English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
176990100 България Ер - Посока ДЗЗД България, гр.София, 1540, бул. Брюксел №1

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите BG05M9OP001-1.004-0001-C05
Подкрепа на Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" за управлението и изпълнението на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" BG05M9OP001-5.001-0004-C01
Бюджетна линия "Подкрепа за ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола на ОПИК и ОПИМСП съгласно действащото законодателство и съществуващите добри практики" BG16RFOP002-5.005-0001-C01
Подпомагане ефективното изпълнение на дейността на дирекция АФКОС в работата ѝ по Европейските структурни и инвестиционни фондове BG05SFOP001-4.005-0008-C01
"Обезпечаване и подпомагане дейността на дирекция АФКОС при работата ѝ по ЕСИФ" BG05SFOP001-4.002-0010-C04
Обезпечаване на дейности по управление и изпълнение на ОП НОИР BG05M2OP001-4.001-0003-C04
Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари, чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции BG16RFOP002-2.003-0001-C01
Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия BG16RFOP002-2.005-0001-C02
Повишаване на административния капацитет на Управляващия орган /УО/ на ПМДР 2014-2020 и обезпечаване на дейностите по програмиране, оценка, проучвания и публичност BG14MFOP001-7.001-0002-C04
Повишаване на административния капацитет на Управляващия орган /УО/ на ПМДР 2014-2020 и обезпечаване на дейностите по програмиране, оценка, проучвания и публичност BG14MFOP001-7.001-0006-C03
Осигуряване на техническа помощ за повишаване на административния капацитет на УО на ОПОС и бенефициентите, както и осигуряване на дейности свързани с изпълнение, наблюдение и контрол на ОПОС 2014-2020 г. BG16M1OP002-6.002-0003-C02
„Повишаване ефективността в работата на националния орган за наблюдение и координация на държавните помощи при прилагането на режима по държавните помощи, в програмирането, управлението и контрола на средства от ЕСИФ“ BG05SFOP001-4.002-0007-C03
"Повишаване на ефективността и осигуряване на работата на Сертифициращия орган при сертифициране на разходите по ЕСИФ в периода 2019-2021 г.“ BG05SFOP001-4.005-0003-C01
"Повишаване на ефективността и осигуряване на работата на Сертифициращия орган при сертифициране на разходите по ЕСИФ в периода 2016-2018 г.“ BG05SFOP001-4.002-0004-C05
Усъвършенстване на системите за финансово управление и контрол и функцията по вътрешен одит в публичния сектор BG05SFOP001-2.010-0001-C01
Подкрепа на работата на Националния орган по държавните помощи във връзка с управлението на средствата от ЕСИФ и подобряване на ефективността при прилагане на правилата по държавните помощи BG05SFOP001-4.005-0001-C01
Ефективно прилагане на правилата на ЕС за държавните помощи при предоставяне на услуги от общ икономически интерес (УОИИ) BG05SFOP001-2.003-0001-C03

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.