFOP001-1.033-0001-C02
“Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли” BG16M1OP002-2.005-0005-C01
ПЪСТРО ЕТНО! BG05M2OP001-3.002-0246-C02
Областен информационен център - Хасково BG05SFOP001-4.001-0001-C04
ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ BG05M9OP001-2.002-0144-C01
"Подобряване на достъпа до заетост и насърчаване на социалното включване на уязвими групи в община "Цар Калоян" BG05M9OP001-2.005-0093-C02
Център за ранно детско развитие в община Шумен BG05M9OP001-2.004-0043-C02
Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Шумен BG05SFOP001-4.001-0007-C03
Подкрепа за независим живот в община Шумен BG05M9OP001-2.002-0100-C03
Център за ранно детско развитие в община Шумен BG05M9OP001-2.004-0043-C02
Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Шумен BG05SFOP001-4.001-0007-C03
Подкрепа за независим живот в община Шумен BG05M9OP001-2.002-0100-C03
Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Шумен BG05M9OP001-2.040-0078-C01
„Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на Община Ямбол“, BG16M1OP002-2.005-0014-C01
Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Ямбол BG05SFOP001-4.001-0002-C03
Осигуряване на подкрепа за независим живот на хора в неравностойно положение BG05M9OP001-2.002-0061-C04
Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център - Ямбол BG05M9OP001-2.004-0035-C03
"Създаване на устойчива заетост за безработни лица в ОМЕКА МЕНИДЖМЪНТ ООД за успешна трудова интеграция на рискови социални групи" BG05M9OP001-1.003-2304-C02
Професионални хоризонти за устойчива заетост на безработни лица в Проджект Хаус ООД BG05M9OP001-1.003-1615-C02
Осигуряване на добри и безопасни условия на труд за служителите на „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД. BG05M9OP001-1.008-1622-C01
Подкрепа за развитието на човешките ресурси в областта на научните изследвания и иновации в Русенски университет "Ангел Кънчев". BG05M2OP001-2.009-0011-C04
„Равни шансове за хората с невромускулни заболявания за активното им социално включване и подобряване на качеството им живот“ BG05M9OP001-2.011-0008-C01
КЛЮЧ КЪМ БЪДЕЩЕ BG05M9OP001-2.009-0055-C01
Подготовка на Местна стратегия за развитие на територията на МИРГ "Главиница-Тутракан-Сливо поле" за периода 2017-2023 г. BG14MFOP001-4.001-0002-C02
Създаване на организационен капацитет и стратегия за развитие на Клъстер София град на знанието BG16RFOP002-2.009-0018-C01
Организационно-административно укрепване, коопериране и интернационализация на „Кооперативен клъстер“ BG16RFOP002-2.009-0053-C01
Равни шансове за малките хора в България BG05M9OP001-2.011-0003-C01
Разработване и внедряване на система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 – „СИСТЕМА” BG05M9OP001-3.001-0001-C04
Стратегия за ВОМР на МИРГ Самоков BG14MFOP001-4.002-0010-C01
Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе) BG05M2OP001-1.001-0004-C03
Научно-технологичен парк - Фаза 2 BG16RFOP002-1.003-0001-C02
Заедно в различията, можем повече BG05M2OP001-3.002-0320-C02
ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД, УДЪЛЖАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ЖИВОТ НА ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ, ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТНИЯ И ЗДРАВЕН МИКРОКЛИМАТ И НАМАЛЯВАНЕ НА СТРЕСОВИТЕ ФАКТОРИ В ОТДЕЛЕНИЕТО ПО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ КЪМ СБАЛОЗ Д-Р МАРКО А.МАРКОВ-ВАРНА ЕООД, ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ, МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА РАДИАЦИОННИТЕ ПАРАМЕТРИ BG05M9OP001-1.008-2135-C01
"Заветът на хан Кубрат днес" BG05M2OP001-3.002-0125-C02
Осигуряване на добри и безопасни условия на труд за работещите в Стандард профил България ЕАД BG05M9OP001-1.008-0585-C02
"Устойчива заетост в устойчива компания" BG05M9OP001-1.003-0657-C01
Осигуряване на инфраструктура за създаване на 5 нови социални услуги в общността BG16RFOP001-5.001-0030-C01
Осигуряване на инфраструктура за създаване на 2 нови социални услуги в общността на територията на Столична община BG16RFOP001-5.001-0048-C01
Подобряване качеството на образователната среда в ТУ София за водещите приоритетни професионални направления 5.3 "Комуникационна и компютърна техника" и 5.13 "Общ инженерство" чрез цялостно обновяване на Блок 3 и Блок 1 BG16RFOP001-3.003-0012-C01
СТИМУЛИРАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА НАУЧНО-ИНОВАТИВНА СРЕДА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ И НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖИ” В ОБЛАСТТА НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЧНОТО РАЗВИТИЕ. BG05M2OP001-2.009-0033-C02
“Стратегическо подобряване условията на труд в Транспрес ООД в динамична пазарна среда“ BG05M9OP001-1.008-1038-C02
Техническа помощ за УО на ОПДУ за подготовка, изпълнение, наблюдение, контрол, информация и комуникация BG05SFOP001-5.001-0001-C05
Добри и безопасни условия на труд в "Хан Омуртаг" АД BG05M9OP001-1.008-1374-C01
РАЗЛИЧНИ ЗАЕДНО ВЪРВИМ ПО ПЪТЯ КЪМ УЧИЛИЩЕТО РОДНО BG05M2OP001-3.001-0050-C03
Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера BG05M9OP001-3.015-0001-C01

Списък проекти, в които организацията участва като подизпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Качеството на живот - отговорност на всички! BG05M9OP001-2.002-0028-C02

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.