English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
000852925 ОБЩИНА ТЕРВЕЛ България, гр.Тервел, 9450, ул."Св.Св.Кирил и Методий" 8

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Грижа в домашна среда 01.07.2016 499 260.00 499 260.00 0.00 498 670.57 22 Приключен (към датата на приключване)
Топъл обяд за нуждаещи се от подкрепа хора в Община Тервел 01.10.2016 106 278.31 106 278.31 0.00 94 178.31 39 Сключен
„Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование и социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Тервел” 13.03.2019 459 020.64 459 020.64 0.00 91 804.12 22 В изпълнение (от дата на стартиране)
„Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование и социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Тервел” 13.03.2019 93 982.29 93 982.29 0.00 18 796.45 22 В изпълнение (от дата на стартиране)
"Втора фаза на проект "Разширение и реконструкция на ПСОВ Тервел, реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа и реконструкция на водопроводната мрежа на град Тервел" 25.07.2016 6 199 965.60 4 898 642.95 1 301 322.65 4 308 325.59 32 Приключен (към датата на приключване)
"Площадка за игра в Детска градина "Детелина" в гр.Тервел" 02.05.2019 97 080.00 97 080.00 0.00 0.00 36 Сключен

Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Заедно можем повече 13.10.2016 32 Приключен (към датата на приключване)
Пълноценна социална интеграция на 545 ученици от етническите малцинства от община Тервел чрез допълнително обучение по български език и общностни дейности 07.02.2017 22 В изпълнение (от дата на стартиране)

Организацията не участва в проекти като изпълнител

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.